Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Ɩtɩlɩ mi-koyindu

Ɩtɩlɩ mi-koyindu

“Pɩfɛyɩ se ɖiyele nɛ Sataŋ cɛtɩ-ɖʋ, pɩtɩkɛ ɖɩɩsɩŋ ɛ-lɩmaɣza.”​—2 KƆR. 2:11.

HENDU: 150, 32

1. Tɔm ndʋ Yehowa yɔɔdɩ ɖo-koyindu Sataŋ yɔɔ Edɛɛnɩ kaɖaɣ taa?

PƖTƲƲ fɛyɩ se Aɖam kaanawa se ɖʋmaa ɩɩyɔɔdʋʋ. Pʋyɔɔ lɛ, pɩtɩla yɔ ɛɛnawa se tiyiyu nɔɔyʋ tɩŋnɩnɩ ɖʋm yɔɔ nɛ ɛyɔɔdɩnɩ Ɛva. (Kiɖe 3:1-6) Aɖam nɛ Ɛva pataatɩlɩ natʋyʋ caaa tiyiyu ɛnʋ ɛ-yɔɔ. Paa mbʋ yɔ Aɖam kpaɣ lɩmaɣzɩyɛ se ekiziɣ Ɛsɔ sɔɔlɩm labʋ nɛ ɛla mbʋ ɛgɔm weyi ɛɛsɩŋɩ-ɩ yɔ ɛsɔɔlaa yɔ. (1 Tim. 2:14) Peeɖe Yehowa paɣzɩ koyindu weyi epeɣzi Aɖam nɛ Ɛva yɔ, ɛ-yɔɔ tɔm kuluu nɛ ɛwɩlɩɣ pazɩ pazɩ pɩtɩŋnɩ ɛzɩma ɛyɔɔdaa se kɩdɛkɛdʋʋ ɛnʋ pakaɣ-ɩ ɖɩzʋʋ yɔ. Ɛlɛ Yehowa yɔɔdaa ɖɔɖɔ se tiyiyu ɛnʋ ɛkaɣ kaɖɩnʋʋ mba payɩ pɔsɔɔlɩ Ɛsɔ yɔ alɩwaatʋ natʋyʋ.​—Kiɖe 3:15.

2, 3. Pɩtɩla yɔ, ɛbɛ yɔɔ patɩyɔɔdɩ Sataŋ yɔɔ tɔm sakɩyɛ pʋcɔ nɛ Mesiya kɔmtʋ talɩ?

2 Yehowa kɛ lɔŋsɩnɖʋ siŋŋ, pʋyɔɔ lɛ etiheyi-ɖʋ tiyiyu weyi ɛkaɖɩnɩ-ɩ yɔ ɛ-hɩɖɛ kaaʋ. * Halɩ tiyiyu ɛnʋ ɛkaɖɩnɩ-ɩ nɛ pɩla pɩnzɩ 2500 pʋcɔ nɛ Ɛsɔ yele nɛ ɖɩtɩlɩ hɩɖɛ nɖɩ pakʋmɩ-ɩ ɛ-lakasɩ nzɩ sɩ-yɔɔ yɔ. (Yɔɔb 1:6) Toovenim lɛ, Ebree Masɩ kpeekpe taa lɛ takayɩsɩ naadozo ɖeke taa Sataŋ hɩɖɛ wɛɛ nɛ  ɖɩ-tɔbʋʋ lɛ se “Kaɖɩnɩyʋ” yaa “Koyindu.” Takayɩsɩ nzɩ yɔ: 3 Awiya, Yɔɔb, nɛ Zekariya. Ɛbɛ yɔɔ patɩyɔɔdɩ ɖo-koyindu ɛnʋ ɛ-yɔɔ tɔm sakɩyɛ pʋcɔ nɛ Mesiya kɔmtʋ talɩ?

3 Pɩtɩla yɔ, Yehowa tɩsɔɔlɩ se ɛyaa lɩmaɣza ɩkɩlɩ wobu Sataŋ yɔɔ, pʋyɔɔ etiyele se pama ɛ-yɔɔ tɔm sakɩyɛ Ebree Masɩ taa. Yehowa kaɖʋwa sɔsɔɔ lɛ se ɛtɩŋnɩ Ebree Masɩ yɔɔ nɛ ɛsɩnɩ ɛ-samaɣ nɛ katɩlɩ Mesiya nɛ katɩŋ ɛ-wayɩ. (Luka 24:44; Gal. 3:24) Alɩwaatʋ ndʋ Mesiya kɔma yɔ, Yehowa tɩŋnɩ ɛ nɛ ɛ-wayɩ tɩŋɩyaa pɔ-yɔɔ nɛ ɛwɩlɩ tɔm sakɩyɛ ndʋ ɖɩsɩm sɔnɔ Sataŋ nɛ tiyiyaa lalaa mba patɩŋ ɛ-wayɩ yɔ pɔ-yɔɔ yɔ. * Pɩmʋnɩ mbʋ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ Yesu nɛ patam numwaa mba ɛ nɛ wɛ pakaɣ Kewiyitu tɔɔʋ yɔ, pɔ-yɔɔ Yehowa kaɣ tɩŋnʋʋ nɛ ɛtɔyɩtɩ Sataŋ nɛ ɛ-wayɩ tɩŋɩyaa.​—Roma 16:20; Natʋ 17:14; 20:10.

4. Ɛbɛ yɔɔ pɩtɩpɔzɩ se sɔɔndʋ ɛkpa-ɖʋ kadadayaɣ nɛ Eleeu?

4 Apostoloo Pɩyɛɛrɩ kpaɣ Sataŋ nɛ ɛmaɣzɩnɩ ‘mʋʋzʋʋ ŋgʋ kiɖiɣni mʋdʋʋ yɔ’ nɛ Yohanɛɛsɩ ñayaa-ɩ se “ɖʋm” nɛ “ɖʋmanʋʋ.” (1 Pɩy. 5:8; Natʋ 12:9) Ɛlɛ pɩtɩpɔzɩ se sɔɔndʋ ɛkpa-ɖʋ kadadayaɣ nɛ Eleeu mbʋ pʋyɔɔ yɔ, e-ɖoŋ wɛnɩ kamaɣ. (Kalɩ Yakubu 4:7.) Yehowa, Yesu nɛ Ɛsɔ tiyiyaa siɣsiɣ tɩnaa tɩŋa wɛɛ nɛ pakandɩyɩɣ ɖɔ-yɔɔ. Po-ɖoŋ taa lɛ, ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩkaɖɩnɩ ɖo-koyindu ɛnʋ. Paa mbʋ yɔ, pɩcɛyaa se ɖicosi tɔm pɔzʋʋ naadozo pʋnɛ pɩ-yɔɔ: Ɛzɩma Sataŋ lakɩnɩ e-ɖoŋ tʋmɩyɛ? Ajitu nʋmɔŋ weyi ɩ-yɔɔ Sataŋ tɩŋɩɣna nɛ epeɣziɣ ɛyaa? Nɛ hɔɔlɩŋ weyi ɩ-taa e-ɖoŋ wɛnɩ kamaɣ? Ðɩkaɣ kpɛlɩkʋʋ lɔŋ sakɩyɛ alɩwaatʋ ndʋ ɖiicosuu tɔm pɔzʋʋ pʋnɛ pɩ-yɔɔ yɔ.

ƐZƖMA SATAŊ LAKƖNƖ E-ÐOŊ TƲMƖYƐ?

5, 6. Ɛbɛ yɔɔ komina nakʋyʋ ɛɛpɩzɩɣ se kɩkɔnɩ lɛɣzɩtʋ ndʋ ɛyaa ñɩnɩɣ siŋŋ yɔ?

5 Sataŋ kaɖɩnɩ Ɛsɔ nɛ pɩtɛ lɛ, tiyiyaa sakɩyɛ kɔɔ nɛ patɩnɩ ɛ-yɔɔ nɛ pakaɖɩɣnɩ Ɛsɔ. Pʋcɔ nɛ Tɛʋ Sɔsɔʋ nɩɣ lɛ, Sataŋ peɣzi pa-taa nabɛyɛ nɛ pakpaɣ ɛyaa tomnasɩ nɛ pɔkɔɔ tɛtʋ yɔɔ nɛ pasʋʋnɩ halaa. Pʋyɔɔ Bibl yɔɔdʋʋ se ɖʋmanʋʋ kpɛndɩnɩ ɛ-wayɩ ɛsɔdaa tɩnzɩ hɔɔlʋʋ tozo ñɩŋgʋ pʋcɔ nɛ Tɛʋ Sɔsɔʋ talɩ. (Kiɖe 6:1-4; Yud. 6; Natʋ 12:3, 4) Palɩzɩ pa-tɩ Ɛsɔ hɔʋ taa lɛ, pɛwɛɛ Sataŋ hɔɔlʋʋ yɔɔ nɛ ɛlɛ ɖiyiɣ-wɛ. Ɛlɛ kaañamtʋ tɩnaa panɛ pɩtɩkɛ siduu ɖeke pɔkɔŋna. Ɛlɛ Sataŋ lubi ɛ-tɩ kewiyaɣ nakɛyɛ nɛ ɛpɩsɩ ke-wiyaʋ nɛ ɛkaɖɩɣnɩ Ɛsɔ Kewiyaɣ. Ekpeɣli aleewaa tindima ndɩ ndɩ nɛ pɛkɛ kominawaa, nɛ ɛha-wɛ ɖoŋ se pɔtɔɔ kewiyitu ɛjaɖɛ yɔɔ.​—Efɛz. 6:12.

6 Sataŋ tɩŋɩɣnɩ aleewaa panɛ pɔ-yɔɔ nɛ eɖiyiɣ ɛyaa kominawaa tɩŋa tɛtʋ yɔɔ. Tɔm tʋnɛ tɩkɛ toovenim, pʋyɔɔ Sataŋ takaɣ Yesu lɛ, ɛwɩlɩ-ɩ “tataa kewiyisi kpeekpe” nɛ eheyi-i se: “Mankaɣ-ŋ cɛlʋʋ kewiyisi nzɩ yɔ si-ɖoŋ kpeekpe, mbʋ pʋyɔɔ yɔ matɩna nɛ mahaɣ weyi me-liu wɛɛ yɔ.” (Luka 4:5, 6) Paa Sataŋ ɛwɛnɩ ɖoŋ kɩdɛkɛdɩŋ kominawaa yɔɔ sɔnɔ yɔ, pa-taa sakɩyɛ ñakɩ pana se pala mbʋ pɩwazɩɣ samaɣ yɔ hɔɔlɩŋ nɩɩyɩ taa. Nɛ ajɛɛ ñʋndɩnaa nabɛyɛ ñapɩzɩɣ nɛ pɛwɛɛnɩ ɖɔɖɔ lɩmaɣza kɩbana wena asɩɣnɩ samaɣ yɔ. Ɛlɛ komina nakʋyʋ yaa ɛjaɖɛ ñʋʋdʋ nɔɔyʋ fɛyɩnɩ ɖoŋ se ɛkɔnɩ lɛɣzɩtʋ ndʋ ɛyaa ñɩnɩɣ siŋŋ yɔ.​—Keɣa 145:3, 4; Natʋ 12:12.

7. Pɩtasɩnɩ kominawaa lɛ, ɛzɩma Sataŋ lakɩnɩ tʋmɩyɛ cɛtɩm Ɛsɔ sɛtʋ nɛ tadɩyɛ labʋ agbaa? (Cɔnɩ kiɖe tɛɛ kɩlɛmʋʋ.)

7 Pɩtɩkɛ ɛjaɖɛ yɔɔ kominawaa yɔɔ ɖeke Sataŋ nɛ aleewaa patɩŋɩɣna nɛ pepeɣziɣ “ɛjaɖɛ kpeekpe” ɛlɛ patɩŋɩɣnɩ ɖɔɖɔ cɛtɩm Ɛsɔ sɛtʋ nɛ tadɩyɛ labʋ agbaa yɔɔ. (Natʋ 12:9) Sataŋ tɩŋɩɣna cɛtɩm Ɛsɔ sɛtʋ yɔɔ nɛ  ɛwɩlɩɣ cɛtɩm tɔm Yehowa yɔɔ. Pɩtasɩ lɛ, Sataŋ tɛm ɛ-taa ɖɔɖɔ kpem se eyeki nɛ ɛyaa sakɩyɛ ɩtaalabɩnɩ tʋmɩyɛ Ɛsɔ hɩɖɛ. (Yer. 23:26, 27) Pʋyɔɔ lɛ, ɛyaa sakɩyɛ taa tɛma se Ɛsɔ pɛwɛɛ nɛ pɛsɛɣ ɛlɛ toovenim taa lɛ, aleewaa peɖiɣni sɛʋ. (1 Kɔr. 10:20; 2 Kɔr. 11:13-15) Sataŋ tɩŋɩɣnɩ ɖɔɖɔ tadɩyɛ labʋ agbaa yɔɔ nɛ epeɣziɣ ɛyaa. Kɩɖaʋ nakʋyʋ lɛ se tadɩyɛ agbaa ana awɩlɩɣ se pʋcɔ nɛ ɛyʋ wɛɛ koboyaɣ taa lɛ, pɩwɛɛ se ɛwɛɛnɩ liidiye nɛ ñɩm sakɩyɛ. (Adu. 18:11) Mba petisiɣ cɛtɩm wɩlɩtʋ ndʋ tɩ-yɔɔ yɔ, papɩsɩɣ “Liidiye” pɛ-ɛsɔ nɛ peyeki Ɛsɔ maɣmaɣ sɛʋ. (Mat. 6:24) Pazɩ pazɩ lɛ, sɔɔlɩm mbʋ pɛwɛnɩ tomnaɣ ñɩm yɔɔ yɔ, pɩkʋʋ sɔɔlɩm mbʋ pɔsɔɔlɩnɩ Ɛsɔ yɔ.​—Mat. 13:22; 1 Yoh. 2:15, 16.

8, 9. (a) Mbʋ pɩtalɩ Aɖam nɛ Ɛva nɛ tiyiyaa kaañamtʋ tɩnaa yɔ, lɔŋ naalɛ weyi pɩkpɛlɩkɩɣ-ɖʋ? (b) Ye ɖɩsɩm ɛzɩma Sataŋ lakɩnɩ e-ɖoŋ tʋmɩyɛ yɔ, ɛzɩma pɩwazɩɣ-ɖʋ?

8 Mbʋ pɩtalɩ Aɖam nɛ Ɛva nɛ tiyiyaa kaañamtʋ tɩnaa yɔ, pɩkpɛlɩkɩɣ-ɖʋ lɔŋ weyi yɔ ɩɖɔwa ɛlɛ iyele nɛ ɖɩyɔɔdɩ ɩ-taa naalɛ tɔm. Kajalaɣ lɛ, hɔɔlɩŋ naalɛ wɛna se ɖa-taa paa anɩ ɛlɩzɩ ɩ-taa kʋɖʋm. Ðɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩlɩzɩ se ɖɩñɔʋnɩ Yehowa kpam yaa ɖɩlɩzɩ se ɖɩwɛɣ Sataŋ hɔɔlʋʋ yɔɔ. (Mat. 7:13) Nabʋlɛ lɛ, mba palɩzɩɣ se pɛwɛɣ Sataŋ hɔɔlʋʋ yɔɔ yɔ, kɛzɛsɩ pazɩ yem pehikiɣ. Aɖam nɛ Ɛva papɩzaa nɛ pehiɣ waɖɛ nɛ pa-maɣmaɣ paɖʋ pa-tɩ paɣtʋ mbʋ pɩwɛ ɖeu nɛ mbʋ pɩfɛyɩ ɖeu yɔ pɩ-hɔɔlʋʋ taa, nɛ tiyiyaa ñapɩzaa ɖɔɖɔ nɛ peɖiyiɣ ɛyaa kominawaa hɔɔlɩŋ sakɩyɛ taa. (Kiɖe 3:22) Ɛlɛ asɛyʋʋ ŋgʋ pɩkɔŋna yɔ kɩ-yɔɔ lɛ, Sataŋ wayɩ tɩŋʋʋ kɛzɛsɩ nzɩ sɩtɩlɩɩ pʋyʋ.​—Yɔɔb 21:7-17; Gal. 6:7, 8.

9 Ye ɖɩsɩm ɛzɩma Sataŋ lakɩnɩ e-ɖoŋ tʋmɩyɛ yɔ, ɛzɩma pɩwazɩɣ-ɖʋ? Pɩsɩɣnɩ-ɖʋ se ɖɩwɛɛnɩ lɩmaɣza wena amʋnɩ camɩyɛ yɔ ɛjaɖɛ ñʋndɩnaa yɔɔ nɛ piseɣtiɣ-ɖʋ ɖɔɖɔ se ɖiwolo ɖɔ-tɔm susuu tʋmɩyɛ yɔɔ. Ðɩnɩɣ pɩ-taa se Yehowa sɔɔlaa se ɖɩña komina lone taa caɣyaa. (1 Pɩy. 2:17) Ɛsɔɔlaa ɖɔɖɔ se ɖɩña kominawaa paɣtʋ ndʋ tɩɩkaɖɩɣnɩ ɛ-ñɩndʋ yɔ. (Roma 13:1-4) Ɛlɛ pɩwɛɛ se ɖɩtaaɖʋ ɖɔ-nɔɔ politiki tɔm taa nɛ ɖɩtaamaɣzɩ kaaʋ se politiki ɛgbɛyɛ naɖɩyɛ yaa politiki ɛgbɛyɛ ñʋʋdʋ nɔɔyʋ wɛ ɖeu nɛ pɩkpaɖɩ lɛlʋ. (Yoh. 17:15, 16; 18:36) Ðɩnawa se Sataŋ wɛɛ nɛ ɛñakɩ pana se episi Yehowa hɩɖɛ, pʋyɔɔ lɛ piseɣtiɣ-ɖʋ se ɖɩwɩlɩ lalaa toovenim tɔm pɩlɩɩnɩ ɖɛ-Ɛsɔ yɔɔ. Pɩkɛnɩ-ɖʋ taa leleŋ siŋŋ se payaɣ-ɖʋ nɛ ɛ-hɩɖɛ nɛ ɖɩlakɩnɩ-ɖɩ tʋmɩyɛ, nɛ ɖɩnawa se ye ɖɩsɔɔlɩ Yehowa yɔ, ɖihikiɣ wazasɩ nɛ pɩkɩlɩ kɛzɛsɩ nzɩ ñɩm kɔŋna yɔ.​—Iza. 43:10; 1 Tim. 6:6-10.

AJITU NƲMƆŊ WEYI Ɩ-YƆƆ SATAŊ TƖŊƖƔNA NƐ EPEƔZIƔ ƐYAA?

10-12. (a) Pɩtɩla ajitu ndʋ yɔɔ Sataŋ tɩŋnaa nɛ epeɣzi tiyiyaa lalaa? (b) Ɛzɩma tiyiyaa sakɩyɛ tɔlɩ kpaca ŋgʋ kɩ-taa yɔ, lɔŋ weyi pɩkpɛlɩkɩɣ-ɖʋ?

10 Sataŋ tɩŋɩɣnɩ nʋmɔŋ ndɩ ndɩ yɔɔ nɛ epeɣziɣ ɛyaa. Ɩ-taa nakʋyʋ yɔ: Ɛtɩŋɩɣnɩ  ajitu yɔɔ se ɛhɔ ɛyaa nɛ pala ɛ-sɔɔlɩm. Pɩtasɩ lɛ, ɛñakɩ pana siŋŋ nɛ ɛñɩkɩɣ pɔ-yɔɔ se poluzi pa-tɩ e-kewiyitu tɔɔʋ tɛɛ.

11 Maɣzɩ ajitu ndʋ Sataŋ labɩnɩ tʋmɩyɛ nɛ epeɣzi ɛ-taabalaa tiyiyaa lalaa yɔ tɩ-yɔɔ nɛ ŋna. Pɩtʋʋ fɛyɩ se ɛkpaɣ alɩwaatʋ sakɩyɛ nɛ ɛtɩlɩ-wɛ camɩyɛ pʋcɔ ɛpaɣzɩ-wɛ peɣzuu se patɩŋ ɛ-wayɩ. Tiyiyaa sakɩyɛ tɔlɩ ɛ-kpaca taa nɛ pa nɛ tɛtʋ yɔɔ halaa pacaɣ kʋzʋʋ kɩdɛkɛdʋʋ wezuu nɛ palʋlɩ piya nzɩ sɩwɛ ndɩ nɛ ɛyaa nɛ sɩlakɩ-wɛ kañatʋ siŋŋ yɔ. (Kiɖe 6:1-4) Pɩtɩla pɩtɩkɛ kʋzʋʋ kɩdɛkɛdʋʋ wezuu caɣʋ yɔɔ ɖeke Sataŋ tɩŋnaa nɛ epeɣzi tiyiyaa lalaa, ɛlɛ eheyi-wɛ ɖɔɖɔ se pakaɣ wɛnʋʋ ɖoŋ ɛyaa kpeekpe yɔɔ. Pɩtɩla ɖɔɖɔ yɔ, ɛɛɖʋ ɛ-tɩ kaɖʋwa kpem se ɛɖɩzɩɣ ‘halʋ pʋlʋlaɣ liɖe.’ (Kiɖe 3:15) Paa pɩtɩɩkɛ suwe yɔ, Yehowa yeba nɛ ɛ-lɩmaɣza kɩdɛkɛda ana aɖʋ lɩm alɩwaatʋ ndʋ ɛkɔnɩ Tɛʋ Sɔsɔʋ yɔ. Sataŋ nɛ tiyiyaa mba patɩŋ ɛ-wayɩ yɔ pa-pana ñaɣʋ tɩŋa pɩsɩ falaa alɩwaatʋ ndʋ tɩ-taa.

Sataŋ Tɩŋɩɣnɩ ajitu nʋmɔʋ yɔɔ se epeɣzi-ɖʋ nɛ ɖɩcaɣ wezuu kɩdɛkɛdʋʋ, ɖɩkpazɩ ɖa-tɩ yaa ɖɩyaa feziŋ kɩdɛkɛdɩŋ (Cɔnɩ tayʋʋ 12, 13)

12 Tɔm tʋnɛ lɔŋ weyi ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩkpɛlɩkɩ tɩ-taa? Ðɩkpa ɖa-tɩ nɛ ɖɩtaatɔlɩ kʋzʋʋ kɩdɛkɛdʋʋ nɛ piɖeni men-ɖeke kpacanaa taa. Tiyiyaa mba patɩŋ Sataŋ wayɩ yɔ, paawɛ Ɛsɔ cɔlɔ nɛ palakɩ ɛ-sɔɔlɩm pɩnzɩ sakɩyɛ. Ɛlɛ paa paawɛ lone kɩbanɖɛ nɖɩ ɖɩ-taa yɔ, peyeba nɛ lɩmaɣza kɩdɛkɛda ñɔ pa-laŋa taa nɛ apaɣlɩ. Ða ɖɔɖɔ, pɩtɩla ɖɩwɛʋ nɛ ɖɩsɛɣ Yehowa ɛ-ɛgbɛyɛ hɔɔlʋʋ ŋgʋ kɩwɛ tɛtʋ yɔɔ yɔ kɩ-taa yɔ, pɩlakɩ pɩnzɩ hiŋ sakɩyɛ yɔ. Ɛlɛ, lɩmaɣza kɩdɛkɛda pɩzɩɣ nɛ añɔ ɖa-laŋa taa paa ɖɩwɛ fezuu taa lone kɩbanɖɛ taa yɔ. (1 Kɔr. 10:12) Ye mbʋ pɩcɛyɩ siŋŋ se paa ɛzɩmtaa lɛ ɖɩtazɩɣ ɖa-laŋɩyɛ taa nɛ ɖɩlɔʋ lɩmaɣza kɩdɛkɛdaa nɛ tɩ kpazʋʋ wɛtʋ ndʋ tɩñɔʋ yɔ kpaagbaa!​—Gal. 5:26; kalɩ Koloosi 3:5.

13. (a) Ajitu lɛɛtʋ ndʋ Sataŋ lakɩnɩ tʋmɩyɛ? (b) Ɛzɩma ɖɩla nɛ ɖɩtaatɔlɩ ɛ-kpaca taa?

13 Ajitu lɛɛtʋ ndʋ tɩ-yɔɔ Sataŋ tɩŋɩɣna nɛ ehikiɣ ɛyaa sakɩyɛ yɔ ndʋ lɛ feziŋ kɩdɛkɛdɩŋ yaʋ. Sɔnɔ pɩtasɩnɩ cɛtɩm Ɛsɔ sɛtʋ lɛ, Sataŋ tɩŋɩɣnɩ aleɣya yaa helim mʋʋ nʋmɔŋ ndɩ ndɩ yɔɔ se eseɣti ɛyaa se pɔsɔɔlɩ feziŋ kɩdɛkɛdɩŋ yaʋ lakasɩ. Pɩtɩŋnɩ filimwaa, aleɣya wondu ndɩ ndɩ nɛ ɛjaɖɛ yɔɔ tɔm susuu nʋmɔŋ yɔɔ lɛ, Sataŋ wɩlɩɣ se feziŋ kɩdɛkɛdɩŋ yaʋ kɛ pʋyʋ kɩbam. Ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ ɖɩla nɛ ɖɩtaatɔlɩ ɛ-kpaca ŋgʋ kɩ-taa? Ðɩtaaɖaŋ se Yehowa ɛgbɛyɛ kaɣ-ɖʋ heyuu aleɣya wɛna amʋnaa nɛ wena atɩmʋna yɔ a-tɩŋa payɩ a-hɩla. Ða-taa paa anɩ pɩwɛɛ se ɛfalɩsɩ ɛ-ɛhʋyɛ nɛ ɖɩla nɔɔ kʋɖʋmaɣ nɛ Bibl paɣtʋ kila. (Ebr. 5:14) Ɛlɛ, ye ɖɩɖɔŋ lɔŋ weyi fezuu kiɖeɖeu sɩnɩ Pɔɔlɩ nɛ ɛtasɩ-ɖʋ se ɖiyele nɛ sɔɔlɩm mbʋ ɖɩsɔɔlɩnɩ Ɛsɔ yɔ ‘pɩna kaɣlaa’ yaa pɩtaakɛ pɩ-tɛɛ nɛ pɩ-yɔɔ ñɩmbʋ yɔ pɩ-yɔɔ yɔ, pɩsɩɣnɩ-ɖʋ nɛ ɖɩkpaɣ lɩmaɣza kɩbana. (Roma 12:9) Ðɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩpɔzɩ ɖa-tɩ nɛ ɖɩna se: ‘Ɛzɩ aleɣya wena malɩzɩɣ yɔ, awɩlɩɣ se mɛnkɛ pɩ-tɛɛ nɛ pɩ-yɔɔ ɛyʋ na?  Ye men-Bibl kpɛlɩkɩyaa yaa mɛn-tɛ pɩsɩ nɛ ŋna-ɩ waa ɩna aleɣya wena malɩzaa yɔ pakaɣ tisuu se toovenim lɛ, mɔnɖɔŋ tɔm ndʋ monsusuu yɔ tɩ-yɔɔ?’ Ye ɖɔ-yɔɔdaɣ ɛlakɩ nɔɔ kʋɖʋmaɣ nɛ ɖa-lakasɩ camɩyɛ yɔ, pɩkaɣ-ɖʋ sɩnʋʋ se ɖɩtaatɔlɩ Sataŋ kpacanaa taa.​—1 Yoh. 3:18.

Sataŋ ñakɩ pana se eyele nɛ kominawaa, ɖo-sukuli ɖaŋ taa taabalaa nɛ ɖɔ-hɔʋ taa ñɩma ɩkaɖɩnɩ-ɖʋ (Cɔnɩ tayʋʋ 14)

14. (a) Nʋmɔŋ weyi ɩ-yɔɔ Sataŋ pɩzɩɣ ɛtɩŋna se ɛñɩɣ ɖɔ-yɔɔ? (b) Ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩkaɖɩnɩ-ɩ?

14 Pɩtasɩna Sataŋ ajitu nʋmɔŋ lɛ, ɛtɩŋɩɣnɩ ɖɔɖɔ nʋmɔŋ lɛɛŋ yɔɔ se ɛñɩɣ ɖɔ-yɔɔ nɛ ɖɩtaaɖɔ siɣsiɣ Yehowa ɛsɩndaa. Ɛpɩzɩɣ nɛ ɛtɩŋnɩ kominawaa yɔɔ nɛ paba ɖɩɣ nʋmɔʋ ɖɔ-tɔm susuu tʋmɩyɛ. Ɛpɩzɩɣ nɛ eseɣti ɖa nɛ mba ɖɩlakɩ tʋmɩyɛ yaa sukuli yɔ se pohoŋ-ɖʋ alɩwaatʋ ndʋ ɖɩñakɩ pana se ɖɩɖɔ Bibl paɣtʋ kila yɔɔ yɔ. (1 Pɩy. 4:4) Ɛpɩzɩɣ ɖɔɖɔ nɛ ɛtɩŋnɩ ɖɔ-hɔʋ taa ñɩma mba pɔsɔɔlɩ ɖɔ-tɔm yɔɔ pɔ-yɔɔ nɛ pɔ-tɔm yɔɔdʋʋ yele nɛ kediɣzisi wobu lakɩ-ɖʋ feendu. (Mat. 10:36) Ye pɩtalɩ-ɖʋ mbʋ, ɛbɛ pɩwɛɛ se ɖɩla? Kajalaɣ lɛ, pɩtaaɖɩɣzɩ-ɖʋ ye pakaɖɩɣnɩ-ɖʋ kaɣlaa yɔ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɖɩnawa se Sataŋ wɛna nɛ ɛlakɩnɩ-ɖʋ you. (Natʋ 2:10; 12:17) Nabʋlɛ lɛ, ɖɩtaasɔɔ mbʋ pʋyɔɔ Sataŋ kaɖɩɣnɩ-ɖʋ mbʋ yɔ pɩ-yɔɔ: Ɛyɔɔdaa se ɖɩsɛɣ Yehowa alɩwaatʋ ndʋ pɩ-labʋ wɛ-ɖʋ kɛlɛʋ yɔ. Ɛ-lɩmaɣzɩyɛ lɛ se ye ɛtɩŋnɩ nʋmɔʋ nakʋyʋ yɔɔ nɛ ɛnazɩ-ɖʋ yɔ ɖɩkaɣ kizuu Ɛsɔ. (Yɔɔb 1:9-11; 2:4, 5) Kɛdɛzaɣ ɖeɖe lɛ, pɩwɛɛ se ɖɩtɩmnɩ Yehowa nɛ ɛha-ɖʋ ɖoŋ nɛ ɖɩkaɖɩnɩ-ɩ. Ðɩtaasɔɔ se Yehowa ɛɛkaɣ-ɖʋ lɔʋ kpa.​—Ebr. 13:5.

HƆƆLƖŊ WEYI Ɩ-TAA SATAŊ ÐOŊ WƐNƖ KAMAƔ?

15. Ye ɛyʋ ɛɖʋ ɛ-taa se ɛlakɩ nabʋyʋ yɔ, Sataŋ pɩzɩɣ nɛ ɛkpa-ɩ nɛ ɖoŋ se ɛtaalabɩ-pʋ? Lɩzɩ pɩ-taa.

15 Ye ɛyʋ ɛɖʋ ɛ-taa se ɛlakɩ nabʋyʋ yɔ, Sataŋ ɛɛpɩzɩɣ nɛ ɛkpa-ɩ nɛ ɖoŋ se ɛtaalabɩ-pʋ. (Yak. 1:14) Kaatɩlɩtʋ yɔɔ lɛ, ɛyaa sakɩyɛ lakɩ mbʋ pɩkɛdɩɣnɩ Sataŋ yɔ. Ɛlɛ pɔkɔŋ nɛ pɛkpɛlɩkɩ nɛ patɩlɩ toovenim lɛ, pa-taa paa weyi ɛlɩzɩɣnɩ weyi ɛ-sɔɔlɩm ɛñɩnɩɣ labʋ yɔ. (Tʋma 3:17; 17:30) Ye ɖɩtɛm ɖa-taa se ɖɩlakɩ Ɛsɔ sɔɔlɩm yɔ, Sataŋ ɛɛpɩzɩɣ nɛ ɛla nabʋyʋ nɛ ɖilesi ɖa-cɩŋgɩlɩm wɛtʋ Ɛsɔ ɛsɩndaa.​—Yɔɔb 2:3; 27:5.

16, 17. (a) Hɔɔlɩŋ lɛɛŋ weyi ɩ-taa ɖɔɖɔ Sataŋ nɛ aleewaa po-ɖoŋ wɛnɩ kamaɣ? (b) Ɛbɛ yɔɔ pɩtɩpɔzɩ se sɔɔndʋ ɛkpa-ɖʋ alɩwaatʋ ndʋ ɖɩtɩmɩɣnɩ Yehowa nɛ nɔɔ kɩkʋyaɣ yɔ?

16 Sataŋ nɛ aleewaa po-ɖoŋ wɛnɩ kamaɣ hɔɔlɩŋ lɛɛŋ taa ɖɔɖɔ. Masɩ hɔɔlʋʋ nakʋyʋ tɩyɔɔdɩ se papɩzɩɣ nɛ pana ɛyʋ ñʋʋ taa maɣzɩm. Yehowa nɛ Yesu pe-ɖeke koŋ Masɩ yɔɔdaa se pɛwɛnɩ ɖoŋ ɛnʋ. (1 Sam. 16:7; Mark. 2:8) Nɛ adɩma nɛ tɔm ndʋ ɖɩyɔɔdʋʋnɩ nɔɔ kɩkʋyaɣ yɔ? Pɩwɛɛ se sɔɔndʋ ɛkpa-ɖʋ se Sataŋ nɛ aleewaa paakɔɔ nɛ panɩɩ tɔm ndʋ ɖɩwɛɛ nɛ ɖɩyɔɔdʋʋ yɔ nɛ pala mbʋ pɩtɩmʋna yɔ? Aayɩ, sɔɔndʋ ɛtaakpa-ɖʋ kaaʋ. Ɛbɛ yɔɔ? Sɔɔndʋ ɛɛkpaɣ-ɖʋ nɛ mbʋ pɩwɛ ɖeu Yehowa ɛsɩndaa yɔ pɩ-labʋ mbʋ pʋyɔɔ yɔ Sataŋ ɖiɣni-ɖʋ naʋ. Mbʋ ɖɔɖɔ pɩtɩpɔzɩ se sɔɔndʋ ɛkpa-ɖʋ nɛ adɩma labʋ nɛ nɔɔ kɩkʋyaɣ mbʋ pʋyɔɔ yɔ Sataŋ kaakɔɔ nɛ ɛnɩɩ ndʋ ɖɩyɔɔdʋʋ yɔ. Masɩ yɔɔdʋʋ kɩɖaŋ sakɩyɛ weyi ɩ-taa Ɛsɔ sɛyaa tɩmnɩ nɔɔ kɩkʋyaɣ yɔ, nɛ sɔɔndʋ tɩkpa pa-taa nɔɔyʋ se Eleeu ɛtaakɔɔ nɛ ɛnɩɩ pa-adɩma yɔ. (1 Aw. 8:22, 23; Yoh. 11:41, 42; Tʋma 4:23, 24) Ye ɖɔ-yɔɔdaɣ nɛ ɖa-lakasɩ ɛlakɩ nɔɔ kʋɖʋmaɣ nɛ Ɛsɔ sɔɔlɩm yɔ, ɖɩtaapɩtɩ kaaʋ, Yehowa ɛɛkaɣ haʋ Eleeu nʋmɔʋ se ɛlabɩ-ɖʋ kɩdɛkɛdɩm.​—Kalɩ Keɣa 33:8.

17 Pɩcɛyaa se ɖɩtɩlɩ ɖo-koyindu kpayɩ kpayɩ, ɛlɛ pɩtɩmʋna se ɖise-i sɔɔndʋ. Paa ɛyʋ ɛtɩtalɩ pilim yɔ, Yehowa ɖoŋ taa lɛ, ɛpɩzɩɣ nɛ eyooni Sataŋ nɛ ɛwabɩ-ɩ. (1 Yoh. 2:14) Ye ɖɩkaɖɩnɩ-ɩ yɔ, eseɣ. (Yak. 4:7; 1 Pɩy. 5:9) Pɩtʋʋ fɛyɩ se piya evelisi Sataŋ kɩlɩ pam nɛ ɛsa. Ɛbɛ papɩzɩɣ nɛ pala ɖeyi ɖeyi nɛ pakaɖɩnɩ Eleeu? Tɔm ndʋ tɩ-taa ɖɩkaɣ tazʋʋ ñʋʋ ŋgʋ kɩkɔŋ yɔ kɩ-taa.

^ tay. 2 Bibl heyiɣ-ɖʋ tiyiyaa nabɛyɛ hɩla. (Th. 13:18; Dan. 8:16; Luka 1:19; Natʋ 12:7) Ɛsɔ ha paa tɩɩŋa ŋga hɩɖɛ (Keɣa 146:4), ye mbʋ pɩwɩlɩɣ se pɩtɩla yɔ paa tiyiyu weyi lɛ ɛwɛnɩ hɩɖɛ, halɩ pɩkpɛndɩnɩ tiyiyu weyi ɛpɩsɩ Sataŋ pʋwayɩ yɔ, ɛwɛnɩ ɖɔɖɔ hɩɖɛ.

^ tay. 3 Sataŋ Hɩɖɛ wɛ tam 18 ɖeke Ebree Masɩ taa ɛlɛ Grɛɛkɩ Masɩ taa lɛ, ɖɩcɛzɩ tam 30.