Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Weyi ɛkɛ kʋjɔʋ tʋ yɔ, “pakaɣ ɛ-yɔɔ wazʋʋ”

Weyi ɛkɛ kʋjɔʋ tʋ yɔ, “pakaɣ ɛ-yɔɔ wazʋʋ”

KPAƔNƖ ɖooo caanaʋ taa nɛ pɩkɔɔ pɩtalɩ sɔnɔ, kɩlaŋ tɔm cɛyɩ siŋŋ toovenim Ɛsɔ sɛtʋ taa. Izrayɛɛlɩ piya kpakaɣ kpɩna nɛ sɩlakɩnɩ kɩlaŋ. Pasɩm Krɩstʋ ñɩma paa ɛzɩmtaa ɖɔɖɔ se palakɩ Ɛsɔ “samtʋ kɩlaʋ.” Ɛlɛ kɩlaŋ lɛɛŋ wɛɛ nɛ ɩkɛdɩɣnɩ Ɛsɔ ɖɔɖɔ. (Ebr. 13:15, 16) Kɩɖaŋ weyi ɩkɔŋ yɔ, ɩwɩlɩɣ se kɩlaŋ ɛnɩ ɩhaɣ taa leleŋ nɛ ɩkɔŋnɩ wazasɩ sakɩyɛ.

Hana kɛ caanaʋ taa Ɛsɔ sɛyʋ siɣsiɣ tʋ nɛ ɛɛsɔɔlaa se ɛwɛɛnɩ pɩɣa, ɛlɛ ɛɛkɛ kaalʋlaɣ. Ɛtɩmnɩ Yehowa nɛ eɖuu se ye ɛha-ɩ pɩɣa yɔ, ɛkaɣ-kɛ “cɛlʋʋ [Yehowa] ke-wezuu kɩyakɩŋ kpeekpe.” (1 Sam. 1:10, 11) Pʋwayɩ Hana kɔm nɛ ɛhaɣ hoɣa nɛ ɛlʋlɩ abalɩbɩɣa. Ŋga payaɣ se Samɩyɛɛlɩ. Ɛcɛbɩ-kɛ hɩɖɛ lɛ, ewoni-kɛ kizinziku tɛɛ ɛzɩ eɖuu yɔ. Yehowa wazɩ Hana kɩlaʋ lɩmaɣza kɩbana ana a-yɔɔ. Yehowa wazɩ-ɩ nɛ ɛtasɩ wɛnʋʋ piya kagbanzɩ nɛ Samɩyɛɛlɩ pɩsɩ nayʋ nɛ ɛwɛɛnɩ ɖɔɖɔ waɖɛ se ɛwɛɛ mba Ɛsɔ tɩŋnɩ pɔ-yɔɔ nɛ pama Bibl yɔ pa-taa.​—1 Sam. 2:21.

Ɛzɩ Hana nɛ Samɩyɛɛlɩ yɔ, Krɩstʋ mba wɛnɩ waɖɛ sɔnɔ ɖɔɖɔ se pakpaɣ pa-tɩ nɛ paha faaa nɛ pala pa-Lɩzɩyʋ tʋmɩyɛ. Yesu kaayɔɔdaa se kɩlaŋ weyi ɖɩlakɩ nɛ ɖɩsɛɣ Yehowa yɔ, ɖɩkaɣ ɩ-kɩhɛyʋʋ hiɣu tam sakɩyɛ.​—Mark. 10:28-30.

Kajalaɣ pɩnzɩ mɩnʋʋ taa lɛ, Krɩstʋ tʋ halɩñɩnʋ weyi payaɣaɣ se Tabiita yɔ, paasɩmɩ-ɩ se ɛkɛnɩ weyi “ɛlakaɣ tʋma kɩbana pɩdɩɩfɛyɩ nɛ ɛhaɣ kʋñɔndɩnaa kʋjɔʋ” yɔ. Pɩɩkɛnɩ kɩlaŋ weyi ɛlakaɣ se ɛsɩnɩ lalaa yɔ. Ɛlɛ pɩlabɩ pʋtɔdɩyɛ se pɩkɛdaa lɛ, ‘pɩwɩɩ-ɩ nɛ ɛsɩ.’ Pɩɩkɔnɩ laŋwɛɛkɩyɛ ɛgbɛyɛ taa koobiya siŋŋ. Ɛlɛ tɔmkpɛlɩkɩyaa kɔm nɛ panɩɩ se Pɩyɛɛrɩ wɛ pe-egeetiye taa lɛ, petendi-i se ɛkɔɔ lɛɛ lɛɛ. Maɣzɩ ɛzɩma pa-taa kaalabɩ leleŋ alɩwaatʋ ndʋ Pɩyɛɛrɩ fezi Tabiita yɔ, pɩ-yɔɔ nɛ ŋna! Pɩɩkɛnɩ kajalaɣ ɖeɖe lɛ, apostoloo nɔɔyʋ fezuu sɩɖʋ yɔ. (Tʋma 9:36-41) Ɛsɔ tɩsɔɔ kɩlaŋ weyi Tabiita lakaɣ yɔ ɩ-yɔɔ. (Ebr. 6:10) Pama Tabiita kʋjɔʋ labʋ tɔm Bibl taa se pɩsɩnɩ-ɖʋ nɛ ɖɩmaɣzɩnɩ-ɩ.

Apostoloo Pɔɔlɩ ɖɔɖɔ ha-ɖʋ kɩɖaʋ kɩbaŋʋ kʋjɔʋ labʋ nʋmɔʋ taa, mbʋ pʋyɔɔ ɛkɛ ɛyʋ weyi ɛhaɣaɣ ɛ-alɩwaatʋ faaa nɛ ɛlakɩ fezuu taa tʋma nɛ ekeŋni ɛyaa ɖɔɖɔ yɔ. Ɛmaɣaɣ takayaɣ Kɔrɛntɩ koobiya lɛ, ɛyɔɔdaa se: “Ma yɔ mankaɣ cɛlʋʋ mbʋ mɛwɛna yɔ nɛ mɛncɛlɩɣ pɩkpɛndɩnɩ men-keem, mi-ciyamnaa yɔɔ.” (2 Kɔr. 12:15) Pɔɔlɩ kaanawa se ye ɖɩkpakɩɣ ɖa-tɩ nɛ ɖɩlaɣ kɩlaʋ lalaa yɔɔ yɔ, pɩhaɣ ɖa-maɣmaɣ taa leleŋ, nɛ kɔzɩ kɔzɩ lɛ, piyeki nɛ ɖɔ-tɔm kɛdɩnɩ Yehowa nɛ ɛwazɩ-ɖʋ.​—Tʋma 20:24, 35.

Pɩtʋʋ fɛyɩ se, Yehowa taa lakɩ leleŋ alɩwaatʋ ndʋ ɖɩkpakɩɣ ɖa-alɩwaatʋ nɛ ɖo-ɖoŋ nɛ ɖɩɖʋʋnɩ nesi Kewiyaɣ tʋma se aɖɛɛnɩ ɛsɩndaa yaa ɖɩsɩɣnɩ ɖo-koobiya mba ɖa nɛ wɛ ɖɩka tisuu yɔ. Ɛlɛ ɛzɩ nʋmɔŋ nɩɩyɩ tasɩ wɛʋ, weyi ɩ-yɔɔ ɖɩpɩzɩɣ ɖɩtɩŋna nɛ ɖɩɖʋ nesi tɔm susuu tʋmɩyɛ yɔ? Ɛɛɛ! Pɩtasɩnɩ tʋma wena ɖɩlakɩnɩ sɔɔlɩm lɛ, ɖɩpɩzɩɣ ɖɔɖɔ ɖɩha ɖa-ñɩm nɛ sɔɔlɩm faaa nɛ ɖɩɖʋnɩ hɩɖɛ Yehowa. Palakɩnɩ sɔɔlɩm haɖɛ nɖɩ ɖɩlakɩ yɔ tʋmɩyɛ se ɛjaɖɛ kpeekpe yɔɔ tɔm susuu tʋmɩyɛ ɛɖɛɛnɩ ɛsɩndaa. Pɩ-tɔbʋʋ se haɖɛ nɖɩ pakpakɩɣ nɛ paɖʋʋnɩ nesi Ɛsɔtɔm tiyiyaa nɛ ŋgee alɩwaatʋ tɩŋa Ɛsɔ sɛtʋ tʋmlaɖaa lalaa. Pɩtasɩ lɛ, sɔɔlɩm haɖɛ sɩɣnɩna nɛ palɩzɩɣ takayɩsɩ, pɔcɔŋnɩ tɔm ɖɛzʋʋ tʋmɩyɛ yɔɔ, palakɩ videowaa, pasɩɣnɩ mba asɛyɩŋ talʋʋ yɔ nɛ pamaɣnɩ Kewiyaɣ Kpaamɩŋ kɩfaŋ. Ða-taa tɛma se toovenim lɛ, weyi ɛkɛ kʋjɔʋ tʋ yɔ, “pakaɣ ɛ-yɔɔ wazʋʋ.” Nɛ pɩkɩlɩ lɛ, alɩwaatʋ ndʋ ɖɩhaɣ ɖa-ñɩm Yehowa yɔ, ɖɩɖʋʋ-ɩ hɩɖɛ.​—Adu. 3:9; 22:9.