Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo menuwaa cikpema ɖeɖe

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa

Kabɩyɛ

FEŊUU TILIMIYE—NĐƖ PƐKPƐLƖKƖƔ YƆ Octobre 2016

Ñʋŋ weyi ɖɩkpɛlɩkɩɣ 28 novembre nɛ piwolo 25 décembre 2016 yɔ, ɩwɛ takayaɣ kanɛ ka-taa.

WEZUU CAƔƲ TƆM

Mañaɣ pana se mamaɣzɩnɩ kɩɖaŋ kɩbaŋ

Krɩstʋ ñɩma mba papɩ fezuu taa yɔ, ye peseɣtiɣ lalaa yɔ, pɩsɩɣnɩ-wɛ nɛ paɖʋ pa-tɩ fezuu taa kaɖʋsɩ nɛ patalɩ-sɩ. Thomas McLain kɛdɩ kɩɖaŋ kɩbaŋ weyi lalaa ha-ɩ yɔ nɛ ɛzɩma ɛnʋ ɖɔɖɔ ɛñaɣ nɛ ɛsɩnɩ lalaa yɔ.

“Ɩtaasɔɔ ɛgɔndʋ mʋʋ yɔɔ”

Lɩmaɣza wena Ɛsɔ wɛnɩ agɔma yɔɔ? Ɛbɛ ŋpɩzɩɣ ŋla nɛ ŋsɩnɩ agɔma mba pɛwɛ ñɛ-ɛgbɛyɛ taa yɔ nɛ pɛwɛɛ ɛzɩ pɛ-tɛ yɔ?

Ye ŋwobi ɛgbɛyɛ nɖɩ ɖɩ-taa paayɔɔdʋʋ ña-kʋnʋŋ yɔ, taayele nɛ ŋhɛɛ fezuu taa

Pɩwɛɛ se Krɩstʋ mba tɩŋa ɩsɩɩ pa nɛ pɔ-hɔŋ pe-fezuu taa kɩcɛyɩm kajalaɣ ɖeɖe. Ɛlɛ ye ŋwɛ ɛgbɛyɛ nɖɩ ɖɩ-taa paayɔɔdʋʋ ña-kʋnʋŋ yɔ, ŋpɩzɩɣ nɛ ŋkatɩ kala lɛɛna.

Ŋwɛnɩ lɔŋsɩnɖɛ na?

Tʋkaɣ ŋga wɛ lɔŋsɩnɖɛ nɛ sɩmtʋ nɛ lɛɣtʋ pɛ-hɛkʋ taa? Ye ɖɩsɩm tʋkaɣ ŋga yɔ, pɩpɩzɩɣ nɛ pɩwazɩ-ɖʋ siŋŋ.

Ɩcɛyɩsɩ mi-tisuu lidaʋ ŋgʋ ɩwɛna yɔ kɩ-yɔɔ

Caanaʋ taa nɛ ɖa-alɩwaatʋ taa Ɛsɔ sɛyaa mba pɛwɛnɩ tisuu siŋŋ yɔ, pɔ-tɔm kpɛlɩkɩɣ-ɖʋ lɔŋ sakɩyɛ. Ɛbɛ pɩzɩɣ pɩsɩnɩ-ŋ nɛ ŋɖɔkɩ ñe-tisuu kpam?

Ðɩwɛɛnɩ tisuu Yehowa lidaʋ tɔm yɔɔ

Ɛbɛ ɖeyi ɖeyi tisuu kɛnaa? Nɛ kɔzɩ kɔzɩ lɛ, ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩwɩlɩ se ɖɩwɛnɩ tisuu?

Ŋŋsɩm-tʋ?

Kajalaɣ pɩnzɩ mɩnʋʋ taa, waɖɛ nɖɩ Roma kewiyaɣ kaaha Yuda ñʋndɩnaa? Ɛzɩ pɩkɛ toovenim se caanaʋ taa, ɛyʋ nɔɔyʋ pɩzaɣ se ewolo nɛ eɖuu kalɩɣa lɛlʋ hayɩm taa?