Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Ña nɛ Yehowa ɩlakɩ tʋmɩyɛ paa ɖooye

Ña nɛ Yehowa ɩlakɩ tʋmɩyɛ paa ɖooye

“Ðɩkɛ Ɛsɔ sɩnɩyaa.”​—1 KƆR. 3:9.

HENDU: 64, 111

1. Nʋmɔŋ weyi ɩ-yɔɔ ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩtɩŋna nɛ ɖa nɛ Yehowa ɖɩla tʋmɩyɛ?

KEDEŊA Kpeekpe Lɩzɩyʋ kaasɔɔlaa se ɛ nɛ ɛyaa mba patalɩ pilim yɔ, pɛkpɛndɩ nɛ pala tʋmɩyɛ nɛ ɛ-tamaɣ la. Ɛlɛ paa ɛyaa ɩtɩtalɩ pilim sɔnɔ yɔ, mba pɛwɛ siɣsiɣ yɔ, pa nɛ Yehowa palakɩ tʋmɩyɛ paa ɖooye. Ðɩpɩsɩ “Ɛsɔ sɩnɩyaa” alɩwaatʋ ndʋ ɖisusuu ɛyaa Kewiyaɣ tɔm kɩbandʋ nɛ ɖɩlakɩ ɛyaa kpɛlɩkɩyaa yɔ. (1 Kɔr. 3:5-9) Maɣzɩ waɖɛ sɔsɔɖɛ nɖɩ pɩkɛnaa se ɖa nɛ Kedeŋa Kpeekpe Lɩzɩyʋ ɖɩlakɩ tʋmɩyɛ nɖɩ ɖɩmʋ ñɩm siŋŋ ɛ-ɛsɩndaa yɔ ɖɩ-yɔɔ nɛ ŋna! Ɛlɛ pɩtɩkɛ tɔm susuu nɛ kpɛlɩkɩyaa labʋ taa ɖeke ɖa nɛ Yehowa ɖɩlakɩ tʋmɩyɛ. Ñʋʋ kʋnɛ kɩ-taa ɖɩkaɣ naʋ nʋmɔŋ lɛɛŋ weyi ɩ-yɔɔ ɖɩpɩzɩɣ ɖɩtɩŋna nɛ ɖa nɛ Ɛsɔ ɖɩla tʋmɩyɛ alɩwaatʋ ndʋ ɖɩɖʋʋ nesi ɖɔ-hɔʋ taa ñɩma nɛ ɖo-koobiya Krɩstʋ ñɩma yɔ, alɩwaatʋ ndʋ ɖɩmʋʋ agɔma nɛ alɩwaatʋ ndʋ ɖɩwalɩsɩɣ ɖɔ-tɔm susuu yɔ.​—Kol. 3:23.

2. Ɛbɛ yɔɔ pɩfɛyɩ ɖeu se ɖɩkpaɣ mbʋ ɖɩpɩzɩɣ se ɖɩla nɛ ɖɩɖʋ nesi Yehowa tʋmɩyɛ yɔ nɛ ɖɩmaɣzɩnɩ mbʋ lalaa pɩzɩɣ se pala yɔ?

2 Ðɩɩkpɛlɩkɩɣ tɔm ñʋʋ kʋnɛ lɛ, taakpaɣ mbʋ ŋpɩzɩɣ labʋ se ŋɖʋnɩ Yehowa tʋmɩyɛ nesi yɔ nɛ ŋmaɣzɩnɩ mbʋ lalaa pɩzɩɣ nɛ pala yɔ. Tɔzɩ se ɖa-pɩnzɩ, ɖo-tomnaɣ taa alaafɩya, ɖɛ-wɛtʋ nɛ ɖo-ɖoŋ, pɩwɛ ndɩ nɛ lalaa. Apostoloo Pɔɔlɩ yɔɔdaa se: “Paa weyi  lɛ ɛcɔnɩ ɛ-lakasɩ camɩyɛ, nɛ ehiɣ ɛ-taa, pɩtaakɛ lalaa taa, kawanaɣ nɛ ɛsa ɛ-tɩ.”​—Gal. 6:4.

ÐƲ NESI ÑƆ-HƆƲ TAA ÑƖMA NƐ ÑO-KOOBIYA KRƖSTƲ ÑƖMA

3. Ɛbɛ yɔɔ papɩzɩɣ nɛ pɔyɔɔdɩ se weyi ɛcɔŋnɩ ɛ-hɔʋ yɔɔ yɔ, ɛ nɛ Yehowa pɛwɛɛ nɛ palakɩ tʋmɩyɛ?

3 Yehowa sɔɔlaa se ɛ-sɛyaa ɩcɔnɩ pɔ-hɔʋ taa ñɩma yɔɔ. Pɩpɩzɩɣ nɛ pɩpɔzɩ se ŋla tʋmɩyɛ nɛ ŋsɩnɩ ñɔ-hɔʋ taa ñɩma liidiye hɔɔlʋʋ taa. Halaa sakɩyɛ ñacakɩ ɖɩsɩ nɛ pɔcɔŋnɩ pe-piya yɔɔ. Nɛ pɩpɩzɩɣ nɛ pɩpɔzɩ ɖɔɖɔ se piya nzɩ sɩpaɣlaa yɔ, sɩcɔnɩ sɩ-lʋlɩyaa mba pakpadɩyaa yɔ pɔ-yɔɔ. Tʋma ana a-tɩŋa a-tɔm cɛyaa. Bibl yɔɔdʋʋ se: “Ye nɔɔyʋ ɛɛcɔŋnɩ ɛ-ñɩma yɔɔ, nɛ pɩkɩlɩnɩ ɛ-ɖɩɣa taa mba yɔɔ kɔyɔ, ɛlɔ tisuu nɛ ɛkɛ kɩdɛkɛdʋʋ pɩkɩlɩ weyi ɛfɛyɩnɩ tisuu yɔ.” (1 Tim. 5:8) Ye mbʋ, ye ŋwɛnɩ sʋʋtʋ ndʋ yɔ, pɩkaɣ-ŋ wɛʋ kaɖɛ se ŋkpaɣ alɩwaatʋ sakɩyɛ nɛ ŋlabɩnɩ Teokrasɩ tʋma. Ɛlɛ taayele nɛ pitibi-ŋ yɔɔɔ! Ñɔ-hɔʋ yɔɔ cɔnʋʋ tɔm cɛyɩ siŋŋ nɛ pɩkɛnɩ tisuu wɩlʋʋ hɔɔlʋʋ nakʋyʋ nɛ pɩkɛnɩ ɖɔɖɔ nʋmɔʋ ŋgʋ kɩ-yɔɔ ŋtɩŋɩɣna nɛ ña nɛ Yehowa ɩlakɩ tʋmɩyɛ se ɛ-tamaɣ ɛla.​—1 Kɔr. 10:31.

4. (a) Ɛzɩma lʋlɩyaa pɩzɩɣ nɛ pasɩɩ Kewiyaɣ tʋma kajalaɣ lone taa? (b) Nɛ ɛbɛ lɩɣ pɩ-taa?

4 Lʋlɩyaa Krɩstʋ ñɩma nɛ Yehowa palakɩ tʋmɩyɛ, alɩwaatʋ ndʋ peseɣtiɣ pe-piya se sɩɖʋ sɩ-tɩ fezuu taa kaɖʋsɩ yɔ. Lʋlɩyaa mba palabɩ mbʋ yɔ, pʋwayɩ pɔkɔm nɛ pana se pa-pɩyalaa nɛ pɛ-pɛlaa ha pa-tɩ faaa nɛ palakɩ alɩwaatʋ tɩŋa Ɛsɔ sɛtʋ tʋmɩyɛ poliŋ ageeta taa. Pa-taa nabɛyɛ kɛ Ɛsɔtɔm tiyiyaa, lalaa ñɛkɛ nʋmɔʋ lɩzɩyaa ageeta wena a-taa tɔm susuyaa tɩɖɔɔ yɔ nɛ lalaa ñalakɩ tʋmɩyɛ Betɛɛlɩwaa taa. Pɛwɛ poliŋ nɛ pɔ-hɔʋ taa ñɩma, pʋyɔɔ lɛ pa nɛ wɛ paapɩzɩɣ nɛ pakatɩɣ ɖoŋ ɖoŋ. Paa mbʋ yɔ, lʋlɩyaa mba papɩ fezuu taa yɔ, peseɣtiɣ pe-piya se sɩñɔɔnɩ alɩwaatʋ tɩŋa Ɛsɔ sɛtʋ tʋma. Ɛbɛ yɔɔ? Mbʋ pʋyɔɔ yɔ, panaɣ pe-piya sɩɣ Kewiyaɣ tʋma kajalaɣ lone taa lɛ, pɩlakɩ-wɛ leleŋ siŋŋ. (3 Yoh. 4) Pɩtɩla pɩlakɩ lʋlɩyaa mba pa-taa sakɩyɛ ɛzɩ pɩɩlabʋ Hana weyi ɛɛyɔɔdaa se ‘ɛɖʋzɩ’ ɛ-pɩyalʋ Samɩyɛɛlɩ Yehowa nesi tɛɛ yɔ. Pɩkɛnɩ lʋlɩyaa waɖɛ sɔsɔɖɛ kpem se peseɣti pe-piya mbʋ. Mbʋ haɣnɩ-wɛ taa leleŋ nɛ pɩkpaɖɩ pɩtɩŋa.​—1 Sam. 1:28.

5. Nʋmɔŋ weyi ɩ-yɔɔ ŋpɩzɩɣ ŋtɩŋna nɛ ŋɖʋ nesi ñɛ-ɛgbɛyɛ taa koobiya mba pɛwɛ kɩcɛyɩm taa yɔ? (Cɔnɩ kiɖe tɛɛ kɩlɛmʋʋ.)

5 Ye ŋfɛyɩnɩ hɔʋ yɔɔ cɔnʋʋ sʋʋtʋ yɔ, pɩɩwɛɣ ɖeu se ŋɖʋ nesi ño-koobiya Krɩstʋ ñɩma lalaa mba pɛkɛ kʋdɔndɩnaa, yaa akpadɩyaa yaa pɛwɛ kɩcɛyɩm nabʋyʋ taa yɔ? Pɩɩwɛɣ ɖeu se ŋcɔnɩ ñɛ-ɛgbɛyɛ taa nɛ ŋna mba pɩpɔzʋʋ se ŋɖʋ nesi yɔ? Pɩtɩla pɩpɔzʋʋ se ŋwolo ŋɖʋ nesi koobu halɩñɩnʋ weyi ɛ-lʋlɩyʋ nɔɔyʋ kpadɩyaa nɛ ɛcɔŋnɩ ɛ-yɔɔ yɔ, nɛ pɩha-ɩ waɖɛ nɛ ɛla tʋma lɛɛna. Yaa pɩtɩla ɖɔɖɔ yɔ, pɩpɔzʋʋ se ŋɖʋ nesi nabɛyɛ nɛ ŋsɩnɩ-wɛ nɛ powolo kediɣzisi, pamʋ helim, pɔcɔtɩ po-wondu yaa powolo nɛ pana kʋdɔndʋ nɔɔyʋ ɖɔkɔtɔ tɛ. Alɩwaatʋ ndʋ ŋlakɩ mbʋ yɔ, pɩwɩlɩɣ se ña nɛ Yehowa ɩwɛɛ nɛ ɩlakɩ tʋmɩyɛ nɛ ŋsɩɣnɩ-ɩ se ecosi adɩma naayɛ yɔɔ.​—Kalɩ 1 Kɔrɛntɩ 10:24.

MƲ AGƆMA

6. Ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩmʋ lalaa ɛgɔndʋ?

6 Ɛsɔ sɩnɩyaa sɔɔlɩ ɛgɔndʋ mʋʋ. Grɛɛkɩ Masɩ taa lɛ tɔm piye nɖɩ palabɩnɩ tʋmɩyɛ se “ɛgɔndʋ” yɔ, ɖɩ-tɔbʋʋ lɛ se “kɩbandʋ labʋ agɔma.” (Ebr. 13:2) Tɔm ndʋ tɩwɛ Bibl taa yɔ, tiseɣtiɣ-ɖʋ se ɖɩwɩlɩ lalaa sɔɔlɩm mbʋ. (Kiɖe 18:1-5) Pɩwɛɛ se ɖɩtɩŋnɩ nʋmɔŋ ndɩ ndɩ yɔɔ nɛ ɖɩsɩnɩ lalaa paa pɛkɛ ɖo-koobiya yaa patɩkɛ yɔ.​—Gal. 6:10.

7. Wazasɩ nzɩ ŋpɩzɩɣ nɛ ŋhiɣ, alɩwaatʋ ndʋ ŋmʋʋ mba palakɩ alɩwaatʋ tɩŋa Ɛsɔ sɛtʋ tʋma ɛgɔndʋ yɔ?

7 Ŋpɩzɩɣ nɛ ŋwɩlɩ se ŋkɛ Ɛsɔ sɩnɩyʋ nɛ  ŋmʋ ɛgɔndʋ koobiya mba pɛwɛ alɩwaatʋ tɩŋa Ɛsɔ sɛtʋ taa yɔ? (Kalɩ 3 Yohanɛɛsɩ 5, 8.) Ye ŋlakɩ mbʋ yɔ, pɩkaɣ yebu nɛ ña nɛ wɛ ‘ɩkpazɩ ɖama ɖoŋ.’ (Roma 1:11, 12) Yele nɛ ɖɩyɔɔdɩ Olaf kɩɖaʋ tɔm. Ɛtɔzaa se pɩlakɩ pɩnzɩ hiŋ sakɩyɛ yɔ, ɛɛkɛ pɩɣa evelaɣ lɛ, ɛ-ɛgbɛyɛ taa koobiya taapɩzɩɣ se pamʋ pe-egeetiye yɔɔ cɔnɩyʋ weyi ɛɛkɛ ɛɖanɛ yɔ nɛ ɛsʋʋ pɛ-tɛ. Peeɖe Olaf pɔzɩ ɛ-lʋlɩyaa mba patɩkɛ Aseɣɖe Tɩnaa yɔ se paha-ɩ nʋmɔʋ nɛ ɛmʋ egeetiye yɔɔ cɔnɩyʋ ɖɩɣa. Paba tisi, ɛlɛ peheyi Olaf se ɛkaɣ hɩnʋʋ kanapee taa alɩwaatʋ ndʋ egeetiye yɔɔ cɔnɩyʋ kɔŋ yɔ. Nɛ mbʋ Olaf laba nɛ etikpiɖi pɩ-yɔɔ kpa. Ɛyɔɔdaa se: “Pɩɩkɛnɩ-m kpɩtaʋ kɩbaŋʋ siŋŋ! Ma nɛ egeetiye yɔɔ cɔnɩyʋ ɖɩɩlakɩ sɔntɔ paa tanaŋ ŋgʋ kɩ-tɛɛ lɛ, ɖɩlakɩ kɛdɛsɩ kɩbanzɩ kpem. Kɛdɛsɩ nzɩ sɩkpazɩ-m ɖoŋ nɛ siyele nɛ me-liu tɛɛ kɔtɩnɩ alɩwaatʋ tɩŋa Ɛsɔ sɛtʋ tʋmɩyɛ.” Pɩnzɩ 40 nzɩ sɩɖɛwa yɔ sɩ-taa, Olaf labɩ Ɛsɔtɔm tiyiyu tʋmɩyɛ ageeta ndɩ ndɩ taa.

8. Ɛbɛ yɔɔ pɩwɛɛ se ɖiwolo pɩ-yɔɔ nɛ ɖɩlakɩ camɩyɛ lakasɩ, paa pɩlakɩ-ɖʋ ɛzɩ sɩtɩkɛdɩnɩ nɔɔyʋ kajalaɣ ɖeɖe yɔ? Ha kɩɖaʋ nakʋyʋ.

8 Ŋpɩzɩɣ nɛ ŋtɩŋnɩ nʋmɔŋ ndɩ ndɩ yɔɔ nɛ ŋwɩlɩ agɔma sɔɔlɩm. Maɣzɩ kɩɖaʋ kʋnɛ kɩ-yɔɔ nɛ ŋna. Ɛsɩpaañɩ ɛjaɖɛ taa tɔm susuyu nɔɔyʋ kpɛlɩkaɣnɩ Yesica weyi ɛlɛ lɩnɩ Ekʋwatɛɛrɩ ɛjaɖɛ taa yɔ Bibl lɛ, ɛyʋsɩ se ɛwɛɛ nɛ ewiliɣ. Peeɖe ɛpɔzɩ-ɩ se ɛbɛ lakɩ-ɩ. Yesica kɛdaa se pʋcɔ nɛ ɛnʋ kʋyɩ nɛ ewolo Ɛsɩpaañɩ peeɖe lɛ, ɛnʋ kaakɛ kʋñɔndʋ nɛ halɩ kɩyakʋ nakʋyʋ etihiɣ tɔɔnaɣ nɛ ɛtɔɔ. Lɩm ɖeke ɛpɩzaɣ se ɛcɛlɩ ɛ-pɛlɛ. Yesica pɔzɩ sɩnʋʋ adɩma taa, nɛ ɛñaɣ pana se epeɣzi ɛ-pɛlɛ nɛ ɛlɛ ɖoo. Pitileɖi lɛ, Aseɣɖe Tɩnaa halɩñɩma naalɛ kɔtɩ ɛ-nɔnɔɔ, ɛlɛ ɛtɩmʋ-wɛ camɩyɛ nɛ halɩ ɛcɩyɩ takayaɣ ŋga paba ha-ɩ yɔ. Nɛ ɛpɔzɩ-wɛ se: “Tɔɔnaɣ ɩhaɣ-m se mɛncɛlɩ mɛn-pɛlɛ mbʋ yɔ? Koobiya ñaɣ pana se pɛhɛzɩ ɛ-laŋɩyɛ, ɛlɛ patɩpɩzɩ. Pʋwayɩ lɛ, koobiya woni tɔɔnaɣ nakɛyɛ nɛ pasɩɩ Yesica nɔnɔɔ taa. Pa-camɩyɛ lakasɩ nzɩ situkuni-i siŋŋ nɛ ɛ-taa wɩɩ, mbʋ yebina nɛ ɛpaɣzɩ wiu alɩwaatʋ ndʋ ɛtɔzaa se etikemni Ɛsɔ alɩwaatʋ ndʋ ɛlɛ cosaɣ ɛ-adɩma yɔɔ yɔ. Lɛɛlɛɛyɔ ɛtɛm ɛ-taa se ɛsɛɣ Yehowa. Kʋjɔʋ ŋgʋ koobiya laba yɔ, kɩlʋlɩ pee kɩbana siŋŋ!​—Ekl. 11:1, 6.

HA ÑA-TƖ FAAA NƐ ŊLA TEOKRASƖ TƲMA

9, 10. (a) Nʋmɔŋ weyi ɩ-yɔɔ caanaʋ taa Izrayɛɛlɩ piya pɩzaɣ se sɩtɩŋna nɛ sɩha sɩ-tɩ faaa? (b) Sɔnɔ ɛgbɛyɛ taa tʋma wena koobiya pɩzɩɣ nɛ paha pa-tɩ faaa nɛ pala?

9 Caanaʋ taa Izrayɛɛlɩ piya alɩwaatʋ taa, pɩɩpɔzaa se ɛyaa ɩha pa-tɩ faaa nɛ pala tʋma ndɩ ndɩ. (Ejl. 36:2; 3 Aw. 29:5; Neh. 11:2) Sɔnɔ ɖɔɖɔ, ŋwɛnɩ waɖɛ se ŋha ña-alɩwaatʋ, ña-ñɩm, nɛ ñɛ-lɛɣtʋ nɛ ŋsɩnɩ ño-koobiya. Nɛ ye ŋlabɩ mbʋ yɔ, ŋkaɣ hiɣu taa leleŋ siŋŋ nɛ ŋhiɣ ɖɔɖɔ wazasɩ sakɩyɛ.

10 Bibl seɣtiɣ ɛgbɛyɛ taa abalaa se pɛɖɛɛnɩ ɛsɩndaa nɛ pe-liu tɛɛ kɔtɩnɩ ɛgbɛyɛ taa tʋmlaɖʋ tʋmɩyɛ nɛ ɛgbɛyɛ taa ɛzʋtʋyʋ tʋmɩyɛ nɛ piyele nɛ pa nɛ Ɛsɔ pala tʋmɩyɛ. (1 Tim. 3:1, 8, 9; 1 Pɩy. 5:2, 3) Nɛ mba palakɩ mbʋ yɔ, pɔsɔɔlaa se pasɩnɩ lalaa tomnaɣ yɔɔ nɛ fezuu taa. (Tʋma 6:1-4) Wiɖiyi ɛzʋtʋyaa tɛmɩ-ŋ pɔzʋʋ se ŋsɔɔlaa se ŋha ña-tɩ faaa nɛ ŋla ɛyaa mʋʋ tʋmɩyɛ, takayɩsɩ yɔɔ cɔnʋʋ tʋmɩyɛ, kookasɩ yɔɔ cɔnʋʋ tʋmɩyɛ, kewiyaɣ kpaaŋ cɩɖɩ cɩɖɩ wɛtʋ tʋmɩyɛ yaa ɛgbɛyɛ taa tʋmɩyɛ naɖɩyɛ? Mba pɛtɛm paɣzʋʋ tʋma ana labʋ yɔ, pakaɣ-ŋ kɛdʋʋ taa leleŋ sɔsɔŋ weyi pehikiɣ alɩwaatʋ ndʋ pasɩɣnɩ po-koobiya yɔ.

Ye ŋha ña-tɩ faaa nɛ ŋlakɩ Kewiyaɣ tʋma yɔ, pɩhaɣ-ŋ waɖɛ nɛ ŋwɛɛnɩ taabalaa kɩfama sakɩyɛ (Cɔnɩ tayʋʋ 11)

11. (a) Wazasɩ nzɩ ɛyʋ pɩzɩɣ nɛ ehiɣ teokrasɩ tʋma labʋ taa? (b) Wazasɩ nzɩ ña-maɣmaɣ ŋtɛm hiɣu?

11 Mba pahaɣ pa-tɩ faaa nɛ palakɩ teokrasɩ tʋma yɔ, ɖoŋ ɖoŋ lɛ, pehikiɣ taabalaa kɩfama. Yele nɛ ɖɩyɔɔdɩ koobu halɩñɩnʋ Margie tɔm. Ɛpaɣzʋʋ kpamɩŋ maʋ tʋmɩyɛ yɔ, pɩlakɩ pɩnzɩ 18 yɔ. Pɩnzɩ nzɩ sɩɖɛwa yɔ  sɩ-taa ɛfalɩsɩ koobiya halɩñɩma sakɩyɛ nɛ sɔɔlɩm. Piyeba nɛ ɛna se pɩkɛnɩ nʋmɔʋ ŋgʋ kɩ-yɔɔ ɛ nɛ wɛ patɩŋɩɣna nɛ pakpazɩɣ ɖama ɖoŋ fezuu taa yɔ. (Roma 1:12) Taabalaa mba ehiɣ kpaamɩŋ maʋ tʋmɩyɛ taa yɔ, pakpazɩ-ɩ ɖoŋ kpem kaɖɛ alɩwaatʋ taa. Ŋtɛm ña-tɩ haʋ wiɖiyi nɛ ŋɖʋ nesi kpaamɩŋ maʋ tʋmɩyɛ na? Paa ŋwɛ niye yaa ŋfɛyɩ niye yɔ, ŋpɩzɩɣ nɛ ŋha ña-tɩ faaa na?

12. Nʋmɔŋ weyi ɩ-yɔɔ ŋpɩzɩɣ ŋtɩŋna nɛ ŋɖʋ nesi mba kɛgbɛdɩsaɣ talaa yɔ?

12 Alɩwaatʋ ndʋ kɛgbɛdɩsasɩ lakɩ yɔ, Ɛsɔ samaɣ tɩŋɩɣnɩ nʋmɔŋ ndɩ ndɩ yɔɔ nɛ pa nɛ Ɛsɔ palakɩ tʋmɩyɛ nɛ pasɩɣnɩ po-koobiya tomnaɣ yɔɔ. Ðɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩha liidiye nɛ pɩsɩnɩ koobiya mba kɛgbɛdɩsaɣ talaa yɔ. (Yoh. 13:34, 35; Tʋma 11:27-30) Nʋmɔʋ lɛɛkʋ lɛ se ŋpɩzɩɣ nɛ ŋha ña-tɩ faaa nɛ ŋɖʋ nesi mba kɛgbɛdɩsaɣ talaa yɔ, nɛ ŋsɩnɩ-wɛ pa-ɖɩɣa ñɔɔzʋʋ yaa ka-maʋ. Tɛʋ sɔsɔʋ nakʋyʋ nɩwa nɛ pɩwɛɛkɩ koobu halɩñɩnʋ Gabriela weyi ɛkɛ tɔlɩm tayʋ yɔ ɛ-ɖɩɣa. Ɛ-taa labɩ leleŋ siŋŋ alɩwaatʋ ndʋ agbaa wena añɔtɩnɩ-ɩ yɔ a-taa koobiya kɔma nɛ paɖʋ-ɩ nesi yɔ. Ɛkɛdaa se: “Mantɩsɔɔlɩ se mɔyɔɔdɩ mbʋ melesaa yɔ pɩ-tɔm, mbʋ pʋyɔɔ yɔ pɩkɛnɩ tomnaɣ yɔɔ wondu yem. Ɛlɛ mɔnsɔɔlaa se mɔyɔɔdɩ mbʋ mehiɣaa yɔ pɩ-tɔm na. Ɛzɩma pasɩnɩ-m yɔ, piyeba nɛ mana se pɩkɛnɩ-m waɖɛ sɔsɔɖɛ se mɛwɛ Krɩstʋ ɛgbɛyɛ taa nɛ pɩhaɣ-m taa leleŋ nɛ koboyaɣ siŋŋ.” Ɛyaa sakɩyɛ mba pasɩnɩ-wɛ kɛgbɛdɩsaɣ nakɛyɛ wayɩ yɔ, mbʋ ɖɔɖɔ pɩlakɩ-wɛ. Nɛ mba patɩŋɩɣnɩ nʋmɔʋ ŋgʋ kɩ-yɔɔ nɛ pa nɛ Yehowa palakɩ tʋmɩyɛ yɔ, pehikiɣ taa leleŋ siŋŋ.​—Kalɩ Tʋma Labʋ 20:35; 2 Kɔrɛntɩ 9:6, 7.

13. Ye ɖɩhaɣ ɖa-tɩ faaa, ɛzɩma pɩkpazɩɣ ɖa nɛ Yehowa ɖa-taabalɩyɛ ɖoŋ? Ha kɩɖaʋ nakʋyʋ.

13 Stephanie nɛ tɔm susuyaa lalaa taa wɛ leleŋ siŋŋ alɩwaatʋ ndʋ paɖʋʋ Ɛsɔ nesi nɛ pasɩɣnɩ Aseɣɖe Tɩnaa mba pɛkɛ hʋyʋʋ ɖʋyaa Etaazuunii ɛjaɖɛ taa yɔ. Ɛsɩnɩ-wɛ nɛ pehiɣ ɖɩzʋyɛ nɛ wondu lɛɛtʋ ndʋ pɩpɔzʋʋ-wɛ yɔ. Stephanie yɔɔdaa se: “Ðɩnaɣ taa leleŋ weyi ɩ-taa pɛwɛɛ, alɩwaatʋ ndʋ panaɣ se ɛjaɖɛ kpeekpe yɔɔ koobiya sɔɔlɩ-wɛ yɔ lɛ, pɩhaɣ-ɖʋ taa leleŋ.” Ɛtasɩ yɔɔdʋʋ se: “Hɔŋ ɛnɩ ɩ-taa ñɩma maɣzɩɣ se ɖɩsɩnɩ-wɛ, ɛlɛ toovenim taa lɛ, mba sɩnɩnɩ-ɖʋ nɛ  pɩkpaɖɩ. Ðɩnaɣ sɔɔlɩm, nɔɔ kʋɖʋmaɣ ŋga kɛwɛ pɛ-hɛkʋ taa yɔ, tisuu mbʋ pɛwɛna nɛ ɛzɩma pataɣ Yehowa liu yɔ lɛ, pɩkpazɩɣ sɔɔlɩm mbʋ ɖɩwɛnɩ Yehowa yɔɔ yɔ ɖoŋ. Nɛ piyeki nɛ ɖa-taa wɛɣ leleŋ siŋŋ se Yehowa tɩŋɩɣnɩ ɛ-ɛgbɛyɛ yɔɔ nɛ ɛwazɩɣ-ɖʋ.”

WALƖSƖ ÑƆ-TƆM SUSUU

14, 15. (a) Lɩmaɣza wena nayʋ Izaayii kaawɛna? (b) Ɛzɩma Kewiyaɣ tɔm susuyaa pɩzɩɣ nɛ pamaɣzɩnɩ Izaayii?

14 Ŋsɔɔlaa se ña nɛ Yehowa ɩla tʋmɩyɛ nɛ pɩkpaɖɩ? Ŋkaɣ ña-tɩ haʋ faaa se ŋlɛɣzɩ lone se pɩha-ŋ nʋmɔʋ nɛ ŋsɛɛ Yehowa ɖenɖe pɩpɔzʋʋ tɔm susuyaa nɛ pɩkpaɖɩ yɔ? Toovenim taa lɛ, pɩtɩcɛyɩ se Ɛsɔ sɛyaa ɩkʋyɩ nɛ powolo poliŋ pʋcɔ nɛ pawɩlɩ se pɛkɛ kʋjɔŋ laɖaa. Ɛlɛ koobiya nabɛyɛ wɛtʋ pɩzɩɣ nɛ pɩha-wɛ nʋmɔʋ se paha pa-tɩ faaa nɛ pakʋyɩ pɛ-tɛ nɛ powolo poliŋ. Lɩmaɣza wena pɛwɛna yɔ, alabɩ nɔɔ kʋɖʋmaɣ nɛ nayʋ Izaayii ñɩna. Alɩwaatʋ ndʋ Yehowa pɔzaa se “Anɩ mankaɣ tiyuu? Akaɣ kɛʋ ɖe-tiyiyu?” lɛ, Izaayii cosaa se: “Ma yɔ, tiyi-m.” (Iza. 6:8) Ŋsɔɔlɩ faaa se ye ñɛ-wɛtʋ ɛhaɣ-ŋ nʋmɔʋ yɔ, ŋwolo nɛ ŋla teokrasɩ tʋma ɖenɖe kɩcɛyɩm wɛɛ yɔ? Kɩcɛyɩm mbʋ wɛ sɔnɔ?

15 Yesu yɔɔdaɣ tɔm susuu nɛ kpɛlɩkɩyaa labʋ tʋmɩyɛ tɔm lɛ, ɛtɔm se: “Tɔɔnaɣ kʋkʋmaɣ ɖɔwa pɩŋŋ nɛ ka-kʋnɖaa wɛ ññɩɩ. Mbʋ lɛ ɩtɩmnɩ hayɩm tʋ se etiyi kʋnɖaa ɛ-hayɩm taa.” (Mat. 9:37, 38) Ŋpɩzɩɣ nɛ ŋha ña-tɩ faaa nɛ ŋpɩsɩ nʋmɔʋ lɩzɩyʋ ɖenɖe pɩpɔzʋʋ tɔm susuyaa yɔ? Yaa ŋpɩzɩɣ nɛ ŋsɩnɩ nɔɔyʋ nɛ ɛla mbʋ? Koobiya sakɩyɛ yɔɔdaa se nʋmɔʋ kɩbaŋʋ ŋgʋ kɩ-yɔɔ ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩtɩŋna nɛ ɖɩwɩlɩ se ɖɩsɔɔlɩ Yehowa nɛ ɖo-koobu yɔ, ŋgʋ lɛ se ɖɩha ɖa-tɩ faaa nɛ ɖɩpɩsɩ nʋmɔʋ lɩzɩyʋ ageeta wena a-taa kʋmtʋ ɖɔ sakɩyɛ ɛlɛ kʋnɖaa tɩɖɔɔ yɔ. Nʋmɔŋ lɛɛŋ wɛɛ se ŋpɩzɩɣ nɛ ŋtɩŋnɩ ɩ-yɔɔ nɛ ŋwalɩsɩ teokrasɩ tʋma wena ŋlakɩ yɔ? Ye ŋlabɩ mbʋ yɔ, ŋkaɣ hiɣu taa leleŋ siŋŋ.

16, 17. Nʋmɔŋ lɛɛŋ weyi ɩ-yɔɔ ŋpɩzɩɣ nɛ ŋtɩŋna nɛ ŋla Yehowa tʋma sakɩyɛ nɛ pɩkpaɖɩ?

16 Ŋpɩzɩɣ nɛ ŋha ña-tɩ faaa nɛ ŋla tʋmɩyɛ Betɛɛlɩ yaa ŋɖʋ nesi kpaamɩŋ maʋ tʋmɩyɛ. Ŋpɩzɩɣ nɛ ŋha ña-tɩ se ŋlakɩ-ɖɩ alɩwaatʋ pazɩ, yaa se ŋlakɩ-ɖɩ alɩwaatʋ kpeekpe ɛlɛ ŋlɩɣnɩ ñɛ-tɛ nɛ ŋwoki. Paa ɛzɩmtaa lɛ, pɩpɔzʋʋ Yehowa ɛgbɛyɛ taa ɛyaa mba pahaɣ pa-tɩ faaa se pala paa tʋmɩyɛ nɖɩ nɛ paa le pɩpɔzʋʋ se palabɩ-ɖɩ yɔ. Pɩpɩzɩɣ nɛ pɩpɔzɩ se powolo nɛ pala tʋmɩyɛ naɖɩyɛ, paa pɛwɛ niye tʋmɩyɛ lɛɛɖɛ labʋ taa nɛ pɩkpaɖɩ yɔ. Yehowa sɔɔlɩ ɛyaa mba ‘pahaɣ pa-tɩ faaa’ se pala paa tʋmɩyɛ nɖɩ nɛ paa le pɩpɔzʋʋ se palabɩ-ɖɩ yɔ.​—Keɣa 109:3, nwt.

17 Ŋsɔɔlaa se pafalɩsɩ-ŋ nɛ ŋwɛɛ niye fezuu taa tʋmɩyɛ naɖɩyɛ taa? Ye mbʋ yɔ, ñaɣ pana nɛ ŋwolo Kewiyaɣ tɔm susuyaa sukuli. Sukuli ŋgʋ kɩfalɩsɩɣ koobiya mba papɩ fezuu taa nɛ pɛwɛɛ alɩwaatʋ tɩŋa Ɛsɔ sɛtʋ tʋmɩyɛ taa yɔ se papɩzɩ nɛ paɖʋ nesi Kewiyaɣ tʋma nɛ aɖɛɛnɩ ɛsɩndaa lona wena a-taa petiyiɣni-wɛ pʋwayɩ yɔ. Mba pɔsɔɔlaa se pala sukuli ŋgʋ yɔ, pɩwɛɛ se petisi faaa se palakɩ paa tʋmɩyɛ nɖɩ, ye powobi sukuli ŋgʋ nɛ pɛtɛ yɔ. Ŋsɔɔlaa se ŋtɩŋnɩ nʋmɔʋ ŋgʋ kɩ-yɔɔ nɛ ŋɖaɣnɩ hiɣu wala sɔsɔna lɛɛna yaa we?​—1 Kɔr. 9:23.

18. Ye ña nɛ Yehowa ɩlakɩ tʋmɩyɛ paa evemiye nɖɩ yɔ, wazasɩ nzɩ ŋkaɣ hiɣu?

18 Ðɩkɛ Yehowa samaɣ nɛ pʋyɔɔ lɛ, pɩcɛyaa se ɖɩkɛ kʋjɔŋ laɖaa. Pɩkɛ nʋmɔʋ ŋgʋ kɩ-yɔɔ ɖɩtɩŋɩɣna nɛ ɖɩwɩlɩɣ camɩyɛ lakasɩ nɛ sɔɔlɩm lalaa paa evemiye nɖɩ yɔ. Ye ɖɩlakɩ mbʋ yɔ ɖihikiɣ taa leleŋ, laŋhɛzɩyɛ nɛ koboyaɣ. (Gal. 5:22, 23) Paa wɛtʋ ndʋ taa ŋwɛɛ yɔ, ŋpɩzɩɣ nɛ ŋmaɣzɩnɩ Yehowa weyi ɛkɛ kʋjɔŋ laɖʋ sɔsɔ yɔ nɛ ŋyele nɛ ña nɛ ɩ ɩkpɛndɩ nɛ ɩlakɩ tʋmɩyɛ, nɛ ŋhikiɣ taa leleŋ siŋŋ!​—Adu. 3:9, 10.