Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Ɛsɔ Kewiyaɣ kɔŋ lɛ ɛbɛ ɛɛkaɣ tasʋʋ wɛʋ?

Ɛsɔ Kewiyaɣ kɔŋ lɛ ɛbɛ ɛɛkaɣ tasʋʋ wɛʋ?

“Nɛ ɛjaɖɛ nɛ ɖɩ-yɔɔ sɔɔlɩm mbʋ, pɛɖɛɣ; ɛlɛ weyi ɛlakɩ Ɛsɔ sɔɔlɩm yɔɔ yɔ, ɛwɛɣ tam.”—1 YOH. 2:17.

HENDU: 55, 24

1, 2. (a) Ɛbɛ yɔɔ papɩzɩɣ nɛ pɔyɔɔdɩ se ɛjaɖɛ ɖɩnɛ ɖɩnɩɣzɩnɩ ɛyʋ weyi pahʋ ɛ-tɔm nɛ pɔtɔ se ɛmʋnɩ sɩm yɔ? (Cɔnɩ kiɖe tɛɛ kɩlɛmʋʋ.) (b) Paɖɩzɩɣ ɛjaɖɛ kɩdɛkɛdɩyɛ ɖɩnɛ lɛ, ɛzɩma pɩkaɣ labʋ wondu kɩlɩzɩtʋ ndʋ Ɛsɔ ha-tʋ maɣzɩm yɔ tɩ-kpeekpe?

“SƖÐƲ WƐƐ NƐ ƐÐƆŊ!” Nabʋyʋ taa, mbʋ salaka yɔɔ cɔnɩyaa kou nɛ pɔyɔɔdʋʋ alɩwaatʋ ndʋ palɩzɩɣ kɩdɛkɛdʋ nɔɔyʋ salaka taa nɛ pɛɖɛɣnɩ-ɩ yɔ. Ɛyʋ ɛnʋ nɛ ɛ-alaafɩya kɛlɛ, ɛbɛ yɔɔ pokou ɛ-yɔɔ mbʋ? Mbʋ pʋyɔɔ yɔ palɩzɩ-ɩ se pɛɖɛɣnɩ-ɩ kʋʋ. Pɛ-ɛzɩdaa lɛ pɩwɛ ɛzɩ ɛtɛm sɩbʋ yɔ. *

2 Sɔnɔ ɛjaɖɛ nɖɩ ɖɩ-taa ɖɩwɛɛ yɔ, ɖɩpɩzɩɣ ɖɩkpaɣ-ɖɩ ɖɔɖɔ nɛ ɖɩmaɣzɩnɩ ɛyʋ ɛnʋ. Ɛjaɖɛ ɖɩnɛ pɛtɛm-ɖɩ tɔm hʋnaʋ se ɖɩmʋnɩ sɩm. Lɛɛlɛɛyɔ lɛ, alɩwaatʋ talaa se paɖɩzɩ-ɖɩ. Bibl yɔɔdʋʋ se: ‘Ɛjaɖɛ nɛ ɖɩ-yɔɔ sɔɔlɩm pɛɖɛɣ.’ (1 Yoh. 2:17) Paa pɩɩlabɩ ɛzɩma yɔ, ɛjaɖɛ ɖɩnɛ paɖɩzɩɣ-ɖɩ. Ɛlɛ tʋkaɣ nakɛyɛ wɛ ɛjaɖɛ ɖɩnɛ ɖɩ-ɖɩzʋʋ nɛ salaka tʋ weyi pahʋ ɛ-tɔm se ɛmʋnɩ sɩm yɔ pɛ-hɛkʋ taa. Pɩtɩla nabɛyɛ lʋkɩ weyi pacaɣ kʋʋ yɔ ɛ-yɔɔ, nɛ pataɣ liu se pɩpɩzɩɣ pɩya ɛ-ñʋʋ yaa pɩtala ɖɔɖɔ yɔ, nabʋyʋ kaɣ labʋ nɛ tɔm hʋyaa lɛɣzɩ  lɩmaɣza. Ɛlɛ ɛjaɖɛ ɖɩnɛ lɛ, kedeŋa kpeekpe Lɩzɩyʋ weyi e-siɣsiɣ wɛtʋ talɩ pilim yɔ, ɛhʋnɩ ɖɩ-tɔm nɛ ɛtɔ se ɖɩmʋnɩ sɩm. (Wp. 32:4) Nɔɔyʋ ɛɛpɩzɩɣ nɛ ɛlʋ ɖɩ-yɔɔ nɛ ɛya ɖɩ-ñʋʋ yaa nabʋyʋ ɛɛkaɣ labʋ nɛ pɩlɛɣzɩ Ɛsɔ lɩmaɣza. Alɩwaatʋ ndʋ pakaɣ-ɖɩ ɖɩzʋʋ yɔ, wondu kɩlɩzɩtʋ ndʋ Ɛsɔ ha-tʋ maɣzɩm yɔ, tɩ-tɩŋa tɩ-taa kaɣ labʋ leleŋ se Ɛsɔ hʋ tɔm siɣsiɣ. Paa weyi ɛkaɣ tisuu fezuu fʋʋʋ!

3. Mbʋ pɩɩkaɣ tasʋʋ wɛʋ alɩwaatʋ ndʋ Ɛsɔ Kewiyaɣ kɔŋ yɔ, pɩ-taa hɔɔlɩŋ naanza weyi tɔm ɖɩkaɣ yɔɔdʋʋ?

3 Ye pɔtɔm se “ɛjaɖɛ” ɖɩnɛ ɖɩɖɛɣ, ɛbɛ nɛ ɛbɛ tɔm pacaɣ yɔɔdʋʋ? Mbʋ ɛyaa taɣ-pʋ liu se pɩwɛɣ tam ɛjaɖɛ ɖɩnɛ ɖɩ-yɔɔ yɔ, pɩ-taa sakɩyɛ kaɣ ɖɛʋ. Ɛzɩ tɔm tʋnɛ tɩkɛ laŋwɛɛkɩyɛ tɔm na? Aayɩ. Ɛlɛ tɩkɛ tɔm ndʋ Bibl yaɣ se “tɔm kɩbandʋ” yɔ tɩ-taa lɛɛtʋ. (Mat. 24:14) Ye mbʋ, iyele nɛ ɖɩyɔɔdɩ mbʋ pɩɩkaɣ tasʋʋ wɛʋ ɛjaɖɛ yɔɔ alɩwaatʋ ndʋ Ɛsɔ Kewiyaɣ kɔŋ yɔ pɩ-tɔm. Ðɩkaɣ yɔɔdʋʋ mbʋ pɩɩkaɣ tasʋʋ wɛʋ yɔ pɩ-taa naanza tɔm: Ɛyaa kɩdɛkɛdaa, agbaa kɩdɛkɛda, tʋma kɩdɛkɛda nɛ wɛtʋ kɩdɛkɛdɩtʋ. Paa hɔɔlʋʋ ŋgʋ kɩ-taa lɛ, ɖɩkaɣ cosuu tɔm pɔzʋʋ pʋnɛ pɩ-yɔɔ: (1) Ɛzɩma wɛtʋ ndʋ tɩɖʋʋ-ɖʋ wɩzasɩ sɔnɔ, (2) ɛzɩma Yehowa kaɣ labʋ nɛ tɩsɩɩ tɩnaɣ nɛ (3) ɛzɩma Yehowa kaɣ kpaɣʋ mbʋ pɩkɛ kɩbam siŋŋ yɔ nɛ ɛlɛɣzɩnɩ pi-lone taa?

ƐYAA KƖDƐKƐDAA

4. Ɛzɩma ɛyaa kɩdɛkɛdaa ɖʋʋ-ɖʋ wɩzasɩ sɔnɔ?

4 Ɛzɩma ɛyaa kɩdɛkɛdaa ɖʋʋ-ɖʋ wɩzasɩ sɔnɔ? Apostoloo Pɔɔlɩ yɔɔdaa se ɖa-alɩwaatʋ kaɣ “wɛʋ kaɖɛ pɩŋŋ” nɛ pɩtɛ lɛ, ɛtasɩ yɔɔdʋʋ se “kɩwɛɛkɩm laɖaa nɛ tɩyaa yɔ, pakpaɣ ɖoŋ tam kɩdɛkɛdɩm labʋ taa.” (2 Tim. 3:1-5, 13) Natʋ ndʋ tiɖiɣni labʋ sɔnɔ? Puuyaɣ tɩnaa, kañatʋ laɖaa nɛ ɛyaa kʋyaa ɖʋ ɖa-taa sakɩyɛ wɩzasɩ pɩdɩɩfɛyɩ. Kɩdɛkɛdaa mba, pa-taa nabɛyɛ lakasɩ naɣ kaɣlaa se sɩfɛyɩ ɖeu, ɛlɛ lalaa lɛ patɩŋɩɣnɩ tɛŋtɛŋa tɛɛ nʋmɔŋ nɩɩyɩ yɔɔ nɛ paɖʋʋ lalaa wɩzasɩ. Paa ɖa-maɣmaɣ ɖɩtɩtɔlɩ pa-kpaca taa yɔ, alɩwaatʋ ndʋ ɖɩnɩɣ ɛzɩma paɖʋʋ wɩzasɩ lalaa yɔ, pɩɖʋʋ-ɖʋ wɩzasɩ ɖɔɖɔ. Alɩwaatʋ ndʋ ɖɩnaɣ ɛzɩma kɩdɛkɛdaa lakɩ kañatʋ piya, akpadɩyaa nɛ mba payɩ pɩpɔzʋʋ se pakandɩyɩ pɔ-yɔɔ yɔ, pɩhaɣ-ɖʋ laŋwɛɛkɩyɛ siŋŋ. Kɩdɛkɛdaa mba pa-lakasɩ wɛ ɛzɩ kpɩna yɔ, nɛ halɩ nabʋyʋ taa sɩnɩɣzɩnɩ feziŋ kɩdɛkɛdɩŋ lakasɩ. (Yak. 3:15) Paa mbʋ yɔ, ɖa-taa wɛ leleŋ se Yehowa tɩŋɩɣnɩ ɛ-tɔm kɩbandʋ yɔɔ nɛ ɛhɛzɩɣ ɖa-laŋa.

5. (a) Waɖɛ nɖɩ Yehowa wɛɛ nɛ ɛhaɣ ɛyaa kɩdɛkɛdaa sɔnɔ? (b) Ɛbɛ pɩkaɣ tɛmnʋʋ kɩdɛkɛdaa mba pekizaa se paalɛɣzɩɣ pa-lakasɩ yɔ?

5 Ɛbɛ Yehowa kaɣ labʋ? Sɔnɔ sɔnɔ lɛ, Yehowa wɛɛ nɛ ɛhaɣ waɖɛ ɛyaa kɩdɛkɛdaa se pɛlɛɣzɩ pa-lakasɩ. (Iza. 55:7) Paa ɛhʋnɩ ɛjaɖɛ kpeekpe tɔm se ɛɖɩzɩɣ-ɖɩ yɔ, ɛtɩhʋtɩ ɛyʋ kɩdɛkɛdʋ nɔɔyʋ tɔm se ɛmʋnɩ sɩm. Ɛlɛ ɛbɛ pɩkaɣ tɛmnʋʋ kɩdɛkɛdaa mba pekiziɣ se paalɛɣzɩɣ pa-lakasɩ, nɛ pɛwɛɛ paɖʋʋ nesi ɛjaɖɛ kɩdɛkɛdɩyɛ ɖɩnɛ, nɛ pɩkɔɔ pɩtalɩ kʋñɔŋ sɔsɔŋ alɩwaatʋ taa yɔ? Yehowa yɔɔdaa se ɛɖɩzɩɣ tɛtʋ yɔɔ kɩdɛkɛdaa tɩŋa cɩɖɩ cɩɖɩ. (Kalɩ Keɣa 36:10.) Nabʋyʋ taa kɩdɛkɛdaa maɣzɩɣ se nɩŋgbaaŋ hɔm mbʋ pɩɩkaɣ-wɛ talʋʋ. Pa-taa sakɩyɛ sɩm mɛsʋʋ pa-lakasɩ kɩdɛkɛdɩsɩ nɛ pamaɣzɩɣ se nɔɔyʋ ɛɛkaɣ-wɛ tɔm hʋnʋʋ sɩ-yɔɔ. (Yɔɔb 21:7, 9) Ɛlɛ Bibl heyiɣ-ɖʋ kpayɩ se Ɛsɔ “ɛza wɛ ɛyaa nʋmɔŋ taa nɛ ɛcɔŋnɩ pa-naataŋ kpeekpe. Cɩkpɛndʋʋ fɛyɩ yaa kuzotuu fɛyɩ se pɛmɛlɩ  peeɖe, mba palakɩ kɩdɛkɛdɩm yɔ.” (Yɔɔb 34:21, 22) Ðɩmɛlɩyɛ fɛyɩ Yehowa ɛsɩndaa. Nɔɔyʋ ɛɛpɩzɩɣ nɛ epeɣzi-i. Nɛ kuzotuu yaa cɩkpɛndʋʋ nakʋyʋ fɛyɩ se Ɛsɔ ɛɛpɩzɩɣ nɛ ɛna mbʋ pɩmɛlɩ ɖooo kɩ-taa yɔ. Armaagedɔɔ you wayɩ lɛ, paa ɖɩcɔnɩ kañatʋ tɩnaa lona taa yɔ, ɖɩɩkaɣ-wɛ naʋ. Paakaɣ tasʋʋ wɛʋ.—Keɣa 36:12-15.

6. (a) Mba kaɣ caɣʋ ɛyaa kɩdɛkɛdaa lone taa? (b) Nɛ ɛbɛ yɔɔ pɩkɛ tɔm kɩbandʋ?

6 Mba kaɣ caɣʋ ɛyaa kɩdɛkɛdaa lone taa? Yehowa haɣ-ɖʋ lidaʋ kɩbaŋʋ kʋnɛ: “ ‘Ðɛfɛɛ tɩnaa’ hikiɣ tɛtʋ nɛ pɛwɛɛ tamtam ɖɩhɛzɩyɛ taa.” Pʋwayɩ ɖɩtasɩɣ kalʋʋ Keɣa kʋɖʋmaɣ ŋga ka-taa se: “Siɣsiɣ tʋ tɩnɩ tɛtʋ, ɛwɛɣ tɩ-yɔɔ tam.” (Keɣa 36:11, 29) Mba payaɣ se “ɖɛfɛɛ tɩnaa” nɛ “siɣsiɣ tɩnaa”? Ðɛfɛɛ tɩnaa kɛnɩ mba poluzuu pa-tɩ nɛ petisiɣ se Yehowa ɛwɩlɩ-wɛ nʋmɔʋ nɛ eɖiyi-wɛ yɔ. “Siɣsiɣ tɩnaa” kɛnɩ mba pɔsɔɔlɩ labʋ mbʋ piɖe Yehowa ɛsɩndaa yɔ. Sɔnɔ ɛyaa kɩdɛkɛdaa kɩlɩ ɖɔʋ ɛyaa siɣsiɣ tɩnaa. Ɛlɛ ɛjaɖɛ kɩfaɖɛ taa lɛ, ɖɛfɛɛ tɩnaa nɛ siɣsiɣ tɩnaa ɖeke kaɣnɩ wɛʋ. Pa-tɩŋa pakaɣ yebu nɛ tɛtʋ kpeekpe pɩsɩ paradisuu.

AGBAA KƖDƐKƐDA

7. Ɛzɩma agbaa kɩdɛkɛda ɖʋʋ-ɖʋ wɩzasɩ sɔnɔ?

7 Ɛzɩma agbaa kɩdɛkɛda ɖʋʋ-ɖʋ wɩzasɩ sɔnɔ? Ɛjaɖɛ yɔɔ lakasɩ kɩdɛkɛdɩsɩ sakɩyɛ lɩnɩ agbaa kɩdɛkɛda cɔlɔ. Maɣzɩ nɛ ŋna ɛzɩma Ɛsɔ sɛtʋ agbaa peɣziɣ ɛyaa miiliyɔɔwaa sakɩyɛ yɔ. Aayɔɔdʋʋ toovenim weyi Ɛsɔ kɛnaa, Bibl wɩlɩtʋ, lidaʋ ŋgʋ ɛyaa wɛnɩ cee wayɩ yɔɔ yɔ, mbʋ pɩkaɣ tɛtʋ tɛmnʋʋ yɔ nɛ hɔɔlɩŋ ndɩ ndɩ lɛɛŋ yɔɔ. Nɛ kominawaa mba peyeki nɛ pɩkɔŋnɩ you nɛ kañatʋ lakasɩ, mulum nɛ mɩlɩm nɛ tɛ-yɔɔ tɛ-yɔɔ lakasɩ yɔ? Nɛ piɖeni men-ɖeke agbaa wena atɩŋɩɣnɩ wondu ndʋ aluki yɔ tɩ-yɔɔ nɛ apisiɣ kedeŋa, awɛɛkɩɣ kedeŋa ñɩm, amuluu wondu yaɖaa nɛ apɩsɩɣ ɛyaa cabɩ ñɩm tɩnaa nɛ asʋzʋʋ ɛyaa miiliyɔɔwaa sakɩyɛ kʋñɔndʋtʋ taa yɔ? Hɔɔlɩŋ sakɩyɛ taa lɛ, agbaa kɩdɛkɛda cɔlɔ ɛjaɖɛ yɔɔ wɛtʋ kɩdɛkɛdɩtʋ sakɩyɛ lɩɣna.

8. Ɛzɩ Bibl yɔɔdʋʋ yɔ, ɛbɛ kaɣ talʋʋ agbaa wena ɛyaa taɣ-yɛ liu siŋŋ sɔnɔ yɔ?

8 Ɛbɛ Yehowa kaɣ labʋ? Kʋñɔŋ sɔsɔʋ kaɣ paɣzʋʋ alɩwaatʋ ndʋ politiki agbaa kʋyʋʋ cɛtɩm Ɛsɔ sɛtʋ agbaa wena Bibl yaɣ se halʋ acɛyɛ tʋ yaa Babilɔɔnɩ sɔsɔʋ yɔ, a-yɔɔ yɔ. (Natʋ 17:1, 2, 16; 18:1-4) Pakaɣ cɛtɩm Ɛsɔ sɛtʋ agbaa tɩŋa tɔyɩtʋʋ. Nɛ ɛbɛ pɩtɛŋnɩ agbaa kɩdɛkɛda lɛɛna? Bibl kpaɣ agbaa wena ɛyaa taɣ-yɛ liu siŋŋ sɔnɔ yɔ nɛ kɩmaɣzɩna pʋŋ nɛ lɩm hɛkʋ taa tɛtʋ. (Kalɩ Natʋ 6:14.) Ɛsɔtɔm yɔɔdʋʋ kpayɩ kpayɩ se kominawaa nɛ agbaa wena kominawaa mba paɖʋʋ yɔ, aakaɣ tasʋʋ wɛʋ. Kʋñɔŋ sɔsɔʋ kaɣ tɛm alɩwaatʋ ndʋ paɖɩzɩɣ kominawaa nɛ mba payɩ paɖʋʋ-wɛ nesi nɛ pakaɖɩɣnɩ Ɛsɔ Kewiyaɣ yɔ. (Yer. 25:31-33) You ŋgʋ kɩ-wayɩ lɛ, ɛgbɛyɛ kɩdɛkɛdɩyɛ naɖɩyɛ ɛɛtasɩɣ wɛʋ.

9. Ɛbɛ yɔɔ ɖɩɩpɩtɩɣ se pɩ-tɩŋa pɩkaɣ ɖɔm camɩyɛ cɔlɩɩɩ ɛjaɖɛ kɩfaɖɛ taa?

9 Ɛbɛ kaɣ lɛɣzʋʋ cɛtɩm agbaa lone taa? Armaagedɔɔ you wayɩ lɛ, ɛzɩ ɛgbɛyɛ naɖɩyɛ ɛɛkaɣ tasʋʋ wɛʋ tɛtʋ yɔɔ? Bibl yɔɔdʋʋ se: “Ɛsɔdaa kɩfalʋʋ nɛ tɛtʋ kɩfatʋ ɖɩɖaŋaa, ɛzɩ ɛɛyɔɔdʋʋ yɔ, peeɖe siɣsiɣ tɔm kaɣ wɛʋ.” (2 Pɩy. 3:13) Ɛsɔdaa kɩbɩnʋʋ nɛ tɛtʋ kɩbɩndʋ, pʋ-tɔbʋʋ se mulum kominawaa nɛ ɛyaa mba kominawaa mba peɖiyiɣ yɔ, pa-tɩŋa paatasɩɣ wɛʋ. Ɛbɛ kaɣ lɛɣzʋʋ po-lone taa? Tɔm pee “Ɛsɔdaa kɩfalʋʋ nɛ  tɛtʋ kɩfatʋ” wɩlɩɣ se komina kɩfalʋʋ nakʋyʋ kaɣ wɛʋ nɛ kiɖiyi samaɣ kɩfalaɣ nakɛyɛ. Komina ŋgʋ kʋ-ñʋʋdʋ lɛ Yesu nɛ ɛkaɣ wɛnʋʋ Ɛsɔ Yehowa weyi eesidiɣ pɩtɩŋa yem yem yɔ, ɛ-wɛtʋ nɛ eɖiyi ɛyaa camɩyɛ. (1 Kɔr. 14:33) Ye mbʋ, tɛtʋ kɩfatʋ ndʋ tɩ-taa lɛ, pɩtɩŋa pɩkaɣ ɖɔm camɩyɛ cɔlɩɩɩ. Ɛsɔ samaɣ kaɣ wɛnʋʋ ɖiyiyaa kɩbama tɛtʋ yɔɔ. (Keɣa 44:17) Yesu nɛ patam numwaa 144 000 pakaɣnɩ wɩlʋʋ ɖiyiyaa kɩbama mba nʋmɔʋ. Maɣzɩ kpem nɛ ŋna! Alɩwaatʋ ndʋ ɛgbɛyɛ nɖɩ nɔɔ kʋyʋmaɣ wɛ ɖɩ-taa yɔ ɖi-ɖeke koŋ ɖɩwɛɣnɩ tɛtʋ yɔɔ nɛ ɖɩlɛɣzɩ agbaa kɩdɛkɛda lone taa yɔ, pɩkaɣ wɛʋ ɖeu siŋŋ!

TƲMA KƖDƐKƐDA

10. (a) Lakasɩ kɩdɛkɛdɩsɩ nzɩ tɔyɩ ñe-egeetiye taa? (b) Nɛ ɛzɩma sɩɖʋʋ wɩzasɩ ña nɛ ñɔ-hɔʋ taa ñɩma?

10 Ɛzɩma tʋma kɩdɛkɛda ɖʋʋ-ɖʋ wɩzasɩ sɔnɔ? Ðɩwɛ ɛjaɖɛ nɖɩ ɖɩ-taa sɔnɔ yɔ, kɩdɛkɛdɩm lakasɩ tɔyɩ pɩdɩɩfɛyɩ. Wɛtʋ kɩdɛkɛdɩtʋ, cɛtɩm nɛ ñʋʋ taa ɖoŋ lakasɩ tɔyɩnɩ paa le. Pɩpɔzaa se lʋlɩyaa ɩlʋ siŋŋ pʋcɔ nɛ papɩzɩ pakandɩyɩ pe-piya yɔɔ camɩyɛ nɛ sɩtaatɔlɩ lakasɩ kɩdɛkɛdɩsɩ nzɩ sɩ-kpacanaa taa. Aleɣya nʋmɔʋ taa lɛ, ɛjaɖɛ wɛɛ nɛ ɖɩtaɣ nim wɛtʋ kɩdɛkɛdɩtʋ nɛ ɖihoŋuu paɣtʋ kɩbandʋ ndʋ Yehowa hawa se pɩsɩnɩ-ɖʋ nɛ ɖɩtɩlɩ kɩbam nɛ kɩdɛkɛdɩm yɔ. (Iza. 5:20) Toovenim Krɩstʋ ñɩma kaɖɩɣnɩ wɛtʋ ndʋ. Pañakɩ pana se pɔɖɔkɩ pe-siɣsiɣ wɛtʋ nɛ paña Yehowa paɣtʋ paa wɛtʋ kɩdɛkɛdɩtʋ nɛ lakasɩ kɩdɛkɛdɩsɩ ɩtɔyɩ paa le yɔ.

11. Ɛzɩma Yehowa hʋnɩ tɔm Sodom nɛ Gomɔɔrɩ ajɛɛ yɔ, ɛbɛ pɩkpɛlɩkɩɣ-ɖʋ?

11 Ɛbɛ Yehowa kaɣ labʋ? Yele nɛ ɖɩna mbʋ ɛɛlabɩ kɩdɛkɛdɩm laɖaa mba paawɛ Sodom nɛ Gomɔɔrɩ ajɛɛ taa yɔ. (Kalɩ 2 Pɩyɛɛrɩ 2:6-8.) Ɛyaa mba pɛ-hɛkʋ taa ɛyʋ siɣsiɣ tʋ Lɔɔtɩ nɛ ɛ-hɔʋ paawɛɛ yɔ, pa-kɩdɛkɛdɩm lakasɩ ɖʋwaɣ-ɩ ɖɩwɩzɩyɛ. Ɛzɩma Yehowa ɖɩzɩ ajɛɛ ana yɔ, kajalaɣ lɛ ɛñɩnaɣ se kañatʋ lakasɩ ɩsɩɩ tɩnaɣ, pɩtasɩ lɛ ɛñɩnaɣ ɖɔɖɔ se pɩkɛnɩ “kañatʋ tɩnaa lɔŋ sɩɣzʋʋ.” Ye Yehowa eyeba nɛ kañatʋ lakasɩ sɩɩ tɩnaɣ alɩwaatʋ ndʋ tɩ-taa yɔ, pɩtʋʋ fɛyɩ se ɛkaɣ labʋ nɛ kañatʋ lakasɩ sɩɩ tɩnaɣ alɩwaatʋ ndʋ ɛkaɣ kɔm se ɛhʋʋnɩ tɔm ɛjaɖɛ kɩdɛkɛdɩyɛ ɖɩnɛ yɔ.

12. Tʋma wena ŋɖaŋ kpam se ŋla ɛjaɖɛ kɩfaɖɛ taa?

12 Ɛbɛ kaɣ lɛɣzʋʋ tʋma kɩdɛkɛda lone taa? Tʋma kɩbana ɖeke kaɣnɩ wɛʋ paradisuu taa. Maɣzɩ ɛzɩma ɖɩkaɣ labʋ tʋmɩyɛ nɛ taa leleŋ se tɛtʋ kpeekpe ɛpɩsɩ paradisuu yɔ, pɩ-yɔɔ nɛ ŋna! Yaa ɛzɩma ɖɩkaɣ maʋ ɖa-maɣmaɣ ɖo-kuduyuŋ nɛ ɖa-taabalaa ñɩŋ yɔ, pɩ-yɔɔ nɛ ŋna! Ðɩkaɣ nɩʋ leleŋ siŋŋ alɩwaatʋ ndʋ pefeziɣ ɛyaa miiliyɔɔwaa sakɩyɛ nɛ ɖɩmʋ-wɛ atuu nɛ ɖɩwɩlɩ-wɛ Yehowa paɣtʋ yɔ. (Iza. 65:21, 22; Tʋma 24:15) Ðe-wezuu caɣʋ kpeekpe taa lɛ, ɖɩkaɣ labʋ tʋma wena ahaɣ-ɖʋ taa leleŋ nɛ aɖɛyɩɣ Yehowa yɔ.

WƐTƲ KƖDƐKƐDƖTƲ

13. Wɛtʋ kɩdɛkɛdɩtʋ ndʋ Sataŋ, Aɖam nɛ Ɛva pa-kɩwɛɛkɩm kɔnaa?

13 Ɛzɩma wɛtʋ kɩdɛkɛdɩtʋ ɖʋʋ-ɖʋ wɩzasɩ sɔnɔ? Ɛyaa kɩdɛkɛdaa, agbaa kɩdɛkɛda nɛ tʋma kɩdɛkɛda yeba nɛ wezuu caɣʋ wɛɛ kaɖɛ. Ða-taa anɩ pɩzɩɣ nɛ ɛtɔ se you, kʋñɔndʋtʋ nɛ tɛ-yɔɔ tɛ-yɔɔ lakasɩ ɩɩɖʋʋ-ɩ wɩzasɩ? Kʋdɔmɩŋ nɛ sɩm yɔ? Wɛtʋ tʋnɛ tɩɖʋʋ ɖa-tɩŋa wɩzasɩ. Kɩwɛɛkɩm mbʋ Sataŋ, Aɖam nɛ Ɛva palaba yɔ, mbʋ yebina nɛ wɛtʋ ndʋ tɩwɛɛ. Asɛyɩŋ weyi pa-kɩwɛɛkɩm kɔnaa yɔ, nɔɔyʋ ɛɛpɩzɩɣ nɛ ɛlɩɩ ɩ-taa sɔnɔ.

14. Ɛbɛ Yehowa kaɣ wɛtʋ kɩdɛkɛdɩtʋ labʋ? Ha kɩɖaʋ nakʋyʋ.

 14 Wɛtʋ kɩdɛkɛdɩtʋ ndʋ, ɛbɛ Yehowa kaɣ-tʋ labʋ? Ðɩkpaɣ ɛzɩ you mbʋ yɔ. Yehowa ha-ɖʋ lidaʋ se ɛkaɣ yebu nɛ you sɩɩ tɩnaɣ. (Kalɩ Keɣa 45:9, 10.) Kʋdɔmɩŋ yɔ? Ɛkaɣ-ɩ ɖɩzʋʋ. (Iza. 33:24) Nɛ sɩm yɔ? Yehowa kaɣ ɖɩzʋʋ sɩm kpaagbaa ɖɩzʋʋ. (Iza. 25:8) Kʋñɔndʋtʋ ɖɔɖɔ ɛɛtasɩɣ wɛʋ. (Keɣa 71:12-16) Wɛtʋ ndʋ payɩ tiyeba nɛ wezuu caɣʋ wɛɛ kaɖɛ sɔnɔ yɔ, ɛkaɣ tɩ-tɩŋa payɩ ɖɩzʋʋ. Halɩ kaañamtʋ “fezuu” ŋgʋ Sataŋ nɛ aleewaa pɔkɔnɩ ɛjaɖɛ yɔɔ yɔ, kɩɩtasɩɣ wɛʋ.

Maɣzɩ alɩwaatʋ ndʋ you, kʋdɔŋ nɛ sɩm paatasɩɣ wɛʋ yɔ, tɩ-yɔɔ nɛ ŋna! (Cɔnɩ tayʋʋ 15)

15. Armaagedɔɔ you wayɩ lɛ, ɛbɛ ɛɛkaɣ tasʋʋ wɛʋ?

15 Ŋmaɣzɩɣ se ɛzɩma ɛjaɖɛ kaɣ wɛʋ alɩwaatʋ ndʋ you, kʋdɔŋ nɛ sɩm paatasɩɣ wɛʋ yɔ? Pɩwɩlɩɣ se sɔɔjanaa nɛ malɩfanaa pɩtɩŋa pɩɩtasɩɣ wɛʋ. Ðɔkɔtɔ ɖamɩŋ, fɛɖaa, tɔnʋʋ taa alaafɩya sɩnʋʋ agbaa, sɩɖaa nʋmʋŋ, lesi, nɛ pɩlaŋ ɩɩtasɩɣ wɛʋ. Kañatʋ laɖaa ɩɩtasɩɣ wɛʋ, ye mbʋ wondu ndʋ payɩ poluki se pakaɖɩnɩ kañatʋ lakasɩ yɔ, tɩɩtasɩɣ wɛʋ ɖɔɖɔ. Halɩ pɩtɩla yɔ kuduyuŋ nɔnɔsɩ kɩkaɖɩŋ yaa ñɩma maɣmaɣ ɩɩtasɩɣ wɛʋ. Nabʋyʋ ɛɛtasɩɣ-ɖʋ haʋ lɩmaɣza yaa laŋwɛɛkɩyɛ.

16, 17. (a) Mba pakaɣ tɛzʋʋ Armaagedɔɔ you yɔ, ɛzɩma pɩkaɣ-wɛ labʋ? Lɩzɩ pɩ-taa. (b) Ɛbɛ pɩwɛɛ se ɖɩla nɛ ɖɩwɛɛnɩ lidaʋ se paaɖɩzɩɣ ɛjaɖɛ kɩdɛkɛdɩyɛ ɖɩnɛ lɛ, ɖɩkaɣ hiɣu ñʋʋ yabʋ?

16 Ɛzɩma wezuu caɣʋ kaɣ wɛʋ alɩwaatʋ ndʋ paɖɩzɩɣ wɛtʋ kɩdɛkɛdɩtʋ yɔ? Pɩfɛyɩ kɛlɛʋ se ɖɩtɩlɩ ɛzɩma ɖeyi ɖeyi pɩkaɣ wɛʋ yɔ. Ɛzɩma ɖɩcaɣ wezuu nɛ pileɖi ɛjaɖɛ kɩdɛkɛdɩyɛ ɖɩnɛ ɖɩ-taa yɔ, piyeba nɛ ɖɩ-wɛtʋ kɩdɛkɛdɩtʋ natʋyʋ malɩnɩ-ɖʋ. Ðoŋ ɖoŋ lɛ, ɛyaa mba pa-ɖɩsɩ wɛ suluku ɖɩzɩŋɩyɛ cɔlɔ kpam yɔ, pɩmalɩɣnɩ-wɛ nɛ kɔkɔɖɛ nɖɩ ɖɩwɛ lona ana a-taa yɔ nɛ paatasɩɣ ɖɩ-yɔɔ maɣzʋʋ. Mbʋ ɖɔɖɔ mba pɔñɔtɩnɩ huɖe sɔsɔɖɛ naɖɩyɛ yɔ pɩmalɩɣnɩ-wɛ lɛ, ɖɩ-sɔŋ ɛɛtasɩɣ-wɛ cɛyʋʋ. Ɛlɛ ye palɩzɩ wɛtʋ ndʋ yɔ, petisiɣ fezuu fʋʋʋ!

17 Ɛbɛ kaɣ lɛɣzʋʋ wɛtʋ kɩdɛkɛdɩtʋ ndʋ tɩ-taa ɖɩwɛ sɔnɔ yɔ ti-lone taa? Keɣa 36:11 heyi-ɖʋ se alɩwaatʋ ndʋ lɛ, ɛyaa kaɣ wɛʋ “tamtam ɖɩhɛzɩyɛ taa.” Tɔm tʋnɛ tɩɩhɛzɩɣ ña-laŋɩyɛ na? Mbʋ ɖeyi ɖeyi Yehowa ñɩnɩɣ. Ye mbʋ kaɖɛ kɩyakɩŋ ɩnɛ ɩ-taa, la ño-ɖoŋ ɖeɖe paa ɛzɩmtaa nɛ ŋñɔɔnɩ Yehowa nɛ ɛ-ɛgbɛyɛ kpam. Taalesi ñe-lidaʋ, ɖɔkɩ-pʋ kpam nɛ ŋyele nɛ pɩkɛ pʋyʋ siŋŋ ñɛ-ɛzɩdaa, nɛ ŋsɩnɩ ɖɔɖɔ lalaa se pɛwɛɛnɩ-kʋ. (1 Tim. 4:15, 16; 1 Pɩy. 3:15) Ye ŋlabɩ mbʋ yɔ, pɩtʋʋ fɛyɩ se paaɖɩzɩɣ ɛjaɖɛ kɩdɛkɛdɩyɛ ɖɩnɛ lɛ, ŋka lɩʋ cɩŋgɩlɩm nɛ ŋcaɣ wezuu koboyaɣ taa tam!

^ tay. 1 Mbʋ palakaɣ salaka tɩnaa nabɛyɛ Etaazuunii salakanaa nabɛyɛ taa.