FEŊUU TILIMIYE—NĐƖ PƐKPƐLƖKƖƔ YƆ Septembre 2022

Tɔm ñʋŋ weyi ɖɩkpɛlɩkɩɣ kpaɣnɩ 7 novembre piwolo 4 décembre 2022 yɔ ɩwɛ takayaɣ kanɛ ka-taa.

TƆM ÑƲƲ ŊGƲ ÐƖKPƐLƖKƖƔ YƆ 37

Ŋpɩzɩɣ nɛ ŋtaa ño-koobiya liu

TƆM ÑƲƲ ŊGƲ ÐƖKPƐLƖKƖƔ YƆ 38

Wɩlɩ se ŋkɛ ɛyʋ weyi papɩzɩɣ nɛ pataa-ɩ liu yɔ

TƆM ÑƲƲ ŊGƲ ÐƖKPƐLƖKƖƔ YƆ 39

Ña-hɩɖɛ wɛ «wezuu takayaɣ taa»?

TƆM ÑƲƲ ŊGƲ ÐƖKPƐLƖKƖƔ YƆ 40

«Pawɩlɩ sakɩyɛ siɣsiɣ nʋmɔʋ»

Tɔm ndʋ ɖa-takayɩsɩ kalɩyaa pɔzʋʋ yɔ

Mba pakaɣ fezuu tɛtʋ yɔɔ, nɛ femtu ndʋ pɩkaɣ kɛnʋʋ?

Tɔm ndʋ ɖa-takayɩsɩ kalɩyaa pɔzʋʋ yɔ

Suwe apostoloo Pɔɔlɩ ñɩnaɣ yɔɔdʋʋ alɩwaatʋ ndʋ ɛtɔm se ɛnʋ wɛ ɛzɩ «weyi palʋlɩ-ɩ kɩdɩbɩbɩʋ yɔ»? (1 Kɔrɛntɩ mba 15:8)

WEZUU CAƔƲ TƆM

Yehowa yɔɔ tɔm kpɛlɩkʋʋ nɛ tɩ-wɩlʋʋ ha-m taa leleŋ

Wezuu caɣʋ tɔm: Leon Weaver