Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Ɛbɛ yɔɔ pɩwɛɛ se ɖiwolo pɩ-yɔɔ nɛ ‘ɖɩlakɩ tʋma kɩbana sakɩyɛ’

Ɛbɛ yɔɔ pɩwɛɛ se ɖiwolo pɩ-yɔɔ nɛ ‘ɖɩlakɩ tʋma kɩbana sakɩyɛ’

“Man-Caa hɩɖɛ sɛʋ kɛlɛ se: Ɩla tʋmɩyɛ kɩbanɖɛ sakɩyɛ, ɖɩnɛ ɛlɛ ɩkɛɣ mɔn-tɔm mʋyaa.”​—YOH. 15:8.

HENDU: 53, 60

1, 2. (a) Yesu sɩm kaañɔtɩ kpam lɛ, tɔm ndʋ eheyi ɛ-tɔm mʋyaa? (Cɔnɩ kiɖe tɛɛ kɩlɛmʋʋ.) (b) Ɛbɛ yɔɔ pɩcɛyaa se ɖɩtaasɔɔ mbʋ pʋyɔɔ ɖisusuu tɔm yɔ pɩ-yɔɔ? (c) Ɛbɛ taa ɖɩkaɣ tazʋʋ?

ÐOO kɛdɛzaɣ ñɩna pʋcɔ nɛ pakʋʋ Yesu lɛ, ɛkpaɣ alɩwaatʋ sakɩyɛ nɛ ɛyɔɔdɩnɩ e-apostoloowaa nɛ ɛwɩlɩ-wɛ se ɛsɔɔlɩ-wɛ siŋŋ. Pɩtasɩ lɛ, ɛzɩ ɖɩɩtɛm naʋ ñʋʋ ŋgʋ kɩɖɛwa yɔ kɩ-taa yɔ, ɛkɛdɩ-wɛ ɖɔɖɔ viiñi kɩɖaʋ tɔm. Pɩtɩŋnɩ kɩɖaʋ ŋgʋ kɩ-yɔɔ lɛ, Yesu kpazɩ ɖoŋ ɛ-tɔm mʋyaa se powolo pɩ-yɔɔ nɛ ‘pala tʋma kɩbana sakɩyɛ’ yaa palʋlɩ pee sakɩyɛ, pʋ-tɔbʋʋ se posusi Kewiyaɣ tɔm nɛ abalɩtʋ.​—Yoh. 15:8.

2 Pɩtasɩna se Yesu heyi e-apostoloowaa mbʋ pɩcɛyaa se pala yɔ lɛ, eheyi-wɛ ɖɔɖɔ mbʋ pʋyɔɔ pɩwɛɛ se pala mbʋ yɔ. Eheyi-wɛ lɩmaɣza wena a-yɔɔ pɩwɛɛ se pala tɔm susuu tʋmɩyɛ yɔ. Ɛbɛ yɔɔ pɩcɛyaa se ɖɩtazɩ lɩmaɣza ana a-taa? Ye ɖɩtɩsɔɔ mbʋ pʋyɔɔ pɩcɛyaa se ɖiwolo pɩ-yɔɔ nɛ ɖisusuu tɔm yɔ pɩ-yɔɔ yɔ, pɩkaɣ-ɖʋ seɣtuu nɛ ɖisusi tɔm nɛ abalɩtʋ “ɛyaa kpeekpe” nɛ pɩkɛnɩ-wɛ aseɣɖe. (Mat. 24:13, 14) Ye mbʋ iyele nɛ ɖɩtazɩ Bibl taa lɩmaɣza naanza wena a-yɔɔ pɩwɛɛ se ɖiwolo tɔm susuu yɔɔ yɔ, a-taa. Pɩtasɩ lɛ, ɖɩkaɣ naʋ kʋjɔŋ naanza weyi  Yehowa lakɩ-ɖʋ se pɩsɩnɩ-ɖʋ nɛ ɖɩlʋlʋʋ pee nɛ abalɩtʋ yɔ.

ÐƖHAƔ YEHOWA SAMTƲ

3. (a) Ɛzɩ Yohanɛɛsɩ 15:8 yɔɔdʋʋ yɔ, lɩmaɣzɩyɛ nɖɩ yɔɔ pɩwɛɛ se ɖisusi tɔm? (b) Ɛbɛ Yesu kɩɖaʋ taa viiñi pee sɩŋnaa, nɛ ɛbɛ yɔɔ pɩmʋnɩ mbʋ?

3 Lɩmaɣzɩyɛ sɔsɔɖɛ nɖɩ ɖɩ-yɔɔ ɖisusuu tɔm yɔ lɛ se ɖɩtɩŋɩɣnɩ pɩ-yɔɔ nɛ ɖɩsaŋ Yehowa nɛ ɖiyeki ɖɔɖɔ se ɛ-hɩɖɛ ɛsɛɛ ɛjaɖɛ kpeekpe yɔɔ. (Kalɩ Yohanɛɛsɩ 15:1, 8.) Yʋsɩ se Yesu kpaɣ ɛ-Caa Yehowa nɛ ɛmaɣzɩnɩ haɖʋ yaa viiñi hayɩm tʋ. Yesu kpaɣ ɛ-maɣmaɣ nɛ ɛmaɣzɩnɩ viiñi tɩʋ nɛ ɛ-wayɩ tɩŋɩyaa lɛ pilinzi. (Yoh. 15:5) Ye mbʋ pɩmʋnaa se viiñi pee ɩsɩŋnɩ Kewiyaɣ pee wena Krɩstʋ wayɩ tɩŋɩyaa lʋlʋʋ yɔ. Yesu heyi apostoloowaa se: “Man-Caa hɩɖɛ sɛʋ kɛlɛ se: Ɩla tʋmɩyɛ kɩbanɖɛ sakɩyɛ [yaa iwolo pɩ-yɔɔ nɛ ɩlʋlʋʋ pee sakɩyɛ.]” Ɛzɩ viiñi tɩŋ weyi ɩlʋlɩ pee kɩbana yɔ iyekuu nɛ pasaŋ hayɩm tʋ yɔ, mbʋ ɖɔɖɔ ye ɖɩlakɩ mbʋ ɖɩpɩzɩɣ yɔ nɛ ɖisusuu Kewiyaɣ tɔm yɔ, pɩhaɣ Yehowa samtʋ.​—Mat. 25:20-23.

4. (a) Nʋmɔŋ weyi yɔɔ ɖɩtɩŋɩɣna nɛ ɖiyeki se Yehowa hɩɖɛ ɛsɛɛ? (b) Ŋmaɣzɩɣ waɖɛ nɖɩ ŋwɛna se ŋyele nɛ Yehowa hɩɖɛ sɛɛ yɔ ɖɩ-yɔɔ lɛ, ɛzɩma pɩlakɩ-ŋ?

4 Ɛzɩma tɩyɛ tɔm susuu tʋmɩyɛ nɖɩ ɖɩlakɩ yɔ ɖiyeki se Yehowa hɩɖɛ ɛsɛɛ? Ðɩɩpɩzɩɣ nɛ ɖiyele nɛ Yehowa hɩɖɛ wɛɛ kele kele nɛ pɩkpaɖɩ. Ðɩtɛm wɛʋ kele kele ɛzɩ pʋpɔzʋʋ yɔ. Ɛlɛ yʋsɩ tɔm ndʋ nayʋ Izaayii yɔɔdaa yɔ: “Yoyaa kpeekpe [Yehowa] maɣmaɣ ɩsɛɛ [yaa pʋmʋnaa se ɛkɛ kiɖeɖeu mɩ-ɛsɩndaa. nwt]” (Iza. 8:13) Nʋmɔŋ weyi ɩ-yɔɔ ɖɩtɩŋɩɣna nɛ ɖiyeki se Yehowa hɩɖɛ ɛsɛɛ yɔ, ɩ-taa lɛɛkʋ lɛ ɛzɩma ɖɩtɩlɩɣ se ɛ-hɩɖɛ wɛ ŋgee nɛ hɩla lɛɛna nɛ ɖɩsɩɣnɩ lalaa se patɩlɩ se ɖɩkɛ kiɖeɖee yɔ. (Mat. 6:9) Alɩwaatʋ ndʋ ɖiisusuu toovenim tɔm Yehowa wɛtʋ kɩbandʋ yɔɔ nɛ ɖɩsɩɣnɩ ɛyaa se patɩlɩ se Ɛsɔ wɛnɩ tamaɣ kɩbaŋa ɛyaa yɔɔ nɛ tamaɣ ŋga kaalɛɣzɩɣ yɔ lɛ, pɩwɩlɩɣ se ɖɩlʋkɩ Ɛsɔ hɩɖɛ yɔɔ nɛ ɖɩwɩlɩɣ se Sataŋ kɛ cɛtɩyʋ nɛ kɔlɔmɔtʋ tʋ. (Kiɖe 3:1-5) Pɩtasɩ lɛ, ye ɖɩñakɩ pana nɛ ɖɩsɩɣnɩ ɖe-egeetiye taa ñɩma se pana se Yehowa pʋmʋnaa se ‘ɛmʋ samtʋ, hɩɖɛ ɖʋʋ nɛ ɖoŋ’ yɔ, ɖɩnɛ ɛlɛ ɖɩwɛɛ nɛ ɖiyeki se ɛ-hɩɖɛ ɛsɛɛ. (Natʋ 4:11) Rune kɛʋ nʋmɔʋ lɩzɩyʋ yɔ pɩlakɩ pɩnzɩ 16 yɔ; ɛyɔɔdaa se: “Manaɣ se mɛwɛnɩ waɖɛ se mɛnkɛ kedeŋa kpeekpe Lɩzɩyʋ aseɣɖe tʋ lɛ, pɩhaɣ-m taa leleŋ. Piseɣtiɣ-m se mowolo tɔm susuu yɔɔ.”

ÐƖSƆƆLƖ YEHOWA NƐ Ɛ-PƖYALƲ

5. (a) Tɔm ndʋ tɩwɛ Yohanɛɛsɩ 15:9, 10 taa yɔ, tɩwɩlɩɣ se lɩmaɣzɩyɛ nɖɩ yɔɔ ɖisusuu tɔm? (b) Ɛzɩma Yesu wɩlaa se pɩcɛyaa se ɛyʋ ɛwɛɛ abalɩtʋ?

5 Kalɩ Yohanɛɛsɩ 15:9, 10. Ðɩsɔɔlɩ Yehowa nɛ ɛ-Pɩyalʋ nɛ ɖa-laŋɩyɛ pilim, pʋyɔɔ ɖisusuu Kewiyaɣ tɔm. (Mark. 12:30; Yoh. 14:15) Pɩtasɩnɩ se Yesu heyi ɛ-tɔm mʋyaa se pɔsɔɔlɩ-ɩ lɛ, eheyi-wɛ ɖɔɖɔ se powolo pɩ-yɔɔ nɛ ‘pɛwɛɛ ɛ-sɔɔlɩm taa.’ Ɛbɛ yɔɔ? Mbʋ pʋyɔɔ yɔ, pʋcɔ nɛ ɛyʋ pɩzɩ nɛ ewolo pɩ-yɔɔ nɛ ɛkɛ Yesu tɔm mʋyʋ toovenim tʋ lɛ, pʋpɔzʋʋ-ɩ abalɩtʋ. Yesu labɩnɩ tʋmɩyɛ tɔm piye “ɩwɛɛ” tam sakɩyɛ Yohanɛɛsɩ 15:4-10 taa nɛ ɛlɩzɩ nɛ ɛwɩlɩ se pɩcɛyaa se ɛyʋ ɛwɛɛ abalɩtʋ.

6. Ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩwɩlɩ se ɖɩsɔɔlaa se ɖɩwɛɛ Krɩstʋ sɔɔlɩm taa?

6 Ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩwɩlɩ se ɖɩsɔɔlaa se ɖɩwɛɛ Krɩstʋ sɔɔlɩm taa nɛ ɖɔ-tɔm kɛdɩnɩ-ɩ? Pɩwɛɛ se ɖɩɖɔ Yesu paɣtʋ yɔɔ. Tobi lɛ, eheyi-ɖʋ se ‘ɖɩñamɩ-ɩ.’ Toovenim taa lɛ, Yesu pɔzʋʋ-ɖʋ se ɖɩla mbʋ ɛ-maɣmaɣ ɛlaba yɔ, pʋyɔɔ ɛyɔɔdaa se: “Ðɔɖɔ ɛzɩ mɔnɖɔkʋʋ man-Caa paɣtʋ nɛ mɛwɛɛ ɛ-sɔɔlɩm taa yɔ.” Yesu kɛnɩ-ɖʋ kɩɖaʋ.​—Yoh. 13:15.

7. Nɔɔ kʋɖʋmaɣ ŋga wɛ ñamtʋ nɛ sɔɔlɩm pɛ-hɛkʋ taa?

7 Nɔɔ kʋɖʋmaɣ wɛ ñamtʋ nɛ sɔɔlɩm pɛ-hɛkʋ taa, pʋyɔɔ Yesu heyi apostoloowaa se: “Weyi ɛmʋ man-paɣtʋ nɛ ɛɖɔŋ tɩ-yɔɔ yɔ,  ɛnʋ ɛsɔɔlɩnɩ-m.” (Yoh. 14:21) Pɩtasɩ lɛ, ye ɖɩɖɔŋ paɣtʋ ndʋ Yesu ɖʋwa se ɖisusi tɔm yɔ tɩ-yɔɔ yɔ, ɖɩnɛ ɛlɛ ɖa ɖɔɖɔ ɖɩwɛɛ nɛ ɖɩwɩlɩɣ se ɖɩsɔɔlɩ Ɛsɔ mbʋ pʋyɔɔ yɔ paɣtʋ ndʋ Yesu ɖʋwa yɔ, tɩlabɩ nɔɔ kʋɖʋmaɣ nɛ ɛ-Caa lɩmaɣza. (Mat. 17:5; Yoh. 8:28) Ye ɖɩwɩlaa se ɖɩsɔɔlɩ Yehowa nɛ Yesu yɔ, mba ɖɔɖɔ pakaɣ-ɖʋ ɖɔkʋʋ pɔ-sɔɔlɩm taa.

ÐƖPAKƖ ƐYAA

8, 9. (a) Lɩmaɣzɩyɛ lɛɛɖɛ nɖɩ yɔɔ ɖisusuu tɔm? (b) Tɔm ndʋ Yehowa yɔɔdɩ Ezekɩyɛɛlɩ 3:18, 19; nɛ Ezekɩyɛɛlɩ 18:23 taa yɔ, ɛbɛ yɔɔ tiseɣtiɣ-ɖʋ se ɖiwolo pɩ-yɔɔ nɛ ɖisusuu tɔm?

8 Lɩmaɣzɩyɛ lɛɛɖɛ nɖɩ ɖɩ-yɔɔ ɖiwoki pɩ-yɔɔ nɛ ɖisusuu tɔm yɔ nɖɩ yɔ: Ðisusuu tɔm se ɖɩpaɣ ɛyaa. Bibl taa lɛ, paya Noowa se “tɔm susuyu.” (Kalɩ 2 Pɩyɛɛrɩ 2:5.) Pɩtʋ fɛyɩ se tɔm ndʋ esusaɣ pʋcɔ nɛ Tɛʋ Sɔsɔʋ kɔŋ yɔ, tɩ-hɔɔlʋʋ nakʋyʋ lɛ se ɛpaɣ ɛyaa se pakaɣ ɛjaɖɛ nɖɩ ɖɩzʋʋ. Ɛbɛ yɔɔ ɖɩyɔɔdʋʋ mbʋ? Yʋsɩ tɔm ndʋ Yesu yɔɔdaa yɔ. Ɛyɔɔdaa se: “Pʋbʋ taa lɛ, pʋcɔ nɛ lɩm sɔsɔm wadɩ ɛjaɖɛ yɔɔ lɛ, pɔtɔkaɣ, pɔñɔʋ, pakpakɩɣ halaa, pɩkɔɔ pɩtalɩ kɩyakʋ ŋgʋ Noowa sʋ mɛlɛ taa yɔ. Ɛyaa tike natʋyʋ, pɩkɔɔ pɩtalɩ lɩm sɔsɔm wadɩ pɔ-yɔɔ. Ɛyʋ Pɩyalʋ kɔmtʋ kaɣ labʋ mbʋ na.” (Mat. 24:38, 39) Paa ɛyaa itaakeŋni Noowa yɔ ewobi pɩ-yɔɔ nɛ ɛɖɔkɩ e-siɣsiɣ wɛtʋ nɛ esusi nɩŋgbaaŋ hɔm tɔm ndʋ Ɛsɔ ɖʋ-ɩ se esusi yɔ.

9 Sɔnɔ, ɖisusuu Kewiyaɣ tɔm se ɖɩha ɛyaa waɖɛ nɛ pɛkpɛlɩkɩ nɛ patɩlɩ mbʋ Ɛsɔ ɖʋwa se ɛkaɣ labʋ cee wayɩ yɔ. Ɛzɩ Yehowa yɔ, paa ɛzɩmtaa lɛ, ɖɩtaɣ liu se ɛyaa kaɣ welisuu nɛ pɛlɛɣzɩ pɛ-wɛtʋ nɛ ‘pɛwɛɛ wezuu.’ (Ezek. 18:23) Alɩwaatʋ kʋɖʋmtʋ ndʋ tɩ-taa lɛ, ɖiisusuu tɔm kpaɣ ɖɩɣa nɛ ŋwolo ɖɩɣa nɛ samaɣ taa lɛ, ɖɩwɛɛ nɛ ɖɩpakɩ ɛyaa sakɩyɛ se Ɛsɔ Kewiyaɣ ɖiɣni kɔm nɛ kakaɣ ɖɩzʋʋ ɛjaɖɛ kɩdɛkɛdɩyɛ ɖɩnɛ.​—Ezek. 3:18, 19; Dan. 2:44; Natʋ 14:6, 7.

ÐƖSƆƆLƖ ƐYAA LALAA

10. (a) Tɔm ndʋ tɩwɛ Maatiyee 22:39 taa yɔ, tɩwɩlɩɣ se lɩmaɣzɩyɛ nɖɩ yɔɔ ɖiwoki pɩ-yɔɔ nɛ ɖisusuu tɔm? (b) Kɛdɩ ɛzɩma Pɔɔlɩ nɛ Silaasɩ pasɩnɩ salaka yɔɔ cɔnɩyʋ nɔɔyʋ Filiipi tɛtʋ taa yɔ.

10 Lɩmaɣzɩyɛ kɩcɛyɩyɛ lɛɛɖɛ nɖɩ ɖɩ-yɔɔ ɖiwoki pɩ-yɔɔ nɛ ɖisusuu tɔm yɔ, nɖɩ lɛ se ɖɩsɔɔlɩ ɛyaa lalaa.  (Mat. 22:39) Sɔɔlɩm mbʋ piseɣtiɣni-ɖʋ se ɖitaayele tɔm susuu, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɖɩnawa se wɛtʋ natʋyʋ pɩzɩɣ nɛ tiyele nɛ ɛyaa lɛɣzɩ pa-lɩmaɣza. Maɣzɩ mbʋ pɩɩtalɩ apostoloo Pɔɔlɩ nɛ ɛ-taabalʋ Silaasɩ yɔ pɩ-yɔɔ nɛ ŋna. Patalɩ Filiipi tɛtʋ taa lɛ, mba pakaɖaɣnɩ-wɛ yɔ pakpa-wɛ nɛ paɖʋ salaka. Ðoo cɛyaa lɛ, tɛtʋ ñamsɩ nɛ salaka nɔnɔsɩ tɩŋa tʋlɩ. Pɩlabɩ mbʋ lɛ, sɔɔndʋ kpa salaka yɔɔ cɔnɩyʋ se pɩtɩla yɔ palɩwa nɛ pese nɛ pʋyɔɔ lɛ, ɛñɩnaɣ se ɛkʋ ɛ-tɩ. Peeɖe Pɔɔlɩ ya-ɩ nɛ nɔɔ kɩkʋyaɣ nɛ ɛtɔ se: “Taakʋ ña-tɩ!” Salaka yɔɔ cɔnɩyʋ ɛnʋ ɛɛwɛ laŋwɛɛkɩyɛ taa siŋŋ. Pʋyɔɔ ɛpɔzɩ-wɛ se: “Mala we nɛ maya ma-ñʋʋ?” Pocosi-i se: “Tisi Kɩbaɣlʋ Yesu yɔɔ nɛ ŋya ña-ñʋʋ.”​—Tʋma 16:25-34.

Sɔɔlɩm mbʋ ɖɩwɛnɩ Yehowa, Yesu nɛ ɛyaa lalaa yɔɔ yɔ, mbʋ seɣtiɣni-ɖʋ se ɖisusi tɔm (Cɔnɩ tayʋʋ 5, 10)

11, 12. (a) Ɛzɩma salaka yɔɔ cɔnɩyʋ tɔm labɩ nɔɔ kʋɖʋmaɣ nɛ tɔm susuu tʋmɩyɛ nɖɩ ɖɩwɛɛ ɖɩlakɩ yɔ? (b) Ɛbɛ ɖɩsɔɔlaa se ɖɩla?

11 Ɛzɩma salaka yɔɔ cɔnɩyʋ ɛnʋ ɛ-tɔm labɩ nɔɔ kʋɖʋmaɣ nɛ tɔm susuu tʋmɩyɛ nɖɩ ɖɩwɛɛ nɛ ɖɩlakɩ yɔ? Yʋsɩ se tɛtʋ ñamsaa nɛ pɩtɛ pʋcɔ nɛ salaka yɔɔ cɔnɩyʋ lɛɣzɩ ɛ-laŋɩyɛ nɛ ɛpɔzɩ sɩnʋʋ. Mbʋ ɖɔɖɔ sɔnɔ  ɛyaa mba pataasɔɔlɩ se pewelisi Bibl taa tɔm yɔ, papɩzɩɣ pɛlɛɣzɩ pa-laŋa nɛ pɔpɔzɩ sɩnʋʋ alɩwaatʋ ndʋ wɛtʋ kaɖɛ ñɩndʋ natʋyʋ kɔŋ nɛ “tɩñamsɩ-wɛ” pe-wezuu caɣʋ taa yɔ. Pɩtɩla ɖe-egeetiye taa ñɩma nabɛyɛ lesi pa-tʋma nɛ pɛwɛɛ laŋwɛɛkɩyɛ taa siŋŋ. Lalaa ñapɩzɩɣ nɛ pasʋʋ nɩɣzɛ taa mbʋ pʋyɔɔ yɔ pe-nesi ɖɔkʋʋ cɛba. Yaa pɩtɩla ɖɔɖɔ yɔ, nabɛyɛ kɔma nɛ peɖiɣzina se pɛwɛnɩ kʋdɔŋ sɔsɔʋ nakʋyʋ yaa pelesi pɛ-ɛyʋ kʋsɔɔlʋ nɔɔyʋ nɛ pɛwɛɛ laŋwɛɛkɩyɛ taa. Alɩwaatʋ ndʋ ɛyaa sʋʋ wɛtʋ kaɖɛ ñɩndʋ tʋnɛ tɩ-taa yɔ, pɩtɩla pɔpɔzʋʋ pa-tɩ se ɛzɩ wezuu wɛnɩ tɔbʋʋ nɩʋ na? Ɛlɛ ɖooo lɛ, pa-paa taawɛɛnɩ tɔm ndʋ. Pɩtɩla pɛwɛɛ nɛ pɔpɔzʋʋ pa-tɩ se ‘ɛbɛ pɩwɛɛ se mala nɛ mehiɣ ñʋʋ yabʋ?’ Alɩwaatʋ ndʋ ɖɩkatɩɣ-wɛ yɔ, pɩtɩla petisiɣ se pewelisi lidaʋ tɔm ndʋ ɖisusuu-wɛ yɔ kajalaɣ ɖeɖe pe-wezuu caɣʋ taa.

12 Pʋyɔɔ lɛ, ye ɖiwoki pɩ-yɔɔ nɛ ɖisusuu tɔm yɔ, ɖɩɩpɩtɩɣ se ɖɩkaɣ hɛzʋʋ ɛyaa lalaa laŋa alɩwaatʋ ndʋ ɖeyi ɖeyi pɛ-wɛtʋ yeki se pewelisini-ɖʋ yɔ. (Iza. 61:1) Charlotte kɛʋ paa ɖooye nʋmɔʋ lɩzɩyʋ yɔ pɩlakɩ pɩnzɩ 38 yɔ; ɛyɔɔdaa se: “Sɔnɔ ɛyaa sakɩyɛ wɛ laŋwɛɛkɩyɛ taa. Pɩcɛyaa se panɩɩ tɔm kɩbandʋ.” Ejvor ñɛkɛʋ nʋmɔʋ lɩzɩyʋ yɔ pɩlakɩ pɩnzɩ 34 yɔ; ɛyɔɔdaa se: “Ða-alɩwaatʋ tʋnɛ tɩ-taa, mba pɛwɛ ɛsɩñɩŋɩyɛ taa ɛjaɖɛ kpeekpe yɔɔ yɔ, pɔɖɔwa nɛ pɩcɛzɩ alɩwaatʋ ndʋ tɩɖɛwa yɔ tɩ-taa. Mɔnsɔɔlɩ siŋŋ se mansɩnɩ-wɛ. Mbʋ seɣtiɣni-m se monsusi tɔm.” Toovenim taa lɛ, sɔɔlɩm mbʋ ɖɩwɛnɩ ɛyaa lalaa yɔɔ yɔ, mbʋ seɣtiɣni-ɖʋ se ɖiwolo tɔm susuu tʋmɩyɛ yɔɔ.

KƲJƆŊ WEYI ƖSƖƔNƖ-ÐƲ SE ÐƖWƐƐ ABALƖTƲ YƆ

13, 14. (a) Kʋjɔʋ ŋgʋ tɔm pɔyɔɔdɩ Yohanɛɛsɩ 15:11 taa? (b) Ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩwɛɛnɩ taa leleŋ weyi Yesu wɛna yɔ? (c) Ðoŋ weyi taa leleŋ wɛnɩ ɖɔ-tɔm susuu tʋmɩyɛ yɔɔ?

13 Ðoo kɛdɛzaɣ ñɩna pʋcɔ nɛ pakʋʋ Yesu lɛ, ɛtasɩ heyuu apostoloowaa kʋjɔŋ nɩɩyɩ tɔm se ɛnɩ kaɣnɩ-wɛ sɩnʋʋ nɛ powolo pɩ-yɔɔ nɛ palʋlʋʋ pee nɛ abalɩtʋ. Kʋjɔŋ weyi? Nɛ ɛzɩma ɩpɩzɩɣ nɛ ɩwazɩ-ɖʋ?

14 Taa leleŋ.  Paɣtʋ ndʋ Yesu ɖʋwa se posusi tɔm yɔ, tɩkaɣ kɛnʋʋ sʋʋtʋ na? Aayɩ. Ɛyɔɔdɩ viiñi kɩɖaʋ tɔm nɛ pɩtɛ lɛ, ɛsɔzɩ se Kewiyaɣ tɔm susuyaa kaɣ hiɣu taa leleŋ. (Kalɩ Yohanɛɛsɩ 15:11.) Ɛlɩzɩ pɩ-taa se ɖɩkaɣ wɛnʋʋ taa leleŋ weyi ɛwɛna yɔ. Ɛzɩma tɩyɛ? Ɛzɩ ɖɩɩtɛm yɔɔdʋʋ yɔ, Yesu kpaɣ ɛ-tɩ nɛ ɛmaɣzɩnɩ viiñi tɩʋ nɛ ɛkpaɣ ɛ-tɔm mʋyaa nɛ ɛmaɣzɩnɩ pilinzi. Viiñi tɩʋ yɔɔ pilinzi lɩɣ. Alɩwaatʋ ndʋ pilinzi ñɔʋnɩ viiñi tɩʋ kpam yɔ, sihikiɣ lɩm nɛ tɔɔnaɣ ŋga kɛwɛɣ tɩʋ taa yɔ. Mbʋ ɖɔɖɔ ye ɖiwobi pɩ-yɔɔ nɛ ɖɩla nɔɔ kʋɖʋmaɣ nɛ Krɩstʋ nɛ ɖɩɖɔŋ ɛ-nɩŋgbanzɩ taa yɔ, ɖɩkaɣ hiɣu taa leleŋ weyi ehiɣ ɛ-Caa sɔɔlɩm labʋ taa yɔ. (Yoh. 4:34; 17:13; 1 Pɩy. 2:21) Hanne kɛʋ nʋmɔʋ lɩzɩyʋ yɔ pɩcɛzɩ pɩnzɩ 40 yɔ; ɛyɔɔdaa se: “Taa leleŋ weyi mehikiɣ alɩwaatʋ ndʋ mɛntɛŋ tɔm susuu paa ɛzɩmtaa yɔ, piseɣti-m se mowolo pɩ-yɔɔ nɛ mala Yehowa tʋmɩyɛ.” Toovenim, taa leleŋ weyi ɖihikiɣ yɔ, ɩkpazɩɣ-ɖʋ ɖoŋ se ɖiwolo pɩ-yɔɔ nɛ ɖisusi tɔm halɩ pɩkpɛndɩnɩ ageeta wena a-taa paamʋʋ ɖɔ-tɔm yɔ.​—Mat. 5:10-12.

15. (a) Kʋjɔʋ ŋgʋ tɔm pɔyɔɔdɩ Yohanɛɛsɩ 14:27 taa? (b) Ɛzɩma laŋhɛzɩyɛ sɩɣnɩ-ɖʋ se ɖiwolo pɩ-yɔɔ nɛ ɖɩlʋlʋʋ pee?

15 Laŋhɛzɩyɛ. (Kalɩ Yohanɛɛsɩ 14:27.) Ðoo kɛdɛzaɣ ñɩna ana a-taa, Yesu kaacalɩnɩ heyuu apostoloowaa se: “Mahaɣ-mɩ ma-laŋhɛzɩyɛ.” Ɛzɩma tɩyɛ ɛ-laŋhɛzɩyɛ nɖɩ ɖɩsɩɣnɩ-ɖʋ se ɖɩlʋlɩ pee? Ye ɖiwobi pɩ-yɔɔ nɛ ɖɩwɛɛ abalɩtʋ yɔ, ɖɩkaɣ hiɣu laŋhɛzɩyɛ siŋŋ alɩwaatʋ ndʋ ɖɩnaɣ se ɖɔ-tɔm kɛdɩɣnɩ Yehowa nɛ Yesu yɔ. (Keɣa 149:4; Roma 5:3, 4; Kol. 3:15) Ulf kɛʋ paa ɖooye nʋmɔʋ lɩzɩyʋ yɔ pɩlakɩ pɩnzɩ 45 yɔ; ɛyɔɔdaa se: “Pɩnɩɣ-m tɔm susuu tʋmɩyɛ taa, ɛlɛ tʋmɩyɛ nɖɩ ɖɩhɛzɩɣ ma-laŋɩyɛ siŋŋ nɛ ɖiyeki se  me-wezuu caɣʋ ɛwɛɛnɩ tɔbʋʋ nɩʋ.” Ða-taa wɛ leleŋ siŋŋ se Ɛsɔ haɣ-ɖʋ laŋhɛzɩyɛ nɖɩ ɖɩwɛɣ tam yɔ!

16. (a) Kʋjɔʋ ŋgʋ tɔm pɔyɔɔdɩ Yohanɛɛsɩ 15:15 taa? (b) Ɛzɩma apostoloowaa pɩzɩɣ powolo pɩ-yɔɔ nɛ pɛkɛ Yesu taabalaa?

16 Taabalɩyɛ.  Yesu heyi apostoloowaa se ɛsɔɔlaa se pa-taa ‘ɛwɛɛ leleŋ pɩŋŋ’ nɛ pɩtɛ lɛ, ɛtasɩ-wɛ heyuu ɖɔɖɔ se pɩcɛyaa se pɛwɛɛnɩ sɔɔlɩm mbʋ pɩ-taa piɖeni men-ɖeke wɛtʋ fɛyɩ yɔ. (Yoh. 15:11-13) Pʋwayɩ ɛtasɩ yɔɔdʋʋ se: “Mayaɣ-mɩ se mɛ-ɛgbaɣdɩnaa.” Kʋjɔʋ kɩbaŋʋ siŋŋ pɩkɛnaa se ɛgbaɣdɩyɛ yaa taabalɩyɛ ɛwɛɛ ɛyʋ nɛ Yesu pɛ-hɛkʋ taa! Ɛbɛ pɩɩwɛɛ se apostoloowaa ɩla nɛ powolo pɩ-yɔɔ nɛ pɛkɛ Yesu taabalaa? Pɩɩwɛɛ se ‘powolo pɩ-yɔɔ nɛ palakɩ camɩyɛ lakasɩ’ yaa palʋlʋʋ pee. (Kalɩ Yohanɛɛsɩ 15:14-16.) Pɩnzɩ naalɛ pʋcɔ pɩtalɩɣ mbʋ lɛ, Yesu falɩsɩ apostoloowaa nɛ eheyi-wɛ se “Ɩɖɔmnɩ susuu se ‘ɛsɔdaa kewiyaɣ [ñɔtɩ kpam].’” (Mat. 10:7) Pʋyɔɔ ɖoo kɛdɛzaɣ ñɩna ana a-taa, ɛkpazɩ-wɛ ɖoŋ se powolo pɩ-yɔɔ nɛ palakɩ tʋmɩyɛ nɖɩ paatɛm paɣzʋʋ labʋ yɔ nɛ abalɩtʋ. (Mat. 24:13; Mark. 3:14) Pakaɣ katʋʋ kala tʋmɩyɛ nɖɩ Yesu ɖʋ-wɛ yɔ ɖɩ-labʋ taa, ɛlɛ pakaɣ pɩzʋʋ nɛ palabɩ-ɖɩ nɛ pɛkɛ ɛ-taabalaa. Ɛzɩma tɩyɛ? Kʋjɔʋ lɛɛkʋ kaɣ-wɛ sɩnʋʋ.

17, 18. (a) Kʋjɔʋ ŋgʋ tɔm pɔyɔɔdɩ Yohanɛɛsɩ 15:16 taa? (b) Ɛzɩma kʋjɔŋ ɛnɩ ɩsɩnɩ Yesu tɔm mʋyaa? (c) Kʋjɔŋ weyi kpazɩɣ-ɖʋ ɖoŋ sɔnɔ?

17 Pocosuu pa-adɩma yɔɔ.  Yesu yɔɔdaa se: “Paa mbʋ ɩpɔzɩ Caa ma-hɩɖɛ taa kɔyɔ, ɛcɛlɩɣ-mɩ pʋ.” (Yoh. 15:16) Tɔm tʋnɛ tɩɩkpazɩ apostoloowaa ɖoŋ siŋŋ! * Paa pataana se pɩzaɣ pazɩ ɛnʋ weyi ɛkɛ pa-ñʋʋdʋ yɔ ɛɛtasɩɣ wɛʋ pɔ-cɔlɔ yɔ, ɛtɩŋnɩ tɔm tʋnɛ tɩ-yɔɔ se patɩlɩ se paa ɛfɛyɩ pɔ-cɔlɔ yɔ, ɛkaɣ-wɛ nesi ɖʋʋ. Yehowa sɔɔlɩ faaa se ewelisi pa-adɩma nɛ ɛsɩnɩ-wɛ nɛ pala Kewiyaɣ tɔm susuu tʋmɩyɛ nɖɩ paɖʋ-wɛ yɔ. Nɛ toovenim taa pitileɖi lɛ, pana ɛzɩma Yehowa cosi pa-adɩma yɔɔ nɛ ɛsɩnɩ-wɛ yɔ.​—Tʋma 4:29, 31.

Ðɩɩpɩtɩɣ se Yehowa welisiɣ ɖa-adɩma nɛ ɛsɩɣnɩ-ɖʋ (Cɔnɩ tayʋʋ 18)

18 Sɔnɔ tɔm tʋnɛ tɩkɛ toovenim ɖɔɖɔ. Ye ɖiwobi pɩ-yɔɔ nɛ ɖɩlʋlʋʋ pee yɔ, ɖa-taa kaɣ labʋ leleŋ se ɖɩkɛ Yesu taabalaa. Pɩtasɩ lɛ, ɖɩɩpɩtɩɣ se Yehowa nɩɣ ɖa-adɩma nɛ ɛsɩnɩ-ɖʋ nɛ ɖɩwa kala wena ɖɩpɩzɩɣ ɖɩkatɩ alɩwaatʋ ndʋ ɖiisusuu Kewiyaɣ tɔm ɖɔɖɔ yɔ. (Fil. 4:13) Ða-taa wɛ leleŋ siŋŋ se Ɛsɔ cosuu ɖa-adɩma yɔɔ nɛ ɖɩkɛ ɖɔɖɔ Yesu taabalaa! Yehowa kʋjɔŋ ɩnɛ, ɩkpazɩɣ-ɖʋ ɖoŋ se ɖiwolo pɩ-yɔɔ nɛ ɖɩlʋlʋʋ pee.​—Yak. 1:17.

19. (a) Ɛbɛ yɔɔ ɖiwoki pɩ-yɔɔ nɛ ɖisusuu tɔm? (b) Ɛbɛ sɩɣnɩ-ɖʋ se ɖɩtɛzɩ Ɛsɔ tʋmɩyɛ?

19 Ɛzɩ ɖɩnaʋ ñʋʋ kʋnɛ kɩ-taa yɔ, ɖiwoki pɩ-yɔɔ nɛ ɖisusuu tɔm se ɖɩsa Yehowa nɛ ɖiyele ɖɔɖɔ nɛ ɛ-hɩɖɛ sɛɛ, ɖɩwɩlɩ se ɖɩsɔɔlɩ Yehowa nɛ Yesu, nɛ ɖɩpaɣ ɛyaa nɛ ɖɩwɩlɩ se ɖɩsɔɔlɩ-wɛ. Pɩtasɩ lɛ, taa leleŋ, laŋhɛzɩyɛ, taabalɩyɛ nɛ ɛzɩma Ɛsɔ cosuu ɖa-adɩma yɔɔ yɔ, pɩkpazɩɣ-ɖʋ ɖoŋ se ɖiwolo pɩ-yɔɔ nɛ ɖɩtɛzɩ Ɛsɔ tʋmɩyɛ. Maɣzɩ nɛ ŋna ɛzɩma Yehowa taa lakɩ leleŋ alɩwaatʋ ndʋ ɛnaɣ se ɖɩwɛɛ nɛ ɖɩlakɩ ɖo-ɖoŋ ɖeɖe se ‘ɖiwolo pɩ-yɔɔ nɛ ɖɩlʋlʋʋ pee yɔ!’

^ tay. 17 Alɩwaatʋ ndʋ Yesu nɛ apostoloowaa palakaɣ kɛdaɣ yɔ, ɛñɩɣ niye ɛzɩma pakaɣ cosuu pa-adɩma yɔɔ yɔ tam sakɩyɛ.​—Yoh. 14:13; 15:7, 16; 16:23.