Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo menuwaa cikpema ɖeɖe

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa

Kabɩyɛ

FEŊUU TILIMIYE—NĐƖ PƐKPƐLƖKƖƔ YƆ Novembre 2017

Ñʋŋ weyi ɖɩkpɛlɩkɩɣ 25 décembre, 2017 piwolo 28 janvier 2018 yɔ ɩwɛ takayaɣ kanɛ ka-taa.

Tee hendu nɛ taa leleŋ!

Ye hendu teu samaɣ taa ɛwɛ-ŋ kaɖɛ, ɛbɛ pɩzɩɣ nɛ pɩsɩnɩ-ŋ nɛ ŋwa wɛtʋ ndʋ nɛ ŋtee samtʋ hendu Yehowa?

Yehowa ŋɖʋʋ hʋyʋʋ na?

Ðɩjɔzɩyɛ tɛtʋ ndʋ tɩɩwɛ caanaʋ taa Izrayɛɛlɩ piya alɩwaatʋ taa yɔ, tɩkpɛlɩkɩɣ-ɖʋ se Yehowa kɛ pʋtɔdɩyɛ nayʋ.

Maɣzɩnɩ Yehowa siɣsiɣ wɛtʋ nɛ ɛ-pʋtɔdɩyɛ naʋ

Ɛzɩma ɖɩjɔzɩyɛ tɛtʋ wɩlɩɣ se Yehowa kɛ pʋtɔdɩyɛ nayʋ? Tɩkpɛlɩkɩɣ-ɖʋ se lɩmaɣza wena Yehowa wɛnɩ wezuu yɔɔ? Ɛzɩma tɩwɩlɩɣ se e-siɣsiɣ wɛtʋ wayɩ fɛyɩ?

Weyi ɛkɛ kʋjɔʋ tʋ yɔ, “pakaɣ ɛ-yɔɔ wazʋʋ”

Ðɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩlabɩnɩ tʋmɩyɛ ɖa-alɩwaatʋ nɛ ɖo-ɖoŋ nɛ wondu lɛɛtʋ nɛ ɖɩɖʋnɩ nesi Kewiyaɣ tɔm susuu tʋmɩyɛ.

Lɔ ɛjaɖɛ yɔɔ lɩmaɣza

Pɩwɛɛ se ɖa-taa paa anɩ ɛkpa ɛ-tɩ nɛ ɛyaa lɩmaɣza ɩtaawɛɛnɩ ɖoŋ ɛ-yɔɔ. Na ɛjaɖɛ yɔɔ lɩmaɣza kagbanzɩ.

Taayele nɛ nabʋyʋ ɖɩɣ-ŋ nʋmɔʋ se ŋtaamʋ kɩhɛyʋʋ

Apostoloo Pɔɔlɩ e-koobiya Krɩstʋ mba lidaʋ kɩbaŋʋ ŋgʋ pɛwɛna yɔ nɛ pɩtɛ lɛ, ɛtasɩ-wɛ lɔŋ nɛ sɔɔlɩm.

Ɛbɛ ŋpɩzɩɣ ŋla ye ŋlɛɣzɩ ɛgbɛyɛ kɩfaɖɛ?

Ye ŋlɛɣzɩ ɛgbɛyɛ yɔ, pʋtɔma pɩwɛɛ pɩkpaɣ-ŋ sɔɔndʋ. Ɛbɛ pɩzɩɣ nɛ pɩsɩnɩ-ŋ nɛ ŋmalɩnɩ ɛgbɛyɛ kɩfaɖɛ nɖɩ ɖɩ-taa ŋwoba yɔ ɖɩ-taa koobiya?