FEŊUU TILIMIYE—NĐƖ PƐKPƐLƖKƖƔ YƆ Août 2018

Ñʋŋ weyi ɖɩkpɛlɩkɩɣ 1-28 octobre 2018 yɔ ɩwɛ takayaɣ kanɛ ka-taa.

Ŋtazɩ camɩyɛ nɛ ŋna se pɩkɛ toovenim na?

Bibl paɣtʋ kila naadozo wena pɩzɩɣ nɛ asɩnɩ-ɖʋ nɛ ɖɩtazɩ tɔm natʋyʋ taa camɩyɛ?

Taacɔnɩ mbʋ pɩnaɣ ɛsa yɔɔ yem yɔ nɛ ŋhʋʋ tɔm

Na hɔɔlɩŋ naadozo weyi ɩ-taa pɩfɛyɩ ɖeu se ɖɩcɔŋnɩ mbʋ pɩnaɣ ɛsa yɔɔ yem yɔ nɛ ɖɩhʋʋnɩ ɛyaa nɛ tɔm yɔ.

WEZUU CAƔƲ TƆM

Mɛntɛm man-taa se maayeki kpa nɛ pitibi-m yɔɔɔ

Wɛtʋ kɩbandʋ ndʋ tɩtalɩ Maxim Danyleyko pɩnzɩ 68 nzɩ sɩ-taa ɛlabɩ Ɛsɔtɔm tiyiyu tʋmɩyɛ yɔ.

Mba pɛkɛ kʋjɔŋ laɖaa yɔ, pehikiɣ taa leleŋ

Nɔɔ kʋɖʋmaɣ ŋga wɛ kʋjɔŋ labʋ nɛ taa leleŋ pɛ-hɛkʋ taa?

Ña nɛ Yehowa ɩlakɩ tʋmɩyɛ paa ɖooye

Nʋmɔŋ kagbanzɩ weyi yɔɔ ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩtɩŋna nɛ ɖa nɛ Yehowa ɖɩla tʋmɩyɛ?

Laŋɩyɛ ɖɔkʋʋ​—kɛnɩ tɩ ɖɔkʋʋ nɛ lidaʋ

Na mbʋ Ɛsɔ laŋɩyɛ ɖɔkʋʋ kɛnaa nɛ ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩwɛɛnɩ wɛtʋ ndʋ nɛ wazasɩ nzɩ ɖihikiɣ ye ɖɩwɛnɩ tʋ yɔ.

ÑƖM MBƲ PƖWƐ ÐO-WONDU ÐƖÑƆƆZƖYƐ TAA YƆ

Ɛzɩma poɖu Kewiyaɣ pee kajalaɣ ñɩna Pɔrtiigaalɩ ɛjaɖɛ taa yɔ

Mba pacalɩ Kewiyaɣ tɔm susuu Pɔrtiigaalɩ yɔ, kala wena pakataa nɛ ɛzɩma pawabɩ-yɛ?