Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Wɛɛ lʋbʋ yɔɔ nɛ ŋhiɣ Yehowa wazasɩ

Wɛɛ lʋbʋ yɔɔ nɛ ŋhiɣ Yehowa wazasɩ

“Ña nɛ Ɛsɔ nɛ ɛyaa ɩlʋba, nɛ pɩkɔɔ pɩtɛmna se ŋwaba.” —KIÐE 32:28, nwt.

HENDU: 23, 38

1, 2. Ɛbɛ pɩwɛɛ se Yehowa sɛyaa ɩlʋbɩna?

PƖKPAƔƲNƖ ɛyʋ siɣsiɣ tʋ Aabɛɛlɩ alɩwaatʋ taa nɛ pɩkɔɔ pɩtalɩ sɔnɔ yɔ, Yehowa sɛyaa siɣsiɣ tɩnaa wɛɛ nɛ palʋkɩ se pɔɖɔkɩ pe-tisuu kpam. Apostoloo Pɔɔlɩ heyi Ebree Krɩstʋ mba se ‘poyo you sɔsɔʋ, nɛ panɩɩ siziŋ’ alɩwaatʋ ndʋ pañɩnaɣ se pɔ-tɔm ɛkɛdɩnɩ Yehowa nɛ ɛwazɩ-wɛ yɔ. (Ebr. 10:32-34) Pɩɩwɛɛ se kajalaɣ pɩnzɩ mɩnʋʋ taa Grɛɛkɩ ñɩma mba peseɣaɣ, palʋkɩ yaa pamakɩ aŋguluma yɔ pañaɣ pana pʋcɔ nɛ pawa. Pɔɔlɩ kpaɣ fezuu taa you ŋgʋ Krɩstʋ mba lakɩ yɔ nɛ ɛmaɣzɩnɩ pana wena ɛyaa mba pañakaɣ yɔ. (Ebr. 12:1, 4) Sɔnɔ, ɖɩwɛɛ nɛ ɖiseɣ seya wena awokini-ɖʋ wezuu maatɛŋ taa yɔ, nɛ ɖɩkatɩɣ koyindinaa mba pañɩnɩɣ se pɛkɛzɩ ɖa-lɩmaɣza nɛ ɖilesi taa leleŋ weyi ɖɩwɛnɩ sɔnɔ nɛ wazasɩ nzɩ sɩɖaŋ-ɖʋ cee wayɩ yɔ.

2 Kajalaɣ lɛ, pɩwɛɛ se ɖiyooni Sataŋ nɛ ɛ-ɛjaɖɛ kɩdɛkɛdɩyɛ. (Efɛz. 6:12) Pɩcɛyaa siŋŋ se ɖɩlʋ nɛ ɛjaɖɛ yɔɔ wɩlɩtʋ nɛ lɔŋsɩnɖɛ pataawɛɛnɩ ɖoŋ ɖɔ-yɔɔ. Pɩtasɩ lɛ, pɩwɛɛ se ɖɩlʋbɩnɩ lakasɩ kɩdɛkɛdɩsɩ ɛzɩ kʋzʋʋ kɩdɛkɛdʋʋ, taba nɛ tabakʋʋyaɣ ñɔʋ,  nɛ sʋlʋm kpaŋʋʋ mbʋ yɔ. Pɩwɛɛ ɖɔɖɔ se paa ɛzɩmtaa lɛ, ɖɩlʋbɩnɩ ɖo-tomnaɣ ɛjandʋ nɛ ɖitaayele nɛ pitibi-ɖʋ yɔɔɔ.—2 Kɔr. 10:3-6; Kol. 3:5-9.

3. Ɛzɩma tɩyɛ Yehowa falɩsɩɣ-ɖʋ se ɖɩpɩzɩ nɛ ɖɩlʋbɩnɩ ɖo-koyindinaa?

3 Ɛlɛ, ɛzɩ ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩwa ɖo-koyindinaa mba? Ɛɛɛ; ɛlɛ pʋcɔ nɛ ɖɩwabɩ-wɛ lɛ, pɩpɔzʋʋ se ɖɩlʋ. Pɔɔlɩ kpaɣ ɛ-tɩ nɛ ɛmaɣzɩnɩ lʋɖʋ nɔɔyʋ nɛ ɛtɔ se: “Malʋkɩ, ɛlɛ maalʋkɩ se pɔtɔma palʋkɩ, maalakɩ tanaʋ na.” (1 Kɔr. 9:26) Ɛzɩ ɛyʋ ñakʋʋ pana lʋbɩyɛ taa se pataahu-i yɔ, ɖa ɖɔɖɔ pɩwɛɛ se ɖɩñaɣ pana nɛ ɖɩlʋbɩnɩ ɖo-koyindinaa. Yehowa falɩsɩɣ-ɖʋ nɛ ɛsɩɣnɩ-ɖʋ se ɖɩpɩzɩ nɛ ɖɩlʋ. Ɛtɩŋɩɣnɩ Bibl yɔɔ nɛ ɛwɩlɩɣ-ɖʋ ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩla mbʋ yɔ. Ɛtɩŋɩɣnɩ ɖɔɖɔ ɛgbɛyɛ takayɩsɩ, kediɣzisi, nɛ kigbeɣliŋ yɔɔ nɛ ɛsɩɣnɩ-ɖʋ. Ŋwɛɛ nɛ ŋkpakɩɣ tɔm ndʋ ŋkpɛlɩkɩɣ yɔ nɛ ŋlakɩnɩ tʋmɩyɛ na? Ye ŋŋlakɩ mbʋ yɔ, pɩwɛ ɛzɩ ŋwɛɛ nɛ ‘ŋlʋkɩ se pɔtɔma palʋ,’ pʋ-tɔbʋʋ lɛ se ŋŋñakɩ pana se ŋkaɖɩnɩ ño-koyindinaa.

4. Ye ɖɩtɩsɔɔlɩ se kɩdɛkɛdɩm ɛwabɩ-ɖʋ yɔ, ɛbɛ pɩwɛɛ se ɖɩla?

4 Ðo-koyindinaa pɩzɩɣ nɛ pakʋyɩ ɖɔ-yɔɔ alɩwaatʋ ndʋ ɖɩɩɖʋʋna yɔ nɛ alɩwaatʋ ndʋ panaɣ se ɖo-ɖoŋ hʋwa yɔ. Ye mbʋ, pɩcɛyaa se ɖɩcaɣnɩ ɖɛ-ɛza. Bibl pakɩ-ɖʋ se: “Taayele ña-tɩ nɛ kɩdɛkɛdɩm wabɩ-ŋ, ɛlɛ wa kɩdɛkɛdɩm nɛ kɩbandʋ labʋ.” (Roma 12:21) Pɔyɔɔdʋʋ se ɖitaayele ɖa-tɩ nɛ ‘kɩdɛkɛdɩm wabɩ-ɖʋ’ yɔ, pɩwɩlɩɣ se ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩwa kɩdɛkɛdɩm. Pʋcɔ nɛ ɖɩwabɩ-pʋ lɛ, pɩpɔzʋʋ se ɖɩwɛɛ lʋbʋ yɔɔ tam. Ɛlɛ, ye ɖɩtɩcaɣnɩ ɖɛ-ɛza nɛ ye ɖiyebi lʋbʋ yɔ, ɖɩɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩwa Sataŋ nɛ ɛ-ɛjaɖɛ kɩdɛkɛdɩyɛ ɖɩnɛ, nɛ ɖɩɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩwa ɖa-maɣmaɣ ɖɛ-ɛjandʋ ɖɔɖɔ. Ye mbʋ, taaha Sataŋ nʋmɔʋ kpa se ɛla nɛ pitibi-ŋ yɔɔɔ nɛ ŋyele lʋbʋ.—1 Pɩy. 5:9.

5. (a) Ɛbɛ pɩzɩɣ pɩsɩnɩ-ɖʋ nɛ ɖɩwɛɛ lʋbʋ yɔɔ nɛ ɖihiɣ Yehowa wazasɩ? (b) Bibl taa ɛyaa mba tɔm ɖɩkaɣ yɔɔdʋʋ?

5 Pɩsa nɛ ɖɩwa ɖa-lʋbɩyɛ lɛ, pɩwɛɛ se ɖɩtɔzɩ mbʋ pʋyɔɔ ɖɩwɛɛ nɛ ɖɩlʋkɩ yɔ, pɩ-yɔɔ. Ðɩlʋkɩ mbʋ pʋyɔɔ yɔ, ɖɩñɩnɩɣ se ɖɔ-tɔm ɛkɛdɩnɩ Ɛsɔ nɛ ɛwazɩ-ɖʋ. Ye mbʋ, pɩwɛɛ se ɖɩka ɖa-lɩmaɣza tɔm ndʋ tɩwɛ Ebree 11:6 taa yɔ tɩ-yɔɔ. Pɔyɔɔdɩ peeɖe se: “Weyi ɛñɔtʋʋnɩ Ɛsɔ yɔ, pʋmʋnɩ-ɩ se etisi se ɛwɛɛ, nɛ ɛhɛyɩɣ mba pañɩnɩɣ-ɩ yɔ.” Grɛɛkɩ tɔm piye nɖɩ pɛɖɛzaa se “pañɩnɩɣ” yɔ, ɖɩwɩlɩɣ se pɩpɔzʋʋ pana ñaɣʋ siŋŋ. (Tʋma 15:17) Bibl yɔɔdʋʋ abalaa nɛ halaa siɣsiɣ tɩnaa mba pañaɣ pana siŋŋ se Yehowa ɛwazɩ-wɛ yɔ pɔ-tɔm. Yakɔɔb, Rasɛɛlɩ, Yosɛɛfʋ, nɛ Pɔɔlɩ paakatɩ kaɖɛ wɛtʋ ndɩ ndɩ. Paa mbʋ yɔ, papɩzaa nɛ pawabɩ-tʋ; nɛ pɩkpɛlɩkɩɣ-ɖʋ se ye ɖa ɖɔɖɔ ɖɩñakɩ pana yɔ, ɖihikiɣ Yehowa wazasɩ. Ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩmaɣzɩnɩ-wɛ?

PANA ÑAƔƲ YEKI SE ÐIHIƔ WAZASƖ

6. (a) Ɛbɛ yɔɔ Yakɔɔb ñaɣ pana nɛ ɛlʋbɩnɩ tiyiyu? (b) Nɛ kɩhɛyʋʋ ŋgʋ ehiɣaa? (Cɔnɩ kiɖe tɛɛ kɩlɛmʋʋ.)

6 Yakɔɔb ñaɣ pana siŋŋ nɛ ɛlʋ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɛɛsɔɔlɩ Yehowa nɛ fezuu taa wondu. Pɩtasɩ lɛ, ɛɛwɛnɩ tisuu lidaʋ tɔm ndʋ Yehowa kaayɔɔdaa se ɛwazɩɣ e-liɖe taa mba yɔ tɩ-yɔɔ. (Kiɖe 28:3, 4) Pʋyɔɔ alɩwaatʋ ndʋ Yakɔɔb ñɔtɩnɩ pɩnzɩ 100 yɔ, ɛkpaɣ e-ɖoŋ kpeekpe nɛ ɛ nɛ Ɛsɔ tiyiyu nɔɔyʋ palʋ se pɩsa nɛ Yehowa wazɩ-ɩ. (Kalɩ Kiɖe Tɛɛ Tɔm 32:25-29.) Yakɔɔb maɣmaɣ kaawɛnɩ ɖoŋ se ɛlʋbɩnɩ tiyiyu ɖoŋ tʋ ɛnʋ? Aayɩ. Ɛlɛ ɛɛtɛm ɛ-taa se paa pɩɩlaba ɛzɩma yɔ, ɛñakɩ pana nɛ ɛlʋbɩnɩ tiyiyu ɛnʋ. Nɛ toovenim taa lɛ, mbʋ ɛlaba nɛ Yehowa wazɩ-ɩ ɛ-pana ñaɣʋ yɔɔ. Ɛha-ɩ hɩɖɛ nɖɩ ɖɩmʋnɩ-ɩ yɔ, ɛya-ɩ se Izrayɛɛlɩ (pʋ-tɔbʋʋ se “weyi ɛ nɛ Ɛsɔ palʋkɩ yɔ,” yaa “Ɛsɔ lʋkɩ”). Yakɔɔb hiɣ kɩhɛyʋʋ ŋgʋ ɖa ɖɔɖɔ ɖɩwɛɛ nɛ ɖɩñɩnɩɣ yɔ; kɩhɛyʋʋ  ŋgʋ lɛ se ɛ-tɔm kɛdɩnɩ Yehowa nɛ ɛlɛ wazɩ-ɩ.

7. (a) Kaɖɛ wɛtʋ ndʋ Rasɛɛlɩ kataa? (b) Ɛzɩma ɛlʋbɩnɩ-tʋ? (c) Nɛ ɛbɛ lɩ pɩ-taa?

7 Yakɔɔb halʋ kʋsɔɔlʋ Rasɛɛlɩ kaaɖaŋ kpam se ɛna ɛzɩma Yehowa kaɣ ɖɔm ɛ-tɔm yɔɔ nɛ ɛwazɩ ɛ-walʋ yɔ. Ɛlɛ kaɖɛ naɖɩyɛ kaawɛɛ, nɛ pɩlakɩ-ɩ ɛzɩ tɔm ndʋ, tɩɩkaɣ labʋ yɔ. Ɛtaawɛɛnɩ pɩɣa. Alɩwaatʋ ndʋ tɩ-taa, ye halʋ ɛfɛyɩnɩ pɩɣa yɔ, ɛnɩɣ siziŋ pɩdɩɩfɛyɩ. Ye mbʋ, le Rasɛɛlɩ kaɣ hiɣu ɖoŋ nɛ ewolo pɩ-yɔɔ nɛ ɛlʋbɩnɩ wɛtʋ ndʋ tɩhaɣaɣ-ɩ lɩmaɣza kpem yɔ? Etilesi lidaʋ kpa. Ɛlɛ ɛtɩmaɣnɩ Yehowa paa ɛzɩmtaa se ɛsɩnɩ-ɩ nɛ ɛlʋbɩnɩ wɛtʋ ndʋ. Yehowa nɩ Rasɛɛlɩ adɩma, nɛ ɛwazɩ-ɩ nɛ ɛwɛɛnɩ piya. Pɩtʋʋ fɛyɩ se Rasɛɛlɩ taa labɩ leleŋ siŋŋ, pʋyɔɔ ɛmabɩ kubuka nɛ ɛtɔ se: ‘Ɛsɔ tɛ lʋbɩyɛ malʋba nɛ mawa.’—Kiɖe 30:8, 20-24.

8. (a) Kaɖɛ nɖɩ Yosɛɛfʋ kataa? (b) Ɛzɩma ɛlʋbɩnɩ kaɖɛ nɖɩ yɔ, ɛbɛ pɩkpɛlɩkɩɣ-ɖʋ?

8 Pɩtʋʋ fɛyɩ se Yakɔɔb nɛ Rasɛɛlɩ pa-kɩɖaʋ kɩbaŋʋ sɩnɩ pa-pɩyalʋ Yosɛɛfʋ siŋŋ alɩwaatʋ ndʋ pɩtakɩ e-tisuu yɔ. Ɛɛwɛnɩ pɩnzɩ 17 lɛ, nabʋyʋ la nɛ pɩlɛɣzɩ e-wezuu caɣʋ nɔɔ kʋɖʋmaɣ. Ɛ-ɖalaa taa wɩɣaɣnɩ-ɩ nɛ pʋyɔɔ lɛ, pɛpɛdɩ-ɩ nɛ ɛpɩsɩ yom. Pʋwayɩ lɛ, paɖʋ-ɩ salaka ɖulum Egipiti ɛjaɖɛ taa pɩnzɩ sakɩyɛ. (Kiɖe 37:23-28; 39:7-9, 20, 21) Yosɛɛfʋ tiyele nɛ pitibi-i yɔɔɔ; nɛ pɩtasɩ lɛ ɛtɩcaɣnɩ ɛ-ɖalaa nɛ ɛtɩñɩnɩ se ɛkpa-wɛ kɩmɩyɛ mbʋ paalabɩ-ɩ yɔ pɩ-yɔɔ. Ɛlɛ ɛɖɔkɩ ɛ-tɩ nɛ ɛka ɛ-lɩmaɣza taabalɩyɛ kɩbanɖɛ nɖɩ ɖɩwɛ ɛ nɛ Yehowa pɛ-hɛkʋ taa yɔ ɖɩ-yɔɔ. (Lev. 19:18; Roma 12:17-21) Yosɛɛfʋ kɩɖaʋ kpɛlɩkɩɣ-ɖʋ lɔŋ. Ye pɩlaba se ɖɩkatɩ kala ɖa-pɩjatʋ taa, yaa wɛtʋ ndʋ tɩ-taa ɖɩwɛ lɛɛlɛɛyɔ yɔ tiyeba nɛ pɩlakɩ-ɖʋ ɛzɩ lidaʋ nakʋyʋ fɛyɩ yɔ, pɩwɛɛ se ɖɩñaɣ pana nɛ ɖɩwɛɛ lʋbʋ yɔɔ. Ðɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩtaa liu se ye ɖɩlakɩ mbʋ yɔ, Yehowa kaɣ-ɖʋ wazʋʋ.—Kalɩ Kiɖe Tɛɛ Tɔm 39:21-23.

9. Ɛzɩ Yakɔɔb, Rasɛɛlɩ nɛ Yosɛɛfʋ yɔ, pana wena pɩwɛɛ se ɖɩñaɣ nɛ ɖihiɣ Yehowa wazasɩ?

9 Pɩtɩla, ŋwɛ wɛtʋ natʋyʋ taa nɛ tɩwɛɛ tɩhaɣ-ŋ lɩmaɣza. Pɩpɩzɩɣ nɛ pɩla se nɔɔyʋ wɛɛ nɛ ɛnazɩɣ-ŋ ɖulum, yaa ɛwɛnɩ lɩmaɣza kɩdɛkɛda ñɔ-yɔɔ, yaa ehoŋuu-ŋ. Yaa pʋtɔma yɔ, nɔɔyʋ wɛɛ ɛcɛtɩɣ ñɔ-yɔɔ tɔm yaa ɛlakɩ-ŋ sʋsɩ. Taayele nɛ pitibi-ŋ yɔɔɔ, ɛlɛ tɔzɩ mbʋ pɩɩsɩnɩ Yakɔɔb, Rasɛɛlɩ nɛ Yosɛɛfʋ nɛ powolo pɩ-yɔɔ nɛ pɛsɛɛ Yehowa nɛ taa leleŋ yɔ, pɩ-yɔɔ. Ɛsɔ kpazɩ-wɛ ɖoŋ nɛ ɛwazɩ-wɛ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ powobi pɩ-yɔɔ nɛ pawɩlɩ se fezuu taa wondu cɛyɩ pɛ-ɛzɩdaa siŋŋ. Pañaɣ pana nɛ palʋ nɛ peyele nɛ pe-wezuu caɣʋ la nɔɔ kʋɖʋmaɣ nɛ pa-adɩma. Ðɩñɔtɩnɩ ɛjaɖɛ kɩdɛkɛdɩyɛ ɖɩnɛ ɖɩ-tɛm kpam nɛ pʋyɔɔ lɛ, pɩwɛɛ se ɖiwolo pɩ-yɔɔ nɛ ɖɩkpazɩ ɖoŋ lidaʋ ŋgʋ ɖɩwɛnɩ cee wayɩ yɔɔ yɔ. Ŋkaɣ ñaɣʋ pana nɛ ŋlʋ nɛ ŋhiɣ Yehowa wazasɩ na?

ÐƲ ÑA-TAA SE ŊLƲKƖ NƐ ŊHIƔ YEHOWA WAZASƖ

10, 11. (a) Wɛtʋ ndʋ taa pɩpɩzɩɣ pɩpɔzɩ se ɖɩlʋ nɛ ɖihiɣ Ɛsɔ wazasɩ? (b) Ɛbɛ pɩzɩɣ pɩsɩnɩ-ɖʋ nɛ ɖɩkpaɣ lɩmaɣza kɩbana nɛ ɖɩwa mbʋ pɩpɩzɩɣ piyele nɛ pitibi-ɖʋ yɔɔɔ yɔ?

10 Wɛtʋ ndʋ taa pɩpɩzɩɣ pɩpɔzɩ se ɖɩlʋ nɛ ɖihiɣ Yehowa wazasɩ? Ɛyaa sakɩyɛ lʋkɩ se pawa pɛ-ɛjandʋ natʋyʋ. Lalaa ñakɩ pana se pɛwɛɛnɩ lɩmaɣza kɩbana tɔm susuu tʋmɩyɛ yɔɔ. Lalaa ɖɔɖɔ lɛ, palʋkɩnɩ kʋdɔŋ nakʋyʋ yaa ɛzɩma pɛwɛ pe-ɖeke yɔ. Nɛ nabɛyɛ lɛ, pʋtɔma yɔ, pɛwɛɛ nɛ pañakɩ pana se pakpaɣ nɛ pekpeɣ mba paɖʋ-wɛ ɖɩwɩzɩyɛ yaa palabɩ-wɛ kɩdɛkɛdɩm nabʋyʋ yɔ. Paa pɩtɩɩkɛ pɩnzɩ ɛzɩma ɖɩwɛɛ nɛ ɖɩsɛɣ Yehowa yɔ, pɩwɛɛ se ɖa-tɩŋa payɩ ɖiwolo pɩ-yɔɔ nɛ ɖɩlʋbɩnɩ mbʋ pɩpɩzɩɣ piyele nɛ pɩwɛɛ-ɖʋ kaɖɛ se ɖiwolo pɩ-yɔɔ nɛ ɖɩsɛɛ Ɛsɔ weyi ɛwazɩɣ mba pɛwɛ siɣsiɣ yɔ.

Ŋwɛɛ nɛ ŋlʋkɩ se ŋhiɣ Yehowa wazasɩ na? (Cɔnɩ tayʋʋ 10, 11)

 11 Toovenim taa lɛ, pɩpɩzɩɣ pɩwɛɛ-ɖʋ kaɖɛ se ɖɩkpaɣ lɩmaɣza kɩbana nɛ ɖɩcaɣ wezuu ɛzɩ Krɩstʋ tʋ yɔ, kɔzɩ kɔzɩ ye ɖa-laŋɩyɛ etuzuu-ɖʋ se ɖɩla mbʋ pɩfɛyɩ ɖeu yɔ. (Yer. 17:9) Ye ŋɖiɣzinaa se ŋwɛnɩ lɩmaɣza kɩdɛkɛda naayɛ yɔ, tɩmnɩ Ɛsɔ nɛ ŋpɔzɩ-ɩ e-fezuu kiɖeɖeu. Adɩma nɛ fezuu kiɖeɖeu papɩzɩɣ pasɩnɩ-ŋ nɛ ŋhiɣ ɖoŋ nɛ ŋla mbʋ pɩwɛ ɖeu yɔ nɛ piyele nɛ Yehowa wazɩ-ŋ. Ñaɣ pana nɛ ŋcaɣ wezuu ŋgʋ kɩlakɩ nɔɔ kʋɖʋmaɣ nɛ ña-adɩma yɔ. Kalɩɣ Bibl paa ɖooye, nɛ ŋla ɖʋtʋ nɛ ŋlakɩ tɩ-yɔɔ kpɛlɩkʋʋ nɛ hɔʋ taa kpɛlɩkʋʋ ɖoŋ ɖoŋ.—Kalɩ Keɣa 118:32.

12, 13. Ɛbɛ sɩnɩ koobiya nabɛyɛ naalɛ nɛ palʋbɩnɩ lɩmaɣza kɩdɛkɛda wena paawɛna yɔ?

12 Kɩɖaŋ sakɩyɛ wɩlɩɣ ɛzɩma Bibl, fezuu kiɖeɖeu nɛ ɛgbɛyɛ takayɩsɩ sɩnɩ Krɩstʋ mba sakɩyɛ nɛ pawa lɩmaɣza kɩdɛkɛda yɔ. Pɩɣa evelaɣ nakɛyɛ kalɩ tɔm ñʋʋ “Comment résister aux mauvais désirs?” ŋgʋ kɩwɛ 8 décembre 2003 tɛ Réveillez-vous! taa yɔ. Ɛzɩma pitukuni-kɛ? Kɛkɛdaa se: “Maawɛɛ nɛ malʋkɩnɩ lɩmaɣza kɩdɛkɛda naayɛ. Alɩwaatʋ ndʋ mankalɩ tɔm ñʋʋ ŋgʋ kɩ-taa se ‘pɩwɛ ɛyaa sakɩyɛ kaɖɛ se palʋbɩnɩ lɩmaɣza kɩdɛkɛda lɛ,’ pɩsɩnɩ-m nɛ mana se koobiya sakɩyɛ lʋkɩ ɛzɩ ma yɔ. Piyeba nɛ mana se pɩtɩkɛ men-ɖeke mɛwɛnɩ wɛtʋ ndʋ tɩ-taa.” Tɔm ñʋʋ Dieu approuve-t-il les mœurs “différentes”? ŋgʋ kɩwɛ 8 octobre 2003 tɛ Réveillez-vous! taa yɔ, kɩsɩnɩ pɩɣa evelaɣ ŋga ɖɔɖɔ. Pɩsɩnɩ-kɛ nɛ kana se nabɛyɛ ɛjandʋ wɛ ɛzɩ ‘ɛjɔʋ nakʋyʋ pa-nandʋ  taa’ yɔ nɛ pɩpɔzʋʋ se palʋbɩnɩ-kʋ tam. (2 Kɔr. 12:7) Ɛlɛ alɩwaatʋ ndʋ pañakɩ pana se pacaɣ wezuu kɩbaŋʋ yɔ, pɩsɩɣnɩ-wɛ se pɛwɛɛnɩ lidaʋ se alɩwaatʋ kaaɖɛɣ lɛ, pakaɣ pɩzʋʋ nɛ pawa pɛ-ɛjandʋ. Pɩɣa evelaɣ ŋga kɔtɔm se: “Pʋyɔɔ mamaɣzɩɣ se kɩyakɩŋ kaaɖɛɣ lɛ, mankaɣ pɩzʋʋ nɛ mɛwɛɛ siɣsiɣ. Mɛwɛnɩ ɛsɩmɩyɛ kpem se Yehowa tɩŋɩɣnɩ ɛ-ɛgbɛyɛ yɔɔ nɛ ɛsɩɣnɩ-ɖʋ se ɖɩlʋbɩnɩ ɛjaɖɛ kɩdɛkɛdɩyɛ ɖɩnɛ paa evemiye nɖɩ.”

13 Iyele nɛ ɖɩna ɖɔɖɔ koobu halɩñɩnʋ nɔɔyʋ kɩɖaʋ, ɛwɛ Etaazuunii ɛjaɖɛ taa. Ɛmawa se: “Mɔnsɔɔlaa se mɛnsɛɛ-mɩ se ɩlabaɣ lɛ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ paa ɛzɩmtaa lɛ, ɩcalɩɣ-ɖʋ nɛ tɔɔnaɣ ŋga pɩpɔzʋʋ-ɖʋ yɔ alɩwaatʋ kɩbandʋ yɔɔ. Ðoŋ ɖoŋ lɛ, pɩlakɩ-m ɛzɩ mɔ-yɔɔ pamaɣ tɔm ndʋ yɔ. Malʋbɩnɩ wɛtʋ kɩdɛkɛdɩtʋ ndʋ Yehowa tɩsɔɔlɩ yɔ pɩnzɩ sakɩyɛ. Nabʋyʋ taa lɛ, pɩwɛ ɛzɩ mɛnkpɛkɩ me-nesi nɛ meyele lʋbʋ yɔ. Manawa se Yehowa kɛ pʋtɔdɩyɛ nayʋ nɛ ekpeɣu, ɛlɛ ɛzɩma wɛtʋ kɩdɛkɛdɩtʋ ndʋ tɩɩmalɩnɩ-m kpem nɛ mantaapaɖɩɣ-tʋ yɔ pʋyɔɔ lɛ, pɩlakaɣ-m ɛzɩ mantaamʋna se ɛsɩnɩ-m yɔ. Ɛzɩma maawɛɛ nɛ malʋkɩnɩ wɛtʋ ndʋ paa ɛzɩmtaa yɔ, piyeba nɛ pɩwɛɛnɩ ɖoŋ me-wezuu caɣʋ hɔɔlɩŋ kpeekpe yɔɔ. . . . Mankalɩ tɔm ñʋʋ As-tu “un cœur pour connaître Jéhovah”? ŋgʋ kɩwɛ 15 mars 2013 tɛ La Tour de Garde taa yɔ lɛ, menɖiɣzina se Yehowa sɔɔlaa kpem se ɛsɩnɩ-m.”

14. (a) Lɩmaɣza wena Pɔɔlɩ kaawɛnɩ lʋbɩyɛ nɖɩ ɛlʋkaɣ yɔ ɖɩ-yɔɔ? (b) Ɛbɛ pɩzɩɣ pɩsɩnɩ-ɖʋ nɛ ɖɩwa ɖɛ-ɛjandʋ?

14 Kalɩ Roma 7:21-25. Pɔɔlɩ kaana ɛzɩma pɩɩwɛ-ɩ kaɖɛ kpem se ɛlʋbɩnɩ lɩmaɣza kɩdɛkɛda nɛ ɛ-ɛjandʋ yɔ. Paa mbʋ yɔ, ɛɛwɛnɩ lidaʋ se ye ɛtɩmɩɣnɩ Yehowa nɛ ɛtaɣ-ɩ liu nɛ ɛwɛɛnɩ tisuu kɩhɛyʋʋ pʋ-ñʋʋ taa kɩlaʋ yɔɔ yɔ, ɛpɩzɩɣ nɛ ɛwa. Piyele nɛ ɖa yɔ, ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩwa ɖɛ-ɛjandʋ na? Ɛɛɛ. Ɛzɩ Pɔɔlɩ yɔ ye ɖɩɩtaɣ ɖa-maɣmaɣ ɖo-ɖoŋ liu, ɛlɛ ɖɩtaɣ Yehowa liu pɩtɩŋa pɩ-taa nɛ ɖɩwɛɛnɩ tisuu kɩhɛyʋʋ pʋ-ñʋʋ taa kɩlaʋ yɔɔ yɔ, ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩwa ɖɛ-ɛjandʋ.

15. Ɛbɛ yɔɔ adɩma pɩzɩɣ asɩnɩ-ɖʋ nɛ ɖɩwɛɛ siɣsiɣ nɛ ɖiwolo pɩ-yɔɔ nɛ ɖɩɖɔkɩ ɖa-tɩ kpam?

15 Nabʋyʋ taa, ye ɖɩwɛ wɛtʋ natʋyʋ taa yɔ, Ɛsɔ pɩzɩɣ nɛ eyele se ɖɩwɩlɩ se ɖɩtaɣ-ɩ liu wɛtʋ ndʋ tɩ-taa. Ye pɩlaba se ɖa-maɣmaɣ yaa ɖɔ-hɔʋ taa tʋ nɔɔyʋ hɩnɩ kʋdɔŋ sɔsɔʋ nakʋyʋ, yaa pomuluu-ɖʋ yɔ, ɛzɩma ɖɩkaɣ labʋ? Ye ɖɩtaɣ Yehowa liu nɛ ɖa-laŋɩyɛ pilim yɔ, ɖɩkaɣ-ɩ tenduu adɩma taa se ɛha-ɖʋ ɖoŋ nɛ ɖɩɖɔkɩ ɖe-siɣsiɣ wɛtʋ nɛ ɖitaalesi taa leleŋ nɛ taabalɩyɛ nɖɩ ɖɩwɛ ɖa nɛ ɩ ɖɛ-hɛkʋ taa yɔ. (Fil. 4:13) Pɔɔlɩ alɩwaatʋ taa nɛ ɖa-alɩwaatʋ taa koobiya sakɩyɛ kɩɖaŋ wɩlɩɣ se adɩma pɩzɩɣ akpazɩ-ɖʋ ɖoŋ nɛ aha-ɖʋ abalɩtʋ ndʋ pɩpɔzʋʋ-ɖʋ yɔ nɛ ɖiwolo pɩ-yɔɔ nɛ ɖɩɖɔkɩ ɖa-tɩ kpam.

WƐƐ LƲBƲ YƆƆ NƐ ŊHIƔ YEHOWA WAZASƖ

16, 17. Ɛbɛ ŋtɛm ña-taa se ŋlakɩ?

16 Sataŋ kaɣ ñɩnʋʋ kpem se pitibi-ŋ yɔɔɔ nɛ ŋyele lʋbʋ. Ye mbʋ, tɛ ña-taa nɛ ‘ŋɖɔkɩ mbʋ pɩwɛ ɖeu yɔ’ kpam. (1 Tes. 5:21) Wɛɛnɩ lidaʋ se ŋpɩzɩɣ ŋlʋ nɛ ŋwa Sataŋ nɛ ɛ-ɛjaɖɛ kɩdɛkɛdɩyɛ, ŋpɩzɩɣ ɖɔɖɔ nɛ ŋwa ñɛ-ɛjandʋ. Ye ŋtaɣ Yehowa liu nɛ ña-laŋɩyɛ pilim se ɛsɩnɩ-ŋ yɔ, ŋpɩzɩɣ nɛ ŋla mbʋ.—2 Kɔr. 4:7-9; Gal. 6:9.

17 Ye mbʋ, wɛɛ lʋbʋ yɔɔ nɛ ŋɖɔkɩ ña-tɩ kpam. Wɛɛnɩ lidaʋ se Yehowa kaɣ-ŋ wazʋʋ sakɩyɛ.—Mal. 3:10.