Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Taayele nɛ nabʋyʋ ɖɩɣ-ŋ nʋmɔʋ se ŋtaamʋ kɩhɛyʋʋ

Taayele nɛ nabʋyʋ ɖɩɣ-ŋ nʋmɔʋ se ŋtaamʋ kɩhɛyʋʋ

“Nɔɔyʋ ɛtaalɛɣ-mɩ [kɩhɛyʋʋ, nwt].”​—KOL. 2:18.

HENDU: 122, 139

1, 2. (a) Kɩhɛyʋʋ ŋgʋ Yehowa sɛyaa ɖaŋ kpam? (b) Ɛbɛ sɩɣnɩ-ɖʋ se ɖɛ-ɛsa ɩwɛɛ kɩhɛyʋʋ yɔɔ? (Cɔnɩ kiɖe tɛɛ kɩlɛmʋʋ.)

ƐZƖ apostoloo Pɔɔlɩ yɔ, sɔnɔ Krɩstʋ ñɩma patam numwaa wɛnɩ lidaʋ siŋŋ se pakaɣ mʋʋ ‘kɩhɛyʋʋ ŋgʋ Ɛsɔ yaɣ-wɛ nɛ hayo kiŋ’ yɔ. (Fil. 3:14) Paɖaŋ kpam se pa nɛ Krɩstʋ pɔtɔɔ kewiyitu ɛsɔdaa nɛ pa nɛ ɩ pala tʋmɩyɛ nɛ ɛyaa tɩŋa talɩ pilim. (Natʋ 20:6) Pɩtʋʋ fɛyɩ se pɩkɛnɩ-wɛ waɖɛ sɔsɔɖɛ siŋŋ se Ɛsɔ yeba se pɛwɛɛnɩ kaɖʋwa kɩbaŋa ŋga! Ɛlɛ ewiɖe cikpeɖe taa ñɩma ñɛwɛnɩ lidaʋ ŋgʋ yɔ, kɩwɛ ndɩ. Paɖaŋ kpam se pamʋ wezuu maatɛŋ kɩhɛyʋʋ tɛtʋ yɔɔ; nɛ pɩkɛnɩ lidaʋ kɩbaŋʋ ŋgʋ kɩhaɣ taa leleŋ siŋŋ yɔ!​—2 Pɩy. 3:13.

2 Pɩsa nɛ Pɔɔlɩ sɩnɩ Krɩstʋ wayɩ tɩŋɩyaa patam numwaa nɛ pɔɖɔkɩ pe-siɣsiɣ wɛtʋ nɛ pehiɣ kɩhɛyʋʋ lɛ, ɛtasɩ-wɛ lɔŋ se: “Ɩmaɣzɩ ɛsɔdaa mbʋ yɔɔ.” (Kol. 3:2) Pɩɩpɔzaa se paka pa-lɩmaɣza kɩhɛyʋʋ kɩbaŋʋ ŋgʋ pakaɣ mʋʋ ɛsɔdaa yɔ kɩ-yɔɔ. (Kol. 1:4, 5) Pɩtʋʋ fɛyɩ se ye ɖɩmaɣzɩɣ wazasɩ nzɩ Ɛsɔ kaɣ-ɖʋ haʋ yɔ sɩ-yɔɔ yɔ, pɩsɩɣnɩ-ɖʋ se ɖɛ-ɛsa ɩwɛɛ kɩhɛyʋʋ yɔɔ,  paa pɩkɛ ɛsɔdaa yaa tɛtʋ yɔɔ yɔ.​—1 Kɔr. 9:24.

3. Pɔɔlɩ tasɩ e-koobiya Krɩstʋ ñɩma lɔŋ se pakpa pa-tɩ nɛ kpacanaa mba?

3 Pɔɔlɩ tasɩ ɖɔɖɔ lɔŋ e-koobiya Krɩstʋ ñɩma se pakpa pa-tɩ nɛ kpacanaa mba papɩzɩɣ peyele nɛ pataamʋ kɩhɛyʋʋ yɔ. Ðɩkpaɣ ɛzɩ Krɩstʋ ñɩma mba paawɛ Koloosi ɛgbɛyɛ taa mbʋ yɔ yɔ, eheyi-wɛ se pakpa pa-tɩ nɛ cɛtɩm Krɩstʋ ñɩma mba pawɩlɩɣ se pɩtɩkɛ Krɩstʋ yɔɔ tisuu yekina nɛ Ɛsɔ na ɛyʋ pʋtɔdɩyɛ, ɛlɛ Moyizi paɣtʋ yɔɔ ɖɔm yekina se Ɛsɔ ɛna ɛ-pʋtɔdɩyɛ yɔ. (Kol. 2:16-18) Pɔɔlɩ yɔɔdɩ ɖɔɖɔ Kpacanaa lalaa mba pɛwɛ halɩ nɛ sɔnɔ yɔ pɔ-tɔm; nɛ ye ɖɩtɩkpa ɖa-tɩ yɔ, papɩzɩɣ peyele nɛ ɖilesi kɩhɛyʋʋ ŋgʋ kɩɖaŋ-ɖʋ yɔ. Ɛwɩlɩ-wɛ ɛzɩma pakpa pa-tɩ nɛ wezuu kɩdɛkɛdʋʋ caɣʋ lɩmaɣza yɔ, ɛzɩma pɩwɛɛ se pɔñɔɔzɩ tɔm ndʋ tɩkɔŋ pa nɛ po-koobiya pɛ-hɛkʋ taa yɔ, nɛ ɛzɩma pɩwɛɛ se hɔŋ ɩlʋbɩnɩ kala wena ɩkatɩɣ yɔ. Lɔŋ tasʋʋ mbʋ ɛha-wɛ yɔ, pɩlakɩ tʋmɩyɛ halɩ nɛ sɔnɔ. Pʋyɔɔ lɛ, iyele nɛ ɖɩtazɩ lɔŋ weyi Pɔɔlɩ tasɩ Koloosi koobiya nɛ sɔɔlɩm yɔ ɩ-taa nɩɩyɩ taa.

LƲBƖNƖ WEZUU KƖDƐKƐDƲƲ CAƔƲ LƖMAƔZA

4. Ɛbɛ yɔɔ wezuu kɩdɛkɛdʋʋ caɣʋ lɩmaɣza pɩzɩɣ piyele se ɖɩtaamʋ kɩhɛyʋʋ?

4 Pɔɔlɩ tɔzɩ e-koobiya lidaʋ kɩbaŋʋ ŋgʋ kɩɖaŋ-wɛ nɛ ɛsɩndaa yɔ kɩ-yɔɔ nɛ pɩtɛ lɛ, eheyi-wɛ se: “Mbʋ lɛ ɩñazɩ mɩ-tataa pilinzi: Hayitu labʋ, azuluma labʋ, sɔɔlɩm kɩdɛkɛdɩm nɛ ñɩm hiluu.” (Kol. 3:5) Ye ɖɩwɛnɩ wezuu kɩdɛkɛdʋʋ caɣʋ lɩmaɣza yɔ, pɩpɩzɩɣ pɩwɛɛnɩ ɖoŋ ɖɔ-yɔɔ nɛ halɩ piyele nɛ ɖilesi fezuu taa ñɩm. Paalɩzɩ koobu abalɩñɩnʋ nɔɔyʋ ɛgbɛyɛ taa wezuu kɩdɛkɛdʋʋ caɣʋ yɔɔ; pʋwayɩ lɛ, ɛkɔɔ nɛ ɛla lɛɣzɩtʋ nɛ pamʋ-ɩ. Ɛyɔɔdaa se: “Ðoŋ sɔsɔŋ nɩɩyɩ hɔŋaɣ-m nɛ mantɩpɩzɩ nɛ mankaɖɩnɩ-ɩ pɩkɔɔ nɛ pɩtalɩ alɩwaatʋ ndʋ ɛtɛm mɔn-tɔm yɔ.”

5. Ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ ɖɩcaɣnɩ ɖɛ-ɛsa alɩwaatʋ ndʋ ɖɩkatɩɣ wɛtʋ kaɖɛ ñɩndʋ ndʋ tɩpɩzɩɣ tiyele nɛ ɖɩmaanɩ paɣtʋ kila yɔɔ yɔ?

5 Pɩcɛyaa se ɖɩcaɣnɩ ɖɛ-ɛsa kɔzɩ kɔzɩ alɩwaatʋ ndʋ ɖɩkatɩɣ wɛtʋ ndʋ tɩpɩzɩɣ tiyele nɛ ɖɩmaanɩ wezuu caɣʋ paɣtʋ kila wena Yehowa ɖʋwa yɔ a-yɔɔ yɔ. Ðɩkpaɣ ɛzɩ ɖanɩyɛ nʋmɔʋ taa mbʋ yɔ yɔ, pɩkɛnɩ lɔŋsɩnɖɛ se mba paɖanɩɣ ɖama yɔ papaɣzɩɣ lɛ, paɖʋ pa-tɩ kamasɩ ɖama yɔɔ saɣyʋʋ, ɖama nɔsɩ mʋzʋʋ, yaa lone nɖɩ ɖɩ-taa ɛyaa fɛyɩ yɔ ɖɩ-taa caɣʋ pe-ɖeke yɔɔ. (Adu. 22:3) Pɩpɩzɩɣ nɛ pɩtakɩ Krɩstʋ tʋ se ɛtɔlɩ wezuu kɩdɛkɛdʋʋ caɣʋ kpaca taa kɔzɩ kɔzɩ alɩwaatʋ ndʋ ɛɖɛ nʋmɔʋ ɛ-tʋmɩyɛ labʋ nʋmɔʋ taa yɔ, yaa alɩwaatʋ ndʋ ɛ nɛ ɛyʋ weyi patɩkpɛndɩ kʋzʋʋ piliŋa yɔ palakɩ tʋmɩyɛ yɔ. (Adu. 2:10-12, 16) Ye ŋwɛ wɛtʋ ndʋ tɩ-taa yɔ, tɔzɩ se ŋkɛ Yehowa Aseɣɖe Tʋ, yele nɛ ña-lakasɩ nɛ ñɛ-wɛtʋ paɖʋ Yehowa hɩɖɛ. Tɔzɩ ɖɔɖɔ se ye ŋyebi ña-tɩ nɛ nɔɔyʋ cɛbɛlɩɣnɩ-ŋ yɔ, pɩkɔŋnɩ-ŋ kala sakɩyɛ. Pɩtasɩ lɛ, alɩwaatʋ ndʋ ɖɩwɛ pʋtɔdɩyɛ wɛtʋ natʋyʋ taa yaa pitibi-ɖʋ yɔɔɔ yɔ, pɩpɩzɩɣ pɩwɛɛ kɛlɛʋ se ɖɩtɔlɩ wezuu kɩdɛkɛdʋʋ caɣʋ kpaca taa. Alɩwaatʋ ndʋ tɩ-taa lɛ, pɩpɩzɩɣ nɛ pituzi-ɖʋ se ɖɩñɩnɩ sɩnʋʋ ɛyʋ weyi ɖɔ-tɔm kɛdɩnɩ-ɩ yɔ ɛ-cɔlɔ. Ðɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩlɔ lidaʋ nɛ ɖɩñɩnɩ lɔŋ tasʋʋ paa ɛyʋ weyi lɛ ɛ-cɔlɔ. Ye ŋwɛ wɛtʋ ndʋ tɩ-taa yɔ, kɛzɩ ña-tɩ nɛ Yehowa nɛ ɛ-sɛyaa pɔ-yɔɔ nɛ ŋñɩnɩ lɔŋ tasʋʋ nɛ pɩsɩnɩ-ŋ nɛ ŋhiɣ kɩhɛyʋʋ.​—Kalɩ Keɣa 33:19; Aduwa 13:20.

6. Alɩwaatʋ ndʋ ɖɩlɩzɩɣ aleɣya naayɛ yɔ, tɔm ndʋ yɔɔ pɩwɛɛ se ɖɩtɔzɩ?

6 Pʋcɔ nɛ ɖɩpɩzɩ nɛ ɖɩlʋbɩnɩ wezuu kɩdɛkɛdʋʋ caɣʋ lɩmaɣza lɛ, pɩcɛyaa se ɖikizi aleɣya wena aseɣtiɣ wezuu kɩdɛkɛdʋʋ caɣʋ yɔ. Tʋma wena alɩzɩɣ aleɣya wondu sɔnɔ yɔ, a-lakasɩ nɩɣzɩnɩ caanaʋ taa tɛtʋ ndʋ payaɣaɣ se Sodom nɛ Gomɔɔrɩ yɔ. (Yud. 7) Tʋma ana a-ñʋndɩnaa sandɩɣ pa-maɣmaɣ pa-lɩmaɣza nɛ peseɣtiɣ ɛyaa se pacaɣ kʋzʋʋ  kɩdɛkɛdʋʋ wezuu mbʋ pʋyɔɔ yɔ kɩɩkɔŋnɩ kala naayɛ. Pɩwɛɣ ɖeu se ɖɩcaɣnɩ ɖɛ-ɛsa nɛ ɖɩtaalakɩnɩ tʋmɩyɛ paa aleɣya wondu ndʋ. Pɩcɛyaa se ɖɩtɩlɩ aleɣya wena ɖɩlɩzɩɣ yɔ nɛ pɩsɩnɩ-ɖʋ nɛ ɖɛ-ɛsa wɛɛ wezuu maatɛŋ kɩhɛyʋʋ yɔɔ.​—Adu. 4:23.

ƖWƐƐNƖ SƆƆLƖM NƐ CAMƖYƐ LAKASƖ

7. Wɛtʋ kaɖɛ ñɩndʋ ndʋ ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩkatɩ Krɩstʋ ɛgbɛyɛ taa?

7 Ða-tɩŋa payɩ ɖɩnawa se pɩkɛnɩ-ɖʋ wazaɣ se ɖɩwɛɛ Krɩstʋ ɛgbɛyɛ taa. Ðe-kediɣzisi taa Bibl kpɛlɩkʋʋ nɛ ɛzɩma ɖɩɖʋʋ ɖama nesi nɛ sɔɔlɩm yɔ, pɩwɛɛ nɛ pɩsɩɣnɩ-ɖʋ se ɖɛ-ɛsa ɩwɛɛ kɩhɛyʋʋ yɔɔ. Ɛlɛ nabʋyʋ taa tɔm natʋyʋ pɩzɩɣ nɛ tiyele nɛ koobiya taa wɩɩnɩ ɖama ɛgbɛyɛ taa. Ye mba pɛ-hɛkʋ taa tɔm kɔma yɔ patɩcɔnɩ ti-ɖeɖe yɔ, pɩpɩzɩɣ piyele nɛ papaɣzɩ ɖama caɣnʋʋ.—Kalɩ 1 Pɩyɛɛrɩ 3:8, 9.

8, 9. (a) Wɛtʋ kɩbandʋ ndʋ sɩɣnɩ-ɖʋ se ɖihiɣ kɩhɛyʋʋ? (b) Ye koobu nɔɔyʋ ɛɖʋ-ŋ ɖɩwɩzɩyɛ yɔ, ɛbɛ ŋpɩzɩɣ ŋla nɛ laŋhɛzɩyɛ wɛɛ ña nɛ ɩ mɩ-hɛkʋ taa?

8 Ɛbɛ pɩwɛɛ se ɖɩla nɛ ɖama kɩɩnɩnʋʋ etaayele nɛ ɖilesi kɩhɛyʋʋ? Pɔɔlɩ tasɩ lɔŋ Koloosi mba se: “Mbʋ lɛ mɩ, Ɛsɔ ɛyaa kɩbalaa, ɛ-ɛyaa kiɖeɖema nɛ kʋsɔɔlaa, ɩkɛnɩ pʋtɔdɩyɛ nayaa, kɩbandʋ tɩnaa, hɛɛɛ tɩnaa, leleŋ tɩnaa, tɩ ɖɔkɩyaa; ɩkatɩ ɖama nɛ ikpeɣ ɖama, ye nɔɔyʋ taa ɛwɛnɩ lɛlʋ yɔ; ɩla ɛzɩ [Yehowa] yɔ: [Yehowa] kpeɣ-mɩ yɔ, ikpeɣ ɖɔɖɔ ɖama. Mbʋ pɩkɩlɩ pɩtɩŋa payɩ yɔ, mbʋ lɛ sɔɔlɩm, pɩ-taa ɖetu siŋŋ lɩɣna!”​—Kol. 3:12-14.

9 Sɔɔlɩm nɛ kɩbandʋ labʋ yaa camɩyɛ lakasɩ pɩzɩɣ nɛ pɩsɩnɩ-ɖʋ nɛ ɖɩkpaɣ ɖikpeɣ ɖama. Ðɩkpaɣ se koobu nɔɔyʋ lakasɩ ɖʋ-ŋ ɖɩwɩzɩyɛ. Wɛtʋ ndʋ tɩ-taa lɛ, pɩpɔzʋʋ se ña ɖɔɖɔ ŋtɔzɩ alɩwaatʋ ndʋ ñɔ-yɔɔdaɣ yaa ña-lakasɩ nasɩyɩ ɖʋ ɖɩwɩzɩyɛ nɔɔyʋ yɔ tɩ-yɔɔ. Sɔɔlɩm nɛ camɩyɛ lakasɩ nzɩ koobiya wɩlɩ-ŋ nɛ pohuuzi pɛ-ɛsa ñɛ-ɛjandʋ ndʋ tɩ-yɔɔ yɔ, pɩtɩkɛdɩnɩ-ŋ yaa we? (Kalɩ Eklesɩyastɩ 7:21, 22.) Kɔzɩ kɔzɩ lɛ, ɖa-taa wɛ leleŋ se Krɩstʋ wɩlɩ-ɖʋ ɛ-camɩyɛ lakasɩ nɛ ɛhɔm-ɖʋ nɛ ɛkɔnɩ Ɛsɔ sɛtʋ toovenim ñɩndʋ ndʋ tɩ-taa nɔɔ kʋyʋmaɣ wɛɛ yɔ. (Kol. 3:15) Ða-tɩŋa payɩ ɖɩsɔɔlɩ Ɛsɔ kʋɖʋm, ɖisusuu tɔm kʋɖʋmtʋ nɛ kala sakɩyɛ wena ɖɩkatɩɣ yɔ akɛ kʋɖʋma hɔɔlɩŋ sakɩyɛ taa. Ye ɖɩwɛnɩ camɩyɛ lakasɩ nɛ sɔɔlɩm nɛ ɖikpeɣu ɖama yɔ, piyeki ɖɔɖɔ se nɔɔ kʋyʋmaɣ ɛwɛɛ Krɩstʋ ñɩma hɛkʋ taa nɛ ɖɛ-ɛsa wɛɛ wezuu maatɛŋ kɩhɛyʋʋ yɔɔ.

10, 11. (a) Ɛbɛ yɔɔ ɛsɩsɛmɩyɛ labʋ fɛyɩ ɖeu? (b) Ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ ɖɩkandɩyɩ ɖa-tɩ yɔɔ nɛ ɛsɩsɛmɩyɛ labʋ etaayele nɛ ɖilesi kɩhɛyʋʋ?

10 Bibl taa kɩɖaŋ nɩɩyɩ sɩɣnɩ-ɖʋ se ɖɩna ɛzɩma ɛsɩsɛmɩyɛ labʋ pɩzɩɣ piyele nɛ ɖilesi kɩhɛyʋʋ yɔ. Kayɩnɩ lakaɣ ɛsɩsɛmɩyɛ e-neu Aabɛɛlɩ, pʋyɔɔ ɛkʋ-ɩ. Ɛsɩsɛmɩyɛ labʋ yebina nɛ Kora, Dataŋ nɛ Abiram pakaɖɩnɩ Moyizi. Mbʋ ɖɔɖɔ Wiyaʋ Sɔɔlɩ lakaɣ ɛsɩsɛmɩyɛ Daviid, mbʋ pʋyɔɔ ɛlɛ kaasɩm you labʋ nɛ pɩkpaɖɩ-ɩ, nɛ ɛñɩnaɣ se ɛkʋ-ɩ. Pʋyɔɔ Masɩ heyiɣ-ɖʋ se: “Ðenɖe ɛsɩsɛmɩyɛ nɛ tɔm caʋ wɛɛ yɔ, peeɖe lakasɩ kɩdɛkɛdɩsɩ sidi yem.”​—Yak. 3:16.

11 Ye ɖɩwɛnɩ sɔɔlɩm nɛ camɩyɛ lakasɩ yɔ, pɩwɛɣ kaɖɛ se ɖɩla ɛsɩsɛmɩyɛ. Masɩ heyiɣ-ɖʋ se: “Sɔɔlɩyʋ ɖɔkʋʋ ɛ-tɩ; sɔɔlɩyʋ wazɩɣ, sɔɔlɩyʋ fɛyɩnɩ sʋsɩ [yaa ɛsɩsɛmɩyɛ.]” (1 Kɔr. 13:4) Pɩsa nɛ ɖɩkandɩyɩ ɖa-tɩ yɔɔ nɛ ɛsɩsɛmɩyɛ ɛtaañɔ ɖa-laŋɩyɛ taa lɛ, pɩcɛyaa se ɖɩñaɣ pana nɛ ɖɩwɛɛnɩ lɩmaɣza kɩbana wena Ɛsɔ wɛna yɔ, nɛ ɖɩkpaɣ ɖo-koobiya ɛzɩ ɛyaa mba pɛkɛ Yesu tomnaɣ pilinzi yɔ. Ye ɖɩwɛnɩ lɩmaɣza ana yɔ, pɩsɩɣnɩ-ɖʋ se ɖɩsɔɔlɩ ɖo-koobiya ɛzɩ Masɩ tasʋʋ-ɖʋ lɔŋ yɔ. Sɩyɔɔdʋʋ se: “Piliŋa nakɛyɛ nɩɣ leleŋ nɛ ka-hɩɖɛ sɛɣ, pilinzi kpeekpe sɩɣnɩ-kɛ leleŋ nɩʋ.” (1 Kɔr. 12:16-18, 26) Ɛsɩsɛmɩyɛ labʋ lone taa lɛ, pɩwɛɛ se ɖa-taa ɛla leleŋ alɩwaatʋ ndʋ ɖo-koobiya nabɛyɛ hikiɣ wazasɩ nasɩyɩ yɔ. Maɣzɩ Wiyaʋ Sɔɔlɩ pɩyalʋ Yonataanɩ yɔɔ nɛ ŋna. Alɩwaatʋ ndʋ paha waɖɛ Daviid  se ɛkaɣ mʋʋ kewiyaɣ kpelaɣ yɔ, Yonataanɩ taalabɩ-ɩ ɛsɩsɛmɩyɛ, ɛlɛ ɛkpazɩ-ɩ ɖoŋ kɩkpazʋʋ. (1 Sam. 23:16-18) Ŋkaɣ wɛnʋʋ sɔɔlɩm nɛ camɩyɛ lakasɩ ɛzɩ Yonataanɩ yɔ?

ƐBƐ ÑA NƐ ÑƆ-HƆƲ ƖPƖZƖƔ ƖLA NƐ IHIƔ KƖHƐYƲƲ MƖ-TƖŊA?

12. Masɩ taa lɔŋ tasʋʋ mbʋ pɩ-yɔɔ ɖɔm sɩɣnɩ hɔŋ taa ñɩma se pehiɣ kɩhɛyʋʋ pa-tɩŋa?

12 Bibl paɣtʋ kila yɔɔ ɖɔm pɩzɩɣ nɛ pɩkɔnɩ laŋhɛzɩyɛ nɛ taa leleŋ nɛ pɩsɩɣnɩ hɔʋ taa ñɩma se pehiɣ kɩhɛyʋʋ. Lɔŋ tasʋʋ mbʋ Pɔɔlɩ ha Koloosi koobiya? Eheyi-wɛ se: “Mɩ, halaa, ɩña mɩ-walaa, Kɩbaɣlʋ cɔlɔ lɛ, pʋmʋnaa. Mɩ, abalaa, ɩsɔɔlɩ mɩ-halaa, ɩtaalabɩ-wɛ ñaŋ. Piya mɩ, ɩña mɩ-ñɩma pɩtɩŋa pɩ-taa, mbʋ pɩwɛnɩ ɖeu Kɩbaɣlʋ cɔlɔ. Ñɩma mɩ, ɩtaala mi-piya ñaŋ; ɩlabɩ-sɩ mbʋ yɔ, ɩhaɣ-sɩ ɛjandʋ.” (Kol. 3:18-21) Pɩtʋʋ fɛyɩ se sɔnɔ ɖɔɖɔ ye walaa, halaa nɛ piya pɔɖɔŋ lɔŋ tasʋʋ pʋnɛ pɩ-yɔɔ yɔ, pɩwazɩɣ-wɛ pɩdɩɩfɛyɩ.

13. Ɛzɩma koobu halɩñɩnʋ pɩzɩɣ ɛla nɛ ɛ-walʋ weyi ɛtɩkɛ Yehowa Aseɣɖe Tʋ yɔ, ɛpɩzɩ ɛmʋ toovenim?

13 Ɛlɛ ye ŋkɛ koobu halɩñɩnʋ nɛ pɩlakɩ-ŋ ɛzɩ ña-walʋ weyi ɛtɩkɛ Yehowa Aseɣɖe Tʋ yɔ, ɛwɛɛ nɛ ɛlakɩ-ŋ kañatʋ yɔ, ɛzɩma pɩwɛɛ se ŋla? Ŋmaɣzɩɣ se ye ŋkaɖɩɣnɩ-ɩ nɛ ña nɛ ɩ iyou yɔ, pɩpɩzɩɣ pɩñɔɔzɩ tɔm na? Paa ŋpɩzɩ ɛ-tɔm nɛ ɛlakɩ ñɔ-sɔɔlɩm yɔ, ŋmaɣzɩɣ se ña-lakasɩ nzɩ sɩkaɣ yebu nɛ ɛmʋ toovenim na? Aayɩ. Ɛlɛ ye ŋñaŋ ña-walʋ se ɛnʋ kɛnɩ hɔʋ ñʋʋdʋ yɔ, piyeki se laŋhɛzɩyɛ ɛwɛɛ hɔʋ taa  nɛ pɩɖʋ Yehowa hɩɖɛ, nɛ halɩ pɩpɩzɩɣ piyele ɖɔɖɔ nɛ ña-walʋ kɔɔ toovenim Ɛsɔ sɛtʋ taa nɛ ña nɛ ɩ ihiɣ kɩhɛyʋʋ.​—Kalɩ 1 Pɩyɛɛrɩ 3:1, 2.

14. Ye koobu nɔɔyʋ halʋ weyi ɛtɩkɛ Yehowa Aseɣɖe Tʋ yɔ ɛɛñaŋɩ-ɩ, ɛzɩma pɩwɛɛ se walʋ ɛla?

14 Ye ŋkɛ koobu abalɩñɩnʋ nɛ pɩlakɩ-ŋ ɛzɩ ña-halʋ weyi ɛtɩkɛ Yehowa Aseɣɖe Tʋ yɔ, ɛɛñaŋɩ-ŋ, ɛzɩma pɩwɛɛ se ŋla? Ŋmaɣzɩɣ se ye ŋholuu ɛ-yɔɔ se ŋwɩlɩ-ɩ se ñɛkɛnɩ hɔʋ ñʋʋdʋ yɔ, mbʋ yekina se ɛha-ŋ ñamtʋ na? Aayɩ. Ɛsɔ sɔɔlaa se ŋmaɣzɩnɩ Yesu nɛ ŋla ña-tʋmɩyɛ nɛ sɔɔlɩm. (Efɛz. 5:23) Yesu lɩzɩ sɔɔlɩm nɛ tɩ ɖɔkʋʋ nɛ ɛwɩlɩ Krɩstʋ ɛgbɛyɛ nɖɩ ɛkɛ ɖɩ-ñʋʋdʋ yɔ. (Luka 9:46-48) Ye ŋmaɣzɩɣnɩ Yesu kɩɖaʋ yɔ, ŋkaɣ sɩnʋʋ ña-halʋ se ɛkɔɔ toovenim Ɛsɔ sɛtʋ taa.

15. Ɛzɩma pɩwɛɛ se Krɩstʋ tʋ abalɩñɩnʋ ɛwɩlɩ se ɛsɔɔlɩ ɛ-halʋ?

15 Peheyi walaa se: “Mɩ, abalaa, ɩsɔɔlɩ mɩ-halaa, ɩtaalabɩ-wɛ ñaŋ.” (Kol. 3:19) Abalʋ weyi ɛsɔɔlɩ ɛ-halʋ yɔ, ɛɖʋʋ ɛ-halʋ hɩɖɛ pɩtɩŋnɩ ɛzɩma ewelisiɣ ɛ-lɩmaɣza yɔ; nɛ ɛwɩlɩɣ ɖɔɖɔ se amʋ ñɩm ɛ-ɛsɩndaa yɔ. (1 Pɩy. 3:7) Ye ɛlakɩ mbʋ yɔ, paa ɛɛkaɣ pɩzʋʋ paa ɛzɩmtaa se ɛlabɩnɩ ɛ-halʋ lɩmaɣza tʋmɩyɛ yɔ, pɩkaɣ-ɩ sɩnʋʋ nɛ lɩmaɣza wena ɛkpakɩɣ yɔ amʋna camɩyɛ. (Adu. 15:22) Abalʋ weyi ɛsɔɔlɩ ɛ-halʋ yɔ, ɛɛpɔzʋʋ ɛ-halʋ kɩpɔzʋ se ɛñamɩ-ɩ, ɛlɛ ɛ-lakasɩ yekina nɛ ɛ-halʋ ha-ɩ ñamtʋ. Abalʋ weyi ɛsɔɔlɩ ɛ-halʋ nɛ e-piya yɔ, ɛ-hɔʋ kaɣ sɛʋ Yehowa nɛ taa leleŋ nɛ pa-tɩŋa payɩ pehiɣ wezuu maatɛŋ kʋjɔʋ.

Ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩkpa ɖa-tɩ nɛ kala wena ɖɩkatɩɣ hɔʋ taa yɔ ataayele nɛ ɖilesi kɩhɛyʋʋ? (Cɔnɩ tayʋʋ 13-15)

PIYA EVELISI, ITAAYELE NƐ NABƲYƲ ÐƖƔ-MƖ NƲMƆƲ SE ƖTAAMƲ KƖHƐYƲƲ!

16, 17. Piya evelisi, ɛzɩma ɩpɩzɩɣ ɩkpa mɩ-tɩ nɛ ɩtaakɔ pana kadadayaɣ nɛ mɩ-lʋlɩyaa?

16 Ye ŋkɛ pɩɣa evelaɣ nɛ pɩlakɩ-ŋ ɛzɩ ña lʋlɩyaa Krɩstʋ ñɩma ɩɩnɩɣ ñɔ-tɔm taa nɛ pakɩlɩɣ-ŋ paɣtʋ ɖʋʋ yɔ, ɛbɛ pɩwɛɛ se ŋla? Ŋkɔ pana yɔ, pɩpɩzɩɣ piyele nɛ ŋmaɣzɩ se pɩtɩla Yehowa sɛtʋ tɩkɛnɩ wezuu caɣʋ ŋgʋ kɩkpaɖɩ ɖeu yɔ. Ɛlɛ ye ŋkɔ pana nɛ ŋkizi Yehowa sɛʋ yɔ, piileɖiɣ lɛ ŋkaɣ naʋ se nɔɔyʋ fɛyɩ se ɛsɔɔlɩ ñɔ-tɔm nɛ ɛmaɣzɩɣ ñɔ-yɔɔ camɩyɛ nɛ pɩtalɩ ña-lʋlɩyaa mba pañaŋ Ɛsɔ yɔ nɛ ɛgbɛyɛ nɖɩ ɖɩ-taa ŋwɛɛ yɔ.

17 Ye ña-lʋlɩyaa ɩɩtasɩɣ-ŋ lɔŋ kaaʋ, ŋŋkaɣ yɔɔdʋʋ se pa-paa fɛyɩnɩ-ŋ yaa we? (Ebr. 12:8) Ɛlɛ pɩtɩla nʋmɔʋ ŋgʋ kɩ-yɔɔ ña-lʋlɩyaa tɩŋɩɣna nɛ patasɩɣ-ŋ lɔŋ yɔ ŋgʋ ɖʋʋnɩ-ŋ ɖɩwɩzɩyɛ. Paa mbʋ yɔ taamʋ pana. Ñaɣ pana nɛ ŋna mbʋ pʋyɔɔ patɩŋɩɣnɩ nʋmɔʋ ŋgʋ kɩ-yɔɔ nɛ patasɩɣ-ŋ lɔŋ yɔ. Pʋyɔɔ lɛ ɖɔkɩ ña-tɩ, nɛ ña nɛ wɛ ɩtaahɔ tɔm. Masɩ yɔɔdʋʋ se: “Weyi ɛyɔɔdʋʋ ɛ-tɔm nɛ ɛkɛdɩɣ [yaa ɛkpaɣ ɛ-tɩ] yɔ, ɛsɩm lɔŋ, nɛ weyi ɛ-maɣzɩm wɛ hɛɛɛ yɔ, ɛkɛ ɛyʋ lɔndʋ.” (Adu. 17:27) Ñaɣ pana nɛ ŋmʋʋ lɔŋ tasʋʋ camɩyɛ nɛ eyele nɛ pɩwazɩ-ŋ; paa nʋmɔʋ ŋgʋ kɩ-yɔɔ patɩŋnaa nɛ patasɩ-ŋ lɔŋ mbʋ yɔ; ɖɩnɛ ɛlɛ pɩwɩlɩɣ se ŋkɛ weyi ɛpɩ fezuu taa yɔ. (Adu. 1:8) Wazaɣ sɔsɔɔ pɩkɛnaa se ɛyʋ ɛwɛɛnɩ lʋlɩyaa mba pɔsɔɔlɩ Yehowa nɛ pa-laŋɩyɛ pilim yɔ. Pɩtʋʋ fɛyɩ se pɔsɔɔlaa se pasɩnɩ-ŋ nɛ ŋhiɣ wezuu maatɛŋ kɩhɛyʋʋ.

18. Ɛbɛ yɔɔ ŋtɛm ña-taa se ŋkaŋ ñɛ-ɛsa kɩhɛyʋʋ yɔɔ?

18 Paa ɖa-kɩhɛyʋʋ ɛkɛnaa se ɖɩkaɣ caɣʋ wezuu ɛsɔdaa nɛ ɖa nɛ Yesu ɖɩtɔɔ kewiyitu, yaa ɖɩkaɣ caɣʋ tamtam wezuu paradisuu taa tɛtʋ yɔɔ yɔ, pɩwɛɣ ɖeu pɩdɩɩfɛyɩ se ɖa-lɩmaɣza ɩwɛɛ kɩ-yɔɔ tam. Pɩkɛnɩ lidaʋ siŋŋ mbʋ pʋyɔɔ yɔ Ɛsɔ maɣmaɣ cɔlɔ kɩlɩnaa. Mba pakaɣ caɣʋ paradisuu taa tɛtʋ yɔɔ yɔ, Ɛsɔ yɔɔdɩ pɔ-tɔm se: ‘Pakaɣ tɩlʋʋ Yehowa tɛtʋ kpeekpe taa camɩyɛ, ɛzɩ lɩm wadʋʋ pɔɔ taa yɔ.’ (Iza. 11:9) Pʋbʋ taa lɛ, Yehowa kaɣnɩ wɩlʋʋ tɔm tɛtʋ yɔɔ ɛyaa kpeekpe. Pɩkɛnɩ kɩhɛyʋʋ ŋgʋ pɩpɔzʋʋ se ɖɩñaɣ pana nɛ ɖɩmʋ-kʋ yɔ. Pʋyɔɔ lɛ, ka ña-lɩmaɣza mbʋ Yehowa ɖʋwa se ɛkaɣ labʋ yɔ pɩ-yɔɔ. Taayele kaaʋ nɛ nabʋyʋ ɖɩɣ-ŋ nʋmɔʋ se ŋtaamʋ kɩhɛyʋʋ!