FEŊUU TILIMIYE—NĐƖ PƐKPƐLƖKƖƔ YƆ Octobre 2019

Ñʋŋ weyi ɖɩkpɛlɩkɩɣ 2-29 Décembre yɔ 2019, ɩwɛ takayaɣ kanɛ ka-taa.

1919​—Pɩlabɩ pɩnzɩ mɩnʋʋ

Pɩnaɣ 1919 taa, Yehowa ha ɖoŋ ɛ-samaɣ se kosusi tɔm nɛ pɩkpaɖɩ ɛzɩma kaasusaa nɛ pɩɖɛɛ yɔ. Ɛlɛ kajalaɣ lɛ, pɩɩpɔzɩ lɛɣzɩtʋ sɔsɔtʋ natʋyʋ Bibl kpɛlɩkɩyaa hɔɔlʋʋ taa.

Pʋcɔ nɛ Ɛsɔ hɔ ɛyaa nɩŋgbaaŋ lɛ, ɛzɩ ɛpakɩ-wɛ tam sakɩyɛ paa ɛzɩmtaa?

Yehowa wɛɛ nɛ ɛpakɩ tɛtʋ kpeekpe yɔɔ ɛyaa nɛ eheyiɣ-wɛ “helim” mbʋ pɩ-tɔm wɛ kaɖɛ siŋŋ nɛ pɩcɛzɩ ɛsɔdaa wɛtʋ ndʋ payɩ papɩzɩɣ nɛ pana menziiniwaa taa nɛ peheyi-wɛ tɩ-tɔm yɔ. Ɛzɩma ɛwɛɛ nɛ ɛpakɩ-wɛ?

Ñɛ-ɛsɩyɛ ɛsɛɛnɩ Ɛsɔ sɔɔlɩm labʋ “kɛdɛzaɣ kɩyakɩŋ” ɖɩdɛnɖɛ taa

Ɛbɛ kaɣ labʋ “kɛdɛzaɣ kɩyakɩŋ” ɖɩdɛnɖɛ taa? Nɛ ɛbɛ Yehowa sɔɔlaa se ɖɩtɩɩlakɩ alɩwaatʋ ndʋ ɖɩɖaŋ mbʋ pɩkaɣ labʋ yɔ?

Ðɔkɩ ñe-siɣsiɣ wɛtʋ kpam “kʋñɔŋ sɔsɔʋ” alɩwaatʋ taa

Ɛbɛ Yehowa kaɣ ñɩnʋʋ se ɖɩla “kʋñɔŋ sɔsɔʋ” alɩwaatʋ taa? Nɛ ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩñɔɔzɩ ɖa-tɩ lɛɛlɛɛyɔ se pɩsa nɛ ɖɩɖɔkɩ ɖe-siɣsiɣ wɛtʋ?

Ɛbɛ Yehowa sɔɔlaa se ŋpɩsɩ nɛ ɛ-sɔɔlɩm la?

Caanaʋ taa lɛ, Yehowa kaayeba nɛ ɛ-sɛyaa sɔɔlɩ nɛ pɛtɛ pɛwɛɛnɩ ɖoŋ se pala tʋma. Ɛzɩma Yehowa haɣ-ɖʋ mbʋ pɩpɔzʋʋ-ɖʋ yɔ sɔnɔ se pɩsa nɛ ɖɩsɛɛ-ɩ?

Sɛɛ Yehowa ɖeke

Pɩsa nɛ ɖɩtɩlɩ se Yehowa ɖeke ɖɩwɛɛ nɛ ɖɩsɛɣ toovenim lɛ, iyele nɛ ɖɩyɔɔdɩ ɖe-wezuu caɣʋ taa hɔɔlɩŋ naalɛ tɔm.