FEŊUU TILIMIYE—NĐƖ PƐKPƐLƖKƖƔ YƆ Avril 2017

Ñʋŋ weyi ɖɩkpɛlɩkɩɣ 29 mai nɛ piwolo 2 juillet 2017 yɔ, ɩwɛ takayaɣ kanɛ ka-taa.

“Ŋɖuu ndʋ yɔ, la tɩ-yɔɔ”

Ɛbɛ payaɣ ɖuutu? Suwe Masɩ yɔɔdʋʋ pɩlɩɩnɩ ɖuutu yɔɔ?

Ɛsɔ Kewiyaɣ kɔŋ lɛ ɛbɛ ɛɛkaɣ tasʋʋ wɛʋ?

Bibl yɔɔdaa se “ɛjaɖɛ nɛ ɖɩ-yɔɔ sɔɔlɩm mbʋ, pɛɖɛɣ.” Ɛbɛ nɛ ɛbɛ mbʋ yɔ wɛ “ɛjaɖɛ” nɖɩ ɖɩkaɣ ɖɛʋ yɔ ɖɩ-taa?

WEZUU CAƔƲ TƆM

Mɛntɛm man-taa se mɛnkɛɣ Krɩstʋ sɔɔja

Pɔtɔ Demetrius Psarras salaka se pʋyɔɔ ekizaa se ɛɛɖɔkʋʋ malɩfa. Paa mbʋ yɔ, ewobi pɩ-yɔɔ nɛ ɛsɛɛ Ɛsɔ paa ɛkatɩ kala sɔsɔna ndɩ ndɩ yɔ.

“Tɛtʋ kpeekpe Tɔm Hʋyʋ” lakɩ mbʋ pɩwɛɛ siɣsiɣ yɔ tam

Ɛbɛ yɔɔ ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩyɔɔdɩ se Ɛsɔ ɛɛlakɩ mbʋ pɩtɩtʋʋzɩ yɔ? Ɛbɛ yɔɔ pɩpɔzaa se Krɩstʋ ñɩma ɩwɛɛnɩ lɩmaɣza ana sɔnɔ?

Siɣsiɣ wɛtʋ nʋmɔʋ taa lɛ, ŋwɛnɩ Yehowa lɩmaɣza na?

Pʋcɔ ɖɩwɛɛnɩ Ɛsɔ lɩmaɣza siɣsiɣ wɛtʋ nʋmɔʋ taa yɔ pɩcɛyaa ɖɩwɛɛnɩ tɩ-luzuu nɛ kpaɣʋ nɛ kpeɣu. Ɛbɛ yɔɔ?

Ha ña-tɩ nɛ sɔɔlɩm faaa nɛ pɩsa Yehowa

Pana wena Ɛsɔ Ðoŋ Tɩŋa Tʋ sɛyaa ñakɩ ɛ-tʋmɩyɛ taa se pɩsa nɛ ɛ-kaɖʋwa la yɔ, amʋ ñɩm siŋŋ ɛ-ɛsɩndaa, paa tʋmɩyɛ nɖɩ papɩzɩɣ labʋ yɔ ɖɩtɩɖɔɔ kɔyɔ.