Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

“Ɛsɔtɔm” wɛ wezuu

Tɔm ndʋ ɖa-takayɩsɩ kalɩyaa pɔzʋʋ yɔ

Tɔm ndʋ ɖa-takayɩsɩ kalɩyaa pɔzʋʋ yɔ

“Ɛsɔtɔm” ndʋ pɔyɔɔdɩ tɩ-tɔm Ebree 4:12 taa se tɩwɛ wezuu nɛ tɩwɛɛ ɖoŋ yɔ, ɛbɛ tɩkɛnaa?

Tɔm ndʋ apostoloo Pɔɔlɩ yɔɔdaa pʋcɔ nɛ ɛyɔɔdʋʋ mayaɣ ŋga kɔ-tɔm yɔ, tɩwɩlɩɣ se tamaɣ ŋga Ɛsɔ laba nɛ kɛwɛɛ Bibl taa yɔ, kɔ-tɔm ɛyɔɔdaɣ.

Ðoŋ ɖoŋ lɛ, alɩwaatʋ ndʋ ɛgbɛyɛ takayɩsɩ yɔɔdʋʋ Ebree 4:12 tɔm yɔ, sɩwɩlɩɣ ɖoŋ weyi Bibl wɛna se kɩlɛɣzɩ ɛyaa weziŋ yɔ, nɛ pɩmʋnɩ mbʋ. Ɛlɛ pɩcɛyaa se ɖɩmaɣzɩ tɔm ndʋ tɩcɔ Ebree 4:12 nɛ tɩta yɔ tɩ-yɔɔ. Pɔɔlɩ seɣtaɣ Ebree Krɩstʋ ñɩma se paɖʋ nesi Ɛsɔ tamaɣ. Tamaɣ ŋga, pama kɔ-yɔɔ tɔm sakɩyɛ masɩ kele kele taa. Pɔɔlɩ kpaɣ Izrayɛɛlɩ piya nzɩ poholi-sɩ Egipiti mba nesi tɛɛ yɔ sɩ-kɩɖaʋ. Sɩɩwɛnɩ lidaʋ se sɩkaɣ sʋʋ tɛtʋ ndʋ “tɩ-taa naalɩm nɛ tɩŋ num pekpeŋ yem yɔ,” nɛ sihiɣ ɖɩhɛzɩyɛ siŋŋ.—Egl. 3:8; Wp. 12:9, 10.

Tamaɣ ŋga Yehowa kaalabɩ Izrayɛɛlɩ piya. Ɛlɛ pʋwayɩ lɛ, sɩla laŋɩyɛ kpɩzɩŋ nɛ silesi tisuu. Piyeba nɛ sɩ-taa sakɩyɛ tɩpɩzɩ nɛ sɩsʋʋ Ɛsɔ ɖɩhɛzɩyɛ taa. (Kɩg. 14:30; Yoz. 14:6-10) Paa mbʋ yɔ, Pɔɔlɩ sɔzaa se lidaʋ wɛɛ se ɛyaa kaɣ ‘sʋʋ Ɛsɔ ɖɩhɛzɩyɛ taa.’ (Ebr. 3:16-19; 4:1) Lidaʋ tɔm ndʋ, tɩkɛ Ɛsɔ tamaɣ hɔɔlʋʋ nakʋyʋ. Ɛzɩ Ebree Krɩstʋ ñɩma yɔ, ɖa ɖɔɖɔ ɖɩpɩzɩɣ ɖɩkpɛlɩkɩ nɛ ɖɩtɩlɩ Ɛsɔ tamaɣ nɛ ɖɩɖʋ-kɛ nesi. Pɔɔlɩ ñɩnaɣ se ɛwɩlɩ se lidaʋ tɔm ndʋ, tɩlɩnɩ Masɩ taa na, pʋyɔɔ ɛkpaɣ tɔm ndʋ tɩwɛ Kiɖe Tɛɛ Tɔm 2:2 nɛ Keɣa 94:11 taa yɔ nɛ ɛlabɩnɩ tʋmɩyɛ.

Pɩtʋʋ fɛyɩ se ɖa-taa wɛ leleŋ se ɖɩtɩlɩ se lidaʋ tɔm ndʋ pɔyɔɔdaa se ɛyaa kaɣ ‘sʋʋ Ɛsɔ ɖɩhɛzɩyɛ taa yɔ, tɩkpɛndɩ tɩwɛ ɖoŋ mbʋ.’ Ðitisaa se ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩsʋʋ Ɛsɔ ɖɩhɛzɩyɛ taa, pʋyɔɔ ɖɩwɛɛ nɛ ɖɩñakɩ pana se ɖɩsʋʋ ɖɩhɛzɩyɛ nɖɩ ɖɩ-taa. Pɩtɩkɛ Moyizi Paɣtʋ yɔɔ ɖɔm yaa tʋma kɩbana lɛɛna labʋ yebina se ɖɔ-tɔm ɛkɛdɩnɩ Yehowa. Ɛlɛ tisuu mbʋ ɖɩwɛna yɔ, piseɣti-ɖʋ nɛ ɖɩɖʋ tamaɣ ŋga nesi, nɛ piseɣtiɣ-ɖʋ se ɖiwolo pɩ-yɔɔ nɛ ɖɩɖʋʋ-kɛ nesi mbʋ. Pɩtasɩ lɛ, ɛzɩ ɖɩyɔɔdʋʋ nɛ pɩɖɛɛ yɔ, ɛjaɖɛ kpeekpe yɔɔ ɛyaa kudokiŋ sakɩyɛ paɣzɩ Bibl kpɛlɩkʋʋ se pɩsa nɛ patɩlɩ Ɛsɔ tamaɣ. Piseɣti pa-taa sakɩyɛ nɛ pɛlɛɣzɩ pe-wezuu caɣʋ, pɛwɛɛnɩ tisuu, nɛ paha pa-tɩ nɛ pamɩyɩsɩ-wɛ lɩm. Ɛzɩma Bibl wɛɛ nɛ kɩlɛɣzɩɣ pe-wezuu caɣʋ yɔ, pɩwɩlɩɣ kpayɩ kpayɩ se “Ɛsɔtɔm” wɛ wezuu nɛ tɩwɛɛ ɖoŋ. Ɛsɔ tamaɣ ŋga pɔyɔɔdɩ kɔ-tɔm Bibl taa yɔ, kɛtɛm lɛɣzʋʋ ɖe-wezuu caɣʋ, nɛ kakaɣ wobu pɩ-yɔɔ nɛ kɛwɛɛnɩ ɖoŋ ɖe-wezuu caɣʋ yɔɔ tam.