Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Ŋtazɩ camɩyɛ nɛ ŋna se pɩkɛ toovenim na?

Ŋtazɩ camɩyɛ nɛ ŋna se pɩkɛ toovenim na?

“Weyi ɛlɛyɩɣ cosuu nɛ pʋcɔ ewelisiɣ yɔ, pɩkɛnɩ-ɩ kɩmɛlɛndʋ nɛ fɛyɛ.”​—ADU. 18:13.

HENDU: 126, 95

1, 2. (a) Wɛtʋ kɩbandʋ ndʋ pɩcɛyaa se ɖa-tɩŋa ɖɩñaɣ pana nɛ ɖɩwɛɛna, nɛ ɛbɛ yɔɔ? (b) Ɛbɛ tɔm ɖɩkaɣ yɔɔdʋʋ ñʋʋ kʋnɛ kɩ-taa?

ÐƖKƐ Krɩstʋ ñɩma toovenim mba nɛ pʋyɔɔ lɛ, pɩcɛyaa se ɖɩtɩlɩ ɛzɩma ɖɩtazɩ tɔm natʋyʋ taa nɛ ɖɩna se tɩkɛ toovenim, yaa cɛtɩm yɔ. (Adu. 3:21-23; 8:4, 5) Ye ɖɩtɩkpɛlɩkɩ ɛzɩma ɖɩtazɩ tɔm taa camɩyɛ yɔ, pɩwɛɣ kɛlɛʋ se Sataŋ nɛ ɛ-ɛjaɖɛ pɛwɛɛkɩ ɖa-lɩmaɣza. (Efɛz. 5:6; Kol. 2:8) Ye mbʋ, alɩwaatʋ ndʋ ɖɩtazɩɣ tɔm taa camɩyɛ yɔ, piyeki nɛ ɖɩtɩlɩ se tɩkɛ toovenim yaa cɛtɩm. Ɛzɩ Aduwa 18:13 yɔɔdʋʋ yɔ: “Weyi ɛlɛyɩɣ cosuu nɛ pʋcɔ ewelisiɣ yɔ, pɩkɛnɩ-ɩ kɩmɛlɛndʋ nɛ fɛyɛ.”

2 Ñʋʋ kʋnɛ kɩ-taa, ɖɩkaɣ naʋ kala ndɩ ndɩ wena ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩkatɩ alɩwaatʋ ndʋ ɖɩɩtazɩɣ tɔm natʋyʋ taa se ɖɩna se tɩkɛ toovenim yaa cɛtɩm yɔ. Ðɩkaɣ ɖɔɖɔ naʋ Bibl paɣtʋ kila nɛ kɩɖaŋ weyi ɩpɩzɩɣ nɛ ɩsɩnɩ-ɖʋ nɛ ɖɩtazɩ tɔm natʋyʋ taa camɩyɛ yɔ.

TAATISI “TƆM KPEEKPE YƆƆ”

3. Ɛbɛ yɔɔ pɩcɛyaa se ɖɩlabɩnɩ tʋmɩyɛ paɣtʋ kiɖe nɖɩ ɖɩwɛ Aduwa 14:15 taa yɔ? (Cɔnɩ kiɖe tɛɛ kɩlɛmʋʋ.)

3 Sɔnɔ, tɔm ndʋ ɛyaa tɩŋɩɣnɩ intɛrnɛɛtɩ lona, teeleewaa nɛ tɔm susuu wondu lɛɛtʋ yɔɔ nɛ pañɩnɩɣ se lalaa ɩtɩlɩ-tʋ yɔ, tɩfɛyɩ kalʋʋ.  Taabalaa nɛ ɛyɩsɩmaa tɩŋɩɣnɩ intɛrnɛɛtɩ, pɔrtaabɩlɩwaa nɛ nʋmɔŋ lɛɛŋ yɔɔ nɛ petiyiɣni ɛyaa lalaa tɔm ndɩ ndɩ. Ɛyaa sɔɔlɩ tiyinuu cɛtɩm tɔm yaa tɔm ndʋ tɩtɩkɛ toovenim ɖeyi ɖeyi yɔ, pʋyɔɔ lɛ pɩcɛyaa se ɖɩtazɩ tɔm ndʋ payɩ ɖɩnɩɣ yɔ tɩ-taa camɩyɛ. Bibl paɣtʋ kiɖe nɖɩ pɩzɩɣ nɛ ɖɩsɩnɩ-ɖʋ? Aduwa 14:15 yɔɔdaa se: “Weyi [ɛɛsɩŋ lɔŋ] yɔ, etisiɣ tɔm kpeekpe yɔɔ, ɛlɛ ɛyʋ lɔŋ tʋ cɔŋnɩ ɛ-ɖɔnɛ yɔɔ.”

4. (a) Ɛzɩma Filiipi 4: 8, 9 sɩɣnɩ-ɖʋ se ɖɩlɩzɩ tɔm ndʋ ɖɩkalɩɣ yɔ camɩyɛ? (b) Nɛ ɛbɛ yɔɔ pɩcɛyɩ siŋŋ se ɖɩtazɩ nɛ ɖɩtɩlɩ tɔm ndʋ tɩkɛ toovenim ɖeyi ɖeyi yɔ? (Kalɩ aɖakaɣ “ Ðʋtʋ ndʋ tɩsɩɣnɩ-ɖʋ nɛ ɖɩtɩlɩ toovenim, tɔm natʋyʋ yɔɔ yɔ.”)

4 Pɩsa nɛ ɖɩkpaɣ lɩmaɣza tɔm natʋyʋ yɔɔ lɛ, pɩcɛyaa se ɖɩtɩlɩ mbʋ pɩwɩlɩɣ ɖeyi ɖeyi se tɩkɛ toovenim yɔ. Pʋyɔɔ lɛ, pɩwɛɛ se ɖɩlabɩnɩ ɖa-maɣzɩm tʋmɩyɛ camɩyɛ nɛ ɖɩlɩzɩ tɔm ndʋ ɖɩkalɩɣ yɔ nɛ lɛɣtʋ. (Kalɩ Filiipi 4:8, 9.) Pɩtɩpɔzɩ se ɖilesi ɖa-alɩwaatʋ nɛ ɖiwoki intɛrnɛɛtɩ lona wena a-yɔɔ paɖʋʋ tɔm ndʋ tɩtɩmʋna ɖeyi ɖeyi yɔ, yaa ɖilesi alɩwaatʋ ɖɔɖɔ nɛ ɖɩkalɩɣ tɔm ndʋ petiyiɣni-ɖʋ pɔrtaabɩlɩwaa yɔɔ nɛ ɖɩɩsɩŋ se tɩkɛ toovenim yaa tɩkɛ cɛtɩm yɔ. Kɔzɩ kɔzɩ lɛ, pɩtɩpɔzɩ se ɖiwoki tisuu yebiyaa intɛrnɛɛtɩ lona yɔɔ. Pa-kaɖʋwa lɛ se pɔkɔnɩ tayʋʋ Ɛsɔ samaɣ taa nɛ koobiya maɣzɩ ɖɔɖɔ se tɔm ndʋ pawɩlɩɣ-wɛ yɔ tɩtɩkɛ toovenim ɖeyi ɖeyi. Tɔm ndʋ tɩtɩkɛ toovenim ɖeyi ɖeyi yɔ, tiiyeki se ɛyʋ ɛkpaɣ lɩmaɣza kɩbana. Ðitaani ɖoŋ kɩdɛkɛdɩŋ weyi tɔm ndʋ tɩtɩkɛ toovenim ɖeyi ɖeyi yɔ tɩpɩzɩɣ nɛ tɩwɛɛnɩ ɖa-maɣzɩm nɛ ɖa-laŋa pɔ-yɔɔ yɔ kpa.​—1 Tim. 6:20, 21.

5. (a) Cɛtɩm tɔm ndʋ Izrayɛɛlɩ piya kaawelisaa? (b) Nɛ ɖoŋ weyi pɩɩwɛnɩ sɩ-yɔɔ?

5 Ye nɔɔyʋ etisiɣ cɛtɩm tɔm yɔɔ yɔ, pɩpɩzɩɣ nɛ pɩkɔnɩ-ɩ kaɖɛ. Yele nɛ ɖɩna mbʋ pɩɩlabɩ Moyizi alɩwaatʋ taa yɔ, alɩwaatʋ ndʋ cɔŋɩyaa 12 waa mba paatiyaa se pɔcɔŋ Kanaŋ tɛtʋ yɔ, pa-taa 10 kɔma nɛ pɛkɛdɩ tɔm ndʋ tɩɖʋʋ sɔɔndʋ yɔ. (Kɩg. 13:25-33) Ɛzɩma pɛɖɛlɛsɩ niye pɔ-tɔm kɛdʋʋ taa yɔ, pɩɩyɔbɩ Yehowa samaɣ toma taa siŋŋ. (Kɩg. 14:1-4) Ɛbɛ yeba nɛ pɩlabɩ-kɛ mbʋ? Pɩtɩla kamaɣzaɣ se ɛzɩma cɔŋɩyaa mba pa-taa sakɩyɛ kɛdɩ sɔɔndʋ tɔm yɔ, paa pɩɩla ɛzɩma yɔ, ndʋ kɛnɩnɩ toovenim. Pekizaa se paawelisiɣni Yozuwee nɛ Kalɛɛb, mba paba kɛdɩ-wɛ tɔm ndɩ tɩkpazɩɣ ɖoŋ yɔ. (Kɩg. 14:6-10) Pɩɩwɛɛ se pataa Yehowa liu nɛ petisi Yozuwee nɛ Kalɛɛb pɔ-tɔm yɔɔ, ɛlɛ patɩla mbʋ. Kɩmɛlɛndʋ ndʋ lɛ mbʋ yɔ!

6. Ɛbɛ yɔɔ pɩtɩpɔzɩ se pitibi-ɖʋ yɔɔɔ, alɩwaatʋ ndʋ pɔyɔɔdʋʋ tɔm kɩdɛkɛdɩtʋ natʋyʋ Yehowa samaɣ yɔɔ yɔ?

6 Ɛbɛ yɔɔ pɩcɛyaa se ɖɩtazɩ tɔm taa camɩyɛ, kɔzɩ kɔzɩ alɩwaatʋ ndʋ ɖɩnɩɣ tɔm natʋyʋ pɩlɩɩnɩ Yehowa samaɣ yɔɔ yɔ? Ðɩtaasɔɔ kpa se Sataŋ kɛnɩ weyi ɛlakɩ sama Ɛsɔ sɛyaa siɣsiɣ ñɩma yɔ. (Natʋ 12:10) Yesu yɔɔdaa se ɖo-koyindinaa kaɣ ‘yɔɔdʋʋ ɖɔ-yɔɔ tɔm kɩdɛkɛdɩtʋ kpeekpe.’ (Mat. 5:11) Ye ɖɩtɔzʋʋ Yesu tɔm ndʋ tɩ-yɔɔ yɔ, pɩɩkaɣ-ɖʋ tibu yɔɔɔ, alɩwaatʋ ndʋ ɖɩnɩɣ tɔm kɩdɛkɛdɩtʋ natʋyʋ Yehowa samaɣ yɔɔ yɔ.

7. Pʋcɔ nɛ ŋtiyini tɔm natʋyʋ ña-taabalaa yaa ñɛ-ɛyɩsɩmaa lɛ, ɛbɛ yɔɔ pɩwɛɛ se ŋmaɣzɩ?

7 Ŋkɛ ɛyʋ weyi ɛsɔɔlɩ tiyinuu message waa nɛ tɔm lɛɛtʋ ɛ-taabalaa nɛ ɛ-ɛyɩsɩmaa yɔ? Ye ɛɛɛ yɔ, pɩtʋʋ fɛyɩ se alɩwaatʋ ndʋ ŋnaɣ tɔm kɩfatʋ natʋyʋ yaa ŋnɩɣ kɛdaɣ kɩfalaɣ nakɛyɛ tɔm susuu wondu yɔɔ yɔ, pɩlakɩ-ŋ ɛzɩ ŋtɩŋnɩ nʋmɔʋ nakʋyʋ yɔɔ nɛ ŋkɛ kajalaɣ tʋ weyi etiyini-tʋ yɔ. Paa mbʋ yɔ, pʋcɔ nɛ ŋtiyini tɔm natʋyʋ yaa message nakʋyʋ lɛ, pɔzɩ ña-tɩ se: ‘Man-taa tɛma se mbʋ mancaɣ tiyinuu yɔ pɩkɛ toovenim na? Mantazɩ camɩyɛ nɛ mana mbʋ pɩwɩlɩɣ se pɩkɛ toovenim yɔ?’ Ye ña-taa ɛtɩtɛ se tɩkɛ toovenim, ɛlɛ ŋtiyini-tʋ yɔ, pɩtɩla cɛtɩm tɔm ŋwɛɛ nɛ ŋtiyiɣni ño-koobiya mbʋ yɔ. Ye ŋpɩtɩɣ tɔm natʋyʋ yɔɔ yɔ, hɩzɩ-tʋ kpaagbaa.

8. (a) Mba papaɖɩɣ-ɖʋ yɔ, ɛbɛ palabɩ ajɛɛ naayɛ taa? (b) Nɛ ye ɖɩtɩkpa ɖa-tɩ yɔ, ɛzɩma tɩyɛ ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩɖʋ-wɛ nesi?

8 Ye ɖɩnɩ tɔm kɩfatʋ natʋyʋ nɛ ɖɩsɔɔlɩ  se ɖitiyini-tʋ lalaa lɛɛ lɛɛ yɔ, ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩkatɩ kaɖɛ naɖɩyɛ ɖɔɖɔ. Ajɛɛ naayɛ taa pɛwɛɛ pomuluu ɖo-koobiya nɛ paɖɩkɩ-wɛ nʋmɔʋ se pataala ɖɛ-Ɛsɔ sɛtʋ tʋmɩyɛ. Mba papaɖɩɣ-ɖʋ ajɛɛ ana a-taa yɔ, papɩzɩɣ nɛ pɛcɛtɩ ɖɔ-yɔɔ tɔm se paɖʋ-ɖʋ sɔɔndʋ yaa ɖɩtaatasɩ ɖama taʋ liu. Yele nɛ ɖɩna mbʋ pɩɩlabɩ ɛjaɖɛ nɖɩ payaɣaɣ ɖooo lɛ se Union Soviétique yɔ, ɖɩ-taa yɔ. Mɛsaɣ tɛɛ polisi ɛgbɛyɛ nɖɩ payaɣaɣ-ɖɩ se KGB yɔ, ɖiyeba nɛ cɛtɩm tɔm yɛlɩ se ɖo-koobiya mba pɛɖɛɣaɣ nɔɔ ɛgbɛyɛ taa yɔ, pa-taa nabɛyɛ lɩ Yehowa samaɣ wayɩ. * Koobiya sakɩyɛ tisi tɔm ndʋ tɩ-yɔɔ nɛ mbʋ pɩlɩ pɩ-taa yɔ lɛ se pɔkɔm nɛ poposini Yehowa ɛgbɛyɛ. Pʋtɔdɩyɛ tɔm kpem! Pɩlabɩ ɖeu se lalaa kɔm nɛ papɩsɩ, ɛlɛ nabɛyɛ ñekizaa kpem. Tisuu mbʋ paawɛna yɔ, pɩɖʋ lɩm. (1 Tim. 1:19) Ɛbɛ pɩwɛɛ se ɖɩla nɛ pɩtaatalɩ-ɖʋ mbʋ wiɖiyi? Ye ɖɩnɩ tɔm natʋyʋ nɛ ɖɩɩsɩŋ se tɩkɛ toovenim yaa cɛtɩm yɔ, ɖitaatiyini-tʋ lalaa. Taatisi tɔm ndʋ ŋnɩɣ yɔ, tɩ-tɩŋa payɩ tɩ-yɔɔ yem. Ɛlɛ tazɩ nɛ ŋna se tɩkɛ toovenim na.

TƆM NDƲ TƖTƖKƐ TOOVENIM ÐEYI ÐEYI YƆ

9. Kaɖɛ nɖɩ ɖɔɖɔ ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩkatɩ, alɩwaatʋ ndʋ ɖɩnɩɣ tɔm ndʋ tɩ-taa sidi cɛtɩm tɔm yɔ?

9 Tɔm ndʋ tɩ-taa sidi cɛtɩm tɔm yɔ, tɩpɩzɩɣ tiyele nɛ ɛyʋ ɛɛkpakɩɣ lɩmaɣza kɩbana. Kɛdaɣ ŋga ka-taa toovenim tɔm wɛ pazɩ yem yɔ, kapɩzɩɣ nɛ kelesi ɛyʋ kiya. Ɛbɛ pɩzɩɣ pɩsɩnɩ-ɖʋ nɛ tɔm ndʋ tɩ-taa sidi cɛtɩm yɔ, titaayele nɛ piyiɣdi-ɖʋ?​—Efɛz. 4:14.

10. (a) Pɩkazɩ pazɩ Izrayɛɛlɩ piya caɣaɣ wobu se siyooni si-koobiya. Ɛbɛ yɔɔ? (b) Nɛ ɛbɛ laba nɛ patɩtasɩ labʋ you?

10 Yele nɛ ɖɩna mbʋ pɩtalɩ Izrayɛɛlɩ piya alɩwaatʋ ndʋ paawɛ Yɔɔrdaŋ Pɔɔ wayɩ nɛ wɩsɩ ɖɩɖʋyɛ taa kiŋ yɔ. (Yoz. 22:9-34) Panɩwa se po-koobiya Izrayɛɛlɩ piya nzɩ sɩwɛ Yɔɔrdaŋ pɔɔ nɛ wɩsɩ ɖɩlɩyɛ taa yɔ (Rubɛɛnɩ cejewiye, Gaadɩ cejewiye nɛ Manaasee cejewiye hɔɔlʋʋ lɛɛkʋ) pama altaaru sɔsɔʋ nakʋyʋ Yɔɔrdaŋ Pɔɔ cɔlɔ. Toovenim, pɩlabɩ mbʋ. Mba paawɛ wɩsɩ ɖɩɖʋyɛ taa kiŋ yɔ, patɩnɩɩ tɔm taa camɩyɛ, pʋyɔɔ pamaɣzaa se mba pɛwɛ wɩsɩ ɖɩlɩyɛ taa yɔ pakaɖɩɣnɩ Yehowa. Mbʋ yebina nɛ pekpeɣli nɛ pala lɩmaɣza se powoki nɛ poyooni mba pɛwɛ wɩsɩ ɖɩlɩyɛ taa kiŋ yɔ. (Kalɩ  Yozuwee 22:9-12.) Pɩlabɩ ɖeu se pʋcɔ nɛ pakʋyɩ se powoki nɛ poyooni-wɛ lɛ, petiyi abalaa nabɛyɛ mba pataɣaɣ-wɛ liu yɔ se powolo nɛ pana se lɩmaɣza wena paawɛna yɔ, akɛ toovenim na. Powoba lɛ, tɔm ndʋ panɩwa? Izrayɛɛlɩ piya nzɩ sɩɩwɛ Rubɛɛnɩ cejewiye, Gaadɩ cejewiye nɛ Manaasee cejewiye hɔɔlʋʋ lɛɛkʋ taa yɔ, sɩtɩma altaaru se sɩlaa kɩlaŋ kɩ-yɔɔ. Ɛlɛ sɩma-kʋ se alɩwaatʋ kaaɖɛɣ lɛ, ɛyaa kpeekpe ɩtɩlɩ se nzɩ ɖɔɖɔ sɩɩwɛ siɣsiɣ Yehowa ɛsɩndaa. Pɩlabɩ ɖeu kpem se Izrayɛɛlɩ piya nzɩ sɩɩwɛ wɩsɩ ɖɩɖʋyɛ taa yɔ, sɩtɩkʋyɩ kpaagbaa se siyooni si-koobiya, ɛlɛ sɩkpaɣ alɩwaatʋ nɛ sɩtazɩ se sɩna se tɔm ndʋ sɩnɩwa yɔ, tɩkɛ toovenim na!

11. (a) Ɛbɛ yeba nɛ Daviid kpaɣ lɩmaɣza se ɛmʋʋ tɛtʋ ndʋ ɛɛcɛlɩ Mefiibosɛɛtɩ yɔ? (b) Nɛ ɛbɛ pɩzaɣ se pɩsɩnɩ-ɩ nɛ ɛtaakpaɣ lɩmaɣzɩyɛ nɖɩ?

11 Ða ɖɔɖɔ, tɔm ndʋ tɩtɩkɛ toovenim ɖeyi ɖeyi yɔ, tɩpɩzɩɣ nɛ tiyele nɛ ɖɩkpaɣ lɩmaɣza wena atɩtʋʋzɩ yɔ. Yele nɛ ɖɩyɔɔdɩ Wiyaʋ Daviid nɛ Mefiibosɛɛtɩ kɩɖaʋ tɔm. Daviid kaalabɩ Mefiibosɛɛtɩ camɩyɛ lakasɩ nasɩyɩ. Daviid kaakpaɣ Mefiibosɛɛtɩ cɔzɔ Sɔɔlɩ tɛtʋ tɩŋa nɛ ɛha-ɩ. (2 Sam. 9:6, 7) Paa mbʋ yɔ, pʋwayɩ Daviid kɔma nɛ ɛnɩɩ Mefiibosɛɛtɩ yɔɔ tɔm ndʋ tɩtɩkɛ toovenim ɖeyi ɖeyi yɔ. Ɛzɩma Daviid tɩtazɩ tɔm ndʋ ɛnɩwa yɔ tɩ-taa yɔ, piyeba nɛ ɛkpaɣ lɩmaɣza se ɛmʋʋ ñɩm mbʋ payɩ ɛɛha Mefiibosɛɛtɩ yɔ. (2 Sam. 16:1-4) Daviid kɔm pʋwayɩ nɛ ɛyɔɔdɩnɩ Mefiibosɛɛtɩ lɛ, ɛna se lɩmaɣza wena ɛɛkpaɣ yɔ atɩtʋʋzɩ nɛ ɛpɩsɩnɩ-ɩ ñɩm mbʋ. (2 Sam. 19:24-29) Ɛlɛ ye Daviid kaakpaɣ alɩwaatʋ nɛ ɛtazɩ tɔm ndʋ ɛnɩwa yɔ tɩ-taa yɔ, pɩɩsɩnɩ-ɩ se ɛtaakpaɣ lɩmaɣzɩyɛ nɖɩ.

12, 13. (a) Yesu nɩ pɔyɔɔdɩ ɛ-yɔɔ tɔm kɩdɛkɛdɩtʋ lɛ, ɛzɩma ɛlaba? (b) Ye nɔɔyʋ ɛpaɣzɩ kɛdʋʋ lalaa cɛtɩm tɔm natʋyʋ ɖɔ-yɔɔ yɔ, ɛbɛ ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩla?

12 Ye nɔɔyʋ ɛyɔɔdɩ ñɔ-yɔɔ tɔm kɩdɛkɛdɩtʋ natʋyʋ, ɛbɛ ŋpɩzɩɣ nɛ ŋla? Yesu nɛ Yohanɛɛsɩ lɩm mɩyɩsɩyʋ paakatɩ kaɖɛ nɖɩ. (Kalɩ Maatiyee 11:18, 19.) Yesu nɩ pɔyɔɔdɩ ɛ-yɔɔ tɔm kɩdɛkɛdɩtʋ lɛ, ɛzɩma ɛlaba? Ɛtɩkpaɣ ɛ-alɩwaatʋ nɛ e-ɖoŋ kpeekpe se ɛlʋ nɛ ɛwɩlɩ se ɛwɛnɩ toovenim. Ɛlɛ eseɣti ɛyaa se patazɩ ɛ-lakasɩ nɛ ɛ-tɔm taa camɩyɛ nɛ pɩsa nɛ patɩlɩ toovenim. Ɛyɔɔdaa se: “Peɖezi [lɔŋ] tɔm tʋma yɔɔ.”​—Mat. 11:19.

13 Ðɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩkpɛlɩkɩ lɔŋ kɩbaŋ nɩɩyɩ Yesu tɔm tʋnɛ tɩ-taa. Nabʋyʋ taa ɛyaa pɩzɩɣ nɛ pɔyɔɔdɩ ɖɔ-yɔɔ tɔm kɩdɛkɛdɩtʋ yaa tɔm ndʋ tiyeki se lalaa ɛwɛɛnɩ abʋta ɖɔ-yɔɔ yɔ. Pɩtɩla, ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩlʋ se ɖɩlakɩ nabʋyʋ nɛ pɩwɩlɩ se ɖɩwɛnɩ toovenim nɛ pɩtaawɛɛkɩ ɖa-hɩɖɛ. Ɛlɛ ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩla nabʋyʋ ɖɔɖɔ. Ye nɔɔyʋ ɛpaɣzɩ lalaa kɛdʋʋ cɛtɩm tɔm natʋyʋ ɖɔ-yɔɔ yɔ, ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩcaɣ wezuu ŋgʋ kiyeki se lalaa itaatisi tɔm ndʋ yɔ. Ɛlɛ ɛzɩ Yesu kɩɖaʋ wɩlʋʋ yɔ, wezuu ŋgʋ ɖɩcakɩ nɛ kɩmʋnɩ Krɩstʋ tʋ toovenim tʋ yɔ, kɩpɩzɩɣ kiyele nɛ lalaa iitisiɣ cɛtɩm tɔm ndʋ payɩ panɩɣ ɖɔ-yɔɔ yɔ tɩ-yɔɔ.

ŊTAƔ ÑA-TƖ LIU KADADAYAƔ NA?

14, 15. Ye ɖɩtaɣ ɖɔ-lɔŋ liu yɔ, ɛzɩma tɩyɛ pɩpɩzɩɣ nɛ pɩpɩsɩ-ɖʋ kpaca?

14 Pʋcɔ nɛ nɔɔyʋ pɩzɩ nɛ ɛtazɩ tɔm natʋyʋ taa nɛ ɛtɩlɩ tɩ-yɔɔ toovenim tɔm lɛ, pɩpɩzɩɣ nɛ pɩlabɩ-ɩ kaɖɛ. Kaɖɛ lɛɛɖɛ ɖɔɖɔ lɛ se ɖɩkɛ ɛyaa mba patɩtalɩ pilim yɔ. Pɩtɩla ɖɩpaɣzʋʋ Yehowa sɛʋ yɔ, pɩlakɩ pɩnzɩ hiŋ sakɩyɛ yɔ. Pɩtɩla ɖɔɖɔ yɔ, ɖɩwɛnɩ maɣzɩm kɩbam nɛ pɩwɛ-ɖʋ kɛlɛʋ se ɖɩsɛtɩ tɔm natʋyʋ taa camɩyɛ. Yaa lalaa wɛnɩ ñamtʋ ɖɔ-yɔɔ siŋŋ ɛzɩma ɖɩsɩm lɩmaɣza kɩbana kpaɣʋ yɔ pɩ-yɔɔ. Wɛtʋ tʋnɛ tɩpɩzɩɣ nɛ tɩkɛnɩ-ɖʋ kpaca.

15 Tɩpɩzɩɣ nɛ tiyele nɛ ɖɩpaɣzɩ ɖa-tɩ taʋ liu kadadayaɣ. Ðɛ-wɛtʋ nɛ ɛzɩma pɩlakɩ-ɖʋ yɔ, pɩpɩzɩɣ nɛ pɩwɛɛnɩ ɖoŋ siŋŋ ɖa-maɣzɩm yɔɔ. Ðɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩpaɣzɩ maɣzʋʋ se ɖɩnɩɣ tɔm natʋyʋ taa kɛlɛʋ yem, paa ɖɩtɩtazɩ se ɖɩna se tɩkɛ cɛtɩm yaa toovenim yɔ. Pɩkɛnɩ kaɖɛ sɔsɔɖɛ siŋŋ! Bibl heyi-ɖʋ kpayɩ se ɖɩtaataa ɖa-maɣmaɣ ɖɔ-lɔŋ liu.​—Adu. 3:5, 6; 28:26.

16. (a) Kɩɖaʋ kʋnɛ kɩ-taa lɛ, ɛbɛ labɩ tɔɔnaɣ ɖɩbɛdɩyɛ naɖɩyɛ taa? (b) Mbʋ pɩlaba yɔ, piyeba nɛ Tom maɣzɩ suwe kpaagbaa?

16 Maɣzɩ kɩɖaʋ ŋgʋ kɩkɔŋ yɔ kɩ-yɔɔ nɛ  ŋna. Ðɩkpaɣ se payaɣ koobu nɔɔyʋ se Tom, nɛ ɛwɛʋ nɛ ɛlakɩ ɛgbɛyɛ taa ɛzʋtʋyʋ tʋmɩyɛ yɔ pileɖaa. Ewobi tɔɔnaɣ ɖɩbɛdɩyɛ naɖɩyɛ taa ɖanaɣ nakɛyɛ se ɛtɔɔ tɔɔnaɣ lɛ, ɛna koobu John nɛ halʋ nɔɔyʋ taabɩlɩ lɛɛkʋ yɔɔ. Halʋ ɛnʋ ɛtɩkɛ John halʋ; nɛ John kɛ ɛzʋtʋyʋ ɖɔɖɔ. Tom na-wɛ mbʋ lɛ, pɩcɛyɩ-ɩ siŋŋ. Ɛna John nɛ halʋ ɛnʋ pɛwɛɛ nɛ pohoŋuuni ɖama camɩyɛ nɛ halɩ pekpiki ɖama lɛ, pɩɖaɣnɩ-ɩ cɛyʋʋ siŋŋ nɛ ɛpɔzʋʋ ɛ-tɩ se: ‘Wɛtʋ tʋnɛ tɩɩkaɣ yebu nɛ John nɛ ɛ-halʋ pɛcɛ pe-nesi ɖɔkʋʋ na? Ye pɩlabɩ mbʋ, ɛbɛ pɩtɛŋnɩ John halʋ? Nɛ pe-piya yɔ? Tom nawa se pɩɩtɛm talʋʋ hɔŋ nɩɩyɩ mbʋ. Ye ñaawɛnɩ Tom lone taa nɛ ŋna John nɛ halʋ ɛnʋ mbʋ, ɛzɩma pɩɩlabɩ-ŋ?’

17. (a) Kɩɖaʋ kʋnɛ kɩ-taa, suwe Tom kɔma nɛ ɛnɩɩ? (b) Nɛ lɔŋ weyi pɩkpɛlɩkɩɣ-ɖʋ?

17 Ɛlɛ yele nɛ ɖɩmaɣzɩ tɔm ndʋ tɩ-yɔɔ pazɩ. Tom paɣzʋʋ maɣzʋʋ kpaagbaa se John wɛɛ nɛ ɛñɩnɩɣ halʋ ɛnʋ yɔ, ɛtazaa nɛ ɛna se pɩkɛ toovenim na? Pʋwayɩ Tom kɔma nɛ ɛyaa John kaŋgalaafu yɔɔ. Maɣzɩ nɛ ŋna ɛzɩma pɩlabɩ Tom alɩwaatʋ ndʋ ɛnɩwa se halʋ ɛnʋ ɛkɛ John hɔʋ taa tʋ weyi ɛɖɛɣaɣ nʋmɔʋ nɛ ɛhɛyɩ se ɛna John nɛ ɛ-halʋ yɔ! Patɩtasɩ ɖama naʋ pɩlakɩ pɩnzɩ sakɩyɛ yɔ. Halʋ ɛnʋ ɛɖɛɣaɣ nʋmɔʋ kɩɖɛʋ nɛ ɛhɛyɩ pɔ-cɔlɔ se pakpaɣ ñɩɣtʋ pazɩ nɛ pala faawɩyɛ, pʋyɔɔ lɛ tɔɔnaɣ ɖɩdɔɔyɛ ɖeke papɩzɩɣ nɛ pɛsɛɛ ɖama. Pɩɩɖɔkɩnɩ John halʋ nɛ ɛtaapɩzɩɣ se ɛ nɛ wɛ powolo tɔɔnaɣ ɖɩdɔɔyɛ. Pɩlabɩ ɖeu se Tom taaheyiti nɔɔyʋ lɩmaɣza kɩdɛkɛda wena ɛɛwɛna yɔ. Ye mbʋ, paa ɖileɖi toovenim taa ɛzɩma yɔ, pɩtɩwɩlɩ se ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩtɩlɩ toovenim, tɔm natʋyʋ yɔɔ paa ɖɩtɩtazɩ tɩ-taa yɔ.

18. Ye ɖɩkam ɖa-lɩmaɣza ɛzɩma ɖɛ-wɛtʋ wɛ ndɩ nɛ nɔɔyʋ yɔ pɩ-yɔɔ yɔ, ɖoŋ weyi pɩpɩzɩɣ nɛ pɩwɛɛnɩ ɖɔ-yɔɔ?

18 Alɩwaatʋ ndʋ tɔm kɔŋ ɖa nɛ koobu nɔɔyʋ ɖɛ-hɛkʋ taa ɛgbɛyɛ taa yɔ, pɩpɩzɩɣ nɛ pɩlabɩ-ɖʋ kaɖɛ se ɖɩkpaɣ alɩwaatʋ nɛ ɖɩtazɩ tɔm ndʋ tɩ-taa camɩyɛ. Ye ɖɩkɩlɩɣ ɖa-lɩmaɣza kam ɛzɩma ɖa nɛ ɩ ɖɛ-wɛtʋ wɛ ndɩ yɔ pɩ-yɔɔ yɔ, piyeki nɛ ɖɩwɛɛnɩ lɩmaɣza kɩdɛkɛda ɖo-koobiya yɔɔ. Piyeki ɖɔɖɔ nɛ alɩwaatʋ ndʋ ɖɩnɩɣ ɖo-koobu ɛnʋ ɛ-yɔɔ tɔm kɩdɛkɛdɩtʋ natʋyʋ yɔ, pɩwɛɣ kɛlɛʋ se ɖitisi tɩ-yɔɔ. Lɔŋ weyi pɩkpɛlɩkɩɣ-ɖʋ? Ye ɖɩwɛnɩ lɩmaɣza kɩdɛkɛda ɖo-koobiya yɔɔ yɔ, pɩpɩzɩɣ piyele nɛ ɖɩɩkpakɩɣ alɩwaatʋ se ɖɩtazɩ nɛ ɖɩtɩlɩ toovenim ɖeyi ɖeyi, alɩwaatʋ ndʋ ɖɩnɩɣ pɔ-yɔɔ tɔm natʋyʋ yɔ. (1 Tim. 6:4, 5) Pɩsa nɛ ɖɩtaatɔlɩ kpaca ŋgʋ kɩ-taa lɛ, pɩtɩpɔzɩ kpa se ɖiyele nɛ ɛsɩyɛ ɖʋʋ nɛ sʋsɩ pɔñɔ ɖa-laŋɩyɛ taa. Pɩwɛɣ ɖeu se ɖɩtɔzɩ se pɩkɛnɩ kɩjɛyʋʋ se ɖɩsɔɔlɩ ɖo-koobiya nɛ ɖikpeɣ-wɛ nɛ ɖa-laŋɩyɛ pilim.​—Kalɩ Koloosi 3:12-14.

BIBL PAƔTƲ KILA KAƔ-ÐƲ SƖNƲƲ

19, 20. (a) Bibl paɣtʋ kila wena pɩzɩɣ nɛ asɩnɩ-ɖʋ nɛ ɖɩtazɩ tɔm natʋyʋ taa nɛ ɖɩtɩlɩ toovenim ɖeyi ɖeyi? (b) Ɛbɛ taa ɖɩkaɣ tazʋʋ ñʋʋ ŋgʋ kɩkɔŋ yɔ kɩ-taa?

19 Pɩwɛ kaɖɛ sɔnɔ se ɖɩkpaɣ alɩwaatʋ nɛ ɖɩtazɩ tɔm natʋyʋ taa nɛ ɖɩtɩlɩ tɩ-yɔɔ toovenim ɖeyi ɖeyi, mbʋ pʋyɔɔ yɔ, cɛtɩm tɔm tɔyɩ paa le. Pɩtasɩ lɛ, ɖa-maɣmaɣ ɖɩtɩtalɩ pilim. Ye mbʋ, ɛbɛ pɩzɩɣ pɩsɩnɩ-ɖʋ nɛ ɖɩtazɩ tɔm natʋyʋ taa camɩyɛ? Pɩwɛɛ se ɖɩtɩlɩ Bibl paɣtʋ kila nɛ ɖɩlabɩnɩ-yɛ tʋmɩyɛ. A-taa lɛɛɖɛ yɔ: Pɩkɛnɩ kɩmɛlɛndʋ nɛ fɛyɛ weyi ɛlɛyɩɣ cosuu nɛ pʋcɔ ewelisiɣ yɔ. (Adu. 18:13) Paɣtʋ kiɖe lɛɛɖɛ tɔzʋʋ-ɖʋ ɖɔɖɔ se ɖitaatisi tɔm natʋyʋ yɔɔ yem nɛ ɖɩtɩtazɩ tɩ-taa. (Adu. 14:15) Nɛ pɩtasɩ lɛ, paa ɖileɖi toovenim taa ɛzɩma yɔ, pɩtɩpɔzɩ kpa se ɖɩtaa ɖa-maɣmaɣ ɖɔ-lɔŋ liu. (Adu. 3:5, 6) Ye ɖɩtɛm ɖa-taa se ɖiwoki pɩ-yɔɔ nɛ ɖɩtazɩɣ tɔm taa nɛ ɖɩtɩlɩ tɩ-yɔɔ toovenim ɖeyi ɖeyi nɛ piyele nɛ ɖɩkpaɣ lɩmaɣza nɛ lɛɣtʋ yɔ, Bibl paɣtʋ kila kaɣ-ɖʋ sɩnʋʋ.

20 Ɛlɛ pɩkazɩ kaɖɛ lɛɛɖɛ ɖɔɖɔ. Kaɖɛ nɖɩ lɛ ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩtɩŋnɩ mbʋ ɖɩnaɣ ɛsa yɔɔ yem yɔ pɩ-yɔɔ nɛ ɖɩsɛtɩ ɖa-tɩ tɔm yɔ. Ñʋʋ ŋgʋ kɩkɔŋ yɔ kɩ-taa, ɖɩkaɣ naʋ kpacanaa mba ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩkatɩ hɔɔlʋʋ ŋgʋ kɩ-taa yɔ, nɛ mbʋ pɩpɩzɩɣ nɛ pɩsɩnɩ-ɖʋ nɛ ɖɩfɛɛ-wɛ yɔ.

^ tay. 8 Cɔnɩ Annuaire des Témoins de Jéhovah 2004, h. 111-112, nɛ Annuaire 2008, h. 133-135.