FEŊUU TILIMIYE—NĐƖ PƐKPƐLƖKƖƔ YƆ Septembre 2017

Ñʋŋ weyi ɖɩkpɛlɩkɩɣ 23 octobre nɛ piwolo 26 novembre 2017 yɔ, ɩwɛnɩ takayaɣ kanɛ ka-taa.

Wɛɛnɩ tɩ ɖɔkʋʋ

Ɛzɩma Bibl taa kɩɖaŋ pɩzɩɣ nɛ ɩsɩnɩ-ɖʋ nɛ ɖɩlɩzɩ tɩ ɖɔkʋʋ nɛ ɖɩwɩlɩ ɖa-lakasɩ kpeekpe taa? Ɛbɛ yɔɔ pɩcɛyaa se Krɩstʋ ñɩma ɩwɛɛnɩ tɩ ɖɔkʋʋ?

Maɣzɩnɩ Yehowa pʋtɔdɩyɛ naʋ

Alɩwaatʋ natʋyʋ Yehowa lɩzɩ ɛ-tɩ nɛ ɛwɩlɩ Moyizi nɛ eheyi ɛ-hɩɖɛ nɛ ɛ-wɛtʋ kɩbandʋ. Wɛtʋ ndʋ Ɛsɔ calɩ tɩ-tɔm yɔɔdʋʋ yɔ, tɩ-taa natʋyʋ lɛ pʋtɔdɩyɛ naʋ. Ɛbɛ pʋtɔdɩyɛ naʋ kɛnaa? Nɛ ɛbɛ yɔɔ pɩcɛyaa se ŋwɛɛnɩ wɛtʋ ndʋ?

WEZUU CAƔƲ TƆM

Ma nɛ mba pabɩ fezuu taa yɔ ɖɩlabɩ tʋmɩyɛ nɛ mehiɣ wazasɩ sakɩyɛ

David Sinclair tɔzʋʋ taa leleŋ nɛ waɖɛ sɔsɔɖɛ nɖɩ ehiɣaa nɛ ɛ nɛ koobiya mba papɩ fezuu taa yɔ papɩzɩ nɛ pala tʋmɩyɛ pɩnzɩ 61 Brooklyn Betɛɛlɩ taa yɔ.

“Ðɛ-Ɛsɔ tɔm wɛɣ tam”

Paa kʋnʋmɩŋ nɛ ɩ-paɣtʋ ɩlɛɣzɩɣ, yaa mba pɔtɔkɩ kewiyitu yɔ peyeba nɛ kʋnʋmɩŋ weyi ɛyaa sakɩyɛ yɔɔdʋʋ yɔ ɩlɛɣzɩ, yaa paa koyindinaa ɩɩkaɖɩnɩ Bibl ɖɛzʋʋ tʋmɩyɛ yɔ, Bibl kɛnɩ takayaɣ ŋga pakɩlɩ pɛtʋʋ pɩkɩlɩ takayɩsɩ lɛɛsɩ yɔ, alɩwaatʋ kpeekpe taa.

“Ɛsɔtɔm . . . lakɩ tʋmɩyɛ pɩŋŋ”

Ɛyaa sakɩyɛ nawa se Ɛsɔtɔm kpɛlɩkʋʋ sɩnɩ-wɛ nɛ pe-wezuu caɣʋ lɛɣzɩ siŋŋ. Ɛbɛ pɩpɔzʋʋ se ɖɩla nɛ Ɛsɔtɔm wɛɛnɩ ɖoŋ ɖɔ-yɔɔ?

“La tʋmɩyɛ nɛ abalɩtʋ”

Ɛbɛ yɔɔ pɩcɛyaa se ɖɩwɛɛ abalɩtʋ, nɛ ɛbɛ pɩzɩɣ nɛ ɖɩsɩnɩ-ɖʋ nɛ ɖɩwɛɛnɩ-tʋ?