Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo menuwaa cikpema ɖeɖe

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa

Kabɩyɛ

FEŊUU TILIMIYE—NĐƖ PƐKPƐLƖKƖƔ YƆ Septembre 2016

Ñʋŋ weyi ɖɩkpɛlɩkɩɣ 24 octobre nɛ piwolo 27 novembre 2016 yɔ, ɩwɛ takayaɣ kanɛ ka-taa.

“Ñe-nesi itaatii yɔɔɔ”

Ɛzɩma Yehowa kpazɩɣ ɛ-sɛyaa ɖoŋ? Ɛzɩma ŋpɩzɩɣ nɛ ŋmaɣzɩnɩ-ɩ?

Wɛɛ lʋbʋ yɔɔ nɛ ŋhiɣ Yehowa wazasɩ

Ɛsɔ sɛyaa katɩɣ kala sakɩyɛ alɩwaatʋ ndʋ pañɩnɩɣ se pɔ-tɔm ɛkɛdɩnɩ Yehowa yɔ. Paa mbʋ papɩzɩɣ nɛ pawa.

Tɔm ndʋ ɖa-takayɩsɩ kalɩyaa pɔzʋʋ yɔ

“Ɛsɔtɔm” ndʋ pɔyɔɔdɩ tɩ-tɔm Ebree 4:12 taa se ‘tɩwɛ wezuu nɛ tɩwɛɛ ɖoŋ’ yɔ, ɛbɛ tɩkɛnaa?

Ɛzɩma pɩwɛɛ se ɖɩlʋ laŋhɛzɩyɛ tɔm yɔɔ komina ñʋndɩnaa ɛzɩdaa yɔ

Ɛzɩma Pɔɔlɩ lʋbɩ e-tisuu yɔɔ ɛ-alɩwaatʋ taa komina ñʋndɩnaa ɛzɩdaa yɔ, pɩpɩzɩɣ pɩkpɛlɩkɩ-ɖʋ lɔŋ sakɩyɛ.

Ðo-wondu suu ɖʋʋ Ɛsɔ hɩɖɛ na?

Bibl paɣtʋ kila pɩzɩɣ aɖiyi-ɖʋ.

Ye ɖiyeba se Yehowa eɖiyi-ɖʋ yɔ, pɩwazɩɣ-ɖʋ

Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa nabɛyɛ kpaɣ lɩmaɣza kɩbana Pɔlɔɔñɩ nɛ Fiiji ajɛɛ taa.

Piya evelisi, ɩkpazɩ mi-tisuu ɖoŋ

Ye ŋpɔzʋʋ ña-tɩ se ɛzɩma ŋpɩzɩɣ nɛ ŋwɩlɩ se toovenim taa lɛ, Ɛsɔ lɩzɩnɩ kedeŋa yɔ, pʋbʋ lɛ tɔm tʋnɛ tɩpɩzɩɣ tɩsɩnɩ-ŋ.

Lʋlɩyaa, ɩsɩnɩ mi-piya nɛ sɩwɛɛnɩ tisuu siŋŋ

Pɩlakɩ-ŋ nabʋyʋ taa ɛzɩ ŋŋpɩzɩɣ nɛ ŋsɩnɩ ñe-piya yɔ? Wondu naanza pɩzɩɣ nɛ tɩsɩnɩ-ŋ.