Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Ye ŋwobi ɛgbɛyɛ nɖɩ ɖɩ-taa paayɔɔdʋʋ ña-kʋnʋŋ yɔ, taayele nɛ ŋhɛɛ fezuu taa

Ye ŋwobi ɛgbɛyɛ nɖɩ ɖɩ-taa paayɔɔdʋʋ ña-kʋnʋŋ yɔ, taayele nɛ ŋhɛɛ fezuu taa

“Mɔnɖɔkɩ tɔm ndʋ ŋyɔɔdaa yɔ ma-laŋɩyɛ taa.”—KEƔA 118:11.

HENDU: 142, 47

1-3. (a) Paa wɛtʋ ndʋ taa ɖɩwɛɛ kɔyɔ, ɛbɛ pɩwɛɛ se ɖɩsɩɩ kajalaɣ lone taa? (b) Kala wena mba pɛkpɛlɩkɩɣ kʋnʋŋ kɩfalʋʋ yɔ pakatɩɣ? (c) Nɛ piyeki se ɖɩpɔzɩ ɖa-tɩ tɔm ndʋ? (Cɔnɩ kiɖe tɛɛ kɩlɛmʋʋ.)

SƆNƆ, Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa sakɩyɛ wɛɛ nɛ posusuu laŋhɛzɩyɛ tɔm “ɛjaɖɛ tɩŋa, tɔnʋŋ tɩŋa nɛ ɛyaa tɩŋa” ɛzɩ Yohanɛɛsɩ kaanaʋ natʋ natʋyʋ taa yɔ. (Natʋ 14:6) Pʋtɔma yɔ, ŋwɛɛ nɛ ŋkpɛlɩkɩɣ kʋnʋŋ kɩfalʋʋ nakʋyʋ. Yaa pɩtɩtɩlɩ yɔ, ŋkɛ Ɛsɔtɔm tiyiyu ɛjaɖɛ naɖɩyɛ taa yaa ŋwɛɛ nɛ ŋsusuu tɔm ɖenɖe tɔm susuyaa tɩɖɔɔ yɔ, yaa pɩtɩla ɖɔɖɔ yɔ ŋpaɣzɩ wobu kediɣzisi ɛgbɛyɛ nɖɩ ɖɩ-taa paayɔɔdʋʋ ña-kʋnʋŋ yɔ.

2 Ða Ɛsɔ sɛyaa lɛ, ɖɩnawa se pɩwɛɛ se ɖa-tɩŋa ɖɩsɩɩ ɖa nɛ ɖɔ-hɔʋ ɖe-fezuu taa kɩcɛyɩm kajalaɣ ɖeɖe. (Mat. 5:3) Paa mbʋ yɔ nabʋyʋ taa, ɛzɩma pɩɖɔkɩnɩ-ɖʋ yɔ pʋyɔɔ lɛ, pɩpɩzɩɣ nɛ pɩwɛɛ-ɖʋ kaɖɛ se ɖihiɣ alɩwaatʋ nɛ ɖɩla tɩ-yɔɔ kpɛlɩkʋʋ. Ɛlɛ mba pakʋyaa nɛ powolo agbaa wena a-taa paayɔɔdʋʋ pa-kʋnʋŋ yɔ, pakatɩɣ kala lɛɛna.

3 Pɩtasɩnɩ kʋnʋŋ kɩfalʋʋ kpɛlɩkʋʋ lɛ, pɩwɛɛ se mba pakʋyaa nɛ powolo agbaa wena a-taa paayɔɔdʋʋ pa-kʋnʋŋ yɔ, pɔtɔkɩ fezuu taa tɔɔnaɣ yuŋ ŋga nɛ pakpa ɖoŋ. (1 Kɔr. 2:10) Ɛlɛ  ye paanɩɣ kʋnʋŋ kɩfalʋʋ ŋgʋ camɩyɛ yɔ, ɛzɩma papɩzɩɣ nɛ pala mbʋ? Nɛ ɛbɛ yɔɔ pɩwɛɛ se lʋlɩyaa ɩñaɣ pana nɛ Ɛsɔtɔm tukuni pe-piya laŋa?

MBƲ PƖPƖZƖƔ NƐ PƖKƆNƖ-ÐƲ KAÐƐ FEZUU TAA YƆ

4. Ɛbɛ pɩzɩɣ nɛ pɩkɔnɩ-ɖʋ kaɖɛ fezuu taa? Ha kɩɖaʋ nakʋyʋ.

4 Ye pɩwɛ-ɖʋ kaɖɛ se ɖɩnɩɩ Ɛsɔtɔm taa camɩyɛ kʋnʋŋ kɩfalʋʋ nakʋyʋ taa yɔ, pɩpɩzɩɣ nɛ pɩkɔnɩ-ɖʋ kaɖɛ fezuu taa. Alɩwaatʋ ndʋ Nehemiya nɩwa se Yuda ñɩma mba palɩnɩ Babilooni nɛ papɩsɩ Yerusalɛm yɔ pe-piya nasɩyɩ ɩɩnɩɣ Ebree kʋnʋŋ yɔ, pɩha-ɩ lɩmaɣza siŋŋ. (Kalɩ Nehemiya 13:23, 24.) Piya nzɩ sɩtaapɩzɩɣ se sɩkɛ Ɛsɔ sɛyaa kɩbama, mbʋ pʋyɔɔ yɔ sɩtaanɩɣ Ɛsɔtɔm taa camɩyɛ.—Neh. 8:2, 8.

5, 6. (a) Lʋlɩyaa mba pakʋyaa nɛ powolo agbaa wena a-taa paayɔɔdʋʋ pa-kʋnʋŋ yɔ, ɛbɛ pɔkɔm nɛ peɖiɣzina? (b) Nɛ ɛbɛ yɔɔ?

5 Lʋlɩyaa mba pakʋyaa nɛ powolo agbaa wena a-taa paayɔɔdʋʋ pa-kʋnʋŋ yɔ, pa-taa nabɛyɛ kɔm nɛ pana se sɔɔlɩm mbʋ pe-piya kaawɛnɩ fezuu taa wondu yɔɔ yɔ, pɩwɛɛ nɛ pɩhɛɣ. Ɛzɩma piya nzɩ sɩtaanɩɣ tɔm ndʋ pawɩlɩɣ kediɣzisi taa yɔ tɩ-tɔbʋʋ camɩyɛ yɔ, piyeba nɛ tɔm ndʋ tiitukuuni sɩ-laŋa. Pedro [1] nɛ ɛ-hɔʋ pakʋyɩ Amerika Hadɛ Kiŋ nɛ powolo Ositralii ɛjaɖɛ taa. Ɛyɔɔdaa se: “Alɩwaatʋ ndʋ ɛyʋ yɔɔdʋʋ fezuu taa tɔm yɔ, pɩwɛɛ se titukuni ɛ-laŋɩyɛ nɛ ɛ-maɣzɩm.”—Luka 24:32.

6 Alɩwaatʋ ndʋ ɖɩkalɩɣ tɔm kʋnʋŋ kɩfalʋʋ nakʋyʋ taa yɔ, piitukuuni ɖa-laŋɩyɛ ɛzɩ alɩwaatʋ ndʋ ɖɩkalɩɣ-tʋ ɖa-maɣmaɣ ɖa-kʋnʋŋ taa yɔ. Pɩtasɩ lɛ, ye ɖɩɩpɩzɩɣ se ɖɩyɔɔdɩnɩ ɛyaa kʋnʋŋ nakʋyʋ taa yaa ɖɩɩnɩɣ ndʋ pɔyɔɔdʋʋ yɔ, pɩpɩzɩɣ nɛ pɩnɩɩ-ɖʋ tomnaɣ yɔɔ nɛ pɩcamɩ-ɖʋ fezuu taa. Ye mbʋ, ye ɖe-liu ɛwɛɛ se ɖiwolo ɛgbɛyɛ nɖɩ ɖɩ-taa paayɔɔdʋʋ ɖa-kʋnʋŋ yɔ, pɩwɛɛ se ɖɩñaɣ pana nɛ ɖɩcɔnɩ ɖe-fezuu taa kɩcɛyɩm ɖeɖe.—Mat. 4:4.

PƆCƆNƖ PE-FEZUU TAA WƐTƲ YƆƆ CAMƖYƐ

7. Ɛbɛ Babilooni mba laba se pɩsa nɛ Danɩyɛɛlɩ la pɔ-sɔnzɩ nɛ ɛsɛɛ pɛ-ɛsɔnaa?

7 Alɩwaatʋ ndʋ powoni Danɩyɛɛlɩ nɛ ɛ-taabalaa yomiye taa yɔ, Babilooni mba wɩlɩ-wɛ ‘Kaldee mba yɔɔdaɣ’ se pɩsa nɛ pala pɔ-sɔnzɩ. Pɩtasɩ lɛ, paha-wɛ Babilooni mba hɩla. (Dan. 1:3-7) Babilooni ɛsɔ sɔsɔ weyi payaɣ se Bel yɔ, ɛ-hɩɖɛ pakʋm Danɩyɛɛlɩ. Pɩtɩla yɔ, wiyaʋ Nebukadɩnezaarɩ ñɩnaɣ se eyele nɛ Danɩyɛɛlɩ maɣzɩ se Babilooni ɛsɔ ɛnʋ ɛkɩlɩ Yehowa.—Dan. 4:5.

8. Ɛbɛ sɩnɩ Danɩyɛɛlɩ nɛ ɛɖɔkɩ e-fezuu taa wɛtʋ camɩyɛ alɩwaatʋ ndʋ ɛɛwɛ Babilooni yɔ?

8 Paaha Danɩyɛɛlɩ waɖɛ se ɛtɔɔ tɔɔnaɣ ŋga wiyaʋ tɔkaɣ yɔ, paa mbʋ yɔ, Danɩyɛɛlɩ ɖʋ “ɛ-laŋɩyɛ taa se eepisiɣ ɛ-tɩ.” (Dan. 1:8) Alɩwaatʋ ndʋ ɛɛwɛ Babilooni yɔ, ɛkpɛlɩkaɣ masɩ kiɖeɖesi ɛ-maɣmaɣ ɛ-kʋnʋŋ taa, nɛ mbʋ sɩnɩnɩ-ɩ nɛ ɛɖɔkɩ e-fezuu taa wɛtʋ camɩyɛ. (Dan. 9:2) Piyeba nɛ pɩnzɩ 70 wayɩ lɛ, patɩsɔɔ ɛ-hɩɖɛ Danɩyɛɛlɩ yɔɔ.—Dan. 5:13.

9. Ðoŋ weyi Ɛsɔtɔm kaawɛnɩ weyi ɛma Keɣa 118 yɔ, ɛ-yɔɔ?

9 Ɛsɔtɔm sɩnɩ weyi ɛma Keɣa 118 yɔ nɛ ɛwɛɛ ndɩ nɛ ɛ-alɩwaatʋ taa mba. Ɛyaa mba paawɛ wiyaʋ ɖɩɣa taa yɔ, pa-taa nabɛyɛ yɔɔdaɣ tɔm kɩdɛkɛdɩtʋ ɛ-yɔɔ nɛ pɩɩwɛɛ se ɛlʋbɩnɩ wɛtʋ ndʋ. (Keɣa 118:23, 61) Ɛlɛ eyeba nɛ Ɛsɔtɔm tukuni ɛ-laŋɩyɛ siŋŋ.—Kalɩ Keɣa 118:11, 46.

TAAYELE NƐ ŊHƐƐ FEZUU TAA

10, 11. (a) Alɩwaatʋ ndʋ ɖɩkpɛlɩkɩɣ Bibl yɔ, kaɖʋwa ŋga pɩwɛɛ se ɖɩwɛɛna? (b) Ɛbɛ pɩzɩɣ pɩsɩnɩ-ɖʋ nɛ ɖɩtalɩ kaɖʋwa ŋga? Ha kɩɖaʋ nakʋyʋ.

10 Nabʋyʋ taa, pɩpɩzɩɣ pɩɖɔkɩnɩ-ɖʋ nɛ ɛgbɛyɛ taa tʋma nɛ ɖa-maɣmaɣ ɖa-tʋma, paa mbʋ yɔ pɩwɛɛ se ɖɩñɩnɩ alɩwaatʋ nɛ ɖɩlakɩ tɩ-yɔɔ kpɛlɩkʋʋ nɛ hɔʋ taa Bibl  kpɛlɩkʋʋ. (Efɛz. 5:15, 16) Ɛlɛ, ɖa-kaɖʋwa tɩkɛna se ɖɩkalɩɣ tɔm sakɩyɛ yem nɛ ɖɩɖɛɣ yaa ɖɩñɔɔzʋʋ tɔm ndʋ ɖɩkaɣ cosuu kediɣzisi taa yɔ ti-ɖeke. Ða-kaɖʋwa lɛ se ɖiyele nɛ Ɛsɔtɔm tukuni ɖa-laŋa nɛ pɩkpazɩ ɖe-tisuu ɖoŋ.

11 Pɩsa nɛ ɖɩtalɩ kaɖʋwa ŋga lɛ, ɖɩtaamaɣzɩɣ lalaa kɩcɛyɩm yɔɔ ɖeke alɩwaatʋ ndʋ ɖɩkpɛlɩkɩɣ yɔ, ɛlɛ pɩwɛɛ se ɖɩmaɣzɩ ɖɔɖɔ ɖa-maɣmaɣ ɖe-fezuu taa kɩcɛyɩm yɔɔ. (Fil. 1:9, 10) Pɩwɛɛ se ɖɩtɩlɩ se alɩwaatʋ ndʋ ɖɩñɔɔzʋʋ ɖa-tɩ se ɖiwolo tɔm susuu, kediɣzisi yaa alɩwaatʋ ndʋ ɖɩñɔɔzʋʋ samaɣ taa tɔm natʋyʋ yɔ, pʋtɔma yɔ, ɖɩɩmaɣzɩɣ ɖa-maɣmaɣ ɖe-fezuu taa kɩcɛyɩm yɔɔ. Iyele nɛ ɖɩkpaɣ kɩɖaʋ kʋnɛ. Weyi ɛlakɩ tɔɔnaɣ yɔ, ɛɖɩkɩɣ-kɛ pʋcɔ nɛ ɛcɛlɩ-kɛ ɛyaa; ɛlɛ pɩtɩkɛ tɔɔnaɣ ŋga ɛɖɩkɩɣ yɔ ke-ɖeke keyekina se ɛwɛɛ wezuu. Ye ɛsɔɔlaa se ɛwɛɛ alaafɩya yɔ, pɩwɛɛ se ɛla ɛ-maɣmaɣ ɛ-tɔɔnaɣ nɛ ɛtɔɔ. Mbʋ ɖɔɖɔ ye ɖɩsɔɔlaa se taabalɩyɛ kɩbanɖɛ ɛwɛɛ ɖa nɛ Yehowa ɖɛ-hɛkʋ taa yɔ, pɩwɛɛ se ɖɩkpɛlɩkɩɣ Bibl ɖoŋ ɖoŋ. Pɩsɩɣnɩ-ɖʋ nɛ ɖɩcɔnɩ ɖe-fezuu taa kɩcɛyɩm ɖeɖe.

12, 13. Mba powobi agbaa wena a-taa paayɔɔdʋʋ pa-kʋnʋŋ yɔ, ɛbɛ yɔɔ pɛkpɛlɩkɩɣ Bibl ɖoŋ ɖoŋ pa-maɣmaɣ pa-kʋnʋŋ taa?

12 Mba pakʋyaa nɛ powolo agbaa wena a-taa paayɔɔdʋʋ pa-kʋnʋŋ yɔ, pa-taa sakɩyɛ ɖiɣzinaa se ye pɛkpɛlɩkɩɣ Bibl ɖoŋ ɖoŋ pa-maɣmaɣ pa-kʋnʋŋ taa yɔ, pɩwazɩɣ-wɛ siŋŋ. (Tʋma 2:8) Halɩ Ɛsɔtɔm tiyiyaa nawa se tɔm ndʋ panɩɣ pazɩ pazɩ kediɣzisi taa, ɖenɖe petiyini-wɛ yɔ, pɩtɩkɛ ti-ɖeke tiyekina se pe-tisuu ɛwɛɛ ɖoŋ tam.

13 Alain wɛɛ nɛ ɛkpɛlɩkɩɣ Pɛrsaŋ kʋnʋŋ pɩlakɩ pɩnzɩ lutozo yɔ. Ɛkɛdaa se: “Alɩwaatʋ ndʋ mɔñɔɔzʋʋ kediɣzisi Pɛrsaŋ kʋnʋŋ taa yɔ, mankaŋ ma-lɩmaɣza kʋnʋŋ  yɔɔ na. Ɛzɩma mankaŋ ma-lɩmaɣza kʋnʋŋ kpɛlɩkʋʋ yɔɔ yɔ, piyeki nɛ toovenim tɔm ndʋ mankalɩɣ yɔ, tiitukuuni ma-laŋɩyɛ. Pʋyɔɔ mañɩnɩ alɩwaatʋ nɛ mɛnkpɛlɩkɩɣ Bibl nɛ ɛgbɛyɛ takayɩsɩ lɛɛsɩ ɖoŋ ɖoŋ man-kʋnʋŋ taa.”

ƖSƖNƖ MI-PIYA NƐ SƖKPA ÐOŊ FEZUU TAA

14. (a) Ɛbɛ pɩwɛɛ se lʋlɩyaa ɩla? (b) Nɛ ɛbɛ yɔɔ?

14 Pɩwɛɛ se lʋlɩyaa ɩmaɣzɩ nɛ pana se Ɛsɔtɔm wɛɛ nɛ titukuuni pe-piya laŋa na. Serge nɛ ɛ-halʋ Muriel palabɩ ɛzɩ pɩnzɩ naadozo mbʋ yɔ ɛgbɛyɛ nɖɩ ɖɩ-taa pataayɔɔdʋʋ pa-kʋnʋŋ yɔ. Pɔkɔm nɛ peɖiɣzina se pa-pɩyalʋ weyi ɛwɛnɩ pɩnzɩ 17 yɔ, ɛtaatasɩɣ hiɣu taa leleŋ fezuu taa tʋma labʋ taa. Muriel kɛdaa se: “Pɩtaakɛdɩɣnɩ-ɩ se esusuu tɔm kʋnʋŋ kɩfalʋʋ nakʋyʋ taa, ŋgʋ ɛɛsɔɔlɩ tɔm susuu ɛ-maɣmaɣ ɛ-kʋnʋŋ taa, pʋ-tɔbʋʋ se Fransɩɩ taa.” Serge ñɔyɔɔdaa se: “Ðɩkɔm nɛ ɖɩna se wɛtʋ ndʋ, tɩwɛɛ tɩpɩsɩɣnɩ ɖa-pɩyalʋ nɛ wayɩ lɛ, ɖɩkpaɣ lɩmaɣzɩyɛ se ɖɩpɩsɩɣ ɛgbɛyɛ nɖɩ ɖɩ-taa ɖɩɩwɛɛ yɔ.”

Ɩmaɣzɩ nɛ ɩna se Ɛsɔtɔm wɛɛ nɛ titukuuni mi-piya laŋa na (Cɔnɩ tayʋʋ 14, 15)

15. (a) Wɛtʋ ndʋ pɩzɩɣ tiyele nɛ lʋlɩyaa kpaɣ lɩmaɣzɩyɛ se papɩsɩɣ ɛgbɛyɛ nɖɩ ɖɩ-taa pɔyɔɔdʋʋ kʋnʋŋ ŋgʋ pe-piya nɩɣ camɩyɛ yɔ? (b) Lɔŋ weyi Wayɩ Wayɩ Paɣtʋ 6:5-7 tasɩɣ lʋlɩyaa?

15 Wɛtʋ ndʋ pɩzɩɣ tiyele nɛ lʋlɩyaa kpaɣ lɩmaɣzɩyɛ se papɩsɩɣ ɛgbɛyɛ nɖɩ ɖɩ-taa pɔyɔɔdʋʋ kʋnʋŋ ŋgʋ pe-piya nɩɣ camɩyɛ yɔ? Kajalaɣ lɛ, pɩwɛɛ se pamaɣzɩ nɛ pana se pɛwɛnɩ alɩwaatʋ sakɩyɛ se pasɩnɩ pe-piya nɛ sɩsɔɔlɩ Yehowa nɛ pɛtɛ pasɩnɩ-sɩ nɛ sɩkpɛlɩkɩ kʋnʋŋ kɩfalʋʋ na. Nabʋlɛ lɛ, pʋtɔma yɔ peɖiɣzinaa se pe-piya tɩtasɩ sɔɔlʋʋ fezuu taa tʋma yaa sɩtɩsɔɔlɩ kooka ŋga ka-taa powoba yɔ. Wɛtʋ ndʋ, tɩpɩzɩɣ tiyele nɛ lʋlɩyaa kpaɣ lɩmaɣzɩyɛ se papɩsɩɣ ɛgbɛyɛ nɖɩ ɖɩ-taa pɔyɔɔdʋʋ kʋnʋŋ ŋgʋ pe-piya nɩɣ camɩyɛ yɔ nɛ pɩkɔɔ pɩsɩɩnɩ alɩwaatʋ ndʋ pe-piya pɩ fezuu taa camɩyɛ yɔ.—Kalɩ Wayɩ Wayɩ Paɣtʋ 6:5-7.

16, 17. Ðʋtʋ ndʋ lʋlɩyaa nabɛyɛ laba se pɩsɩnɩ pe-piya fezuu taa alɩwaatʋ ndʋ pɛwɛ agbaa wena a-taa paayɔɔdʋʋ pa-kʋnʋŋ yɔ?

16 Ɛlɛ lʋlɩyaa nabɛyɛ tɩŋnɩ nʋmɔŋ nɩɩyɩ yɔɔ nɛ pasɩnɩ pe-piya fezuu taa pa-maɣmaɣ pa-kʋnʋŋ taa nɛ pɛtɛ powoki kediɣzisi ɛgbɛyɛ nɖɩ ɖɩ-taa paayɔɔdʋʋ pa-kʋnʋŋ yɔ. Charles wɛnɩ halɩbiya naadozo. Kajalaɣ ñɩŋga wɛnɩ pɩnzɩ 13, naalɛ ñɩŋga wɛɛnɩ pɩnzɩ 12 nɛ naadozo ñɩŋga ñɛwɛɛnɩ pɩnzɩ 9. Pɛwɛ ɛgbɛyɛ nɖɩ ɖɩ-taa pɔyɔɔdʋʋ Liŋgalaa kʋnʋŋ yɔ. Ɛkɛdaa se: “Ðɩkpaɣ lɩmaɣzɩyɛ se ɖɩkpɛlɩkɩɣnɩ ɖe-piya nɛ ɖɩla hɔʋ taa Bibl kpɛlɩkʋʋ ɖa-maɣmaɣ ɖa-kʋnʋŋ taa. Ɛlɛ, ɖɩlakɩ la ŋwɩlɩwaa Liŋgalaa kʋnʋŋ taa nɛ ɖɩwɩlɩɣ ɛzɩma ɖɩpaɣzɩ kɛdaɣ tɔm susuu taa yɔ. Ðɩñɔɔzʋʋ ɖɔɖɔ ɛzɩma ɖicosi tɔm kediɣzisi taa kʋnʋŋ ŋgʋ kɩ-taa yɔ, nɛ ɖɩkpɛlɩkɩɣ ɖɔɖɔ ɛzɩma pɛsɛɣ ɛyaa yɔ. Ðɩlakɩ mbʋ se pɩsɩnɩ ɖe-piya nɛ sɩkpɛlɩkɩ kʋnʋŋ ŋgʋ kɛlɛʋ.”

Ñaɣ pana nɛ ŋkpɛlɩkɩ kʋnʋŋ ŋgʋ pɔyɔɔdʋʋ ɛgbɛyɛ nɖɩ ɖɩ-taa ŋwoba yɔ nɛ ŋcosi tɔm kediɣzisi taa (Cɔnɩ tayʋʋ 16, 17)

17 Kevin wɛnɩ halɩbiya naalɛ. Kajalaɣ ñɩŋga wɛnɩ pɩnzɩ 8 nɛ naalɛ ñɩŋga ñɛwɛɛnɩ pɩnzɩ 5, nɛ pɛwɛ ɛgbɛyɛ nɖɩ ɖɩ-taa paayɔɔdʋʋ pa-kʋnʋŋ yɔ. Ɛzɩma e-piya taanɩɣ kediɣzisi taa camɩyɛ yɔ pʋyɔɔ lɛ, ɛlabɩ ɖʋtʋ se ɛpɩzɩ nɛ ɛsɩnɩ-sɩ. Ɛkɛdaa se: “Ma nɛ ma-halʋ ɖɩkpɛlɩkɩɣnɩ ɖe-piya ɖa-maɣmaɣ ɖa-kʋnʋŋ taa, pʋ-tɔbʋʋ se Fransɩɩ kʋnʋŋ taa. Pɩtasɩ lɛ, ɖɩɖʋ ɖa-tɩ kaɖʋwa se fenaɣ taa lɛ, ɖiwoki kediɣzaɣ Fransɩɩ ɛgbɛyɛ naɖɩyɛ taa tam kʋɖʋm. Nɛ alɩwaatʋ ndʋ pahaɣ nʋmɔŋ yɔ, ɖiwoki kigbeɣliŋ weyi palakɩ ɖa-kʋnʋŋ taa yɔ.”

18. (a) Paɣtʋ kiɖe nɖɩ ɖɩwɛ Roma 15:1, 2 taa yɔ, ɛzɩma ɖɩsɩɣnɩ-ŋ se ŋna mbʋ ŋla nɛ pɩwazɩ ñe-piya fezuu taa nɛ pɩkɩlɩ yɔ? (b) Lɔŋ weyi lʋlɩyaa nabɛyɛ tasɩ Krɩstʋ ñɩma? (Cɔnɩ tɩnaɣ yɔɔ tɔm.)

18 Toovenim taa lɛ, paa hɔʋ ŋgʋ pɩwɛɛ se kɩmaɣzɩ nɛ kɩna mbʋ pɩpɩzɩɣ nɛ pɩsɩnɩ piya fezuu taa nɛ pɩkɩlɩ yɔ. [2] (Gal. 6:5) Muriel weyi ɖɩyɔɔdɩ ɛ-tɔm nɛ pɩɖɛɛ yɔ, ɛkɛdaa se ɛ nɛ ɛ-walʋ peyebi pa-maɣmaɣ pɛ-kɛzɛɣa  ñɩnʋʋ nɛ pañɩnɩ mbʋ pɩwazɩɣ pa-pɩyalʋ fezuu taa yɔ. (Kalɩ Roma 15:1, 2.) Sɔnɔ, Serge ɖiɣzinaa se lɩmaɣzɩyɛ kɩbanɖɛ paakpaɣ. Ɛkɛdaa se: “Kpaɣnɩ alɩwaatʋ ndʋ ɖɩpɩsɩ Fransɩɩ ɛgbɛyɛ taa yɔ, ɖa-pɩyalʋ ɖɛnɩ ɛzɩdaa fezuu taa siŋŋ nɛ pamɩyɩsɩ-ɩ lɩm. Lɛɛlɛɛyɔ lɛ, ɛpɩsɩ paa ɖooye nʋmɔʋ lɩzɩyʋ. Halɩ eɖiɣni labʋ lɩmaɣza se ɛpɩsɩɣ ɛgbɛyɛ nɖɩ ɖɩ-taa pɔyɔɔdʋʋ kʋnʋŋ kɩfalʋʋ nakʋyʋ yɔ.”

IYELE NƐ ƐSƆTƆM TUKUNI MƖ-LAŊA

19, 20. Ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩwɩlɩ se ɖɩsɔɔlɩ Ɛsɔtɔm?

19 Yehowa sɔɔlɩ ɛyaa, pʋyɔɔ ɛha-wɛ Bibl kʋnʋmɩŋ sakɩyɛ taa se pɩsa nɛ ‘ɛyaa kpeekpe ya pa-ñʋŋ nɛ patɩlɩ tʋtʋyɛ tɔm.’ (1 Tim. 2:4) Ɛnawa se ye ɛyaa ɩkalɩɣ ɛ-tɔm pa-maɣmaɣ pa-kʋnʋŋ taa yɔ, pɩsɩɣnɩ-wɛ nɛ pɔcɔnɩ pe-fezuu taa kɩcɛyɩm ɖeɖe nɛ pɩkɩlɩ.

20 Paa wɛtʋ ndʋ taa ɖɩwɛɛ yɔ, pɩwɛɛ se ɖɩñaɣ pana nɛ ɖɩtɔɔ fezuu taa tɔɔnaɣ yuŋ ñɩŋga. Ye ɖɩkpɛlɩkɩɣ Bibl ɖoŋ ɖoŋ ɖa-maɣmaɣ ɖa-kʋnʋŋ taa kɔyɔ, pɩkaɣ-ɖʋ sɩnʋʋ nɛ ɖa nɛ ɖɔ-hɔʋ ɖɩɖɔkɩ ɖe-fezuu taa wɛtʋ camɩyɛ nɛ ɖɩkaɣ wɩlʋʋ ɖɔɖɔ se toovenim taa lɛ, Ɛsɔtɔm wɛ ñɩm siŋŋ ɖɛ-ɛzɩdaa.—Keɣa 118:11.

^ [1] (tayʋʋ 5) Pɛlɛɣzɩ ɛyaa mba pa-hɩla.

^ [2] (tayʋʋ 18) Ye ŋcaɣ se ŋna Bibl paɣtʋ kila wena apɩzɩɣ asɩnɩ ñɔ-hɔʋ yɔ, cɔnɩ tɔm ñʋʋ “Élever des enfants à l’étranger: difficile mais enrichissant,” kɩwɛ 15 octobre 2002 tɛ Feŋuu Tilimiye taa.