Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 TƆM ÑƲƲ ŊGƲ ÐƖKPƐLƖKƖƔ YƆ 38

“Ɩkɔɔ mɔn-cɔlɔ, . . . nɛ mankaɣ hɛzʋʋ mɩ-laŋa”

“Ɩkɔɔ mɔn-cɔlɔ, . . . nɛ mankaɣ hɛzʋʋ mɩ-laŋa”

“Ɩkɔɔ mɔn-cɔlɔ, mɩ mba payɩ ɩlakɩ kʋñɔŋ nɛ sʋʋtʋ nɩ-mɩ yɔ, nɛ mankaɣ hɛzʋʋ mɩ-laŋa.”—MAT. 11:28.

HENDU 17 “Mɔnsɔɔlaa”

LƖMAƔZA SƆSƆNA *

1. Ɛzɩ Maatiyee 11:28-30 yɔɔdʋʋ yɔ, tamaɣ ŋga Yesu laba?

YESU labɩ tamaɣ kɩbaŋa samaɣ ŋga kaawɛɛ nɛ kewelisiɣni-i yɔ. Ɛtɔm se “Ɩkɔɔ mɔn-cɔlɔ, . . . nɛ mankaɣ hɛzʋʋ mɩ-laŋa.” (Kalɩ Maatiyee 11:28-30.) Pɩtaakɛ nɔɔ taa yem ɛlabɩ tamaɣ ŋga. Maɣzɩ mbʋ ɛɛlabɩ halʋ weyi kʋdɔŋ sɔsɔʋ nakʋyʋ cɛyaɣ-ɩ nɛ ɛnɩɣ siziŋ siŋŋ yɔ pɩ-yɔɔ nɛ ŋna.

2. Ɛbɛ Yesu labɩ halʋ kʋdɔndʋ nɔɔyʋ?

2 Pɩɩpɔzaa siŋŋ se pasɩnɩ halʋ ɛnʋ. Eewobi ɖɔkɔtɔnaa sakɩyɛ cɔlɔ mbʋ pʋyɔɔ yɔ, ɛñɩnaɣ se pawaa ɛ-kʋdɔŋ. Ɛnɩ siziŋ pɩnzɩ 12, ɛlɛ nɔɔyʋ tɩpɩzɩ nɛ ɛwaa ɛ-kʋdɔŋ. Moyizi Paɣtʋ taa lɛ, halʋ ɛnʋ ɛtaawɛɛ kele kele. (Lev. 15:25) Halʋ ɛnʋ ɛnɩwa se Yesu pɩzɩɣ nɛ ɛwaa mba pɛwɛ siziŋ taa yɔ lɛ, ɛpaɣzɩ-ɩ ñɩnʋʋ. Ɛna-ɩ lɛ, ewolo nɛ etukuni e-toko kɩtɩnʋʋ nɔɔ, nɛ kpaagbaa mbʋ lɛ ɛ-yɔɔ cɛ! Pɩtɩsɩɩnɩ se Yesu laba nɛ halʋ ɛnʋ ɛ-yɔɔ cɛ, ɛlɛ ɛzɩma ɛyɔɔdɩnɩ-ɩ yɔ, piyeba nɛ ɛlɛ na se Yesu ñaŋɩ-ɩ nɛ ɛsɔɔlɩ-ɩ ɖɔɖɔ. Alɩwaatʋ ndʋ Yesu yɔɔdaɣnɩ halʋ ɛnʋ yɔ, ɛya-ɩ se “mɛn-pɛlɛ” nɛ pɩwɩlɩ se ɛwɛnɩ sɔɔlɩm nɛ ñamtʋ ɛ-yɔɔ. Pɩtʋʋ fɛyɩ se pɩɩhɛzɩ halʋ ɛnʋ ɛ-laŋɩyɛ siŋŋ nɛ pɩkpazɩ-ɩ ɖoŋ!—Luka 8:43-48.

3. Tɔm pɔzʋʋ mbʋ yɔɔ ɖɩkaɣ cosuu?

3 Yʋsɩ se halʋ ɛnʋ ewobi Yesu cɔlɔ. Ɛ-maɣmaɣ ɛñaɣnɩ pana nɛ ewolo Yesu cɔlɔ. Sɔnɔ ɖɔɖɔ, ɖa pɩpɔzʋʋ se ɖɩñaɣ pana nɛ ɖiwolo Yesu cɔlɔ. Sɔnɔ, Yesu ɛɛtɩŋɩɣnɩ piti lakasɩ yɔɔ nɛ ɛwaɣ mba powoki ɛ-cɔlɔ yɔ pa-kʋdɔmɩŋ. Ɛlɛ halɩ nɛ sɔnɔ ɛwɛɛ nɛ ɛyaɣ-ɖʋ nɛ ɛtɔŋ se: “Ɩkɔɔ mɔn-cɔlɔ, . . . nɛ mankaɣ hɛzʋʋ mɩ-laŋa.” Tɔm ñʋʋ kʋnɛ kɩ-taa, ɖɩkaɣ cosuu tɔm pɔzʋʋ kagbanzɩ yɔɔ: Ɛbɛ pɩwɛɛ se ɖɩla nɛ ɖiwolo Yesu cɔlɔ? Suwe Yesu ñɩnaɣ yɔɔdʋʋ alɩwaatʋ ndʋ ɛtɔm se “ɩkpaɣ man-sʋʋtʋ ɖaʋ nɛ ɩhɔɔlɩ” yɔ? Ɛbɛ ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩkpɛlɩkɩ Yesu cɔlɔ? Ɛbɛ yɔɔ tʋmɩyɛ nɖɩ ɛɖʋ-ɖʋ se ɖɩla yɔ, ɖɩhɛzɩɣ laŋa?  Nɛ ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖiwolo pɩ-yɔɔ nɛ ɖihikiɣ laŋɩyɛ hɛzʋʋ Yesu sʋʋtʋ ɖaʋ tɛɛ?

“ƖKƆƆ MƆN-CƆLƆ”

4-5. Nʋmɔŋ weyi ɩ-yɔɔ ɖɩpɩzɩɣ ɖɩtɩŋna nɛ ɖiwolo Yesu cɔlɔ yɔ, ɩ-taa nɩɩyɩ lɛ weyi?

4 Nʋmɔŋ weyi ɩ-yɔɔ ɖɩtɩŋɩɣna nɛ ɖiwolo Yesu cɔlɔ yɔ, ɩ-taa nakʋyʋ lɛ se ɖɩla mbʋ payɩ ɖɩpɩzɩɣ yɔ nɛ ɖɩkpɛlɩkɩ tɔm ndʋ ɛyɔɔdaa nɛ mbʋ ɛlaba yɔ. (Luka 1:1-4) Nɔɔyʋ ɛɛpɩzɩɣ nɛ ɛla mbʋ ɖo-lone taa. Ða-maɣmaɣ ɖa-sʋʋtʋ pɩkɛnaa se ɖɩkpɛlɩkɩ Yesu yɔɔ tɔm Bibl taa. Ðiwoki Yesu cɔlɔ ɖɔɖɔ ye ɖɩkpaɣ lɩmaɣzɩyɛ se pamɩyɩsɩ-ɖʋ lɩm nɛ ɖɩpɩsɩ Krɩstʋ tɔmkpɛlɩkɩyʋ yɔ.

5 Nʋmɔʋ lɛɛkʋ ŋgʋ kɩ-yɔɔ ɖɩtɩŋɩɣna nɛ ɖiwolo Yesu cɔlɔ yɔ, ŋgʋ lɛ ɛzɩma ɖiwoki ɛgbɛyɛ taa ɛzʋtʋyaa cɔlɔ alɩwaatʋ ndʋ pɩpɔzʋʋ-ɖʋ sɩnʋʋ yɔ. Yesu tɩŋɩɣnɩ ɛyaa mba ɛhawa se pɛkɛ “kʋjɔŋ” yɔ pɔ-yɔɔ nɛ ɛcɔŋnɩ e-heŋ yɔɔ. (Efɛz. 4:7, 8, 11; Yoh. 21:16; 1 Pɩy. 5:1-3) Ða pɩwɛɛ se ɖɩñaɣ pana nɛ ɖɩpɔzɩ ɛgbɛyɛ taa ɛzʋtʋyaa se pasɩnɩ-ɖʋ. Ðɩɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩɖaŋ se ɛzʋtʋyaa iwili ɖa-maɣzɩm taa nɛ patɩlɩ mbʋ pɩcɛyɩɣ-ɖʋ yɔ. Payaɣ koobu abalɩñɩnʋ nɔɔyʋ se Julian. Ɛyɔɔdaa se: “Pɩɩpɔzaa se meyele Betɛɛlɩ tʋmɩyɛ mbʋ pʋyɔɔ yɔ, mantaawɛɛnɩ tɔnʋʋ taa alaafɩya camɩyɛ, nɛ man-taabalʋ nɔɔyʋ tasɩ-m lɔŋ se mayaa ɛzʋtʋyaa nɛ pɔkɔɔ pakpazɩ-m ɖoŋ. Kajalaɣ taa lɛ, mamaɣzaɣ se pɩtɩcɛyɩ se ɛzʋtʋyaa ɩkɔɔ nɛ pakpazɩ-m ɖoŋ. Ɛlɛ pʋwayɩ lɛ mɔnpɔzɩ sɩnʋʋ, nɛ ɛzɩma ɛzʋtʋyaa kɔma nɛ pakpazɩ-m ɖoŋ yɔ, pɩɩkɛnɩ-m haɖɛ nɖɩ ɖɩ-wayɩ fɛyɩ yɔ.” Ɛzɩ ɛzʋtʋyaa naalɛ mba pakpazɩ ɖoŋ Julian yɔ, mbʋ ɖɔɖɔ ɛzʋtʋyaa siɣsiɣ ñɩma pɩzɩɣ pasɩnɩ-ɖʋ nɛ ɖɩtɩlɩ “Krɩstʋ maɣzɩm,” pʋ-tɔbʋʋ se ɖɩnɩɩ ɛ-maɣzɩm taa nɛ ɖɩmaɣzɩnɩ ɛ-wɛtʋ. (1 Kɔr. 2:16; 1 Pɩy. 2:21) Kʋjɔŋ sɔsɔŋ weyi papɩzɩɣ nɛ palabɩ-ɖʋ yɔ, ɩ-taa nakʋyʋ lɛ sɩnʋʋ mbʋ pahaɣ-ɖʋ yɔ.

“ƖKPAƔ MAN-SƲƲTƲ ÐAƲ NƐ ƖHƆƆLƖ”

6. Yesu tɔm se “ɩkpaɣ man-sʋʋtʋ ɖaʋ nɛ ɩhɔɔlɩ” yɔ, suwe ɛñɩnaɣ yɔɔdʋʋ?

6 Yesu yɔɔdʋʋ se: “Ɩkpaɣ man-sʋʋtʋ ɖaʋ nɛ ɩhɔɔlɩ” yɔ, pɩtɩla ɛñɩnaɣ yɔɔdʋʋ se “itisi se mɛwɛnɩ ɖiyiyu ɖoŋ.” Pɩtɩla ɛñɩnaɣ yɔɔdʋʋ ɖɔɖɔ se “ma nɛ mɩ ɖɩhɔɔlɩ sʋʋtʋ ɖaʋ nɛ ɖɩkpɛndɩ ɖɩla Yehowa tʋmɩyɛ.” Paa pɩtɩɩkɛ suwe yɔ, ɛyɔɔdʋʋ sʋʋtʋ ɖaʋ tɔm yɔ, pɩwɩlɩɣ se pɩpɔzʋʋ se ɖɩla tʋmɩyɛ.

7. (a) Ɛzɩ Maatiyee 28:18-20 yɔɔdʋʋ yɔ, tʋmɩyɛ nɖɩ paɖʋ-ɖʋ? (b) Nɛ ɛbɛ ɖa-taa pɩzɩɣ nɛ pɩtɛmna?

7 Ðitisiɣ se ɖiwolo Yesu cɔlɔ alɩwaatʋ ndʋ ɖɩhaɣ ɖa-tɩ Yehowa nɛ ɖiyeki se pamɩyɩsɩ-ɖʋ lɩm yɔ. Yesu yaɣ ɛyaa kpeekpe se powolo ɛ-cɔlɔ nɛ ɛɛkaɣ kizuu mba pɔsɔɔlɩ siŋŋ se pɛsɛɛ Ɛsɔ yɔ. (Yoh. 6:37, 38) Paha waɖɛ Krɩstʋ wayɩ tɩŋɩyaa kpeekpe se paɖʋ nesi tʋmɩyɛ nɖɩ Yehowa ɖʋ Yesu se ɛla yɔ. Ða-taa pɩzɩɣ nɛ pɩtɛ se Yesu kaɣ ɖɔ-cɔlɔ wɛʋ paa ɛzɩmtaa se ɛsɩnɩ-ɖʋ nɛ ɖɩla tʋmɩyɛ nɖɩ.—Kalɩ Maatiyee 28:18-20.

“ƖKPƐLƖKƖ MƆN-CƆLƆ”

Hɛzɩ lalaa laŋa ɛzɩ Yesu kaalabʋ yɔ (cɔnɩ tayʋʋ 8-11) *

8-9. (a) Mba paawɛnɩ tɩ luzuu yɔ, ɛbɛ yɔɔ paasɔɔlɩ Yesu ñɔtɩnʋʋ? (b) Nɛ tɔm ndʋ pɩwɛɛ se ɖɩpɔzɩ ɖa-tɩ?

8 Ɛyaa mba poluzaɣ pa-tɩ yɔ, paasɔɔlɩ Yesu ñɔtɩnʋʋ. (Mat. 19:13, 14; Luka 7:37, 38) Ɛbɛ yɔɔ? Yʋsɩ tʋkaɣ ŋga kɛwɛ Yesu nɛ Farɩsɩ mba pɛ-hɛkʋ taa yɔ. Ɛsɔ sɛtʋ ñʋndɩnaa mba, pataasɔɔlɩ ɛyaa nɛ paawɛnɩ tɩ kpazʋʋ. (Mat. 12:9-14) Yesu ñaasɔɔlɩ ɛyaa nɛ ɛwɛɛnɩ tɩ luzuu ɖɔɖɔ. Wala sɔsɔna wena Farɩsɩ mba kaawɛnɩ samaɣ taa yɔ a-yɔɔ lɛ, pawɩlaɣ pa-tɩ nɛ pakpazɩɣ pa-tɩ. Yesu yɔɔdaa se pɩfɛyɩ ɖeu se ɛyʋ ɛwɛɛnɩ wɛtʋ ndʋ. Ɛwɩlɩ ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa se pɛwɛɛnɩ tɩ luzuu nɛ paɖʋʋ lalaa lɩm. (Mat. 23:2, 6-11) Farɩsɩ mba tɩŋaɣnɩ ɖoŋ weyi paawɛna yɔ ɩ-yɔɔ nɛ pañazɩɣ lalaa nɛ paɖʋʋ-wɛ sɔɔndʋ. (Yoh. 9:13, 22) Yesu ñɛhɛzɩ lalaa  laŋa; ɛwɩlɩ-wɛ sɔɔlɩm nɛ ɛyɔɔdɩnɩ-wɛ nɛ nɔɔ kɩbaŋa.

9 Lɔŋ weyi ŋpɩzɩɣ nɛ ŋkpɛlɩkɩ Yesu cɔlɔ? Pɔzɩ ña-tɩ se: ‘Ɛyaa sɩmɩ-m se mɛwɛnɩ hɛɛɛ wɛtʋ nɛ tɩ luzuu na? Mentisiɣ faaa nɛ malakɩ tʋma wena atɩlɩɩ pʋyʋ yɔ se mansɩnɩ lalaa na? Malakɩ lalaa camɩyɛ lakasɩ na?’

10. Wɛtʋ ndʋ Yesu kaayeba nɛ tɩwɛɛ ɛ nɛ mba palakaɣ tʋmɩyɛ yɔ pɛ-hɛkʋ taa?

10 Yesu kaayeba nɛ laŋhɛzɩyɛ nɛ taabalɩyɛ kɩbanɖɛ wɛɛ ɛ nɛ mba palakaɣ tʋmɩyɛ yɔ pɛ-hɛkʋ taa, nɛ ɛɛsɔɔlɩ-wɛ falɩsʋʋ. (Luka 10:1, 19-21) Eseɣtaɣ ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa se pɔpɔzɩ tɔm nɛ ɛɛsɔɔlɩ faaa se ewelisini-wɛ alɩwaatʋ ndʋ pɔyɔɔdʋʋ pa-lɩmaɣza yɔ. (Mat. 16:13-16) Ɛzɩ tɩŋ weyi pɔcɔŋnɩ ɩ-yɔɔ camɩyɛ wɩlɩŋ alɩwaatʋ taa se ɩtaasɩ ɛlɛ ɩnɛɣdɩ yɔ, mbʋ ɖɔɖɔ Yesu cɔnɩ ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa yɔɔ. Pamʋ lɔŋ weyi Yesu tasɩ-wɛ yɔ nɛ palʋlɩ pee, pʋ-tɔbʋʋ se pala tʋma kɩbana.

Kɛ weyi pɩwɛ kɛlɛʋ se pɔñɔtɩnɩ-ɩ nɛ pɩwɛɛ kɛlɛʋ se paɖʋ-ɩ nɛ taabalɩyɛ yɔ

La tʋmɩyɛ nɛ ŋwɛɛ kpekpeka

Wɛɛnɩ tɩ luzuu nɛ ŋla tʋmɩyɛ nɛ ño-ɖoŋ kpeekpe *

11. Tɔm ndʋ pɩwɛɛ se ɖɩpɔzɩ ɖa-tɩ?

11 Ŋwɛnɩ waɖɛ nɛ ŋɖiyiɣ lalaa na? Ye ɛɛɛ yɔ, pɔzɩ ña-tɩ se: ‘Wɛtʋ ndʋ meyeki se tɩwɛɛ ma nɛ tʋmɩyɛ taa yaa ɖɩɣa taa ñɩma ɖɛ-hɛkʋ taa? Meyeki se laŋhɛzɩyɛ ɛwɛɛ ɖɛ-hɛkʋ taa? Menseɣtiɣ lalaa se pɔpɔzɩ tɔm na? Nɛ mɔnsɔɔlɩ faaa se mewelisini-wɛ alɩwaatʋ ndʋ pɔyɔɔdʋʋ pa-lɩmaɣza yɔ?’ Ðɩtɩsɔɔlɩ kpa se ɖɩwɛɛ ɛzɩ Farɩsɩ mba yɔ. Pa-taa wɩɣaɣnɩ mba pɔpɔzaɣ-wɛ tɔm yɔ, nɛ panazaɣ mba pa-lɩmaɣza wɛ ndɩ nɛ pa-ñɩna yɔ.—Mark. 3:1-6; Yoh. 9:29-34.

“ƖKAƔ HIƔU LAŊƖYƐ HƐZƲƲ”

12-14. Ɛbɛ yɔɔ tʋmɩyɛ nɖɩ Yesu ɖʋ-ɖʋ yɔ, ɖɩhɛzɩɣ ɖa-laŋa?

12 Ɛbɛ yɔɔ tʋmɩyɛ nɖɩ Yesu ɖʋ-ɖʋ se ɖɩla yɔ, ɖɩhɛzɩɣ ɖa-laŋa? Lɩmaɣza sakɩyɛ yɔɔ, ɛlɛ iyele nɛ ɖɩyɔɔdɩ naayɛ tɔm.

13 Ðɩwɛnɩ mba pɔcɔŋnɩ ɖɔ-yɔɔ camɩyɛ yɔ. Yehowa weyi ɛkɛ ɖɔ-yɔɔ Cɔnɩyʋ Sɔsɔ yɔ, ɛfɛyɩ kañatʋ nɛ ɛwɛnɩ ɛsɩmɩyɛ ɛ-sɛyaa yɔɔ. Tʋmɩyɛ nɖɩ ɖɩlakɩ yɔ ɖɩmʋ ñɩm ɛ-ɛsɩndaa. (Ebr. 6:10) Nɛ ɛhaɣ-ɖʋ ɖoŋ weyi pɩpɔzɩ-ɖʋ yɔ se ɖɩpɩzɩ nɛ ɖɩla tʋmɩyɛ nɖɩ ɛɖʋ-ɖʋ yɔ. (2 Kɔr. 4:7; Gal. 6:5) Wɛtʋ ndʋ pɩwɛɛ se ɖɩwɛɛnɩ lalaa yɔɔ yɔ pʋ-hɔɔlʋʋ taa lɛ, Yesu weyi ɛkɛ ɖe-Wiyaʋ yɔ, ɛha-ɖʋ kɩɖaʋ ŋgʋ kɩtalɩ pilim yɔ. (Yoh. 13:15) Nɛ ɛzʋtʋyaa mba peɖiyiɣ-ɖʋ yɔ, pañakɩ pana se pamaɣzɩnɩ Yesu weyi ɛkɛ “ɖiyiyu sɔsɔ” yɔ. (Ebr. 13:20; 1 Pɩy. 5:2) Alɩwaatʋ ndʋ pawɩlɩɣ-ɖʋ tɔm nɛ pakandɩyɩɣ ɖɔ-yɔɔ yɔ, pañakɩ pana se pɛwɛɛnɩ camɩyɛ lakasɩ, pakpazɩ-ɖʋ ɖoŋ nɛ pɛwɛɛ abalɩtʋ.

14 Ðɩwɛnɩ taabalaa kɩbama. Ɛyaa nabɛyɛ fɛyɩ se pɛwɛnɩ kaɖʋwa kɩbaŋa nɛ taabalɩyɛ kɩbanɖɛ wɛɛ pɛ-hɛkʋ taa ɛzɩ ɖa yɔ. Maɣzɩ nɛ ŋna: Ðɩwɛnɩ waɖɛ se ɖa nɛ ɛyaa mba pɔɖɔŋ wezuu kɩbaŋʋ caɣʋ paɣtʋ yɔɔ, ɛlɛ paamaɣzɩɣ se pɛwɛ siɣsiɣ nɛ pɩkpaɖɩ lalaa yɔ, ɖɩla tʋmɩyɛ. Pɛwɛ niye hɔɔlɩŋ ndɩ ndɩ taa, ɛlɛ pasɩm po-ɖoŋ kamaɣ nɛ pakpakɩɣ lalaa se pakɩlɩ-wɛ. Pɩtasɩnɩ se pakpakɩɣ-ɖʋ se ɖɩkɛ mba pa nɛ wɛ palakɩ tʋmɩyɛ yɔ lɛ, pakpakɩɣ-ɖʋ ɖɔɖɔ se ɖɩkɛ pa-taabalaa. Nɛ ɛzɩma pɔsɔɔlɩ-ɖʋ siŋŋ yɔ pʋyɔɔ lɛ, petisiɣ faaa se paa sɩm yɔ pasɩ ɖɔ-yɔɔ!

15. Lɩmaɣza wena pɩpɔzʋʋ se ɖɩwɛɛnɩ tʋmɩyɛ nɖɩ ɖɩwɛɛ nɛ ɖɩlakɩ yɔ ɖɩ-yɔɔ?

15 Ðɩwɛnɩ tʋmɩyɛ kɩbanɖɛ. Ðɩwɩlɩɣ ɛyaa toovenim tɔm pɩlɩɩnɩ Yehowa yɔɔ, nɛ ɖikuluu Eleeu cɛtɩm wɩlɩtʋ yɔɔ. (Yoh. 8:44) Sataŋ sʋkɩ ɛyaa sʋʋtʋ ndʋ paapɩzɩɣ sɩɣlʋʋ yɔ. Kaɖaʋ nakʋyʋ yɔ: Ɛñɩnɩɣ se ɖɩmaɣzɩ se ɖɩtɩmʋna se Yehowa ɛsɔɔlɩ-ɖʋ nɛ ɛɛkaɣ-ɖʋ kpeɣu ɖa-kɩwɛɛkɩm. Pɩkɛnɩ cɛtɩm tɔm ndʋ tiyeki nɛ pitiki ɛyaa yɔɔɔ siŋŋ yɔ! Alɩwaatʋ ndʋ ɖiwoki Yesu cɔlɔ yɔ, pekpeɣu-ɖʋ ɖa-kɩwɛɛkɩm. Nɛ toovenim taa lɛ, Yehowa sɔɔlɩ ɖa-tɩŋa siŋŋ. (Roma 8:32, 38, 39) Alɩwaatʋ  ndʋ ɖɩsɩɣnɩ ɛyaa nɛ pɛkpɛlɩkɩɣ ɛzɩma pataa Yehowa liu, nɛ ɖɩnaɣ se pɛlɛɣzɩɣ pe-wezuu caɣʋ yɔ, pɩhaɣ-ɖʋ taa leleŋ siŋŋ!

IWOLO PƖ-YƆƆ NƐ IHIKIƔ LAŊƖYƐ HƐZƲƲ YESU SƲƲTƲ ÐAƲ TƐƐ

16. Sʋʋtʋ ndʋ Yesu heyiɣ-ɖʋ se ɖɩsɩɣlɩ yɔ, ɛzɩma tɩwɛ ndɩ nɛ sʋʋtʋ lɛɛtʋ ndʋ pɩwɛɛ se ɖɩsɩɣlɩ yɔ?

16 Sʋʋtʋ ndʋ Yesu heyiɣ-ɖʋ se ɖɩsɩɣlɩ yɔ, tɩwɛ ndɩ nɛ sʋʋtʋ lɛɛtʋ ndʋ payɩ pɩwɛɛ se ɖɩsɩɣlɩ yɔ. Kɩɖaʋ nakʋyʋ yɔ: Evemiye tɛŋ nɛ ɛyaa sakɩyɛ lɩɩnɩ pa-tʋma taa nɛ pekpe lɛ, pɩnɩɣ-wɛ siŋŋ nɛ pa-taa ɩɩwɛɣ leleŋ ɖɔɖɔ. Ɛlɛ ɖɩkpakɩɣ ɖa-alɩwaatʋ nɛ ɖɩlabɩnɩ Yehowa nɛ Krɩstʋ pa-tʋmɩyɛ lɛ, ɖihikiɣ taa leleŋ siŋŋ. Ðɩtɛŋ ɖa-tʋma evemiye naɖɩyɛ taa lɛ, pɩpɩzɩɣ nɛ pɩnɩɩ-ɖʋ siŋŋ nɛ pɩpɔzʋʋ se ɖɩñaɣ pana pʋcɔ nɛ ɖiwolo ɛgbɛyɛ taa kediɣzaɣ nakɛyɛ ɖanaɣ ŋga. Ɛlɛ ɖoŋ ɖoŋ, ɖɩɩlɩɣnɩ kediɣzaɣ ŋga nɛ ɖikpeŋ lɛ, ɖihiɣ laŋɩyɛ hɛzʋʋ nɛ ɖoŋ kpazʋʋ. Mbʋ ɖɔɖɔ pɩlakɩ-ɖʋ alɩwaatʋ ndʋ ɖɩñakɩ pana nɛ ɖisusuu tɔm, nɛ ɖɩkpɛlɩkɩɣ Bibl ɖa-tɩ yɔɔ yɔ. Wazasɩ nzɩ ɖihikiɣ yɔ, sɩkpaɖɩɣ kɩlaŋ weyi ɖɩlawa yɔ!

17. (a) Tɔm ndʋ pɩwɛɛ se ɖɩtɩlɩ pɩlɩɩnɩ ɖo-ɖoŋ yɔɔ? (b) Nɛ pɩwɛɛ se ɖɩkpa ɖa-tɩ nɛ we?

17 Pɩwɛɛ se ɖɩtɩlɩ se ɖa-taa paa anɩ e-ɖoŋ wɛnɩ kamaɣ. Pʋyɔɔ lɛ, pɩwɛɛ se ɖɩmaɣzɩ mbʋ ɖɩlakɩ yɔ pɩ-yɔɔ camɩyɛ. Kɩɖaʋ nakʋyʋ yɔ: Ðɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩwɛɛkɩ ɖo-ɖoŋ se ɖɩñɩnɩnɩ tomnaɣ yɔɔ ñɩm. Yʋsɩ tɔm ndʋ Yesu heyi abalʋ ñɩm tʋ nɔɔyʋ alɩwaatʋ ndʋ ɛlɛ pɔzɩ-ɩ mbʋ ‘pɩwɛɛ se ɛla nɛ ehiɣ wezuu maatɛŋ’ yɔ. Abalʋ ɛnʋ ɛɖɔŋaɣ Moyizi Paɣtʋ yɔɔ. Ɛkɛɣnɩ ɛyʋ kɩbanʋ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ, tɔm ndʋ Maarkɩ kɛdɩ ɛ-tɛ Evaŋgilim taa yɔ, tɩyɔɔdɩ kpayɩ se Yesu ‘sɔɔlɩ-ɩ.’ Yesu ya abalʋ ɛnʋ nɛ ɛyɔɔdɩ se: “Wolo, pɛdɩ mbʋ ŋwɛna yɔ . . . nɛ ŋkɔɔ ŋpɩsɩ ma-wayɩ tɩŋɩyʋ.” Abalʋ ɛnʋ ɛɛsɔɔlaa se ɛtɩŋ Yesu wayɩ ɛlɛ ɛtaasɔɔlɩ se ɛɖɛɛ nɛ eyele “ñɩm sakɩyɛ” mbʋ ɛɛwɛna yɔ. (Mark. 10:17-22) Pʋyɔɔ lɛ, ekizi Yesu sʋʋtʋ ɖaʋ nɛ ewolo pɩ-yɔɔ nɛ ɛkɛ “Ñɩm” yom. (Mat. 6:24) Ye ña, ɛzɩma ŋŋlaba?

18. Ɛbɛ pɩwɛɛ se ɖɩlakɩ ɖoŋ ɖoŋ nɛ ɛbɛ yɔɔ?

18 Ðoŋ ɖoŋ lɛ, pɩwɛɣ ɖeu se ɖɩmaɣzɩ nɛ ɖɩna se ɛbɛ ɖɩwɛɛ nɛ ɖɩsɩɣ kajalaɣ ɖeɖe ɖe-wezuu caɣʋ taa. Ɛbɛ yɔɔ? Mbʋ pʋyɔɔ yɔ, pɩpɩzɩɣ pɩsɩnɩ-ɖʋ nɛ ɖɩna se ɖɩwɛɛ nɛ ɖɩlakɩnɩ ɖo-ɖoŋ tʋmɩyɛ nɛ lɛɣtʋ yaa we. Payaɣ evebu nɔɔyʋ se Mark; yʋsɩ tɔm ndʋ ɛyɔɔdaa yɔ. Ɛyɔɔdaa se: “Pɩlakɩ pɩnzɩ sakɩyɛ yɔ mɛwɛʋ nɛ mamaɣzɩɣ se mɛwɛɛ nɛ mancakɩ wezuu kɛlɛʋ yɔ. Malakaɣ nʋmɔʋ lɩzʋʋ tʋmɩyɛ, ɛlɛ paa ɛzɩmtaa mamaɣzaɣ liidiye yɔɔ, nɛ mamaɣzaɣ ɖɔɖɔ ɛzɩma mala nɛ piɖeni-m me-wezuu caɣʋ taa yɔ pɩ-yɔɔ. Maawɛ nɛ manɩɣzɩɣ mbʋ piyeba nɛ me-wezuu caɣʋ pɩsɩ-m sʋʋtʋ yɔ pɩ-yɔɔ. Peeɖe mayʋsaa se mɛwɛɛ nɛ mancalɩɣnɩ ñɩnʋʋ ma-maɣmaɣ mɛn-kɛzɛɣa nɛ mankpakɩɣ ma-alɩwaatʋ nɛ mon-ɖoŋ weyi pɩkazaa yɔ nɛ malakɩnɩ Yehowa tʋmɩyɛ.” Mark lɛɣzɩ ɛ-maɣzɩm nɛ e-wezuu caɣʋ se pɩha-ɩ nʋmɔʋ nɛ ɛla Yehowa tʋmɩyɛ nɛ pɩkpaɖɩ. Mark yɔɔdaa se: “Nabʋyʋ taa, manɩɣzɩɣ liidiye yɔɔ, ɛlɛ pɩtɩŋnɩ Yehowa nɛ Yesu pa-sɩnʋʋ yɔɔ lɛ, mɛwɛɛ nɛ mawakɩ kala wena mankatɩɣ yɔ.”

19. Ɛbɛ yɔɔ pɩcɛyɩ siŋŋ se ɖɩwɛɛnɩ lɩmaɣza kɩbana?

19 Ye ɖɩkpɛzɩɣ nɩŋgbanzɩ sɩnɛ si-naadozo yɔ, ɖɩkaɣ wobu pɩ-yɔɔ nɛ ɖihikiɣ laŋɩyɛ hɛzʋʋ Yesu sʋʋtʋ ɖaʋ tɛɛ. Kajalaɣ lɛ, ɖiwolo pɩ-yɔɔ nɛ ɖɩwɛɣnɩ lɩmaɣza kɩbana. Yehowa tʋmɩyɛ ɖɩwɛɛ nɛ ɖɩlakɩ nɛ pʋyɔɔ lɛ, pɩwɛɛ se ɖɩlabɩ-ɖɩ ɛzɩ Yehowa sɔɔlʋʋ yɔ. Ðɩkɛ tʋmlaɖaa nɛ Yehowa kɛnɩ tʋmɩyɛ Ñʋʋdʋ. (Luka 17:10) Ye ɖɩlakɩ ɛ-tʋmɩyɛ ɛzɩ ɖɩsɔɔlʋʋ yɔ, pɩwɩlɩɣ se ɖɩwɛɛ nɛ ɖɩkaɖɩɣnɩ sʋʋtʋ ɖaʋ. Halɩ paa nɔ ɛwɛ ɖoŋ siŋŋ ɛzɩma yɔ, pɩpɩzɩɣ nɛ pɩkʋ-ɩ ye ɛkaɖɩɣnɩ sʋʋtʋ ɖaʋ ŋgʋ ɛhɔɔlaa, nɛ ɛɛñɩnɩɣ se ɛɖɔ nʋmɔʋ ŋgʋ kɩ-taa ɛ-ñʋʋdʋ  wɛɛ nɛ eɖiyiɣ-i yɔ. Ɛlɛ ye ɖɩlakɩ Yehowa tʋmɩyɛ ɛzɩ ɛsɔɔlʋʋ yɔ, ɖɩkaɣ pɩzʋʋ nɛ ɖɩla mbʋ ɖɩtaamaɣzɩ se ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩla yɔ, nɛ ɖɩkaɣ wabʋ kala wena ɖɩtaamaɣzɩ se ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩwa yɔ. Tɔzɩ se nɔɔyʋ ɛɛpɩzɩɣ nɛ ɛkaɖɩnɩ Yehowa sɔɔlɩm se pɩtaala!—Roma 8:31; 1 Yoh. 4:4.

20. Lɩmaɣza wena pɩpɔzʋʋ se ɖɩwɛɛnɩ Yesu sʋʋtʋ ɖaʋ hɔɔlʋʋ yɔɔ?

20 Nabʋlɛ lɛ, ɖɩla tʋmɩyɛ nɛ lɩmaɣza kɩbana. Ða-kaɖʋwa lɛ se ɖiyeki nɛ pasa ɖa-Caa kʋsɔɔlʋ Yehowa. Kajalaɣ pɩnzɩ mɩnʋʋ taa, ɛyaa mba paawɛ ɛsa naɣ naɣ yaa pañɩnaɣ pa-maɣmaɣ pɛ-kɛzɛsɩ yɔ, pitileɖi lɛ pelesi taa leleŋ weyi paawɛna yɔ nɛ pekizi Yesu sʋʋtʋ ɖaʋ. (Yoh. 6:25-27, 51, 60, 66; Fil. 3:18, 19) Ɛlɛ mba paawɛnɩ sɔɔlɩm siŋŋ Ɛsɔ yɔɔ nɛ po-koobiya yɔɔ yɔ, powobi pɩ-yɔɔ nɛ pɔhɔɔlɩ sʋʋtʋ ɖaʋ ŋgʋ nɛ taa leleŋ pe-wezuu caɣʋ taa tɛtʋ yɔɔ. Nɛ pɛwɛnɩ lidaʋ se pakaɣ kpaʋ ɛsɔdaa nɛ pa nɛ Yesu pɔtɔɔ kewiyitu. Ɛzɩ ɛyaa mba yɔ, ye ɖɩhɔɔlʋʋ Yesu sʋʋtʋ ɖaʋ nɛ lɩmaɣza kɩbana yɔ, ɖɩkaɣ wobu pɩ-yɔɔ nɛ ɖɩwɛɛ taa leleŋ taa.

21. Ɛzɩ Maatiyee 6:31-33 yɔɔdʋʋ yɔ, ɛbɛ ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩtaa liu se Yehowa lakɩ?

21 Nabudozo lɛ, ɖɩwɛɛnɩ lidaʋ se Yehowa kaɣ-ɖʋ sɩnʋʋ. Ðɩlɩzaa se ɖɩlaɣ kɩlaŋ ɖe-wezuu caɣʋ taa nɛ ɖɩla Ɛsɔ tʋmɩyɛ nɛ ɖo-ɖoŋ kpeekpe. Yesu heyi-ɖʋ se pakaɣ-ɖʋ nazʋʋ. Ɛlɛ ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩtaa liu se Yehowa kaɣ-ɖʋ haʋ ɖoŋ nɛ ɖɩɖɔkɩ ɖa-tɩ paa kaɖɛ nɖɩ lɛ ɖɩ-taa. Ye ɖiwobi pɩ-yɔɔ nɛ ɖɩɖɔkʋʋ ɖa-tɩ yɔ, ɖɩkaɣ kpaʋ ɖoŋ nɛ pɩkɩlɩ. (Yak. 1:2-4) Ðɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩtaa liu ɖɔɖɔ se Yehowa kaɣ-ɖʋ haʋ mbʋ pɩpɔzʋʋ-ɖʋ yɔ, Yesu kaɣ-ɖʋ ɖiyuu, nɛ ɖo-koobiya kaɣ-ɖʋ ɖoŋ kpazʋʋ. (Kalɩ Maatiyee 6:31-33; Yoh. 10:14; 1 Tes. 5:11) Ðɩwɛnɩ mbʋ payɩ pɩpɔzʋʋ-ɖʋ yɔ se ɖɩpɩzɩ nɛ ɖɩɖɔkɩ ɖa-tɩ paa kaɖɛ nɖɩ lɛ ɖɩ-taa!

22. Ða-taa pɩzɩɣ nɛ pɩwɛɛ leleŋ nɛ tɔm ndʋ?

22 Halʋ kʋdɔndʋ weyi Yesu wawa yɔ, ehiɣ laŋɩyɛ hɛzʋʋ kɩyakʋ ŋgʋ ɛ-yɔɔ cɛba yɔ. Ɛlɛ pʋcɔ nɛ ehiɣ laŋɩyɛ hɛzʋʋ tam lɛ, pɩwɛɛ se ɛpɩsɩ Krɩstʋ tɔmkpɛlɩkɩyʋ siɣsiɣ tʋ. Ŋmaɣzɩɣ se ɛzɩma ɛlaba? Maɣzɩ nɛ ŋna wazasɩ nzɩ ehikiɣ ye ɛlɩzaa se ɛkpakɩɣ Yesu sʋʋtʋ ɖaʋ yɔ. Ɛ nɛ Yesu pakaɣ tɔɔʋ kewiyitu ɛsɔdaa! Wazaɣ ŋga, kakpaɖɩ kɩlaŋ weyi payɩ ɛlawa nɛ ɛtɩŋ Krɩstʋ wayɩ yɔ. Paa ɖɩwɛnɩ lidaʋ se ɖɩkpaɣ ɛsɔdaa yaa ɖɩwɛɣ tɛtʋ yɔɔ tam yɔ, ɖa-taa wɛ leleŋ siŋŋ se ɖitisaa nɛ ɖɩɖɔ Yesu tɔm tʋnɛ tɩ-yɔɔ: “Ɩkɔɔ mɔn-cɔlɔ!”

HENDU 13 Krɩstʋ kɛnɩ ɖa-kɩɖaʋ

^ tay. 5 Yesu yaɣ-ɖʋ se ɖiwolo ɛ-cɔlɔ. Ɛbɛ pɩwɛɛ se ɖɩla nɛ pɩwɩlɩ se ɖitisaa se ɖiwoki ɛ-cɔlɔ? Tɔm ñʋʋ kʋnɛ kɩkaɣ cosuu tɔm ndʋ tɩ-yɔɔ nɛ kɩkaɣ-ɖʋ tɔzʋʋ ɛzɩma ɖa-laŋa pɩzɩɣ nɛ ahɛɛ, ye ɖa nɛ Krɩstʋ ɖɩlakɩ tʋmɩyɛ yɔ.

^ tay. 60 KƖLƐMƲƲ YƆƆ TƆM: Yesu tɩŋnɩ nʋmɔŋ ndɩ ndɩ yɔɔ nɛ ɛhɛzɩ ɛyaa lalaa laŋa.

^ tay. 66 KƖLƐMƲƲ YƆƆ TƆM: Mbʋ ɖɔɖɔ koobu abalɩñɩnʋ nɔɔyʋ wɛɛ nɛ ɛtɩŋɩɣnɩ nʋmɔŋ ndɩ ndɩ yɔɔ se ɛhɛzɩ lalaa laŋa.