Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Piya evelisi, ɩkpazɩ mi-tisuu ɖoŋ

Piya evelisi, ɩkpazɩ mi-tisuu ɖoŋ

“Tisuu kɛnɩ . . . mbʋ pɩwɛ keekee ɛlɛ paanaɣ-pʋ nɛ ɛza yɔ, pɩ-wɩlʋʋ kaɣlaa.”—EBR. 11:1, nwt.

HENDU: 41, 11

1, 2. (a) Pʋtɔma yɔ, tɔm ndʋ piya evelisi pɔzʋʋ sɩ-tɩ? (b) Nɛ lɔŋ weyi Bibl tasɩɣ-sɩ?

KOOBU pɛlɛ nɔɔyʋ wɛ Krandɩ Pretaañɩ ɛjaɖɛ taa. E-sukuli taa taabalʋ nɔɔyʋ heyi-i se: “Ñɛ-ɛza kulaa nɛ pɩtɩpɔzɩ se ŋtisi Ɛsɔ yɔɔ.” Koobu evebu nɔɔyʋ ñɛwɛ Caama ɛjaɖɛ taa. Ɛmawa se: “Ma-wɩlɩyaa tɔŋ se tɔm ndʋ Bibl wɩlɩɣ se Ɛsɔ lɩzɩnɩ wondu yɔ, tɩkɛ mʋɖɛ na. Pa-naʋ taa lɛ, pɩmʋnaa se sukulibiya itisi évolution wɩlɩtʋ yɔɔ.” Koobu pɛlɛ lɛlʋ ñɛwɛ Fransɩ ɛjaɖɛ taa. Ɛkɛdaa se: “Pɩlakɩ ma-wɩlɩyaa piti se halɩ nɛ sɔnɔ sukulibiya nasɩyɩ wɛɛ nɛ sitisiɣ Bibl yɔɔ.”

2 Sɔnɔ ɛyaa sakɩyɛ iitisiɣ se Ɛsɔ lɩzɩnɩ-ɖʋ. Ye ŋkɛ pɩɣa evelaɣ ŋga kɛsɛɣ Yehowa yaa ye ña nɛ Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa ɩkpɛlɩkɩɣ Bibl yɔ, pʋtɔma yɔ ŋpɔzʋʋ ña-tɩ se ɛzɩma ŋpɩzɩɣ nɛ ŋwɩlɩ se toovenim taa lɛ, Ɛsɔ lɩzɩnɩ kedeŋa. Bibl sɩɣnɩ-ɖʋ se ɖɩmaɣzɩɣ tɔm ndʋ ɖɩnɩɣ yaa ɖɩkalɩɣ yɔ tɩ-yɔɔ nɛ ɖɩna se tɩkɛ toovenim yaa tɩtɩkɛ. Bibl tɔŋ se: “Lɔŋ kaɣ ñɔ-yɔɔ ɖaŋʋʋ.” Ɛzɩma tɩyɛ? Pɩkaɣ ñɔ-yɔɔ kandɩyʋʋ nɛ ŋkizi ɛjaɖɛ yɔɔ lɔŋsɩnɖɛ nɛ ŋkpazɩ ñe-tisuu ɖoŋ.—Kalɩ Aduwa 2:10-12.

3. Ɛbɛ ɖɩkaɣ naʋ ñʋʋ kʋnɛ kɩ-taa?

3 Pʋcɔ nɛ ɛyʋ wɛɛnɩ tisuu siŋŋ lɛ, pɩwɛɛ se ɛtɩlɩ Ɛsɔ camɩyɛ. (1 Tim. 2:4) Pʋyɔɔ lɛ, alɩwaatʋ ndʋ ŋkalɩɣ Bibl nɛ ɛgbɛyɛ takayɩsɩ yɔ, pɩwɛɛ kpem se ŋkpaɣ alɩwaatʋ nɛ ŋmaɣzɩ mbʋ ŋkalɩɣ yɔ pɩ-yɔɔ.  Ñaɣ pana nɛ ŋlabɩnɩ ña-maɣzɩm tʋmɩyɛ nɛ tɔm ndʋ ŋkalɩɣ yɔ, ‘ŋnɩɩ tɩ-tɔbʋʋ.’ (Mat. 13:23) Pɩsɩɣnɩ-ŋ nɛ ŋwɛɛnɩ tisuu siŋŋ se Ɛsɔ lɩzɩnɩ wondu tɩŋa nɛ ɛ-cɔlɔ Bibl lɩnaa. Ñʋʋ kʋnɛ kɩ-taa, ɖɩkaɣ naʋ ɛzɩma ŋpɩzɩɣ nɛ ŋla mbʋ yɔ.—Ebr. 11:1.

MBƲ PƖPƖZƖƔ PƖSƖNƖ-Ŋ NƐ ŊKPAZƖ ÑE-TISUU ÐOŊ YƆ

4. (a) Ɛbɛ yɔɔ ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩtɔ se mba petisiɣ Ɛsɔ yɔɔ yɔ, pɛwɛ ɖɔɖɔ ɛzɩ mba petisiɣ évolution wɩlɩtʋ yɔɔ yɔ? (b) Nɛ ɛbɛ pɩpɔzʋʋ se ɖa-taa paa anɩ lɛ, ɛla?

4 Pʋtɔma yɔ, wiɖiyi nabɛyɛ heyi-ŋ se petisiɣ évolution wɩlɩtʋ yɔɔ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ papɩzɩɣ nɛ patɩŋnɩ lɛɣtʋ ñɩnʋʋ yɔɔ nɛ pawɩlɩ se tɩkɛ toovenim. Nɛ paatisiɣ Ɛsɔ yɔɔ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ paanaɣ-ɩ. Ɛyaa sakɩyɛ wɛnɩ lɩmaɣza ana. Ɛlɛ pɩtɩmʋna se ɖɩsɔɔ tɔm tʋnɛ tɩ-yɔɔ: Paa ɛyʋ ɛtɩnɩɣ évolution wɩlɩtʋ yɔɔ yaa ɛmaɣzɩɣ se Ɛsɔ wɛɛ yɔ, etisiɣ mbʋ ɛɛnaɣ-pʋ yɔ pɩ-yɔɔ. Ɛzɩma tɩyɛ? Ða-taa nɔɔyʋ tɩna Ɛsɔ wiɖiyi nɛ ɛna nɛ ɛtɩna ɖɔɖɔ ɛzɩma ɛlɩzaɣ wondu yɔ. (Yoh. 1:18) Mbʋ ɖɔɖɔ, ɖa yaa mba petisiɣ évolution wɩlɩtʋ yɔɔ yɔ, pa-taa nɔɔyʋ tɩnatɩ wiɖiyi kpɩnɛ naɖɩyɛ lɛɣzaa nɛ ɖɩpɩsɩ lɛɛɖɛ. Wiɖiyi nɔɔyʋ tɩna ɖʋm lɛɣzaa nɛ ɛpɩsɩ heu. (Yɔb 38:1, 4) Ye mbʋ, pɩmʋnaa se ɖa-taa paa anɩ lɛ, ɛlabɩnɩ ɛ-maɣzɩm tʋmɩyɛ camɩyɛ nɛ ɛñɩnɩ nɛ ɛna se mbʋ pɩ-yɔɔ etisiɣ yɔ, pɩkɛ toovenim yaa pɩtɩkɛ. Apostoloo Pɔɔlɩ yɔɔdaɣ mbʋ pɩwɛ kedeŋa yɔɔ yɔ pɩ-tɔm lɛ, ɛmawa se: “Mbʋ [Ɛsɔ] wɛna nɛ paanaɣ-pʋ yɔ, ɖooo ɛjaɖɛ ɖɩlɩzɩyɛ wiye eyeba se ɛyʋ lɔŋ ɩna-pʋ e-wondu kɩlɩzɩtʋ taa, ɛ-tamtam ɖoŋ nɛ ɛ-Ɛsɔtʋ; mbʋ yebina nɛ pɛfɛyɩnɩ kawanaɣ.”—Roma 1:20.

Ŋpɩzɩɣ ŋtɩŋnɩ tɔm ñɩnʋʋ wondu yɔɔ nɛ ŋheyi lalaa ñe-tisuu yɔɔ tɔm (Cɔnɩ tayʋʋ 5)

5. Wondu ndʋ pɩzɩɣ tɩsɩnɩ-ɖʋ nɛ ɖɩlabɩnɩ ɖa-maɣzɩm tʋmɩyɛ camɩyɛ?

5 Bibl yɔɔdaa se “tisuu yɔɔ ɖɩsɩma se Ɛsɔ lɩzɩ ajɛɛ nɛ ɛ-nɔɔ taa tɔm.” Ye pɔtɔm se “ɖɩsɩma” yɔ, pʋ-tɔbʋʋ lɛ se ɖitisiɣ nabʋyʋ yɔɔ paa ɖɩtɩnatɩ-pʋ nɛ ɖɛ-ɛza yɔ. (Ebr. 11:3) Ye mbʋ, ɛyaa mba pasɩm cɔnʋʋ yɔ, pɩtɩkɛ pɛ-ɛza nɛ pa-nɩŋgbaaŋ ɖeke palakɩnɩ tʋmɩyɛ, ɛlɛ palakɩnɩ pa-maɣzɩm ɖɔɖɔ tʋmɩyɛ. Yehowa ɛgbɛyɛ ha-ɖʋ wondu sakɩyɛ se tɩsɩnɩ-ɖʋ nɛ ɖitisi se Ɛsɔ wɛɛ paa ɖɩɩnaɣ-ɩ yɔ. (Ebr. 11:27) Wondu ndʋ, tɩ-taa natʋyʋ yɔ: Video ŋgʋ payaɣ se Les merveilles de la création révèlent la gloire de Dieu yɔ, hatʋ cabɩ takayɩsɩ nzɩ payaɣ se La vie a-t-elle été créée?, Cinq questions à se poser sur l’origine de la vie, nɛ takayaɣ ŋga payaɣ se Y a-t-il un Créateur qui se soucie de vous? yɔ.  Pɩtasɩ lɛ, Réveillez-vous!Feŋuu Tilimiye takayɩsɩ taa tɔm ñʋŋ nɩɩyɩ pɩzɩɣ nɛ ɩsɩnɩ-ɖʋ. Ðoŋ ɖoŋ lɛ, pɔpɔzʋʋ lɛɣtʋ ñɩnɩyaa nɛ ɛyaa lalaa tɔm Réveillez-vous! waa nabɛyɛ taa nɛ pɔyɔɔdʋʋ mbʋ pɩsɩnɩ-wɛ nɛ petisi se Ɛsɔ wɛɛ yɔ. Tɔm ñʋŋ weyi payaɣ se “Hasard ou conception?” yɔ, ɩyɔɔdʋʋ kpɩna nɛ wondu lɛɛtʋ ndɩ ndɩ ndʋ tɩwɛ maamaaci yɔ tɩ-tɔm. Ðoŋ ɖoŋ lɛ, lɛɣtʋ ñɩnɩyaa ñakɩ pana se polu wondu ndʋ tɩnɩɣzɩnɩ kpɩna ana yaa wondu ndʋ yɔ.

6. (a) Ye ɖɩlakɩnɩ tʋmɩyɛ wondu ndʋ Yehowa ɛgbɛyɛ haɣ-ɖʋ yɔ, wazasɩ nzɩ ɖihikiɣ? (b) Ɛzɩma wondu ndʋ, tɩwazɩ-ŋ?

6 Koobu evebu nɔɔyʋ wɛnɩ pɩnzɩ 19 nɛ ɛwɛ Etaazuunii ɛjaɖɛ taa. Ɛyɔɔdɩ hatʋ cabɩ takayɩsɩ naalɛ nzɩ sɩ-tɔm ɖɩyɔɔdaa nɛ pɩɖɛɛ yɔ sɩ-yɔɔ se: “Takayɩsɩ nzɩ, sɩɩwazɩ-m siŋŋ. Mɛnkpɛlɩkɩ-sɩ tam sakɩyɛ.” Fransɩ ɛjaɖɛ taa koobu pɛlɛ nɔɔyʋ mawa se: “Tɔm ñʋŋ ‘Hasard ou conception’ labɩ-m piti kpem. Ɩwɩlɩɣ se ñɩnɩyaa sɔsaa pɩzɩɣ nɛ pamaɣzɩnɩ wondu ndʋ Ɛsɔ lɩzɩ kedeŋa yɔɔ yɔ, ɛlɛ paapɩzɩɣ nɛ polu nabʋyʋ nɛ pɩwɛɛ ɖeyi ɖeyi ɛzɩ mbʋ Ɛsɔ lɩzaa yɔ.” Halɩbɩɣa nakɛyɛ wɛnɩ pɩnzɩ 15 nɛ kɛwɛ Afrika Hadɛ Kiŋ ɛjaɖɛ taa. Ka-lʋlɩyaa yɔɔdaa se: “Alɩwaatʋ ndʋ ɖɛ-pɛlɛ mʋʋ Réveillez-vous! yɔ, ɖoŋ ɖoŋ lɛ, tɔm ñʋʋ ŋgʋ payaɣ se ‘Interview’ yɔ ɛcalɩɣ kalʋʋ.” Piyele nɛ ña yɔ? Ŋɖiɣni pana ñaɣʋ se wondu ndʋ Yehowa ɛgbɛyɛ haɣ-ɖʋ yɔ, tɩwazɩ-ŋ? Wondu ndʋ, tɩpɩzɩɣ tɩsɩnɩ-ŋ nɛ ñe-tisuu cɛyɩsɩ ɛzɩ tɩʋ ŋgʋ ki-lila kam camɩyɛ yɔ. Ye ñe-tisuu ɛcɛyɩsɩ camɩyɛ yɔ, pɩkaɣ-ŋ sɩnʋʋ nɛ ŋkaɖɩnɩ cɛtɩm wɩlɩtʋ.—Yer. 17:5-8.

WƐƐNƖ TISUU BIBL YƆƆ

7. Ɛbɛ yɔɔ Ɛsɔ sɔɔlaa se ŋlabɩnɩ ña-maɣzɩm tʋmɩyɛ camɩyɛ?

7 Ye ŋpɔzʋʋ ña-tɩ tɔm se ŋna mbʋ pʋyɔɔ ŋtisiɣ Bibl yɔɔ yɔ, pɩkɛ kɩwɛɛkɩm na? Aayɩ. Yehowa sɔɔlaa se ŋlabɩnɩ ña-maɣzɩm tʋmɩyɛ camɩyɛ nɛ ‘ŋwili’ nɛ ŋna se mbʋ pɩ-yɔɔ ŋtisiɣ yɔ, pɩkɛ toovenim. Ɛtɩsɔɔlɩ se ŋtisi nabʋyʋ yɔɔ yem mbʋ pʋyɔɔ yɔ lalaa tisiɣ pɩ-yɔɔ. Ye mbʋ, labɩnɩ ña-maɣzɩm tʋmɩyɛ nɛ ‘ŋtɩlɩ toovenim tɔm’ ndʋ tɩwɛ Bibl taa yɔ camɩyɛ. Nɛ toovenim tɔm ndʋ, tɩpɩzɩɣ tɩsɩnɩ-ŋ nɛ ŋkpazɩ ñe-tisuu ɖoŋ. (Kalɩ 1 Tesalooniki 5:21; 1 Timootee 2:4.) Mbʋ pɩpɩzɩɣ pɩsɩnɩ-ŋ nɛ ŋtɩlɩ toovenim tɔm ndʋ yɔ lɛ se ŋkpɛlɩkɩ tɔm ndʋ ŋsɔɔlaa se ŋtɩlɩ nɛ pɩkpaɖɩ yɔ.

8, 9. (a) Tɔm ndʋ nabɛyɛ pɩzɩɣ palɩzɩ se pɛkpɛlɩkɩɣ? (b) Nabɛyɛ kpaɣ alɩwaatʋ nɛ pamaɣzɩ tɔm ndʋ pɛkpɛlɩkaa yɔ tɩ-yɔɔ lɛ, ɛzɩma pɩwazɩ-wɛ?

8 Nabɛyɛ lɩzaa se pɛkpɛlɩkɩɣ Bibl taa natʋ tɔm. Lalaa ñalɩzaa se pɛkpɛlɩkɩɣ nɛ pana nɔɔ kʋɖʋmaɣ ŋga kɛwɛ Bibl taa kɛdɛsɩ nɛ tɔm ndʋ caanaʋ taa tɔm taa tazɩyaa, caanaʋ taa tɛtɛɛ wondu ñɩnɩyaa nɛ lɛɣtʋ ñɩnɩyaa pɔyɔɔdaa yɔ. Ŋpɩzɩɣ nɛ ŋtazɩ natʋ tɔm ndʋ tɩwɛ Kiɖe Tɛɛ Tɔm 3:15 taa yɔ, tɩ-taa. Yehowa yɔɔdɩ natʋ tɔm ndʋ alɩwaatʋ ndʋ Aɖam nɛ Ɛva pakaɖɩnɩ-ɩ Edɛɛnɩ kaɖaɣ taa yɔ. Pɩkɛ Bibl taa kajalaɣ natʋ tɔm ndʋ tɩsɩɣnɩ-ɖʋ se ɖɩtɩlɩ se Yehowa ɖeke mʋnɩna se ɛtɔɔ kewiyitu kedeŋa kpeekpe yɔɔ yɔ, nɛ piileɖiɣ lɛ ɛkaɣ lɩzʋʋ ɛyaa pa-kʋñɔmɩŋ kpeekpe taa. Ɛzɩma ŋpɩzɩɣ nɛ ŋkpɛlɩkɩ Kiɖe Tɛɛ Tɔm 3:15 taa tɔm? Kajalaɣ lɛ, ŋpɩzɩɣ nɛ ŋñɩnɩ masɩ nzɩ sɩwɩlɩɣ ɛzɩma natʋ tɔm ndʋ tɩkaɣ labʋ yɔ. Pʋwayɩ lɛ, ŋñɩnɩ nɛ ŋna alɩwaatʋ ndʋ tɩ-taa pama masɩ nzɩ yɔ, nɛ ŋcɔlɩ-sɩ camɩyɛ kpaɣnɩ ŋga pacalɩnɩ maʋ nɛ piwolo pɩsɩɩnɩ ŋga pɩɖɩɣnaa yɔ. Piileɖiɣ lɛ, ŋkaɣ naʋ se Bibl mayaa taacaɣ wezuu alɩwaatʋ kʋɖʋmtʋ taa, paa mbʋ yɔ tɔm ndʋ pamawa yɔ tiyeba nɛ pazɩ pazɩ lɛ, natʋ tɔm ndʋ, tɩ-taa tʋ camɩyɛ. Ye ŋlakɩ mbʋ yɔ, pɩtʋʋ fɛyɩ se pɩkaɣ-ŋ sɩnʋʋ nɛ ŋna se “fezuu kiɖeɖeu” kaaɖiyini Bibl mayaa mba.—2 Pɩy. 1:21.

9 Caama ɛjaɖɛ taa, koobu evebu nɔɔyʋ yɔɔdaa se: “Paa Bibl taa takayaɣ ŋga lɛ, kɔyɔɔdʋʋ Ɛsɔ Kewiyaɣ yɔɔ tɔm, ŋgʋ ɛyaa ɛzɩ 40 mbʋ yɔ manɩ-kʋ. Nɛ pa-taa sakɩyɛ kaacaɣ wezuu alɩwaatʋ ndɩ ndɩ taa nɛ pataatɩlɩ ɖama.” Koobu halɩñɩnʋ nɔɔyʋ wɛ Ositralii ɛjaɖɛ taa. Ɛkpɛlɩkɩ 15 décembre 2013 tɛ Feŋuu Tilimiye taa tɔm ñʋʋ nakʋyʋ lɛ, pitukuni-i siŋŋ. Tɔm ñʋʋ ŋgʋ, kɩlɩzɩ Paska kazandʋ ndʋ Izrayɛɛlɩ  piya tɔkaɣ yɔ tɩ-tɔbʋʋ, nɛ kɩwɩlɩ ɛzɩma tɩlabɩ nɔɔ kʋɖʋmaɣ nɛ Kiɖe Tɛɛ Tɔm 3:15 nɛ Mesiya kɔmtʋ yɔ. Ɛmawa se: “Kpɛlɩkʋʋ mbʋ, pikuli mɛ-ɛza nɛ mana ɛzɩma Yehowa wɛ ɖeu pɩdɩɩfɛyɩ yɔ. Ɛzɩma ɛɖʋ ɖʋtʋ ndʋ Izrayɛɛlɩ piya alɩwaatʋ taa nɛ eyele nɛ tɩla Yesu yɔɔ yɔ, pɩlabɩ-m piti kpem. Pɩɩwɛɛ se mansɩŋ kpem nɛ mamaɣzɩ nɛ mana ɛzɩma Paska kazandʋ ndʋ tɩɩsɩŋnɩ pʋyʋ nɔɔyʋ yɔ.” Ɛbɛ yeba nɛ koobu halɩñɩnʋ ɛnʋ ɛyɔɔdɩ tɔm ndʋ? Ɛkpaɣ alɩwaatʋ nɛ ɛmaɣzɩ tɔm ndʋ ɛkalaa yɔ tɩ-yɔɔ nɛ ‘ɛnɩɩ tɩ-tɔbʋʋ.’ Pɩsɩnɩ-ɩ nɛ ɛkpazɩ e-tisuu ɖoŋ nɛ ɛñɔtɩnɩ Yehowa nɛ pɩkɩlɩ.—Mat. 13:23.

10. Ɛzɩma Bibl mayaa kaawɛ toovenim yɔ, ɛzɩma tɩyɛ pɩkpazɩɣ ɖe-tisuu ɖoŋ?

10 Ye ɖɩmaɣzɩɣ ɖɔɖɔ ɛzɩma Bibl mayaa kaawɛ abalɩtʋ nɛ pɛwɛɛ toovenim yɔ pɩ-yɔɔ kɔyɔ, pɩkpazɩɣ ɖe-tisuu ɖoŋ. Caanaʋ taa takayɩsɩ mayaa yɔɔdaɣ tɔm kɩbandʋ ɖeke pa-ajɛɛ nɛ pa-ajɛɛ ñʋndɩnaa yɔɔ. Ɛlɛ, Yehowa tɛ nayaa ñɔyɔɔdaɣ toovenim paa ɛzɩmtaa. Petisaɣ faaa nɛ pɔyɔɔdʋʋ ɛjandʋ ndʋ Ɛsɔ samaɣ nɛ ka-awiya paawɛna yɔ. (4 Aw. 16:9, 10; 24:18-22) Pɩtasɩ lɛ, pɔyɔɔdaɣ pa-maɣmaɣ pɛ-ɛjandʋ nɛ Ɛsɔ sɛyaa lalaa ɛjandʋ tɔm. (2 Sam. 12:1-14; Mark. 14:50) Krandɩ Pretaañɩ koobu evebu nɔɔyʋ yɔɔdaa se: “Pɩwɛ kaɖɛ se ŋna ɛyaa yɔɔdʋʋ toovenim mbʋ. Pɩkpazɩɣ ɖe-tisuu ɖoŋ se toovenim taa lɛ, Bibl lɩnɩ Yehowa cɔlɔ.”

11. Ɛzɩma Bibl paɣtʋ kila pɩzɩɣ asɩnɩ piya evelisi nɛ sɩwɛɛnɩ tisuu Bibl yɔɔ?

11 Ɛyaa sakɩyɛ kpaɣ Bibl paɣtʋ kila nɛ palabɩnɩ tʋmɩyɛ nɛ pɩwazɩ-wɛ. Piyeba nɛ petisi se toovenim taa lɛ, kɩlɩnɩ Ɛsɔ cɔlɔ. (Kalɩ Keɣa 18:8-12.) Koobu pɛlɛ nɔɔyʋ wɛ Japɔŋ ɛjaɖɛ taa. Ɛmawa se: “Ɛzɩma mɔ-hɔʋ taa mba kaakpaɣ Bibl paɣtʋ kila nɛ palabɩnɩ tʋmɩyɛ yɔ, piyeba nɛ ɖihiɣ koboyaɣ siŋŋ. Piyeba ɖɔɖɔ nɛ laŋhɛzɩyɛ, nɔɔ kʋɖʋmaɣ nɛ sɔɔlɩm pɛwɛɛ ɖɛ-hɛkʋ taa.” Bibl paɣtʋ kila sɩɣnɩ-ɖʋ se ɖikizi cɛtɩm Ɛsɔ sɛtʋ nɛ cɛtɩm lɩmaɣza. (Keɣa 113B:3-8) Wɩlɩtʋ ndʋ tɩtɔŋ se Ɛsɔ fɛyɩ yɔ, ɖoŋ weyi tɩwɛnɩ ɛyaa yɔɔ? Tiyeki nɛ ɛyaa kpakɩɣ kedeŋa ɛzɩ ɛsɔ nɔɔyʋ yɔ, nɛ pakpakɩɣ Yehowa ɖoŋ nɛ pɛcɛlɩɣ kedeŋa. Ɛyaa mba pɔtɔŋ se Ɛsɔ fɛyɩ yɔ, pamaɣzɩɣ se pʋcɔ nɛ piɖeni ɛyaa lɛ, pa-maɣmaɣ pɔ-cɔlɔ pɩlɩɣna. Ɛlɛ ye ɖɩcɔnɩ mbʋ palaba yɔ, patɩpɩzɩ nɛ pasɩnɩ ɛyaa nɛ pɛwɛɛnɩ lidaʋ nakʋyʋ cee wayɩ yɔɔ.—Keɣa 145:3, 4.

ALƖWAATƲ NDƲ ÑA NƐ LALAA ƖLAKƖ FAAWƖYƐ YƆ

12, 13. Ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ ɖɩkpaɣna nɛ ɖa nɛ sukulibiya, wɩlɩyaa yaa ɛyaa lalaa ɖɩla faawɩyɛ wondu kɩlɩzɩtʋ yɔɔ yaa Bibl yɔɔ?

12 Alɩwaatʋ ndʋ ña nɛ ɛyaa lalaa ɩlakɩ faawɩyɛ wondu kɩlɩzɩtʋ nɛ Bibl pɔ-yɔɔ yɔ, ɛzɩma ŋpɩzɩɣ ŋkpaɣna nɛ pɩlʋlɩ pee kɩbana? Kajalaɣ lɛ, ñɩnɩ nɛ ŋna mbʋ pɩ-yɔɔ petisiɣ yɔ. Ɛyaa nabɛyɛ tɔŋ se petisiɣ évolution wɩlɩtʋ yɔɔ, ɛlɛ pamaɣzɩɣ ɖɔɖɔ se Ɛsɔ wɛɛ. Pamaɣzɩɣ se évolution yɔɔ Ɛsɔ tɩŋnaa nɛ ɛlɩzɩ wondu ndɩ ndɩ ndʋ tɩwɛ wezuu yɔ. Lalaa ñɔtɔŋ se mba tisiɣ évolution wɩlɩtʋ yɔɔ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ye pɩtaakɛ toovenim yɔ, pataawɩlɩɣ-tʋ sukuli taa. Lalaa ñeyebi tisuu Ɛsɔ yɔɔ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ Ɛsɔ sɛtʋ agbaa yeba nɛ pitibi-wɛ yɔɔɔ. Ye mbʋ, alɩwaatʋ ndʋ ña nɛ nɔɔyʋ ɩlakɩ faawɩyɛ pɩlɩɩnɩ ɛzɩma wezuu paɣzaa yɔ pɩ-yɔɔ yɔ, ɖoŋ ɖoŋ lɛ, pɩwɛɣ ɖeu se ŋcalɩ-ɩ pɔzʋʋ tɔm nɛ ŋna mbʋ pɩ-yɔɔ etisiɣ yɔ. Ye ŋnɩɣ ɛ-tɔm taa nɛ ŋwelisiɣni-i camɩyɛ yɔ, pʋtɔma ɛkaɣ tisuu nɛ ewelisini-ŋ camɩyɛ ɖɔɖɔ.—Tiiti 3:2.

13 Ye nɔɔyʋ ɛkaɖɩɣnɩ-ŋ se pʋyɔɔ ŋtisiɣ se Ɛsɔ lɩzɩnɩ wondu yɔ, ɛzɩma ŋpɩzɩɣ ŋkpaɣna? Pɔzɩ-ɩ nɛ ñamtʋ se eheyi-ŋ ɛzɩma ɛmaɣzɩɣ se wezuu paɣzaa yɔ. Pʋwayɩ lɛ, ŋpɩzɩɣ nɛ ŋheyi-i se ye wondu natʋyʋ ɩlɛɣzɩna nɛ tɩpɩsɩ lɛɛtʋ yɔ, pɩpɔzʋʋ se wonuu ŋgʋ kɩcalɩ wɛʋ yɔ, kɩpɩzɩ nɛ kihuu kɩ-tɩ yɔɔ. Lɔŋsɩnɖʋ weyi payaɣ se David Deamer yɔ, ɛyɔɔdaa se pʋcɔ nɛ pɩpɩzɩ nɛ pɩla mbʋ lɛ, pʋpɔzʋʋ se wonuu ŋgʋ kɩcalɩ wɛʋ yɔ, (1) kɩwɛɛnɩ tɔnʋʋ ŋgʋ kɩkandɩyɩɣ kɩ-yɔɔ yɔ; (2) kɩpɩzɩ kɩmʋ ɖoŋ weyi iyeki se kɩwɛɛ wezuu yɔ nɛ kɩlabɩnɩ-ɩ tʋmɩyɛ; (3) kɩwɛɛnɩ mbʋ pɩwɩlɩɣ ɛzɩma kɩkaɣ wɛʋ nɛ ɛzɩma kɩkaɣ paɣlʋʋ yɔ; nɛ (4) kɩpɩzɩ nɛ kɩɖɛzɩ kɩ-wɛtʋ wondu lɛɛtʋ ndʋ tɩlɩɣnɩ kɩ-taa yɔ. Lɔŋsɩnɖʋ ɛnʋ  ɛtasɩ yɔɔdʋʋ se: “Wonuu ŋgʋ kɩwɛ wezuu yɔ, paa kɩwɛ ññɩɩ ɛzɩma yɔ, kɩ-wɛtʋ wɛ maamaaci kpem. Nɛ pɩlakɩ ɛyaa piti pɩdɩɩfɛyɩ.”

14. Ye pɩwɛ-ŋ kaɖɛ se ña nɛ ɛyaa ɩla faawɩyɛ évolution wɩlɩtʋ yɔɔ yaa wondu kɩlɩzɩtʋ yɔɔ yɔ, ɛbɛ ŋpɩzɩɣ nɛ ŋla?

14 Ye pɩwɛ-ŋ kaɖɛ se ña nɛ lalaa ɩla faawɩyɛ évolution wɩlɩtʋ yaa wondu kɩlɩzɩtʋ yɔɔ yɔ, ŋpɩzɩɣ ŋkpaɣ kɩɖaʋ ŋgʋ apostoloo Pɔɔlɩ kaalabɩnɩ tʋmɩyɛ yɔ. Ɛmawa se: “Paa ɖɩɣa ŋga lɛ, nɔɔyʋ manɩ-kɛ, nɛ weyi ɛma pɩtɩŋa payɩ yɔ, ɛnʋ lɛ Ɛsɔ.” (Ebr. 3:4) Ye ŋtɩŋnɩ nʋmɔʋ ŋgʋ kɩ-yɔɔ yɔ, pɩlʋlʋʋ pee kɩbana siŋŋ. Mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɛyaa tɩŋa nawa se paa ɖɩɣa ŋga lɛ, ɛyʋ nɔɔyʋ manɩ-kɛ. Ye mbʋ, pɩwɩlɩɣ se wondu kɩlɩzɩtʋ ndʋ tɩ-tɔm wɛ maamaaci nɛ pɩkɩlɩ ɖɩɣa yɔ, nɔɔyʋ lɩzɩnɩ-tʋ. Ŋpɩzɩɣ ɖɔɖɔ ŋtɩŋnɩ ɛgbɛyɛ takayaɣ nakɛyɛ yɔɔ. Pɩɣa evelaɣ nakɛyɛ kaaheyi koobu halɩñɩnʋ nɔɔyʋ se ŋga eetisiɣ Ɛsɔ yɔɔ, ɛlɛ évolution wɩlɩtʋ yɔɔ ketisiɣ. Peeɖe koobu ɛnʋ ɛtɩŋnɩ La vie a-t-elle été créée? Cinq questions à se poser sur l’origine de la vie hatʋ cabɩ takayɩsɩ yɔɔ nɛ ɛ nɛ kɛ pala faawɩyɛ. Pɩlabɩ kpɩtaʋ kʋɖʋmʋʋ mbʋ yɔ pʋwayɩ lɛ, pɩɣa evelaɣ ŋga kɔyɔɔdɩ se: “Lɛɛlɛɛyɔ lɛ, mentisiɣ Ɛsɔ yɔɔ.” Piyeba nɛ pɩɣa evelaɣ ŋga kapaɣzɩ Bibl kpɛlɩkʋʋ nɛ kɔkɔɔ kapɩsɩ koobu.

15, 16. (a) Ɛzɩma ŋpɩzɩɣ ŋkpaɣna nɛ ña nɛ nɔɔyʋ ɩla faawɩyɛ Bibl yɔɔ? (b) Nɛ tɔm ndʋ yɔɔ pɩwɛɛ se ŋtaasɔɔ?

15 Ye nɔɔyʋ ɛpɩtɩɣ Bibl yɔɔ, ɛzɩma ŋpɩzɩɣ ŋkpaɣna nɛ ña nɛ ɩ ɩla faawɩyɛ? Pɔzɩ-ɩ nɛ eheyi-ŋ mbʋ pɩ-yɔɔ etisiɣ yɔ, nɛ ŋñaɣ pana nɛ ŋtɩlɩ tɔm ndʋ tɩpɩzɩɣ nɛ tɩkɛdɩnɩ-ɩ yɔ. (Ad. 18:13) Ye lɛɣtʋ ñɩnʋʋ ɛkɛdɩnɩ-ɩ yɔ, pʋtɔma ɛ-taa kaɣ labʋ leleŋ alɩwaatʋ ndʋ ŋwɩlɩɣ-ɩ se Bibl labɩ nɔɔ kʋɖʋmaɣ nɛ lɛɣtʋ ñɩnʋʋ yɔ. Lalaa taa kaɣ labʋ leleŋ alɩwaatʋ ndʋ ŋwɩlɩɣ-wɛ se Bibl taa natʋ tɔm lakɩ toovenim taa nɛ tɩwɛ nɔɔ kʋɖʋmaɣ nɛ ndʋ caanaʋ taa tɔm taa tazɩyaa mawa yɔ. Ŋpɩzɩɣ ɖɔɖɔ nɛ ŋyɔɔdɩ Bibl paɣtʋ kila wena apɩzɩɣ asɩnɩ ɛyaa yɔ a-tɔm, ɛzɩ wena awɛ Yesu pʋʋ yɔɔ tɔm yɔɔdʋʋ taa yɔ.

16 Taasɔɔ se ña-kaɖʋwa tɩkɛna se ña nɛ ɛyaa ɩhɔ tɔm, ɛlɛ pɩwɛɛ se ŋsɩnɩ-wɛ nɛ panɩɩ tɔm taa. Pʋyɔɔ lɛ, alɩwaatʋ ndʋ pɔyɔɔdʋʋ yɔ pɩwɛɛ se ŋwelisini-wɛ camɩyɛ. Pɔzɩ tɔm nɛ ñamtʋ, nɛ pʋwayɩ lɛ ŋyɔɔdɩ mbʋ pɩ-yɔɔ ŋtisiɣ yɔ nɛ nɔɔ kɩbaŋa nɛ ñamtʋ, kɔzɩ kɔzɩ alɩwaatʋ ndʋ ŋyɔɔdʋʋnɩ ɛyaa mba pakɩlɩ-ŋ yɔ. Ye ŋlakɩ mbʋ yɔ, pɩkaɣ-wɛ kɛdɩnʋʋ se pewelisini-ŋ. Pɩtasɩ lɛ, pakaɣ naʋ se paa ŋkɛ pɩɣa evelaɣ yɔ, ŋkpaɣ alɩwaatʋ nɛ ŋmaɣzɩ mbʋ pɩ-yɔɔ ŋtisiɣ yɔ pɩ-yɔɔ camɩyɛ. Ɛlɛ ye ŋnawa se nabɛyɛ caɣ se pɔhɔ tɔm kɩhɔm yem yaa pañɩnɩɣ se pohoŋi-ŋ ñe-tisuu yɔɔ yem yɔ, pɩtɩcɛyɩ se ŋkʋ ña-tɩ se ŋlɩzɩɣ-wɛ tɔm taa.—Ad. 26:4.

ÑƖNƖ BIBL TAA TOOVENIM TƆM NƐ ŊKPAZƖ ÑE-TISUU ÐOŊ

17, 18. (a) Ɛbɛ pɩzɩɣ pɩsɩnɩ-ŋ nɛ ŋwɛɛnɩ tisuu siŋŋ? (b) Tɔm ndʋ yɔɔ ɖɩkaɣ cosuu ñʋʋ ŋgʋ kɩkɔŋ yɔ kɩ-taa?

17 Bibl taa kajalaɣ wɩlɩtʋ ɖeke ɛɛpɩzɩɣ tɩsɩnɩ-ɖʋ nɛ ɖɩwɛɛnɩ tisuu siŋŋ. Ye mbʋ, kpaɣ alɩwaatʋ nɛ ŋtazɩ Bibl taa tɔm cukaŋ ñɩndʋ taa, ɛzɩ ɛyʋ kpakʋʋ alɩwaatʋ nɛ ɛñɩnɩɣ ñɩm nabʋyʋ yɔ. (Ad. 2:3-6) Labɩnɩ tʋmɩyɛ tɔm ñɩnʋʋ wondu ndʋ tɩwɛ kʋnʋmɩŋ nɩɩyɩ taa yɔ. Tɩ-taa natʋyʋ yɔ: Watchtower Library, BIBLIOTHÈQUE EN LIGNE, Index des publications yaa Guide de recherche pour les Témoins de Jéhovah. Pɩtasɩ lɛ, la ɖʋtʋ nɛ ŋkalɩ Bibl tɩŋa pɩnaɣ taa. Ye ɖɩkalɩɣ Bibl mbʋ yɔ, pɩkpazɩɣ ɖe-tisuu ɖoŋ siŋŋ. Mbʋ sɩnɩnɩ egeetiye yɔɔ cɔnɩyʋ nɔɔyʋ nɛ ɛñɔtɩnɩ Yehowa kpam alɩwaatʋ ndʋ ɛɛkɛ pɩɣa evelaɣ yɔ. Ɛkɛdaa se: “Mankalɩ Bibl tɩŋa, nɛ mbʋ sɩnɩnɩ-m nɛ mana se kɩlɩnɩ Ɛsɔ cɔlɔ. Piyeba nɛ pʋwayɩ lɛ, Bibl taa kɛdɛsɩ nzɩ mankalɩ alɩwaatʋ ndʋ maakɛ pɩɣa ɛjam yɔ, manɩɩ sɩ-tɔbʋʋ camɩyɛ. Mbʋ sɩnɩnɩ-m nɛ mɛnɖɛɛnɩ ɛzɩdaa fezuu taa.”

18 Lʋlɩyaa, ɩtaasɔɔ se pʋcɔ nɛ mi-piya pɩɩ fezuu taa lɛ, mɩ pɩwɛɛ se ɩsɩnɩ-sɩ. Ɛzɩma ɩpɩzɩɣ nɛ ɩsɩnɩ-sɩ nɛ sɩwɛɛnɩ tisuu siŋŋ? Ñʋʋ ŋgʋ kɩkɔŋ yɔ, kɩkaɣ-mɩ sɩnʋʋ nɛ ɩna nʋmɔŋ weyi ɩ-yɔɔ ɩpɩzɩɣ ɩtɩŋna nɛ ɩsɩnɩ-sɩ yɔ.