FEŊUU TILIMIYE—NĐƖ PƐKPƐLƖKƖƔ YƆ Octobre 2016

Ñʋŋ weyi ɖɩkpɛlɩkɩɣ 28 novembre nɛ piwolo 25 décembre 2016 yɔ, ɩwɛ takayaɣ kanɛ ka-taa.

WEZUU CAƔƲ TƆM

Mañaɣ pana se mamaɣzɩnɩ kɩɖaŋ kɩbaŋ

Krɩstʋ ñɩma mba papɩ fezuu taa yɔ, ye peseɣtiɣ lalaa yɔ, pɩsɩɣnɩ-wɛ nɛ paɖʋ pa-tɩ fezuu taa kaɖʋsɩ nɛ patalɩ-sɩ. Thomas McLain kɛdɩ kɩɖaŋ kɩbaŋ weyi lalaa ha-ɩ yɔ nɛ ɛzɩma ɛnʋ ɖɔɖɔ ɛñaɣ nɛ ɛsɩnɩ lalaa yɔ.

“Ɩtaasɔɔ ɛgɔndʋ mʋʋ yɔɔ”

Lɩmaɣza wena Ɛsɔ wɛnɩ agɔma yɔɔ? Ɛbɛ ŋpɩzɩɣ ŋla nɛ ŋsɩnɩ agɔma mba pɛwɛ ñɛ-ɛgbɛyɛ taa yɔ nɛ pɛwɛɛ ɛzɩ pɛ-tɛ yɔ?

Ye ŋwobi ɛgbɛyɛ nɖɩ ɖɩ-taa paayɔɔdʋʋ ña-kʋnʋŋ yɔ, taayele nɛ ŋhɛɛ fezuu taa

Pɩwɛɛ se Krɩstʋ mba tɩŋa ɩsɩɩ pa nɛ pɔ-hɔŋ pe-fezuu taa kɩcɛyɩm kajalaɣ ɖeɖe. Ɛlɛ ye ŋwɛ ɛgbɛyɛ nɖɩ ɖɩ-taa paayɔɔdʋʋ ña-kʋnʋŋ yɔ, ŋpɩzɩɣ nɛ ŋkatɩ kala lɛɛna.

Ŋwɛnɩ lɔŋsɩnɖɛ na?

Tʋkaɣ ŋga wɛ lɔŋsɩnɖɛ nɛ sɩmtʋ nɛ lɛɣtʋ pɛ-hɛkʋ taa? Ye ɖɩsɩm tʋkaɣ ŋga yɔ, pɩpɩzɩɣ nɛ pɩwazɩ-ɖʋ siŋŋ.

Ɩcɛyɩsɩ mi-tisuu lidaʋ ŋgʋ ɩwɛna yɔ kɩ-yɔɔ

Caanaʋ taa nɛ ɖa-alɩwaatʋ taa Ɛsɔ sɛyaa mba pɛwɛnɩ tisuu siŋŋ yɔ, pɔ-tɔm kpɛlɩkɩɣ-ɖʋ lɔŋ sakɩyɛ. Ɛbɛ pɩzɩɣ pɩsɩnɩ-ŋ nɛ ŋɖɔkɩ ñe-tisuu kpam?

Ðɩwɛɛnɩ tisuu Yehowa lidaʋ tɔm yɔɔ

Ɛbɛ ɖeyi ɖeyi tisuu kɛnaa? Nɛ kɔzɩ kɔzɩ lɛ, ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩwɩlɩ se ɖɩwɛnɩ tisuu?

Ŋŋsɩm-tʋ?

Kajalaɣ pɩnzɩ mɩnʋʋ taa, waɖɛ nɖɩ Roma kewiyaɣ kaaha Yuda ñʋndɩnaa? Ɛzɩ pɩkɛ toovenim se caanaʋ taa, ɛyʋ nɔɔyʋ pɩzaɣ se ewolo nɛ eɖuu kalɩɣa lɛlʋ hayɩm taa?