Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

“Ɩtaasɔɔ ɛgɔndʋ mʋʋ yɔɔ”

“Ɩtaasɔɔ ɛgɔndʋ mʋʋ yɔɔ”

“Ɩtaasɔɔ ɛgɔndʋ mʋʋ yɔɔ.”—EBR. 13:2.

HENDU: 50, 25

1, 2. (a) Kala wena agɔma sakɩyɛ katɩɣ sɔnɔ? (Cɔnɩ kiɖe tɛɛ kɩlɛmʋʋ.) (b) Lɔŋ weyi Bibl tasɩɣ Krɩstʋ ñɩma? (c) Nɛ tɔm ndʋ yɔɔ ɖɩkaɣ cosuu?

PƖLABƖ ɛzɩ pɩnzɩ 30 mbʋ yɔ, Osei [1] kʋyɩ Kana ɛjaɖɛ taa nɛ ewolo Erɔɔpɩ; nɛ pʋbʋ taa lɛ, ɛtaakɛ Yehowa Aseɣɖe Tʋ. Ɛkɛdaa se: “Mantalɩ kpaagbaa lɛ, mana se ɛyaa sakɩyɛ paa fɛyɩnɩ-m. Pɩtasɩ lɛ, niŋkaɣ kaawɛɛ kpem. Alɩwaatʋ ndʋ mankʋyɩ ɛsɔdaa lɔɔɖa kadaɣ taa nɛ niŋkaɣ paɣzɩ-m sʋʋ lɛ, manpaɣzɩ wiluu.” Ɛzɩma Osei taanɩɣ peeɖe kʋnʋŋ camɩyɛ yɔ pʋyɔɔ lɛ, pɩlabɩ pɩnaɣ nɛ kɛ-tɛɛ ɛtɩpɩzɩ nɛ ehiɣ tʋmɩyɛ kɩbanɖɛ naɖɩyɛ. Pɩtasɩ lɛ, ɛzɩma eeposini ɛ-hɔʋ taa mba yɔ, pɩlakaɣ-ɩ liu kpem se ɛtasɩ-wɛ naʋ.

2 Ye ñaawɛnɩ wɛtʋ ndʋ tɩ-taa, ɛbɛ ŋŋsɔɔlaa se lalaa ɩlabɩ-ŋ? Pɩtʋʋ fɛyɩ se pɩkɛdɩɣnɩ-ŋ se pamʋ-ŋ camɩyɛ Kewiyaɣ Kpaaŋ taa paa ɛjaɖɛ nɖɩ taa ŋlɩnaa, yaa paa tomnaɣ tɔlɩm mbʋ ŋwɛna yɔ. Bibl seɣtiɣ toovenim Krɩstʋ ñɩma se ‘pataasɔɔ ɛgɔndʋ mʋʋ yɔɔ’, pʋ-tɔbʋʋ se pala agɔma kɩbandʋ. (Ebr. 13:2) Ye mbʋ, iyele nɛ ɖɩtazɩ tɔm pɔzʋʋ pʋnɛ pɩ-taa. Lɩmaɣza wena Yehowa wɛnɩ agɔma yɔɔ? Ɛbɛ yɔɔ  pɩpɔzʋʋ nabʋyʋ taa se ɖɩlɛɣzɩ lɩmaɣza wena ɖɩwɛnɩ agɔma yɔɔ yɔ? Nɛ ye agɔma nabɛyɛ ɩwɛ ɖɛ-ɛgbɛyɛ taa, ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ ɖɩsɩnɩ-wɛ nɛ pɛwɛɛ ɛzɩ pɛ-tɛ yɔ?

LƖMAƔZA WENA YEHOWA WƐNƖ AGƆMA YƆƆ?

3, 4. (a) Ɛzɩ Egipiti Lɩʋ 23:9 yɔɔdʋʋ yɔ, lɩmaɣza wena Yehowa ñɩnaɣ se Izrayɛɛlɩ piya ɩwɛɛnɩ agɔma yɔɔ? (b) Nɛ ɛbɛ yɔɔ Yehowa ñɩnaɣ se sɩwɛɛnɩ lɩmaɣza ana?

3 Yehowa holi Izrayɛɛlɩ piya Egipiti nɛ pɩtɛ lɛ, ɛɖʋ-sɩ paɣtʋ se pɩwɛɛ se sɩwɛɛnɩ lɩmaɣza kɩbana ɛyaa sakɩyɛ mba paatɩŋ sɩ-wayɩ, ɛlɛ pataakɛ Izrayɛɛlɩ piya yɔ pɔ-yɔɔ. (Egl. 12:38, 49; 22:20) Ðoŋ ɖoŋ lɛ, agɔma katɩɣ kala sakɩyɛ, pʋyɔɔ Yehowa labɩ ɖʋtʋ kɩbandʋ natʋyʋ se pɩsɩnɩ-wɛ. Ðʋtʋ ndʋ tɩ-taa natʋyʋ lɛ se ɛha-wɛ waɖɛ se pacazɩɣ tɔɔnaɣ hayɩm taa.—Lev. 23:22.

4 Yehowa tɩɖʋ Izrayɛɛlɩ piya paɣtʋ yem se sɩña agɔma, ɛlɛ ɛñɩnaɣ se sɩɖʋ sɩ-tɩ agɔma lone taa nɛ sɩnɩɩ pɔ-tɔm taa. (Kalɩ Egipiti Lɩʋ 23:9.) Izrayɛɛlɩ piya ‘kaaɖɩŋaa nɛ sɩna kʋñɔŋ’ ŋgʋ agɔma tɔkɩ yɔ. Halɩ pʋcɔ nɛ Izrayɛɛlɩ piya pɩsɩɣ yomaa lɛ, Egipiti mba niŋaɣ-sɩ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ Egipiti mba ɖʋwaɣ tʋkaɣ ɛyaa hɛkʋ taa. (Kiɖe 43:32; Egl. 1:11-14) Izrayɛɛlɩ piya kaatɔɔ kʋñɔŋ alɩwaatʋ ndʋ sɩɩkɛ agɔma yɔ, paa mbʋ yɔ Yehowa sɔɔlaa se sɩkpaɣ agɔma ɛzɩ ‘sɩ-tɛtʋ taa piya’ yɔ.—Lev. 19:33, 34.

5. Ɛbɛ pɩzɩɣ pɩsɩnɩ-ɖʋ nɛ ɖɩwɛɛnɩ Yehowa lɩmaɣza agɔma yɔɔ?

5 Sɔnɔ ɖɔɖɔ, ɖɩɩpɩtɩɣ se Yehowa maɣzɩɣ agɔma mba pɛwɛ ɖa-agbaa taa yɔ pɔ-yɔɔ siŋŋ. (Wp. 10:17-19; Mal. 3:5, 6) Agɔma mba, pakatɩɣ kala sakɩyɛ, nɛ a-taa naayɛ lɛ se ɛyaa niŋ-wɛ yaa paanɩɣ kʋnʋŋ ŋgʋ pɔyɔɔdʋʋ pɛ-tɛ yɔ. Ye ɖɩmaɣzɩɣ kala ana a-yɔɔ yɔ, pɩkaɣ-ɖʋ seɣtuu nɛ ɖɩtɩŋnɩ nʋmɔŋ ndɩ ndɩ yɔɔ nɛ ɖɩlabɩ-wɛ camɩyɛ nɛ ɖɩwɩlɩ-wɛ sɔɔlɩm.—1 Pɩy. 3:8.

PƖPƆZƲƲ SE ÐƖLƐƔZƖ LƖMAƔZA WENA ÐƖWƐNƖ AGƆMA YƆƆ YƆ?

6, 7. Ɛbɛ wɩlɩɣ se kajalaɣ pɩnzɩ mɩnʋʋ taa Krɩstʋ mba lʋbɩnɩ tɛ yɔɔ tɛ yɔɔ lɩmaɣza?

6 Kajalaɣ pɩnzɩ mɩnʋʋ taa, Krɩstʋ ñɩma ñaɣ pana nɛ pawa tɛ yɔɔ tɛ yɔɔ lɩmaɣza wena awɛ Yuda ñɩma hɛkʋ taa yɔ. Pantekooti wiye pɩnaɣ 33 taa, Krɩstʋ ñɩma mba pɛwɛ Yerusalɛm yɔ, pamʋ ɛyaa mba papɩsɩ Krɩstʋ ñɩma yɔ camɩyɛ. Ɛyaa mba paalɩnɩ hɔɔlɩŋ ndɩ ndɩ taa na nɛ pɔkɔɔ peeɖe. (Tʋma 2:5, 44-47) Ɛzɩma Krɩstʋ ñɩma mba, paamʋ po-koobiya lalaa mba palɩnɩ hɔɔlɩŋ ndɩ ndɩ taa yɔ, pɩwɩlɩɣ se panɩ “ɛgɔndʋ mʋʋ” tɔbʋʋ camɩyɛ.

7 Ɛlɛ alɩwaatʋ ndʋ kajalaɣ Krɩstʋ ɛgbɛyɛ wɛɛ nɛ ɖihukuu yɔ, tɛ yɔɔ tɛ yɔɔ wɛtʋ natʋyʋ kɔm nɛ tɩwɛɛ ɛgbɛyɛ taa. Yuda ñɩma mba pɔyɔɔdaɣ Grɛɛkɩ yɔ, pemidaɣ pɔ-mɔɔŋ tɛɛ se pomulaɣ pe-lelaa. (Tʋma 6:1) Pɩsa nɛ apostoloowaa ñɔɔzɩ tɔm ndʋ lɛ, palɩzɩ ɛyaa lʋbɛ se pɔcɔnɩ tɔm ndʋ ti-ɖeɖe nɛ pataamuli nɔɔyʋ. Ɛyaa mba, pa-tɩŋa paawɛnɩ Grɛɛkɩ hɩla. Pʋtɔma yɔ, apostoloowaa labɩ mbʋ se pɩhɛzɩ lelaa mba pa-laŋa nɛ koobiya ɩtaacaɣnɩ ɖama.—Tʋma 6:2-6.

8, 9. (a) Ɛbɛ pɩzɩɣ nɛ pɩwɩlɩ se ɖɩwɛnɩ lɩmaɣza kɩdɛkɛda lalaa yɔɔ? (b) Lɩmaɣza wena pɩwɛɛ se ɖɩlɩzɩ ɖa-laŋɩyɛ taa? (1 Pɩy. 1:22)

8 Lɩmaɣza wena ɛyaa wɛnɩ agɔma yɔɔ ɖe-egeetiye taa yɔ, apɩzɩɣ nɛ awɛɛnɩ ɖoŋ ɖɔ-yɔɔ. (Roma 12:2) Pɩtasɩ lɛ, pʋtɔma yɔ ɖɔ-cɔlɔ mba, ɖa-tʋmɩyɛ yaa ɖo-sukuli taa taabalaa yɔɔdʋʋ tɔm kɩdɛkɛdɩtʋ mba pɔ-sɔnzɩ, pɛ-ɛjaɖɛ yaa pɔ-tɔnʋʋ tɔlɩm wɛ ndɩ yɔ, pɔ-yɔɔ. Ðiyeki se lɩmaɣza ana, awɛɛnɩ ɖoŋ ɖɔ-yɔɔ? Ɛzɩma pɩlakɩ-ɖʋ alɩwaatʋ  ndʋ nɔɔyʋ hoŋuu-ɖʋ pɩlɩɩnɩ ɖɛ-ɛjaɖɛ yaa ɖɔ-sɔnzɩ nasɩyɩ yɔɔ yɔ?

9 Alɩwaatʋ natʋyʋ taa, apostoloo Pɩyɛɛrɩ kaawɛnɩ lɩmaɣza kɩdɛkɛda mba pataakɛ Yuda mba yɔ pɔ-yɔɔ. Ɛlɛ ɛñaɣ pana nɛ pazɩ pazɩ lɛ, ɛlɔ lɩmaɣza ana. (Tʋma 10:28, 34, 35; Gal. 2:11-14) Ye ɖa ɖɔɖɔ ɖɩnawa se ɖɩwɛnɩ lɩmaɣza kɩdɛkɛda lalaa yɔɔ yaa ɖɩkpazɩɣ ɖa-tɩ ɖo-tomnaɣ tɔlɩm yɔɔ yɔ, pɩwɛɛ se ɖɩñaɣ pana siŋŋ nɛ ɖɩlɩzɩ lɩmaɣza ana ɖa-laŋɩyɛ taa. (Kalɩ 1 Pɩyɛɛrɩ 1:22.) Pɩwɛɛ se ɖɩtɔzɩ se ɖa-taa nɔɔyʋ tɩmʋnɩ ñʋʋ yabɩtʋ; nɛ paa ɛjaɖɛ nɖɩ taa ɖɩlɩnaa yɔ, ɖa-tɩŋa ɖɩtɩtalɩ pilim. (Roma 3:9, 10, 21-24) Pʋyɔɔ lɛ, pɩtɩmʋna se ɖɩmaɣzɩ se ɖɩkɩlɩ lalaa. (1 Kɔr. 4:7) Pɩwɛɛ se ɖɩwɛɛnɩ lɩmaɣza wena apostoloo Pɔɔlɩ kaawɛna yɔ. Eheyi e-koobiya patam numwaa se: “Ɩtɩtasɩ kɛʋ agɔma nɛ agbaaɣdaa mba; ɩkɛ . . . Ɛsɔ ɖɩɣa taa mba.” (Efɛz. 2:19) Ye ɖɩñakɩ pana se ɖɩlʋbɩnɩ lɩmaɣza kɩdɛkɛda wena ɖɩwɛnɩ ɛyaa lalaa yɔɔ yɔ, pɩkaɣ-ɖʋ sɩnʋʋ nɛ ɖɩwɛɛnɩ ɛyʋtʋ kɩfatʋ.—Kol. 3:10, 11.

ƐZƖMA ÐƖPƖZƖƔ NƐ ÐƖMƲ AGƆMA CAMƖYƐ?

10, 11. Mbʋ Bowaazɩ labɩ Ruti yɔ, ɛzɩma pɩwɩlɩɣ se ɛwɛnɩ Yehowa lɩmaɣza agɔma yɔɔ?

10 Pɩtʋʋ fɛyɩ se camɩyɛ lakasɩ nzɩ Bowaazɩ kaalabɩ Mowaabʋ tʋ Ruti yɔ, sɩwɩlɩɣ se ɛɛwɛnɩ Yehowa lɩmaɣza agɔma yɔɔ. Alɩwaatʋ ndʋ ɛkɔm se ekilimiɣ ɛ-hayɩm taa kʋmtʋ alɩwaatʋ taa yɔ, ɛna ɛzɩma Ruti kaawɛɛ nɛ ɛlakɩ tʋmɩyɛ nɛ kpekpeka nɛ ɛcazɩɣ tɔɔnaɣ kʋnɖaa wayɩ yɔ. Paa Ruti kaawɛnɩ waɖɛ se ɛcazɩ tɔɔnaɣ yɔ, ɛpɔzɩ nʋmɔʋ nɛ pʋcɔ. Nɛ alɩwaatʋ ndʋ Bowaazɩ nɩ mbʋ lɛ, ɛha-ɩ waɖɛ se ɛcazɩ nɛ halɩ eheyi tʋmlaɖaa se pɛkpɛɛ mɩla ñʋŋ nɩɩyɩ nɛ pɛpɛɖɩ tataa nɛ Ruti teɣzi.—Kalɩ Ruti 2:5-7, 15, 16.

11 Faawɩyɛ ŋgʋ palabɩ pʋwayɩ yɔ, kɩwɩlɩɣ se Bowaazɩ maɣzaɣ Ruti nɛ kaɖɛ wɛtʋ ndʋ tɩ-taa ɛɛwɛɛ yɔ tɩ-yɔɔ. Eheyi Ruti se ɛcaɣ halaa mba palakaɣ tʋmɩyɛ ɛ-hayɩm taa yɔ pɔ-cɔlɔ nɛ kʋnɖaa ɩtaacaa-ɩ tɔm. Halɩ ɛñaɣ pana se Ruti ehiɣ tɔɔnaɣ nɛ lɩm ɛzɩ tʋmlaɖaa lalaa yɔ. Pɩtasɩ lɛ, Bowaazɩ tɩyɔɔdɩ tɔm ndʋ tiyeki nɛ pitii Ruti yɔɔɔ yɔ, ɛlɛ eheyi-i tɔm ndʋ tɩkpazɩɣ-ɩ ɖoŋ kɩkpazʋʋ yɔ.—Ruti 2:8-10, 13, 14.

12. Ye ɖɩwɛnɩ camɩyɛ lakasɩ agɔma yɔɔ yɔ, pee kɩbana wena pɩlʋlʋʋ?

12 Pɩtɩkɛ sɔɔlɩm mbʋ Ruti wɩlɩ ɛ-waŋ Nawomii yɔ, pi-ɖeke pitukunini Bowaazɩ, ɛlɛ ɛzɩma Ruti pɩsɩ Yehowa sɛyʋ yɔ, piitukuni-i ɖɔɖɔ siŋŋ. Camɩyɛ lakasɩ nzɩ Bowaazɩ labɩ Ruti yɔ, sɩwɩlɩɣ se ɛmaɣzɩnɩ Yehowa sɔɔlɩm mbʋ pʋyɔɔ yɔ, Ruti ‘kɔm nɛ ɛɖʋ Yehowa kʋyʋʋ.’ (Ruti 2:12, 20; Ad. 19:17) Mbʋ ɖɔɖɔ sɔnɔ, ɖa-camɩyɛ lakasɩ yeki se “ɛyaa kpeekpe” ɩtɩlɩ toovenim nɛ pana ɛzɩma Yehowa sɔɔlɩ-wɛ siŋŋ yɔ.—1 Tim. 2:3, 4.

Ðɩmʋʋ agɔma mba pɔkɔŋ ɖe-Kewiyaɣ Kpaaŋ taa yɔ nɛ ɖɩsɛɣ-wɛ nɛ taa leleŋ na? (Cɔnɩ tayʋʋ 13, 14)

13, 14. (a) Ɛbɛ yɔɔ pɩwɛɛ se ɖɩñaɣ pana nɛ ɖɩsɛɛ agɔma mba pɔkɔŋ Kewiyaɣ Kpaaŋ taa yɔ? (b) Ye pɩwɛ-ŋ kaɖɛ se ŋyɔɔdɩnɩ agɔma yɔ, ɛbɛ ŋpɩzɩɣ nɛ ŋla?

13 Ye ɖɩsɛɣ agɔma mba pɔkɔŋ ɖe-Kewiyaɣ Kpaaŋ taa yɔ nɛ taa leleŋ yɔ, ɖɩwɩlɩɣ se ɖɩmʋʋ-wɛ camɩyɛ. Nabʋyʋ taa, mba palɩɣnɩ ajɛɛ lɛɛna taa nɛ pɔkɔŋ yɔ, sɔɔndʋ kpaɣ-wɛ se pɔñɔtɩnɩ ɛyaa lalaa. Ɛzɩma pɔ-sɔnzɩ wɛ ndɩ yɔ, pɩpɩzɩɣ piyele nɛ pamaɣzɩ se patɩlɩɩ pʋyʋ lalaa ɛzɩdaa. Pʋyɔɔ lɛ, ɖa pɩwɛɛ se ɖɩcalɩnɩ-wɛ ñɔtɩnʋʋ nɛ ɖɩsɛɛ-wɛ nɛ ɖɩwɩlɩ se ɖɩmaɣzɩɣ pɔ-yɔɔ siŋŋ. Ye JW Language ɛwɛ ña-kʋnʋŋ taa kɔyɔ, ŋpɩzɩɣ ŋtɩŋnɩ kɩ-yɔɔ nɛ ŋkpɛlɩkɩ ɛzɩma ŋsɛɛ  agɔma mba pa-kʋnʋŋ taa yɔ.—Kalɩ Filiipu 2:3, 4.

14 Pʋtɔma yɔ, pɩwɛ-ŋ kaɖɛ se ŋyɔɔdɩnɩ agɔma. Pɩsa nɛ ŋlʋbɩnɩ sɔɔndʋ ndʋ lɛ, ŋpɩzɩɣ nɛ ŋheyi-wɛ ñɔ-yɔɔ tɔm natʋyʋ. Piileɖiɣ lɛ, ŋkaɣ ɖiɣzinuu se hɔɔlɩŋ weyi ɩ-taa mɩ-lɩmaɣza kpɛndaa yɔ, ɩɖɔwa nɛ ɩkɩlɩ weyi ɩ-taa mɩ-lɩmaɣza wɛ ndɩ ndɩ yɔ. Ŋkaɣ naʋ ɖɔɖɔ se paa ɛyaa mba lɛ, pɛwɛ ɖoŋ hɔɔlʋʋ nakʋyʋ taa nɛ pɛwɛɛnɩ ɖɔɖɔ ɛjandʋ.

ÐƖSƖNƖ AGƆMA NƐ PƐWƐƐ ƐZƖ PƐ-TƐ YƆ

15. Ɛbɛ kaɣ-ɖʋ sɩnʋʋ nɛ ɖɩnɩɩ mba pɛwɛɛ nɛ pañakɩ pana se ɖɛ-ɛjaɖɛ taa wɛtʋ ɛmalɩnɩ-wɛ yɔ, pɔ-tɔm taa?

15 Pɩsa nɛ ɖɩsɩnɩ agɔma mba pɛwɛ ɖa-agbaa taa yɔ nɛ pɛwɛɛ ɛzɩ pɛ-tɛ yɔ lɛ, pɩwɛɛ se ɖɩpɔzɩ ɖa-tɩ tɔm tʋnɛ: ‘Ye maawobini ɛgɔndʋ ɛjaɖɛ naɖɩyɛ taa, ɛbɛ maasɔɔlaa se lalaa ɩlabɩ-m?’ (Mat. 7:12) Ye nabɛyɛ ɩñakɩ pana se ɖɛ-ɛjaɖɛ taa wɛtʋ ɛmalɩnɩ-wɛ yɔ, pɩwɛɛ se ɖɩwɛɛ suuɖu nɛ ɖɩsɩnɩ-wɛ. Pʋtɔma yɔ, ɖɩɩkaɣ nɩʋ pa-lɩmaɣza yaa pa-lakasɩ taa kpaagbaa. Ðɩtaaɖaŋ se pa-lɩmaɣza nɛ pa-lakasɩ ɩla nɔɔ kʋɖʋmaɣ nɛ ɖɔ-sɔnzɩ, ɛlɛ ɖiyele-wɛ nɛ pala mbʋ palakaɣ pɛ-tɛ yɔ.—Kalɩ Roma 15:7.

16, 17. (a) Ɛbɛ ɖɩpɩzɩɣ ɖɩla nɛ ɖɩñɔtɩnɩ agɔma mba pɛwɛ ɖɛ-hɛkʋ taa yɔ? (b) Ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩsɩnɩ agɔma mba pɛwɛ ɖɛ-ɛgbɛyɛ taa yɔ?

16 Ye ɖɩkpɛlɩkaa nɛ ɖɩtɩlɩ agɔma mba pɛwɛ ɖɛ-hɛkʋ taa yɔ pɛ-ɛjaɖɛ nɛ pɔ-sɔnzɩ yɔ, pɩwɛɣ-ɖʋ kɛlɛʋ se ɖɩtɩlɩ-wɛ camɩyɛ. Ðɩɩlakɩ hɔʋ taa Bibl kpɛlɩkʋʋ lɛ, ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩkpɛlɩkɩ agɔma mba pɛwɛ ɖɛ-ɛgbɛyɛ taa yaa ɖo-kooka taa yɔ pɔ-sɔnzɩ yɔɔ tɔm. Mbʋ ɖɩpɩzɩɣ ɖɩtasɩ labʋ nɛ ɖɩñɔtɩnɩ agɔma yɔ lɛ se ɖɩyaa-wɛ ɖɛ-tɛ nɛ ɖɩtɔɔ tɔɔnaɣ. Ye Yehowa ɛha “sɩɩnaa layaa nʋmɔʋ se pɔɖɔ Ɛsɔtɔm yɔɔ yɔ,” ɖa ɖɔɖɔ pɩwɛɛ se ɖɩmʋ agɔma ‘mba pɛkɛ ɖo-koobiya tisuu taa yɔ’ camɩyɛ.—Tʋma 14:27; Gal. 6:10; Yɔb 31:32.

Ðɩmʋʋ agɔma ɖɛ-tɛ se ɖa nɛ wɛ ɖɩtɔɔ tɔɔnaɣ na? (Cɔnɩ tayʋʋ 16, 17)

 17 Ye ɖɩkpakɩɣ alɩwaatʋ nɛ ɖa nɛ agɔma ɖɩcakɩ yɔ, ɖa-taa kaɣ labʋ leleŋ siŋŋ nɛ pana wena pañakɩ se ɖɔ-sɔnzɩ ɛmalɩnɩ-wɛ yɔ. Ɛlɛ pʋtɔma yɔ ɖɩkaɣ ɖiɣzinuu se pɩpɔzʋʋ se ɖɩsɩnɩ-wɛ nɛ pɛkpɛlɩkɩ ɖa-kʋnʋŋ. Pɩtasɩ lɛ, ɖɩpɩzɩɣ ɖɩsɩnɩ-wɛ nɛ pañɩnɩ ɖɩɣa yaa tʋmɩyɛ. Ye ɖɩlakɩ mbʋ yɔ, pɩkaɣ tukunuu ɖo-koobiya mba siŋŋ.—Ad. 3:27.

18. A-kɩɖaʋ agɔma pɩzɩɣ nɛ pamaɣzɩnɩ sɔnɔ?

18 Pɩkɛ toovenim se agɔma mba pɛwɛ ɖɛ-hɛkʋ taa yɔ, pakaɣ ñaɣʋ pana siŋŋ se pɔɖɔ ɖɔ-sɔnzɩ yɔɔ. Ruti ha kɩɖaʋ kɩbaŋʋ hɔɔlʋʋ ŋgʋ kɩ-taa. Kajalaɣ lɛ, ɛñam ɛjaɖɛ nɖɩ ɖɩ-taa ewoba yɔ ɖɩ-sɔnzɩ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɛpɔzɩ nʋmɔʋ pʋcɔ nɛ ɛcazɩ tɔɔnaɣ. (Ruti 2:7) Ɛtɩmaɣzɩ se pɩɩwɛɛ se ɛwɛɛnɩ waɖɛ nɖɩ, yaa pɩkɛnɩ lalaa kɩjɛyʋʋ se pɔcɔnɩ ɛ-yɔɔ. Nabʋlɛ lɛ, ɛwɩlɩ ɛsɩmɩyɛ kɩbandʋ ndʋ palabɩ-ɩ yɔ tɩ-yɔɔ. (Ruti 2:13) Ye agɔma ɩwɛnɩ wɛtʋ kɩbandʋ ndʋ yɔ, pɩkaɣ yebu nɛ ɖenɖe powoba yɔ, peeɖe koobiya nɛ ɛyaa lalaa pañam-wɛ.

19. Ɛbɛ yɔɔ pɩwɛɛ se ɖɩmʋ agɔma camɩyɛ?

19 Ða-taa wɛ leleŋ se Yehowa labɩ ɛyaa tɩŋa lootiye nɛ ɛha-wɛ waɖɛ se panɩɩ laŋhɛzɩyɛ tɔm. Pʋtɔma yɔ, alɩwaatʋ ndʋ nabɛyɛ kaawɛ pa-ajɛɛ taa yɔ, pataahiɣ waɖɛ se pɛkpɛlɩkɩ Bibl yaa pa nɛ Yehowa samaɣ pekpeɣliɣ. Ɛlɛ ye pehiɣ waɖɛ lɛɛlɛɛyɔ se ɖa nɛ wɛ ɖɩkpɛndɩ nɛ ɖɩsɛɛ Yehowa yɔ, pɩwɛɣ ɖeu se ɖɩsɩnɩ-wɛ nɛ pɛwɛɛ ɛzɩ pɛ-tɛ yɔ. Paa ɖɩfɛyɩnɩ nabʋyʋ caaa yaa ɖɩɩpɩzɩɣ se ɖɩsɩnɩ-wɛ ɛzɩ pɩpɔzʋʋ yɔ ɛlɛ ɖɩlakɩ-wɛ camɩyɛ yɔ, pɩwɩlɩɣ se ɖɩwɛɛ nɛ ɖɩmaɣzɩɣnɩ Yehowa sɔɔlɩm. Ðɩsɔɔlaa se ɖɩmaɣzɩnɩ Yehowa. Ye mbʋ, iyele nɛ ɖɩla mbʋ payɩ ɖɩpɩzɩɣ yɔ nɛ ɖɩmʋ agɔma camɩyɛ.—Efɛz. 5:1, 2.

^ [1] (tayʋʋ 1) Pɛlɛɣzɩ ɛ-hɩɖɛ.