FEŊUU TILIMIYE—NĐƖ PƐKPƐLƖKƖƔ YƆ Mai 2018

Ñʋŋ weyi ɖɩkpɛlɩkɩɣ 9 Juillet piwolo 5 Août 2018 yɔ ɩwɛ takayaɣ kanɛ ka-taa.

WEZUU CAƔƲ TƆM

Paa maakɛ kʋñɔndʋ yɔ, lɛɛlɛɛyɔ manpɩsɩ ñɩm tʋ fezuu taa

Samuel Herd ɛɛkɛ kʋñɔndʋ tomnaɣ yɔɔ, ɛlɛ Ɛsɔ wazɩ-ɩ nɛ ɛpɩsɩ ñɩm tʋ fezuu taa nɛ halɩ pɩcɛzɩ mbʋ payɩ pɩ-yɔɔ ɛɛmaɣzaa yɔ.

Laŋhʋlʋmɩyɛ: Ɛzɩma ŋpɩzɩɣ ŋla nɛ ŋwɛɛnɩ-ɖɩ?

Ɛzɩma ɖɩwɛ ɛjaɖɛ nɖɩ ɖɩ-taa ñam ñam lakasɩ wɛɛ yɔ pʋyɔɔ lɛ, pɩcɛyaa se ɖɩñaɣ pana pʋcɔ nɛ ɖɩpɩzɩ nɛ ɖɩwɛɛ laŋhʋlʋmɩyɛ taa. Masɩ pɩzɩɣ sɩsɩnɩ-ɖʋ.

Yehowa sɔɔlɩ mba “palakɩ camɩyɛ lakasɩ nɛ abalɩtʋ yɔ”

Alɩwaatʋ ndʋ ɖiisusuu tɔm ageeta wena a-taa paamʋ-ɖʋ yɔ, pɩpɩzɩɣ pitibi-ɖʋ yɔɔɔ. Paa mbʋ yɔ, ɖa-taa paa anɩ tɔm susuu pɩzɩɣ nɛ pɩlʋlɩ pee.

Ɛbɛ yɔɔ pɩwɛɛ se ɖiwolo pɩ-yɔɔ nɛ ‘ɖɩlakɩ tʋma kɩbana sakɩyɛ’

Pɩcɛyaa se ɖɩtaasɔɔ lɩmaɣza wena a-yɔɔ ɖisusuu tɔm yɔ.

Ɩtɩlɩ mi-koyindu

Ðɩsɩm Sataŋ ɖoŋ nɛ ɛ-cɛtɩm tɔm.

Piya evelisi, ɩɖɔkɩ mɩ-tɩ nɛ ɩkaɖɩnɩ Eleeu

Ða-tɩŋa ɖɩwɛɛ ɖɩlakɩ fezuu taa you. Pɩwɛɛ piya evelisi tɩlɩɩ pʋyʋ yɔ ɛlɛ sɩñɔɔzɩ sɩ-tɩ camɩyɛ se sɩpɩzɩ sɩla you.

Kʋmtʋ ɖɔ sakɩyɛ!

Ukrɛɛnɩ ɛjaɖɛ hɔɔlʋʋ nakʋyʋ taa, patayɩ samaɣ taa tam nabʋnaza yɔ, hɔɔlʋʋ kʋɖʋmʋʋ kɛ Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa!