Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Ha ña-tɩ nɛ sɔɔlɩm faaa nɛ pɩsa Yehowa

Ha ña-tɩ nɛ sɔɔlɩm faaa nɛ pɩsa Yehowa

“Samaɣ cɛlɩ ka-tɩ nɛ sɔɔlɩm . . . yɔ, ɩñɔkɩ [Yehowa.]”—TH. 5:2.

HENDU: 150, 10

1, 2. (a) Suwe Eliifaazɩ nɛ Bildaadɩ pɔyɔɔdaa pɩlɩɩnɩ pana wena ɖɩñakɩ se ɖɩsɛɛ Yehowa yɔ a-yɔɔ? (b) Ɛzɩma ɖɩlaba nɛ ɖɩna se ɛyʋ wɛ wazaɣ Yehowa ɛsɩndaa?

“ƐYƲ pɩzɩɣ nɛ ɛwɛɛ Ɛsɔ wazaɣ na, ɖenɖe ɛzɩ ɛyʋ lɔŋsɩnɖʋ wɩɣnɩ ɛ-tɩ wazʋʋ yɔ? Pɩwazɩɣ Ðoŋ Tɩŋa Tʋ we, ye ŋkɛ siɣsiɣ tʋ; yaa pɩsɛɣ-ɩ we ye ŋñɔɔzɩ ñɔ-ɖɔnɛ nɛ ɖɩwɛɛ kele kele?” (Yɔɔb 22:1-3) Wiɖiyi ŋtɛm ña-tɩ tɔm tʋnɛ pɔzʋʋ na? Alɩwaatʋ ndʋ Teemaanɩ tʋ Eliifaazɩ pɔzɩ tɔm ndʋ Yɔɔb yɔ, pɩtʋʋ fɛyɩ se Eliifaazɩ maɣzaɣ se ɛyʋ fɛyɩnɩ wazaɣ nakɛyɛ Ɛsɔ ɛsɩndaa. Halɩ ɛ-taabalʋ Bildaadɩ ñatasɩ niye ñɩɣʋ tɔm ndʋ tɩ-yɔɔ se ɛyʋ ɛɛpɩzɩɣ nɛ eɖe Ɛsɔ ɛsɩndaa.—Kalɩ Yɔɔb 25:4.

2 Ɛyaa panɛ pacaɣ pɔyɔɔdɩ se pana wena ɖɩñakɩ se ɖɩsɛɛ Yehowa nɛ ɖɩɖɔkɩ ɖe-siɣsiɣ wɛtʋ ɛ-ɛsɩndaa yɔ, aawazɩɣ-ɩ pʋyʋ, nɛ ɖɩtɩmʋ ñɩm nabʋyʋ Ɛsɔ ɛsɩndaa; ɛyʋ wɛ ɛzɩ sonzooye yem yɔ. (Yɔɔb 4:19; 25:6) Kajalaɣ taa lɛ, ɛyʋ pɩzɩɣ nɛ ɛmaɣzɩ se tɩ luzuu wɛtʋ natʋyʋ Eliifaazɩ nɛ Bildaadɩ pɛwɛɛ nɛ pawɩlɩɣ. (Yɔɔb 22:29) Toovenim taa lɛ, ye ŋcɔnɩ ɛyʋ tʋma camɩyɛ yɔ, ŋnaɣ se atɩlɩɩ pʋyʋ Ɛsɔ ñɩna ɛsɩndaa. Ɛlɛ toovenim se tʋma wena ɖɩlakɩ se ɖɩɖʋnɩ nesi Ɛsɔ Kewiyaɣ yɔ, atɩlɩɩ pʋyʋ Yehowa ɛsɩndaa yaa we? Aayɩ. Ɛbɛ yɔɔ? Mbʋ pʋyɔɔ yɔ Yehowa kalɩ Eliifaazɩ nɛ Bildaadɩ nɛ Sofaarɩ pa-lɩmaɣza ana a-yɔɔ. Nɛ ɛyaa  Yɔɔb se “ma-lɩmɖʋyʋ.” (Yɔɔb 42:7, 8) Ye mbʋ pɩwɩlɩɣ kpayɩ kpayɩ se ɛyʋ ‘wɛ Ɛsɔ wazaɣ.’

“ƐBƐ ŊHAƔ-Ɩ?”

3. (a) Suwe Eliihu yɔɔdaa? (b) Nɛ ɛ-tɔm ndʋ tɩ-tɔbʋʋ lɛ suwe?

3 Eliihu ñɔyɔɔdaa se: “Mbʋ lɛ ye ŋlakɩ siɣsiɣ lakasɩ, ɛbɛ ŋhaɣ [Ɛsɔ]? Yaa ɛbɛ ɛkaɣ mʋʋ ñe-nesi tɛɛ?” (Yɔɔb 35:7) Ɛlɛ Yehowa tɩkalɩ-ɩ tɔm ndʋ tɩ-yɔɔ. Ɛbɛ yɔɔ? Mbʋ pʋyɔɔ yɔ Eliihu taañɩnɩɣ yɔɔdʋʋ se pana wena ɖɩñakɩ se ɖɩsɛɛ Ɛsɔ yɔ, atɩlɩɩ pʋyʋ. Ɛ-tɔm wɩlɩɣ se paa ɛyaa ɩɩsɛɣ Ɛsɔ yɔ, pɩɩpasɩɣ ɛ-yɔɔ pʋyʋ. Nabʋyʋ ɛɛtɛɖɩɣ Yehowa. Ðɩɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩsɔzɩ Yehowa ɖoŋ yaa ñɩm. Halɩ mbʋ payɩ ɖɩwɛna yɔ: Ðɛ-wɛtʋ kɩbandʋ, ɖɛ-lɛɣtʋ nɛ ɖo-ɖoŋ pɩtɩŋa Ɛsɔ cɔlɔ pɩlɩnaa. Nɛ Ɛsɔ cɔŋna nɛ ɛnaɣ ɛzɩma ɖɩlakɩnɩ tʋmɩyɛ mbʋ payɩ ɛha-ɖʋ yɔ.

4. Ɛzɩma Yehowa naɣ sɔɔlɩm mbʋ ɖɩwɩlɩɣ lalaa yɔ?

4 Ye ɛyʋ nɔɔyʋ ɛwɩlɩ sɔɔlɩm Ɛsɔ sɛyʋ nɔɔyʋ yɔ, Yehowa naɣ-pʋ ɛzɩ ɛ-maɣmaɣ ɛyʋ ɛnʋ ɛwɩlɩ sɔɔlɩm mbʋ yɔ. Aduwa 19:17 yɔɔdʋʋ se: “Weyi ɛnaɣ kʋñɔndʋ pʋtɔdɩyɛ yɔ, ɛkɩndɩɣ [Yehowa] na, weyi ɛkaɣ-ɩ pɩsɩnʋʋ pi-ɖeɖe yɔ.” Bibl mayaɣ kanɛ kawɩlɩɣ se Yehowa naɣ kɩbam mbʋ ɖɩlakɩ ajamaa yɔ pɩtɩŋa payɩ yaa we? Ðɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩyɔɔdɩ se ye ɛyʋ nɔɔyʋ ɛna lɛlʋ pʋtɔdɩyɛ nɛ ɛlabɩ-ɩ kɩbandʋ natʋyʋ yɔ, Yehowa ɛsɩndaa lɛ ɛtɔɔ kɩbandʋ laɖʋ ɛnʋ kɩmɩyɛ nɛ pɩpɔzʋʋ se ɛhɛyɩ-ɩ ɖɩ nɛ ɛwazɩ-ɩ pɩ-yɔɔ? Ðicosuu se ɛɛɛ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ Ɛsɔ pɩyalʋ maɣmaɣ ñɩɣ niye tɔm ndʋ tɩ-yɔɔ.—Kalɩ Luka 14:13, 14.

5. Tɔm ndʋ yɔɔ ɖɩkaɣ cosuu?

5 Ɛzɩma Yehowa ya nayʋ Izaayii nɛ etiyi-i ɛ-samaɣ cɔlɔ yɔ, pɩwɩlɩɣ se pɩkɛnɩ-ɩ taa leleŋ se ɛha waɖɛ ɛyaa siɣsiɣ tɩnaa nɛ paɖʋ nesi mbʋ ɛlakɩ se ɛ-tamaɣ ɛkɔɔ pɩ-taa yɔ. (Iza. 6:8-10) Izaayii tisaa nɛ ɛla Yehowa sɔɔlɩm nɛ tɩ luzuu. Sɔnɔ mbʋ ɖɔɖɔ ɛyaa kudokiŋ sakɩyɛ wɛnɩ wɛtʋ ndʋ nayʋ Izaayii kaawɛna alɩwaatʋ ndʋ ɛyɔɔdaa se “Ma yɔ, tiyi-m” yɔ, nɛ palakɩ tʋma wena awɛ kaɖɛ yɔ Yehowa ɛgbɛyɛ taa. Ɛlɛ nɔɔyʋ pɩzɩɣ nɛ ɛpɔzɩ ɛ-tɩ se: “Ɛzɩ pana wena mañakɩ yɔ, awazɩɣ pʋyʋ Yehowa yaa we? Paa Yehowa taa ɛwɛ leleŋ se maha man-tɩ faaa nɛ mala ɛ-tʋmɩyɛ yɔ, ɛɛpɩzɩɣ nɛ eyele nɛ ɛ-tamaɣ la paa mbʋ malakɩ ɛ-tʋmɩyɛ taa yɔ, pɩɖɔwa yaa pɩtɩɖɔɔ yɔ?” Pɩsa nɛ ɖicosi tɔm tʋnɛ tɩ-yɔɔ lɛ, yele nɛ ɖɩyɔɔdɩ mbʋ pɩɩlabɩ Debora nɛ Baraakɩ pa-alɩwaatʋ taa yɔ, pɩ-taa natʋyʋ tɔm.

SƆƆNDƲ YEBA NƐ PITIBI-WƐ YƆƆƆ, NƐ ƐSƆ KPAZƖ-WƐ ÐOŊ

6. Tʋkaɣ ŋga kaawɛ Izrayɛɛlɩ piya nɛ Yabiŋ sɔɔjanaa pɛ-hɛkʋ taa?

6 Izrayɛɛlɩ piya “tɔɔ kʋñɔŋ” pɩŋŋ Kanaŋ wiyaʋ Yabiŋ nesi tɛɛ pɩnzɩ 20. Halɩ sɔɔndʋ kpaɣaɣ Izrayɛɛlɩ piya nɛ samaɣ taa lɩʋ. You labʋ hɔɔlʋʋ taa lɛ, Izrayɛɛlɩ piya kaacaɣ pʋtɔdɩyɛ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ sɩtaawɛɛnɩ you wondu se sɩɩkandɩyɩnɩ sɩ-tɩ yɔɔ, ɛlɛ si-koyindinaa ñaawɛnɩ you kɛɛkɛɛnaa 900. Paalabɩ you kɛɛkɛɛnaa mba nɛ ñɩɣtʋ yuŋ ñɩndʋ.—Th. 4:1-3, 13; 5:6-8. *

7, 8. (a) Tɔm ndʋ Yehowa heyi Baraakɩ? (b) Ɛzɩma pɩlabɩ nɛ Izrayɛɛlɩ piya wa Yabiŋ sɔɔjanaa? (Cɔnɩ kiɖe tɛɛ kɩlɛmʋʋ.)

7 Paa mbʋ yɔ, Yehowa tɩŋnɩ nayʋ Debora yɔɔ nɛ eheyi Baraakɩ se ‘ɛkpaɣ Naftalii nɛ Zebulɔɔnɩ taa ɛyaa kudokiŋ hiu nɛ ɛɖɔ nɛ ɛkpa Taabɔɔrɩ pʋʋ taa.’ Yehowa tasɩ yɔɔdʋʋ se ɛnʋ kaɣ ‘Yabiŋ sɔɔjanaa ñʋʋdʋ Sisera nɛ ɛ-ɛyaa nɛ ɛ-ñɩɣtʋ kɛɛkɛɛnaa ɖʋzʋʋ Baraakɩ nesi tɛɛ.’—Th. 4:4-7.

8 Kpaagbaa mbʋ lɛ, samaɣ nɩɩ tɔm nɛ mba paha pa-tɩ faaa yɔ, pɛɖɛɛ pakpa Taabɔɔrɩ pʋʋ yɔɔ. Baraakɩ ɖɔm Yehowa  paɣtʋ yɔɔ ɖeyi ɖeyi nɛ etilesi alɩwaatʋ. (Kalɩ Tɔm Hʋyaa 4:14-16.) You sa miŋ Taanakɩ tɛtʋ taa lɛ, pɩkɛdaa lɛ ɛjaɖɛ yɔɔ wɛtʋ lɛɣzɩ kpɛlɩ, tɛʋ sɔsɔʋ nakʋyʋ nɩɩ nɛ lɩm caɣ paa le. Baraakɩ ɖɔɔnɩ Sisera sɔɔjanaa nɛ powolo patalɩ Harosɛɛtɩ ɛjaɖɛ taa. Nʋmɔʋ ŋgʋ kɩɖaɣlaa ɛzɩ kilomɛtanaa 24 mbʋ yɔ. Peseɣaɣ nɛ pɩkɛdaa lɛ, Sisera yele e-you ñɩɣtʋ kɛɛkɛɛ sɔsɔʋ ŋgʋ nɛ ese nɛ ewolo Saananim tɛtʋ taa, mbʋ pʋyɔɔ yɔ kɛɛkɛɛ ŋgʋ kɩtaapɩzɩɣ se kɩtasɩ-ɩ wazʋʋ pʋyʋ. Peeɖe ehiɣ ɖɩmɛlɩyɛ Keniiti tʋ Hebɛɛrɩ halʋ Yayɛɛlɩ kizinziku tɛɛ nɛ ɛlɛ mʋ-ɩ camɩyɛ. Pɩɩnɩ-ɩ nɛ pʋyɔɔ lɛ ɖom kpaɣ-ɩ. Lɛɛlɛɛyɔ Sisera tɔlɩ Yayɛɛlɩ nesi taa, peeɖe ɛlɛ laba abalɩtʋ nɛ ɛkʋ-ɩ. (Tɔm Hʋyaa 4:17-21) Mbʋ pɩlaba nɛ pawa Izrayɛɛlɩ piya koyindu! *

TƖ HAƲ NƐ SƆƆLƖM FAAA HƆƆLƲƲ TAA LƐ, PATAAWƐƐNƖ LƖMAƔZA KƲÐƲMA

9. Tɔm ndʋ Tɔm Hʋyaa 5:20, 21 heyiɣ-ɖʋ you ŋgʋ Izrayɛɛlɩ piya labɩnɩ Sisera yɔ kɩ-yɔɔ?

9 Tɔm hʋyaa ñʋŋ 4 nɛ 5 yɔɔdʋʋ kɛdaɣ kʋɖʋmaɣ tɔm, ɛlɛ tɔm ndʋ tɩwɛ ñʋʋ 4 taa yɔ, tɩwɛ ndɩ nɛ ndʋ tɩwɛ ñʋʋ 5 taa yɔ. Pʋyɔɔ lɛ, pʋcɔ nɛ ɖɩnɩɩ tɔm taa camɩyɛ lɛ, pɩwɛɛ se ɖɩtazɩ Tɔm Hʋyaa ñʋŋ ɛnɩ ɩ-naalɛ ɩ-taa. Tɔm Hʋyaa 5:20, 21 yɔɔdʋʋ se: “Tɩɩnzɩ yo ɖooo ɛsɔdaa, sɩlɩnɩ sɩ-pɔŋ taa nɛ sɩ nɛ Sisera poyoo. Kisoŋ pɔɔ kpaɣ po-tomnasɩ.” Ɛzɩ Ɛsɔ tiyiyaa sɩnʋʋ nabʋyʋ tɔm pacaɣ yɔɔdʋʋ na? Yaa ɛsɔdaa wondu natʋyʋ tɔm pɔyɔɔdʋʋ? Bibl tɩlɩzɩ pɩ-taa. Ɛlɛ ye pɩtɩkɛ Ɛsɔ, a-cɔlɔ tɛʋ sɔsɔʋ ŋgʋ kɩpɩzɩɣ kɩlɩɩna nɛ kɩnɩɩ alɩwaatʋ ndʋ tɩ-yɔɔ ɖeyi ɖeyi nɛ lone nɖɩ ɖɩ-taa ɖeyi ɖeyi nɛ pili Izrayɛɛlɩ piya koyindinaa you kɛɛkɛɛnaa 900? Tɔm Hʋyaa 4:14, 15 yɔɔdɩ tam nabudozo se Yehowa cɔlɔ wabɩyɛ lɩnaa. Izrayɛɛlɩ piya 10 000 waa mba paaha pa-tɩ nɛ sɔɔlɩm yɔ, pa-taa nɔɔyʋ taapɩzɩɣ se ɛyɔɔdɩ se e-ɖoŋ taa pawaba.

10, 11. (a) Ɛbɛ “Merozi” kaakɛnaa? (b) Nɛ ɛbɛ yɔɔ pɔlɔ kɩ-yɔɔ nɔɔ kɩdɛkɛdaɣ?

10 Ɛlɛ yʋsɩ se Debora nɛ Baraakɩ peteɣaɣ wabɩyɛ hendu nɛ pasaŋ Yehowa ɛzɩma ɛsɩnɩ-wɛ nɛ pawa you yɔ pʋyɔɔ lɛ, pɔyɔɔdɩ tɔm tʋnɛ: “[Yehowa] tiyiyu se: ‘Ɩlɔ Merozi yɔɔ nɔɔ kɩdɛkɛdaɣ, ɩlɔ nɔɔ kɩdɛkɛdaɣ ɛ-ɛyaa yɔɔ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ patɩkɔɔ se pasɩnɩ [Yehowa], se pa nɛ sɔdɩŋ pasɩnɩ [Yehowa].’ ”—Th. 5:23.

11 Nɔɔ ŋga pɔlɔ Merozi yɔɔ yɔ kɔ-yɔɔ lɛ, ɛyʋ ɛɛsɩŋ ɖeyi ɖeyi mbʋ Morozi ŋgʋ kɩɩkɛnaa yɔ. Ɛzɩ pɩɩkɛ tɛtʋ ndʋ tɩ-taa ɛyaa taacɛlɩ pa-tɩ faaa se palɩɩ nɛ paɖʋ nesi Baraakɩ nɛ ɛ-sɔɔjanaa yɔ? Pɩtɩla Merozi tɛtʋ kaawɛ nʋmɔʋ ŋgʋ Sisera tɩŋnaa nɛ ese yɔ kɩ-taa, nɛ Merozi ñɩma kaawɛnɩ waɖɛ se papɩzɩ nɛ pakpa-ɩ, ɛlɛ patɩla mbʋ. Pɩpɩzɩɣ nɛ pɩla se alɩwaatʋ ndʋ Yehowa ya ɛyaa se paha pa-tɩ faaa nɛ poyooni ɛ-samaɣ koyindinaa yɔ, Merozi ñɩma tɩnɩɩ yaa we? Merozi ñɩma kaana Izrayɛɛlɩ piya kudokiŋ hiu, sɩlɩwa se sɩlakɩ you nɛ sɩ-koyindu. Ɛlɛ alɩwaatʋ ndʋ sɔdʋʋ kɩdɛkɛdʋ Sisera wɛɛ nɛ eseɣ nɛ ɛtɩŋnɩ pɛ-tɛtʋ taa yɔ, pa-taa nɔɔyʋ tɩñaɣ pana se ɛkpa-ɩ. Pɩɩkɛnɩ-wɛ waɖɛ sɔsɔɖɛ kpem se paɖʋ nesi nɛ Yehowa kaɖʋwa la nɛ pehiɣ ɛ-wazasɩ. Paawɛnɩ waɖɛ se palɩzɩ se palakɩ nabʋyʋ nɛ paɖʋ Ɛsɔ nesi yaa pacakɩ pe-ɖeɖe ɖiɣɖiɣ. Ɛlɛ pɩlabɩ pʋtɔdɩyɛ se palɩzaa se pacakɩ pe-ɖeɖe ɖiɣɖiɣ. Pa-lakasɩ sɩnɛ sɩɩwɛ ndɩ kpem nɛ Yayɛɛlɩ weyi ɛlabɩ abalɩtʋ nɛ ɛkʋ koyindu yɔ.—Th. 5:24-27.

12. (a) Ɛzɩ Tɔm Hʋyaa 5:9, 10 yɔɔdʋʋ yɔ, tʋkaɣ ŋga kaawɛ mba pasɩnɩ Baraakɩ nɛ mba pekizaa se paasɩɣnɩ-ɩ yɔ, pɛ-hɛkʋ taa? (b) Lɔŋ weyi pɩkpɛlɩkɩɣ-ɖʋ sɔnɔ?

12 Tʋkaɣ nakɛyɛ tasɩ wɛʋ mba paasɩnɩ Baraakɩ nɛ mba pekizaa se paasɩɣnɩ-ɩ yɔ pɛ-hɛkʋ taa. Pɔyɔɔdɩ kɔ-tɔm Tɔm Hʋyaa 5:9, 10 taa. Debora nɛ Baraakɩ pasam  ‘Izrayɛɛlɩ ñʋndɩnaa mba pɛcɛlɩ pa-tɩ samaɣ yɔɔ’ yɔ. Paawɛ ndɩ kpem nɛ ‘mba pacakɩ kpaŋasɩ kʋhʋlʋmasɩ yɔɔ yɔ.’ Paba kaawɛnɩ tɩ kpazʋʋ kpem nɛ pataasɔɔlɩ nesi ɖʋʋ. Mba pasɩnɩ Baraakɩ yɔ, paawɛ ndɩ ɖɔɖɔ nɛ ‘mba pacakɩ kuntunaa yɔɔ yɔ,’ mbʋ pʋyɔɔ yɔ paba kaasɔɔlɩ ñɩm tɩnaa wezuu caɣʋ. Paawɛ ndɩ ɖɔɖɔ nɛ ‘mba pɔɖɔŋ habɛɛ yɔɔ yɔ’ mbʋ pʋyɔɔ yɔ, paba taasɔɔlɩ se pɔ-yɔɔ ɛwɩɩ. Ɛlɛ mba paha pa-tɩ faaa nɛ patɩŋ Baraakɩ wayɩ yɔ, paasɔɔlaa se pakpa Taabɔɔrɩ pʋʋ ŋgʋ kɩ-yɔɔ wɛ pɛ sakɩyɛ yɔ, yaa petii Kisoŋ fɛɛʋ ŋgʋ kɩ-taa nɛ ahɔya yɔ nɛ poyooni Ɛsɔ koyindinaa. Mba payɩ patɩɖʋ nesi Yehowa tʋmɩyɛ yɔ, pɩɩwɛɛ se pana se waɖɛ sɔsɔɖɛ siŋŋ pelesaa. Sɔnɔ ɖɔɖɔ pɩfɛyɩ se ɖa-taa nɔɔyʋ ɛpɩsɩnɩ wayɩ, ɛlɛ pɩwɛɛ se ɖɩha ɖa-tɩ faaa nɛ ɖɩla Ɛsɔ sɔɔlɩm nɛ ɖo-ɖoŋ tɩŋa.

13. Ɛzɩma Rubɛɛnɩ, Daanɩ nɛ Asɛɛrɩ cejewe kaawɛ ndɩ nɛ Zebulɔɔnɩ nɛ Naftalii ñɩma?

13 Mba paha pa-tɩ faaa yɔ pananɩ pɛ-ɛza ɛzɩma Yehowa wɩlaa se ɛnʋ mʋnɩna se ɛtɔɔ kewiyitu kɩkɩlɩtʋ kedeŋa kpeekpe yɔɔ yɔ. Papɩzaɣ se ‘pɛkɛdɩ Yehowa siɣsiɣ lakasɩ tɔm’ mbʋ pʋyɔɔ yɔ, pa-maɣmaɣ paana-sɩ. (Th. 5:11) Ye ɖɩkalɩ Tɔm Hʋyaa 5:15-17 yɔ, ɖɩnaɣ se pɔyɔɔdɩ Rubɛɛnɩ, Daanɩ nɛ Asɛɛrɩ cejewe tɔm se anɩnɩ a-maɣmaɣ a-tʋma, ɛzɩ fela welisuu nɛ hɩsɩ yaʋ welisuu nɛ mɛlɛnaa tʋmɩyɛ, nɛ ayele tʋmɩyɛ nɖɩ Yehowa kaasɔɔlaa se pala yɔ. Ɛlɛ Zebulɔɔnɩ nɛ Naftalii ñɩma ñatɩla mbʋ; ‘peleɣzi pa-tɩ sɩm’ se pasɩnɩ Baraakɩ nɛ Debora. (Th. 5:18) Ɛzɩma Zebulɔɔnɩ nɛ Naftalii ñɩma nɛ Rubɛɛnɩ, Daanɩ nɛ Asɛɛrɩ ñɩma pataawɛɛnɩ lɩmaɣza kʋɖʋma yɔ, pɩkpɛlɩkɩɣ-ɖʋ lɔŋ sɔsɔŋ nɩɩyɩ.

“ƖÑƆKƖ [YEHOWA]”

14. Sɔnɔ ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩwɩlɩ se ɖɩtɩnɩɣ Yehowa kewiyitu kɩkɩlɩtʋ tɔɔʋ yɔɔ?

14 Sɔnɔ Yehowa ɛɛpɔzʋʋ-ɖʋ se ɖɩla tomnaɣ yɔɔ you nakʋyʋ, ɛlɛ ɛha-ɖʋ waɖɛ se ɖisusi Kewiyaɣ tɔm nɛ kpekpeka. Yehowa sɔɔlaa se ɛyaa ɛha pa-tɩ faaa nɛ pala tʋma sakɩyɛ ɛ-ɛgbɛyɛ taa. Koobiya miiliyɔɔwaa sakɩyɛ ha pa-tɩ nɛ palakɩ alɩwaatʋ tɩŋa Ɛsɔ sɛtʋ tʋmɩyɛ. Pa-taa  lalaa kɛ nʋmɔʋ lɩzɩyaa, lalaa ñɛkɛ Betɛɛlɩ tʋmlaɖaa, kewiyaɣ kpaamɩŋ mayaa nɛ lalaa ñahaɣ pa-tɩ ɖɔɖɔ nɛ palakɩ sɔɔlɩm tʋma kigbeɣliŋ taa. Maɣzɩ ɖɔɖɔ ɛgbɛyɛ taa ɛzʋtʋyaa mba palakɩ tʋma sɔsɔna lɛɛna yɔ pɔ-yɔɔ nɛ ŋna! Pa-taa lalaa haɣ pa-tɩ nɛ pɔñɔɔzʋʋ kigbeɣliŋ, lalaa ñɛwɛ Ðama Nɩnʋʋ nɛ Ðɔkɔtɔ Kɔɔmiitewaa taa. Pɩtʋʋ fɛyɩ se Yehowa taa wɛ leleŋ nɛ kɩlaʋ lɩmaɣza wena ŋwɛna yɔ, nɛ ɛɛkaɣ ña-tʋmɩyɛ yɔɔ sɔʋ kaaʋ.—Ebr. 6:10.

Pʋcɔ nɛ ŋkpaɣ lɩmaɣza naayɛ lɛ, kpaɣ alɩwaatʋ nɛ ŋmaɣzɩ ɖoŋ weyi akaɣ wɛnʋʋ ñɔ-hɔʋ nɛ ɛgbɛyɛ pɔ-yɔɔ yɔ (Cɔnɩ tayʋʋ 15)

15. Tɔm pɔzʋʋ mbʋ pɩzɩɣ nɛ pɩsɩnɩ-ɖʋ nɛ ɖɩna se ɖɩsɔɔlaa se ɖɩha ɖa-tɩ faaa nɛ ɖɩɖʋ nesi Yehowa tʋmɩyɛ yaa we?

15 Pɩwɛɣ ɖeu se ɖa-taa paa anɩ ɛpɔzɩ ɛ-tɩ tɔm tʋnɛ: ‘Ye tʋmɩyɛ naɖɩyɛ ɛwɛɛ, koobiya lalaa meyekini ɖɩ-hɔɔlʋʋ sɔsɔʋ se pala na? Tomnaɣ yɔɔ wondu ñɩnʋʋ yɔɔ lɛ, pɩwɛ-m kaɖɛ se maha man-tɩ faaa nɛ mala fezuu taa tʋma na? Mɛwɛnɩ tisuu nɛ abalɩtʋ nɛ mañakɩ pana nɛ malakɩ mbʋ payɩ manpɩzɩɣ yɔ se mala Yehowa sɔɔlɩm ɛzɩ Baraakɩ, Debora, Yayɛɛlɩ nɛ ɛyaa 10 000 mba paaha pa-tɩ faaa yɔ? Ye mehiɣ tʋmɩyɛ kɩfaɖɛ naɖɩyɛ; ɖɩkɔŋnɩ liidiye sakɩyɛ ɛlɛ ɖɩwɛ poliŋ ɛjaɖɛ naɖɩyɛ yaa poliŋ tɛtʋ natʋyʋ taa, mankaɣ alɩwaatʋ kpaɣʋ nɛ mantɩmɩ nɛ mamaɣzɩ ɖɔɖɔ ɖoŋ weyi tʋmɩyɛ nɖɩ ɖɩ-labʋ kaɣ wɛnʋʋ mɔ-hɔʋ nɛ ɛgbɛyɛ pɔ-yɔɔ yɔ?’ *

16. Ɛbɛ ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩha Yehowa nɛ ɛfɛyɩna-pʋ?

16 Ɛzɩma Yehowa ha-ɖʋ waɖɛ se ɖɩtɩnɩ e-kewiyitu kɩkɩlɩtʋ tɔɔʋ yɔɔ yɔ, pɩkɛnɩ-ɖʋ hɩɖɛ ɖʋʋ siŋŋ. Kpaɣnɩ alɩwaatʋ ndʋ Sataŋ peɣzi ɛyaa se paɖʋ nesi ɛ-kewiyitu tɔɔʋ nɛ pakaɖɩnɩ Ɛsɔ yɔ, ɛyaa mba payɩ palɩzɩɣ se paɖʋʋ nesi Yehowa kewiyitu yɔ, pawɩlɩɣ kpayɩ kpayɩ se pɛfɛyɩ Sataŋ hɔɔlʋʋ yɔɔ. Tisuu nɛ siɣsiɣ wɛtʋ ndʋ ŋwɛna nɛ ŋhaɣ ña-tɩ faaa nɛ ŋlakɩ Yehowa sɔɔlɩm yɔ, tɩkɛdɩɣnɩ-ɩ pɩdɩɩfɛyɩ. (Adu. 23:15, 16) Ɛtɩŋɩɣnɩ tʋma wena ŋlakɩ yɔ, a-yɔɔ nɛ ecosuu Sataŋ. (Adu. 27:11) Ye mbʋ, tɩŋnɩ ñe-siɣsiɣ wɛtʋ yɔɔ nɛ ŋwɩlɩ Yehowa se ŋñaŋɩ-ɩ. Ñamtʋ ndʋ tɩmʋ ñɩm siŋŋ ɛ-ɛsɩndaa nɛ tɩkɛdɩɣnɩ-ɩ pɩdɩɩfɛyɩ.

17. Suwe Tɔm Hʋyaa 5:31 heyiɣ-ɖʋ cee wayɩ yɔɔ?

17 Pɩkazɩ pazɩ lɛ, mba patɩnɩɣ Yehowa kewiyitu kɩkɩlɩtʋ tɔɔʋ yɔɔ yɔ, pe-ɖeke pɛwɛɣnɩ tɛtʋ yɔɔ. Ðɩɖaŋ kpam se alɩwaatʋ ndʋ tɩtalɩ lɔŋ. Ɛzɩ Debora nɛ Baraakɩ yɔ, ɖiteɣ hendu se: “Ño-koyindinaa kpeekpe ile, [Yehowa]! Mba pɔsɔɔlɩ-ŋ yɔ, pañɩlɩsɩ ɛzɩ wɩsɩ lɩʋ nɛ sɩñɩlɩsɩɣ yɔ.” (Th. 5:31) Yehowa kaɣ cosuu adɩma anɛ a-yɔɔ alɩwaatʋ ndʋ ɛɖɩzɩɣ Sataŋ ɛjaɖɛ kɩdɛkɛdɩyɛ ɖɩnɛ yɔ. Armaagedɔɔ you paɣzɩɣ lɛ, Yehowa ɛɛkaɣ tasʋʋ pɔzʋʋ ɛyʋ nɔɔyʋ se ɛha ɛ-tɩ faaa nɛ eyooni koyindinaa. Alɩwaatʋ ndʋ ɖɩkaɣ ‘sɩŋʋʋ nɛ lidaʋ nɛ ɖɩna Yehowa ñʋʋ yabɩtʋ.’ (4 Aw. 20:17) Ɛlɛ pʋcɔ nɛ pɩtalɩ mbʋ lɛ, ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩtɩŋnɩ nʋmɔŋ sakɩyɛ yɔɔ nɛ ɖɩɖʋ nesi Yehowa tʋmɩyɛ nɛ kpekpeka.

18. Ðoŋ weyi ɖa-tɩ haʋ faaa nɛ sɔɔlɩm wɛtʋ ndʋ ɖɩwɛna yɔ, tɩwɛna mba ɖɩsɩɣnɩ-wɛ yɔ pɔ-yɔɔ?

18 “Samaɣ cɛlɩ ka-tɩ nɛ sɔɔlɩm . . . yɔ, ɩñɔkɩ [Yehowa].” Samtʋ tʋnɛ Debora nɛ Baraakɩ papaɣzɩnɩ wabɩyɛ wondu ndʋ peteɣaɣ yɔ. Pɩtaakɛ ɛyʋ nɔɔyʋ pasaŋaɣ ɛlɛ Ðoŋ Tɩŋa Tʋ. (Th. 5:1, 2) Tɛtɛ Ɛsɔ yɔɔ ɖa-tɩ haʋ faaa nɛ sɔɔlɩm wɛtʋ ndʋ ɖɩwɛnɩ sɔnɔ yɔ tiiseɣti mba ɖɩsɩɣnɩ-wɛ yɔ nɛ ‘pɔñɔkɩ Yehowa’ nɛ pasamɩ-ɩ!

^ tay. 6 You kɛɛkɛɛnaa mba palabɩ-wɛ nɛ ñɩɣtʋ yuŋ ñɩndʋ yɔ, paakɛnɩ kɛɛkɛɛnaa mba paɖʋ pɔ-yɔɔ sɩsɩ nzɩ sɩɖaɣlɩ siŋŋ nɛ nabʋyʋ taa pokoti-sɩ yɔ. Paɖʋʋ-sɩ nɛ ɖooo pɔbɔla kpela yɔɔ nɛ sɩlɩɩ cɛŋ cɛŋ. Akatɩɣ se ɛñɔtɩnɩ you kɛɛkɛɛnaa mba?

^ tay. 8 Ye ŋñɩnɩɣ se ŋtasɩ tɔm tʋnɛ taa nɩʋ nɛ pɩkɩlɩ yɔ, kalɩ kalɩ 1er août 2015 tɛ Feŋuu Tilimiye h. 12-15 (fransɩɩ taa).

^ tay. 15 Kalɩ 1er juillet 2015 tɛ Feŋuu Tilimiye taa tɔm ñʋʋ ŋgʋ kɩtɔŋ se “liidiye yɔɔ nɩɣzɛ” yɔ.