Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Maɣzɩnɩ Yehowa siɣsiɣ wɛtʋ nɛ ɛ-pʋtɔdɩyɛ naʋ

Maɣzɩnɩ Yehowa siɣsiɣ wɛtʋ nɛ ɛ-pʋtɔdɩyɛ naʋ

“Ɩhʋʋ tɔm [siɣsiɣ], nɛ mɩ-taa paa weyi lɛ ɛna e-koobu pʋtɔdɩyɛ.”​—ZEK. 7:9.

HENDU: 125, 88

1, 2. (a) Lɩmaɣza wena Yesu kaawɛnɩ Ɛsɔ paɣtʋ yɔɔ? (b) Ɛzɩma takayɩsɩ mayaa nɛ Farɩsɩ ñɩma tɩŋnɩ Moyizi paɣtʋ yɔɔ nɛ pɛɖɛlɛsɩɣ niye pɩtɩŋa pɩ-taa?

YESU kaasɔɔlɩ Moyizi paɣtʋ. Pɩɩɖɩɣzɩɣ-ɖʋ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɛ-Caa Yehowa cɔlɔ tɩlɩnaa. Nɛ Yesu kaasɔɔlɩ ɛ-Caa pɩdɩɩfɛyɩ. Sɔɔlɩm mbʋ Yesu wɛnɩ Ɛsɔtɔm yɔɔ yɔ, paayɔɔdɩ pɩ-tɔm Keɣa 39:9 taa se: “Se mala ñɔ-sɔɔlɩm; Kɩbaɣlʋ, mbʋ pɩkɛdɩnɩ-m siŋŋ lɛ lɛ; ña-paɣtʋ wɛnɩ ma-ñʋʋ taa.” Yesu tɩŋnɩ ɛ-yɔɔdaɣ nɛ ɛ-lakasɩ yɔɔ nɛ ɛwɩlɩ kpayɩ kpayɩ se Ɛsɔ paɣtʋ talɩ pilim nɛ tɩwɛ wazaɣ nɛ lidaʋ tɔm ndʋ Ɛsɔ yɔɔdaa yɔ tɩkaɣ pɩ-taa kɔm ɖeyi ɖeyi.​—Mat. 5:17-19.

2 Pɩtʋʋ fɛyɩ se Yesu kaanɩ siziŋ siŋŋ alɩwaatʋ ndʋ takayɩsɩ mayaa nɛ Farɩsɩ mba tɩŋaɣnɩ Moyizi paɣtʋ yɔɔ nɛ palakɩ mbʋ pɩtɩtʋʋzɩ yɔ ɛ-Caa hɩɖɛ taa yɔ. Pañaŋaɣ paɣtʋ taa tɔm ndʋ tɩtɩkɩlɩ cɛyʋʋ yɔ nɛ pɛɖɛlɛsɩɣ niye. Pʋyɔɔ Yesu heyi-wɛ se: “Ɩhɛyɩɣ kɩhɛyʋʋ azɛʋ yɔɔ nɛ hʋnʋm yɔɔ nɛ maatʋ yɔɔ”. Ɛzɩ ɛbɛ kaacɛyɩ-ɩ nɛ eheyi-wɛ mbʋ? Ɛlɩzɩ pɩ-taa se: “Iniŋ paɣtʋ taa mbʋ pɩkɩlaa yɔ, lakasɩ kiɖeɖesi, pʋtɔdɩyɛ naʋ, laŋɩyɛ kɩbanɖɛ wɛnʋʋ.” (Mat. 23:23) Yesu kaawɛ ndɩ nɛ takayɩsɩ mayaa nɛ Farɩsɩ ñɩma mba payaɣaɣ pa-tɩ siɣsiɣ tɩnaa yɔ. Ɛtɩlɩ Moyizi paɣtʋ camɩyɛ nɛ ɛlɩzɩ fezuu taa wɛtʋ kɩbandʋ ndʋ tɩwɛ tɩ-taa yɔ nɛ ɛwɩlɩ.

3. Tɔm ndʋ ɖɩkaɣ kpɛlɩkʋʋ ñʋʋ kʋnɛ kɩ-taa?

 3 Ða Krɩstʋ ñɩma yɔ, ɖɩfɛyɩ Moyizi paɣtʋ tɛɛ sɔnɔ. (Roma 7:6) Ɛlɛ ɖɔ-yɔɔ lɛ, Yehowa yeba se pama-tʋ Bibl taa. Yehowa tɩsɔɔlɩ se ɖɩñɔɔnɩ paɣtʋ hɔɔlɩŋ cikpeŋ nɩɩyɩ nɛ ɖiyele mbʋ pɩ-tɔm kɩlɩ cɛyʋʋ yɔ, ɛlɛ ɛsɔɔlaa se ɖɩmaɣzɩ tɩ-yɔɔ nɛ ɖɩlabɩnɩ tʋmɩyɛ paɣtʋ taa “mbʋ pɩkɩlaa yɔ”, pʋ-tɔbʋʋ se paɣtʋ kila wena a-taa palɩzɩnɩ paɣtʋ ndʋ yɔ. Ðɩkpaɣ ɖɩjɔzɩyɛ tɛtʋ ɖʋtʋ kɩɖaʋ. Paɣtʋ kila wena ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩlabɩnɩ tʋmɩyɛ ɖʋtʋ ndʋ tɩ-taa? Ñʋʋ ŋgʋ kɩɖɛwa yɔ, kɩwɩlɩ-ɖʋ lɔŋ weyi ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩkpɛlɩkɩ nɩŋgbanzɩ nzɩ pɩwɛɛ se hʋyʋʋ ɖʋyʋ ɛkpɛzɩ yɔ sɩ-taa yɔ. Pɩtasɩ lɛ, ɖɩjɔzɩyɛ tɛtʋ ɖʋtʋ tɔm taa lɛ, ɖɩkpɛlɩkɩ tɔm sakɩyɛ Yehowa yɔɔ, nɛ ɛzɩma ɖɩmaɣzɩnɩ e-fezuu taa wɛtʋ kɩbandʋ yɔ. Lɛɛlɛɛyɔ ñʋʋ kʋnɛ kɩ-taa, ɖɩkaɣ cosuu tɔm pɔzʋʋ naadozo yɔɔ: Ɛbɛ ɖɩjɔzɩyɛ tɛtʋ wɩlɩɣ-ɖʋ Yehowa pʋtɔdɩyɛ naʋ yɔɔ? Ɛbɛ tɩkpɛlɩkɩɣ-ɖʋ lɩmaɣza wena Yehowa wɛnɩ wezuu yɔɔ yɔ a-yɔɔ? Nɛ ɛzɩma tɩlɩzaa nɛ tɩwɩlɩ se Yehowa siɣsiɣ wɛtʋ talɩ pilim? Ðɩɩtazɩɣ tɔm pɔzʋʋ pʋnɛ pɩ-taa lɛ, ñɩnɩ nɛ ŋna hɔɔlɩŋ weyi ɩ-taa ŋpɩzɩɣ nɛ ŋmaɣzɩnɩ ña-Caa weyi ɛwɛ ɛsɔdaa yɔ.​—Kalɩ Efɛɛzɩ 5:1.

PƖKƐ YEHOWA PƲTƆDƖYƐ NAƲ SE PALƖZƖ TƐTƲ NDƲ TƖMƲNƖ-WƐ YƆ

4, 5. (a) Ðʋtʋ ndʋ paalaba se ɖɩjɔzɩyɛ tɛtʋ taa wobu ɛwɛɛ kɛlɛʋ? (b) Nɛ ɛbɛ yɔɔ palabɩ mbʋ? (c) Ɛbɛ pɩkpɛlɩkɩɣ-ɖʋ Yehowa yɔɔ?

4 Pɩɩwɛ kɛlɛʋ se ɛyʋ ewolo ɖɩjɔzɩyɛ tɛtʋ loɖo ndʋ tɩ-taa. Yehowa ha paɣtʋ Izrayɛɛlɩ piya se paa Yɔɔrdaŋ pɔɔ hɔɔlʋʋ ŋgʋ kɩ-taa lɛ, palɩzɩ ɖɩjɔzɩyɛ tɛtʋ naadozo. Ɛbɛ yɔɔ? Piyeki nɛ weyi eseɣ se ɛmɛlɩ ɖɩjɔzɩyɛ tɛtʋ taa yɔ pɩtaalabɩ-ɩ kaɖɛ. (Kɩg. 35:11-14) Pɔñɔɔzaɣ habɛɛ wena awokini ɖɩjɔzɩyɛ tɛtʋ taa yɔ se awɛɛ camɩyɛ paa ɛzɩmtaa. (Wp. 19:3) Yuuda ñɩma sɔnzɩ wɩlɩɣ se pesikaɣ kpenzalasɩ nzɩ sɩwɩlɩɣ ɖɩjɔzɩyɛ tɛtʋ taa nʋmɔʋ yɔ. Ɛzɩma ɖɩjɔzɩyɛ tɛtʋ taa wobu kaawɛ kɛlɛʋ yɔ, pɩsɩɣnɩ weyi pɩyʋtɩnɩ-ɩ nɛ ɛkʋ ɛyʋ yɔ se etaahiɣ kawanaɣ nakɛyɛ nɛ ewolo sɩɩnaa layaa ɛjaɖɛ taa nɛ pʋwayɩ ɛnʋ ɖɔɖɔ ɛpaɣzɩ sɩɩnaa laʋ.

5 Pɩlabɩ ɖeu pɩdɩɩfɛyɩ se Yehowa weyi ɛɖʋ paɣtʋ se pakʋ weyi ɛkʋ ɛyʋ faɖaɖa yɔ, ɛlabɩ ɖʋtʋ ɖɔɖɔ se weyi picoɖi-i kicoɖuu yɔ, ɛpɩzɩ nɛ ehiɣ ɖɩmɛlɩyɛ nɛ pana ɛ-pʋtɔdɩyɛ. Lɔŋsɩnɖʋ nɔɔyʋ yɔɔdɩ ɖʋtʋ ndʋ tɩ-tɔm se: “Tɩwɛ ɖeu nɛ tɩ-yɔɔ ɖɔm wɛ kɛlɛʋ. Pɩkɛnɩ Ɛsɔ pʋtɔdɩyɛ naʋ ɖʋtʋ.” Yehowa tɩkɛ tɔm hʋyʋ kañatʋ tʋ weyi ɛɖaŋ kpam se ɛ-sɛyʋ nɔɔyʋ ɛla kɩwɛɛkɩm nɛ ɛhɔ ɛ-nɩŋgbaaŋ yɔ. Ɛlɛ “pʋtɔdɩyɛ nayʋ sɔsɔ” ɛkɛnaa.​—Efɛz. 2:4.

6. Ɛzɩma Farɩsɩ ñɩma wɩlaɣ se pɛfɛyɩnɩ pʋtɔdɩyɛ naʋ mbʋ Ɛsɔ wɛna yɔ?

6 Farɩsɩ ñɩma ñataasɔɔlɩ se pawɩlɩ pʋtɔdɩyɛ naʋ wɛtʋ ndʋ. Pɔ-sɔnzɩ taa lɛ, ye ɛyʋ ɛlabɩ kɩwɛɛkɩm nabʋyʋ nɛ pekpeɣ-i pʋ tam nabudozo yɔ, pʋwayɩ pɩtɩpɔzɩ se patasɩ-ɩ pʋ kpeɣu. Pɩsa nɛ pana se paɣtʋ ndʋ tɩtɩmʋna lɛ, Yesu tuu-wɛ eduuye naɖɩyɛ se Farɩsɩ tʋ nɔɔyʋ wobi Ɛsɔ kpaaŋ taa nɛ ɛtɩmɩɣ se: “Ɛsɔ, mɛnsɛ-ŋ se ŋlɩzɩ-m nɛ mɛnfɛyɩ ɛzɩ ɛyaa lalaa yɔ, paba kɛ  mɩlaa, nɔɔkuye tɩnaa, acɛyɛ laɖaa; nɛ mɛnfɛyɩ ɖɔɖɔ ɛzɩ hulisi ɛnʋ yɔ yɔ.” Alɩwaatʋ ndʋ lɛ, hulisi yaa lambuu mʋyʋ ñaawɛ ɛtɩmɩɣnɩ Ɛsɔ nɛ tɩ luzuu se ɛna ɛ-pʋtɔdɩyɛ. Ɛbɛ yɔɔ Farɩsɩ ñɩma taasɔɔlɩ se pana lalaa pʋtɔdɩyɛ? Bibl heyiɣ-ɖʋ se ‘peniŋaɣ lalaa.’​—Luka 18:9-14.

Ŋwalɩsɩ kpaɣʋ nɛ kpeɣu “nʋmɔʋ” nɛ kɩwɛɛ ɖɔɖɔ camɩyɛ na? Yele nɛ pɩwɛɛ kɛlɛʋ weyi ɛyʋtɩnɩ-ŋ yɔ se ɛñɔtɩnɩ-ŋ (Cɔnɩ tayʋʋ 4-8)

7, 8. (a) Ye nɔɔyʋ ɛlabɩ-ŋ kɩwɛɛkɩm nabʋyʋ yɔ, ɛzɩma ŋpɩzɩɣ ŋmaɣzɩnɩ Yehowa? (b) Ɛbɛ yɔɔ papɩzɩɣ nɛ pɔyɔɔdɩ se kpaɣʋ nɛ kpeɣu kɛnɩ wɛtʋ ndʋ tɩwɩlɩɣ se ɛyʋ wɛnɩ tɩ luzuu yɔ?

7 Maɣzɩnɩ Yehowa, taamaɣzɩnɩ Farɩsɩ ñɩma. Wɛɛnɩ pʋtɔdɩyɛ naʋ. (Kalɩ Koloosi 3:13.) Nʋmɔʋ ŋgʋ kɩ-yɔɔ ŋpɩzɩɣ ŋtɩŋna nɛ ŋwɩlɩ se ŋkɛ pʋtɔdɩyɛ nayʋ yɔ lɛ se, ŋyele nɛ pɩwɛɛ kɛlɛʋ weyi ɛyʋtɩnɩ-ŋ yɔ se ɛñɔtɩnɩ-ŋ. (Luka 17:3, 4) Pɔzɩ ña-tɩ se pɩwɛɣ-m kɛlɛʋ se menkpeɣ lalaa faaa paa payʋtʋʋnɩ-m tam sakɩyɛ yɔ? Mañakɩ pana siŋŋ se laŋhɛzɩyɛ ɛɖaɣnɩ wɛʋ ma nɛ weyi ɛyʋtɩnɩ-m yɔ ɖɛ-hɛkʋ taa?

8 Kpaɣʋ nɛ kpeɣu wɩlɩɣna se ɛyʋ wɛnɩ tɩ luzuu. Farɩsɩ ñɩma taawɛɛnɩ wɛtʋ ndʋ mbʋ pʋyɔɔ yɔ, peniŋaɣ lalaa. Ða Krɩstʋ ñɩma yɔ, pɩwɛɛ se tɩ luzuu eyele nɛ ‘ɖɩcɔnɩ lalaa se pakɩlɩ-ɖʋ,’ nɛ pamʋnaa se ɖikpeɣu-wɛ. (Fil. 2:3) Ŋkaɣ maɣzɩnʋʋ Yehowa nɛ ŋwɩlɩ se ŋwɛɛnɩ tɩ luzuu na? Walɩsɩ “ña-nʋmɔʋ” ŋgʋ kiyeki se ŋkpaɣ nɛ ŋkpeɣ yɔ nɛ ŋñɔɔzɩ kɩ-yɔɔ camɩyɛ. Sɔɔlɩ lalaa pʋtɔdɩyɛ naʋ nɛ ŋwɛɛ hɛɛɛ pana kɔʋ taa.​—Ekl. 7:8, 9.

ÑA WEZUU “NƐ ŊTAAÐƆƆ WƐƐ NƐ CALƖM”

9. Ɛzɩma tɩyɛ Yehowa wɩlɩ Izrayɛɛlɩ piya se wezuu kɛ pʋyʋ kiɖeɖeu ɛ-ɛsɩndaa?

9 Kaɖʋwa ŋga kɔ-yɔɔ pama ɖɩjɔzɩyɛ tɛtʋ yɔ lɛ se pɩkandɩyɩ Izrayɛɛlɩ piya yɔɔ nɛ sɩtaakpɛdɩ calɩm ɖulum. (Wp. 19:10) Yehowa sɔɔlɩ wezuu nɛ ɛpaɖɩɣ “nesi nzɩ sɩkpɛdɩɣ calɩm ɖulum yɔ.” (Adu. 6:16, 17) Ɛsɔ wɛ siɣsiɣ nɛ ɛwɛɛ kele kele, pʋyɔɔ ɛɛkaɣ sɔʋ calɩm mbʋ pɛkpɛdɩ ɖulum yɔ pɩ-yɔɔ. Pɩkɛ toovenim se weyi pɩyʋtɩnɩ-ɩ nɛ ɛkʋ ɛyʋ yɔ panaɣ ɛ-pʋtɔdɩyɛ. Paa mbʋ yɔ pɩwɛɛ se ɛñɔtɩnɩ sɔsaa nɛ eheyi-wɛ mbʋ pɩtalɩ-ɩ yɔ nɛ ye patazaa nɛ pana se pɩyʋtɩnɩ-ɩ kɩyʋtɩnʋʋ yɔ, ɖɩnɛ lɛ ɛpɩzɩɣ nɛ ɛɖʋ hʋyʋʋ ɖɩjɔzɩyɛ tɛtʋ taa pɩkɔɔ pɩtalɩ cɔjɔ sɔsɔ sɩm wiye. Pɩwɩlɩɣ se ye cɔjɔ sɔsɔ ɛtɩsɩ yɔ, peeɖe ɛkaɣ caɣʋ e-wezuu caɣʋ kɩyakɩŋ kpeekpe. Ye picoɖi ɛyʋ nɛ ɛkʋ lɛlʋ yɔ, Izrayɛɛlɩ piya kaanawa se mbʋ pɩlɩɣ pɩ-taa yɔ, pɩtaakɛ aleɣya tɔm nɛ pɩsɩnɩ-sɩ nɛ sɩna se wezuu kɛ pʋyʋ kiɖeɖeu Yehowa ɛsɩndaa. Pɩɩwɛɛ se sɩcɔnɩ sɩ-tɩ yɔɔ camɩyɛ nɛ sɩ-lakasɩ yaa sɩ-kaakendu natʋyʋ ɛtaakɔnɩ kaɖɛ si-koobu nɔɔyʋ wezuu yɔɔ, nɛ ye sɩlakɩ mbʋ yɔ sɩwɩlɩɣ se sɩñaŋ Wezuu Hayʋ.

10. Ɛzɩ Yesu yɔɔdʋʋ yɔ, ɛzɩma Farɩsɩ ñɩma nɛ takayɩsɩ mayaa pawɩlaa se pɛfɛyɩnɩ ñamtʋ ɛyʋ wezuu yɔɔ?

10 Farɩsɩ ñɩma nɛ takayɩsɩ mayaa ñataawɛɛnɩ ñamtʋ ɛyʋ wezuu yɔɔ. Ɛzɩma tɩyɛ? Yesu heyi-wɛ se: “Ɩkpɛ lɔŋ sɩm ñɩmɩyɛ. Mɩ-maɣmaɣ ɩtɩsʋʋ, nɛ mba pe-liu sɔɔlɩ sʋʋ yɔ, ɩɖaŋ-wɛ. ” (Luka 11:52) Pɩɩwɛɛ se mba ɩwɩlɩnɩ Ɛsɔtɔm lalaa nɛ pasɩnɩ-wɛ nɛ pɔɖɔ wezuu maatɛŋ nʋmɔʋ taa. Ɛlɛ papɩsaa nɛ pelesi ɛyaa kilesuu se pataapɩzɩ nɛ patɩlɩ Yesu weyi Ɛsɔ ha waɖɛ se ‘ɛha wezuu’ yɔ nɛ powokini-wɛ tamtam ɖɩzʋʋ taa. (Tʋma 3:15ABT) Cajayɛ nɛ piɖeni men-ɖeke wɛtʋ yɔɔ lɛ, pataawɛɛnɩ ñamtʋ natʋyʋ lalaa weziŋ yɔɔ. Kañatʋ ndʋ lɛ mbʋ yɔ!

11. (a) Ɛzɩma Apostoloo Pɔɔlɩ wɩlaa se ɛɛwɛnɩ lɩmaɣza wena Yehowa wɛnɩ wezuu yɔɔ yɔ? (b) Ɛbɛ sɩɣnɩ-ɖʋ se ɖɩwɛɛnɩ wɛtʋ ndʋ Pɔɔlɩ kaawɛnɩ tɔm susuu tʋmɩyɛ yɔɔ yɔ?

 11 Ɛbɛ pɩwɛɛ se ɖɩla nɛ ɖɩnɩɣzɩnɩ Yehowa nɛ ɖɩtaanɩɣzɩnɩ Farɩsɩ ñɩma nɛ takayɩsɩ mayaa? Pɩcɛyaa se ɖɩña wezuu nɛ ɖɩwɩlɩ se kɩmʋ ñɩm siŋŋ ɖɛ-ɛsɩndaa. Apostoloo Pɔɔlɩ wɩlaa se ɛwɛnɩ lɩmaɣza kɩbana ana, pʋyɔɔ esusi Ɛsɔtɔm nɛ kpekpeka. Piyeba nɛ ɛpɩzɩ nɛ ɛyɔɔdɩ se: “Mantipisi man-tɩ nɛ mɩ-taa nɔɔyʋ calɩm.” (Kalɩ Tʋma 20:26, 27.) Pɩtɩkɛ ɛzɩma paakɔɔ nɛ pɔpɔzɩ Pɔɔlɩ ɛ-alɩwaatʋ taa ɛyaa calɩm kɩmɩyɛ yɔ, mbʋ tuzini-i nɛ esusi tɔm camɩyɛ, ɛlɛ sɔɔlɩm mbʋ ɛsɔɔlɩnɩ-wɛ nɛ ɛzɩma pe-weziŋ mʋ ñɩm ɛ-ɛsɩndaa yɔ pʋyɔɔ ɛlabɩ mbʋ. (1 Kɔr. 9:19-23) Mbʋ ɖɔɖɔ pɩwɛɛ se ɖɩmaɣzɩnɩ Pɔɔlɩ nɛ ɖɩñaɣ pana nɛ ɖɩwɛɛnɩ lɩmaɣza wena Ɛsɔ wɛna wezuu yɔɔ yɔ. Yehowa sɔɔlaa se ‘ɛyaa kpeekpe ɩpɩsɩ pa-laŋa.’ (2 Pɩy. 3:9) Nɛ ña yɔ, mbʋ ɖɔɖɔ ŋsɔɔlaa? Ye ŋnaɣ lalaa pʋtɔdɩyɛ yɔ, pɩkaɣ-ŋ sɩnʋʋ nɛ kpekpeka ŋga ŋŋwɛnɩ tɔm susuu tʋmɩyɛ taa yɔ kaɖaɣnɩ kpaʋ ɖoŋ nɛ ŋhiɣ ɖɔɖɔ taa leleŋ.

12. Ɛbɛ yɔɔ pɩcɛyaa se Ɛsɔ samaɣ taa ɛyaa ɩtɩlɩ labʋ nɛ kaɖɛ naɖɩyɛ ɛtaakɔɔ pe-wezuu yɔɔ?

12 Ða ɖɔɖɔ ye ɖɩcɔŋnɩ ɖa-tɩ yɔɔ se kaɖɛ naɖɩyɛ ɛtaatalɩ-ɖʋ nɛ ɖilesi ɖe-wezuu yɔ, ɖɩwɛnɩ lɩmaɣza kɩbana wena Yehowa wɛna yɔ. Pɩwɛɛ se ɖɩtɩlɩ labʋ alɩwaatʋ ndʋ ɖɩsaɣ kpokpo, lɔɔɖɩyɛ yaa ɖɩlakɩ tʋmɩyɛ naɖɩyɛ yɔ. Halɩ pɩkpɛndɩnɩ alɩwaatʋ ndʋ ɖɩɖʋʋ nesi ɖamɩŋ maʋ tʋmɩyɛ yaa ɖɩwɛɣ ɖɛ-Ɛsɔ sɛtʋ lona taa yɔ. Ðitaayele kaaʋ nɛ tʋma wena ɖɩlakɩ, liidiye ñɩnʋʋ, yaa ɖʋtʋ ndʋ ɖɩlakɩ yɔ tɩmʋ ñɩm ɖɛ-ɛsɩndaa nɛ pɩkɩlɩ ɖe-wezuu nɛ ɖɔ-tɔnʋʋ taa alaafɩya. Ðɛ-Ɛsɔ wɛ siɣsiɣ nɛ paa ɛzɩmtaa lɛ, ɛlakɩ mbʋ pɩtʋʋzaa nɛ pɩwɛɛ ɖeu yɔ. Ðɩsɔɔlaa se ɖɩwɛɛ ɛzɩ ɖɛ-Ɛsɔ yɔ. Ɛgbɛyɛ taa ɛzʋtʋyaa ñakɩ pana se kaɖɛ naɖɩyɛ ɛtaatalɩ pa-maɣmaɣ nɛ pa nɛ mba palakɩ tʋma yɔ. (Adu. 22:3) Pʋyɔɔ lɛ, ye ɛgbɛyɛ taa ɛzʋtʋyʋ nɔɔyʋ ɛtɔzɩ-ŋ ɛzɩma pɩwɛɛ se ŋlabɩnɩ tʋmɩyɛ Bibl taa paɣtʋ natʋyʋ nɛ kaɖɛ naɖɩyɛ ɛtaatalɩ-ŋ yɔ, pɩwɛɛ se ŋmʋ lɔŋ tasʋʋ mbʋ camɩyɛ. (Gal. 6:1) Wɛɛnɩ lɩmaɣza wena Yehowa wɛnɩ wezuu yɔɔ yɔ, ɖɩnɛ ɛlɛ ‘ŋŋkaɣ ɖɔʋ wɛɛ nɛ calɩm.’

PƖWƐ SE PAHƲƲ TƆM ƐZƖ “PAƔTƲ” PƆZƲƲ YƆ

13, 14. Ɛzɩma pɩwɛɛ se Izrayɛɛlɩ piya taa sɔsaa ɩmaɣzɩnɩ Yehowa siɣsiɣ wɛtʋ?

13 Yehowa ɖʋ paɣtʋ Izrayɛɛlɩ piya taa sɔsaa se pamaɣzɩnɩ e-siɣsiɣ wɛtʋ. Kajalaɣ lɛ, pɩcɛyaa se sɔsaa ɩtazɩ mbʋ pɩlaba yɔ pɩ-taa. Pʋwayɩ lɛ, pɩwɛɛ se sɔsaa ɩtazɩ camɩyɛ nɛ patɩlɩ weyi ɛkʋ ɛyʋ yɔ, wezuu ŋgʋ ɛcakaɣ yɔ, ɛ-lakasɩ, ɛ-lɩmaɣza nɛ ɛzɩma ɛ nɛ weyi ɛkʋwa yɔ pɛ-hɛkʋ taa kaawɛɛ yɔ, pʋcɔ nɛ pɛsɛtɩ tɔm se panaɣ ɛ-pʋtɔdɩyɛ yaa paanaɣ. Pʋcɔ nɛ pamaɣzɩnɩ Ɛsɔ siɣsiɣ wɛtʋ tɔm hʋʋ taa lɛ, pɩwɛɛ se patazɩ tɔm taa nɛ pana se hʋyʋʋ ɖʋyʋ ɛnʋ ‘ɛ-taa kaawɛɛ pɩwɩɣnɩ-ɩ’ yaa ‘ɛtɔ-ɩ pʋyʋ kɩtɔʋ se ehiɣ-i.’ (Kalɩ Kɩgalʋʋ 35:20-24.) Pʋcɔ nɛ sɔsaa labɩnɩ tʋmɩyɛ tɔm ndʋ aseɣɖe tɩnaa yɔɔdɩ ɛ-yɔɔ yɔ lɛ, pɩwɛɛ se aseɣɖe tɩnaa mba pa-taa naalɛ ɩyɔɔdɩ mbʋ pɩwɩlɩɣ se toovenim lɛ, hʋyʋʋ ɖʋyʋ ɖʋ ɛ-taa faɖaɖa nɛ ɛkʋ e-koobu yɔ.​—Kɩg. 35:30.

14 Ye mbʋ, patazɩɣ mbʋ pɩlaba yɔ pɩ-taa nɛ pɩtɛ lɛ, pɩwɛɛ se sɔsaa ɩmaɣzɩ ɛyʋ ɛnʋ ɛ-yɔɔ, nɛ pɩtaakɛ mbʋ ɛlaba yɔ pɩ-yɔɔ ɖeke. Pɩpɔzʋʋ-wɛ lɔŋsɩnɖɛ yaa lɛɣtʋ ndʋ tiyeki se pataacɔnɩ ɛsa yɔɔ yem yɔ, nɛ pɩsɩnɩ-wɛ nɛ patɩlɩ mbʋ pɩlabɩ ɖeyi ɖeyi yɔ. Pɩtɩŋa pɩ-taa lɛ, pɩpɔzʋʋ-wɛ Yehowa fezuu kiɖeɖeu ŋgʋ kɩsɩɣnɩ-wɛ nɛ pamaɣzɩnɩ ɛ-lɔŋsɩnɖɛ, ɛ-pʋtɔdɩyɛ naʋ nɛ e-siɣsiɣ wɛtʋ yɔ.​—Ejl. 34:6, 7.

15. Ɛzɩma lɩmaɣza wena Yesu kaawɛnɩ kɩwɛɛkɩm laɖaa yɔɔ yɔ, aawɛ ndɩ nɛ Farɩsɩ ñɩma?

15 Farɩsɩ ñɩma kaŋaɣ pa-lɩmaɣza mbʋ kɩwɛɛkɩm laɖʋ laba yɔ pɩ-yɔɔ ɖeke nɛ pataamaɣzɩɣ ɛyʋ weyi kɩwɛɛkɩm laɖʋ kɛnɩ ɖooo ɛ-laŋɩyɛ taa yɔ pɩ-yɔɔ. Alɩwaatʋ ndʋ Farɩsɩ ñɩma na Yesu wobi Maatiyee ɖɩɣa taa nɛ ɛtɔkɩ tɔɔnaɣ lɛ, pɔpɔzɩ ɛ-wayɩ tɩŋɩyaa se: “Pɩlabɩ ɛzɩma nɛ mɩ-tɔm wɩlɩyʋ nɛ hulisinaa nɛ kɩwɛɛkɩm laɖaa pɔtɔkɩ?” Yesu cosi-wɛ se: “Tomnaɣ taa kpeyitaɣ tɩnaa fɛyɩnɩ fɛɖʋ kɛdɛɖaɣ, ɛlɛ kʋdɔndɩnaa. Iwolo ɩkpɛlɩkɩ nɛ ɩnɩɩ tɔm tʋnɛ yɔ tɩ-tɔbʋʋ se: ‘Mancaɣ pʋtɔdɩyɛ naʋ na, pɩtɩkɛ kɩlaʋ.’ Mantɩkɔɔ ɛyaa siɣsiɣ tɩnaa yaʋ, ɛlɛ kɩwɛɛkɩm laɖaa.” (Mat. 9: 9-13) Ɛzɩ Yesu haɣaɣ toovenim kɩdɛkɛdɩm sɔsɔm laɖaa yaa we? Aayɩ. Toovenim lɛ, tɔm ndʋ Yesu susaɣ yɔ tɩ-kaɖʋwa nakɛyɛ lɛ se kɩwɛɛkɩm laɖaa ikpiɖi pa-kɩwɛɛkɩm yɔɔ. (Mat. 4:17) Yesu kaanawa se “hulisinaa nɛ kɩwɛɛkɩm laɖaa” nabɛyɛ kaasɔɔlaa se pɛlɛɣzɩ. Pɩtɩkɛ tɔɔnaɣ tɔɔʋ yɔɔ ɛ nɛ ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa paawobi Maatiyee ɖɩɣa taa. Ɛlɛ Masɩ yɔɔdʋʋ se hulisinaa nɛ kɩwɛɛkɩm laɖaa “mba patɩŋaɣ [Yesu] wayɩ yɔ, paaɖɔ sakɩyɛ.” (Mark. 2:15) Ɛlɛ pɩlabɩ pʋtɔdɩyɛ se Farɩsɩ ñɩma taawɛɛnɩ lɩmaɣza kɩbana wena Yesu kaawɛnɩ ɛyaa mba pɔ-yɔɔ yɔ. Pa-lakasɩ nzɩ sɩwɛ ndɩ kpem nɛ Ɛsɔ siɣsiɣ tʋ nɛ pʋtɔdɩyɛ nayʋ weyi pamaɣzaɣ se ɛnʋ peɖiɣni sɛʋ yɔ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ pɛ-ɛsɩndaa lɛ ɛyaa mba, pɛkɛ kɩwɛɛkɩm laɖaa mba pɔ-tɔm tɛma yɔ.

16. Alɩwaatʋ ndʋ ɛzʋtʋyaa wɛɛ nɛ pɔcɔŋnɩ Krɩstʋ tʋ weyi ɛlabɩ kɩwɛɛkɩm sɔsɔm nabʋyʋ yɔ ɛ-tɔm ɖeɖe yɔ, ɛbɛ pɩwɛɛ se pañɩnɩ nɛ pana?

16 Sɔnɔ ɖɔɖɔ pɩwɛɛ se ɛzʋtʋyaa ɩmaɣzɩnɩ Yehowa weyi ‘ɛsɔɔlɩ siɣsiɣ wɛtʋ yɔ.’ (Keɣa 36:28) Kajalaɣ lɛ, pɩwɛɛ se ‘pañɩnɩ camɩyɛ’ nɛ pana se tɔm ndʋ tɩlaba yɔ tɩkɛ “tʋtʋyɛ tɔm siŋŋ yaa we” pʋcɔ nɛ pɛsɛtɩ tɔm se tɩkɛ kɩwɛɛkɩm. Nɛ ye pɩkɛ kɩwɛɛkɩm yɔ, pɩwɛɛ se pakpaɣ lɔŋ tasʋʋ mbʋ pɩlɩnɩ Masɩ taa yɔ nɛ pɔcɔnɩnɩ tɔm ndʋ ti-ɖeɖe. (Wp. 13:13-15) Alɩwaatʋ ndʋ pɛwɛɛ pɔcɔŋnɩ Krɩstʋ tʋ weyi ɛlabɩ kɩwɛɛkɩm sɔsɔm nabʋyʋ yɔ, ɛ-tɔm ɖeɖe yɔ, pɩwɛɛ se pañɩnɩ nɛ pana se koobu ɛnʋ ekpiɖi ɛ-kɩwɛɛkɩm yɔɔ yaa etikpiɖi. Nabʋyʋ taa pɩwɛ kaɖɛ se pana se ekpiɖi ɛ-kɩwɛɛkɩm yɔɔ yaa etikpiɖi. Pʋyɔɔ pɩwɛɛ se patazɩ nɛ patɩlɩ kɩwɛɛkɩm laɖʋ ɛnʋ ɛ-maɣzɩm nɛ wɛtʋ ndʋ tɩ-taa ɛwɛɛ yɔ nɛ ɛyʋ weyi ɛkɛnɩ ɖooo ɛ-laŋɩyɛ taa yɔ. (Natʋ 3:3) Pɩwɛɛ se kɩwɛɛkɩm laɖʋ ekpiɖi ɛ-kɩwɛɛkɩm yɔɔ pʋcɔ nɛ pana ɛ-pʋtɔdɩyɛ. *

17, 18. Ɛzɩma ɛzʋtʋyaa pɩsɩɣ pala nɛ pana se kɩwɛɛkɩm laɖʋ nɔɔyʋ kpiɖi ɛ-kɩwɛɛkɩm yɔɔ siŋŋ? (Cɔnɩ kiɖe tɛɛ kɩlɛmʋʋ.)

17 Yehowa nɛ Yesu papɩzɩɣ pana ɛyʋ laŋɩyɛ taa, ɛlɛ ɛzʋtʋyaa ñɛfɛyɩnɩ ɖoŋ ɛnɩ. Ye mbʋ, ye ŋkɛ ɛzʋtʋyʋ, ɛzɩma ŋpɩzɩɣ nɛ ŋna se toovenim lɛ, kɩwɛɛkɩm laɖʋ nɔɔyʋ kpiɖi ɛ-kɩwɛɛkɩm yɔɔ? Kajalaɣ lɛ tɩmnɩ Ɛsɔ se ɛha-ŋ lɔŋsɩnɖɛ nɛ lɛɣtʋ. (1 Aw. 3:9) Nabʋlɛ lɛ, tazɩ Ɛsɔtɔm taa nɛ yom siɣsiɣ tʋ takayɩsɩ taa nɛ pɩsɩnɩ-ŋ nɛ ŋna se “kʋñɔŋ” yaa laŋwɛɛkɩyɛ nɖɩ ɖɩ-taa kɩwɛɛkɩm laɖʋ wɛɛ yɔ, ɖɩkɛ “ɛjaɖɛ yɔɔ” ñɩnɖɛ yaa “Ɛsɔ cɔlɔ” ñɩnɖɛ, pʋ-tɔbʋʋ se kpiɖuu mbʋ ekpiɖiɣ yɔ pɩkɛ ɛsa yɔɔ yem yaa pɩlɩnɩ ɖooo ɛ-laŋɩyɛ taa. (2 Kɔr. 7:10, 11) Tazɩ Masɩ taa nɛ ŋna ɛzɩma sɩyɔɔdʋʋ mba pekpiɖi pa-kɩwɛɛkɩm yɔɔ nɛ mba petikpiɖi yɔ pɔ-tɔm yɔ. Suwe Bibl yɔɔdɩ pa-maɣzɩm, pɛ-wɛtʋ nɛ pa-lakasɩ yɔɔ?

18 Kɛdɛzaɣ ɖeɖe lɛ, ñaɣ pana nɛ ŋtɩlɩ ɛyʋtʋ ndʋ kɩwɛɛkɩm laɖʋ ɛnʋ ɛwɛna yɔ. Labɩnɩ tʋmɩyɛ e-wezuu caɣʋ yɔɔ tɔm ndʋ ŋsɩma yɔ, ɛ-maɣzɩm nɛ e-ɖoŋ kamaɣ. Masɩ kaayɔɔdɩ ɛgbɛyɛ ñʋʋdʋ Yesu Krɩstʋ tɔm se: “Ɛɛkaɣ cɔnʋʋ ɛsɩndaa yem se ɛhʋʋ tɔm, ɛɛkaɣ nɩʋ nɛ nɩŋgbaaŋ yeke nɛ ɛkɔ tɔm ñʋʋ; ɛlɛ ɛkaɣ hʋnʋʋ kʋñɔndɩnaa tɔm siɣsiɣ nɛ ɛkaɣ tɛtʋ taa ɛyaa kɩbama tɔm ɖaɣnʋʋ camɩyɛ ɖeyi ɖeyi.” (Iza. 11:3, 4) Mɩ, ɛzʋtʋyaa, ninɖiɣyu Yesu wɛɛ nɛ ɛlakɩnɩ-mɩ tʋmɩyɛ nɛ eɖiyiɣ Ɛsɔ samaɣ nɛ ɛkaɣ-mɩ sɩnʋʋ nɛ ɩhʋʋ tɔm ɛzɩ ɛ-maɣmaɣ yɔ. (Mat. 18:18-20) Ða-taa wɛ leleŋ se Ɛsɔ ha-ɖʋ ɛzʋtʋyaa mba pañakɩ pana nɛ palakɩ tʋmɩyɛ nɖɩ yɔ. Pana wena pañakɩ kaahɛzaɣ se pʋtɔdɩyɛ naʋ nɛ siɣsiɣ wɛtʋ ɩwɛɛ ɛgbɛyɛ taa yɔ, akɛdɩnɩ-ɖʋ pɩdɩɩfɛyɩ!

19. Ðɩjɔzɩyɛ tɛtʋ ɖʋtʋ kpɛlɩkɩɣ-ɖʋ lɔŋ weyi yɔ ɩ-taa weyi ŋsɔɔlaa se ŋlabɩnɩ tʋmɩyɛ?

19 Moyizi paɣtʋ kɛnɩ ‘lɔŋ nɛ tʋtʋyɛ tɔm sɩmtʋ’ tigiɖe. (Roma 2:20) Ðɩkpaɣ ɛzɩ ɖɩjɔzɩyɛ tɛtʋ ɖʋtʋ mbʋ yɔ; tɩwɩlɩɣ ɛzʋtʋyaa ɛzɩma ‘pahʋʋ tɔm siɣsiɣ,’ nɛ tɩwɩlɩɣ ɖa-tɩŋa payɩ ɛzɩma “paa weyi lɛ ɛna e-koobu pʋtɔdɩyɛ” yɔ. (Zek. 7:9) Sɔnɔ ɖɩtɩtasɩ wɛʋ Moyizi paɣtʋ tɛɛ. Paa mbʋ yɔ, Yehowa tɩlɛɣzɩ nɛ siɣsiɣ wɛtʋ nɛ pʋtɔdɩyɛ naʋ tɔm cɛyɩ ɛ-ɛsɩndaa siŋŋ. Ða-taa wɛ leleŋ se Ɛsɔ weyi ɖɩsɛɣ yɔ ɛlɩzɩ-ɖʋ ɛ-lɛzʋʋ nɛ ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩmaɣzɩnɩ ɛ-wɛtʋ kɩbandʋ nɛ ɛkɛ ɖɔɖɔ weyi ɖɩɖʋʋ hʋyʋʋ yɔ.

^ tay. 16 Kalɩ 15 septembre 2006 tɛ La Tour de Garde h. 30 tɔm ñʋʋ “Questions des lecteurs