Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

”Tʋmɩyɛ paɣlaa”

”Tʋmɩyɛ paɣlaa”

ALƖWAATƲ talaa se pala kediɣzaɣ sɔsɔɔ nakɛyɛ Yerusalɛm. Wiyaʋ Daviid ya e-awumbiya tɩŋa, kewiyaɣ taa kaɖɩsɩ nɛ sɔdɩŋ se pɔkɔɔ kediɣzaɣ ŋga ka-taa. Pa-taa labɩ leleŋ kpem nɛ tɔm ndʋ Wiyaʋ heyi-wɛ yɔ. Yehowa ɖʋ Daviid pɩyalʋ Salomɔɔ tʋmɩyɛ se ɛma kuduyuu sɔsɔʋ ŋgʋ kɩ-taa pakaɣ-ɩ sɛʋ yɔ. Yehowa tɩŋnɩ fezuu kiɖeɖeu yɔɔ nɛ ɛwɩlɩ Daviid ɛzɩma pɩɩwɛɛ se pama kuduyuu ŋgʋ yɔ, nɛ pʋwayɩ lɛ Daviid ñeheyi Salomɔɔ ndʋ Yehowa heyi-i kɩ-maʋ yɔɔ yɔ. Daviid yɔɔdaa se: “Tʋmɩyɛ paɣlaa: Nɛ pɩtɩkɛ ɛyʋ yem pɔkɔŋ [templo] maʋ, ɛlɛ [Yehowa] Ɛsɔ.”—3 Aw. 28:1, 2, 6, 11, 12; 29:1.

Peeɖe Daviid heyi samaɣ se: “Ye nɔɔyʋ ɛhaɣ ɛ-sɔɔlɩm taa kɔyɔ, ecozi pusu e-nesi tɛɛ ɖo nɛ ɛha [Yehowa] mbʋ ɛsɔɔlaa yɔ.” (3 Aw. 29:5) Ye ŋŋwɛ peeɖe, ɛbɛ ŋŋlaba? Ŋŋɖʋ nesi tʋmɩyɛ sɔsɔɖɛ nɖɩ? Izrayɛɛlɩ piya labɩ mbʋ paapɔzɩ-sɩ yɔ kpaagbaa. Bibl kɛdaa se: “Nɛ ɛyaa samaɣ taa la leleŋ nɛ haɖɛ nɖɩ pahanɩ laŋɩyɛ kɩbanɖɛ yɔ, mbʋ yɔ pɩɩkɛnɩ laŋɩyɛ pilim pahaɣaɣnɩ haɖɛ nɖɩ [Yehowa].”—3 Aw. 29:9.

Pɩlabɩ pɩnzɩ mɩnɩŋ sakɩyɛ pʋwayɩ lɛ, Yehowa la ɖʋtʋ lɛɛtʋ ndʋ tɩkɩlɩ templo ŋgʋ paama Yerusalɛm yɔ. Ɛlɩzɩ fezuu taa templo, pʋ-tɔbʋʋ se ɖʋtʋ ndʋ tɩsɩɣnɩ ɛyaa se pɛsɛɛ-ɩ pɩtɩŋnɩ Yesu kɩlaʋ yɔɔ yɔ. (Ebr. 9:11, 12) Ɛzɩma Yehowa wɛɛ nɛ ɛsɩɣnɩ ɛyaa sɔnɔ se pɔkɔɔ nɛ ɛ nɛ wɛ peceɣ? Ɛtɩŋɩɣnɩ ɖɔ-tɔm susuu nɛ kpɛlɩkɩyaa labʋ tʋmɩyɛ yɔɔ. (Mat. 28:19, 20) Pɩtɩŋnɩ tʋmɩyɛ nɖɩ ɖɩ-yɔɔ lɛ, paa pɩnaɣ ŋga, ɖɩkpɛlɩkɩɣnɩ ɛyaa miiliyɔɔwaa sakɩyɛ, pamɩyɩsɩɣ ɛyaa kudokiŋ sakɩyɛ lɩm nɛ paɖʋʋ agbaa kɩfana mɩnɩŋ sakɩyɛ.

Ɛzɩma agbaa hukuu yɔ pʋyɔɔ lɛ, pɩpɔzʋʋ se palɩzɩ takayɩsɩ sakɩyɛ, pama Kewiyaɣ Kpaamɩŋ nɛ pɔñɔɔzɩ-ɩ, nɛ pañɩnɩ lona wena a-taa papɩzɩɣ nɛ pala kigbeɣliŋ yɔ. Pɩtʋʋ fɛyɩ se tɔm susuu tʋmɩyɛ nɖɩ ɖɩlakɩ yɔ, ɖɩkɛ tʋmɩyɛ sɔsɔɖɛ nɛ ɖɩlʋlʋʋ pee kɩbana.—Mat. 24:14.

Ɛsɔ sɛyaa sɔɔlɩ-ɩ nɛ pɔsɔɔlɩ pa-taabalaa; nɛ pɩtasɩ lɛ panawa se tɔm susuu tʋmɩyɛ cɛyaa, nɛ mbʋ seɣtiɣni-wɛ se pala sɔɔlɩm haɖɛ faaa, pʋ-tɔbʋʋ se ‘pocozi nɛ pusu pe-nesi tɛɛ ɖo nɛ paha Yehowa mbʋ ɛsɔɔlaa yɔ.’ Pɩkɛnɩ-ɖʋ taa leleŋ se ‘ɖɩɖʋ Yehowa hɩɖɛ nɛ ɖa-ñɩm’ nɛ ɖɩna ɛzɩma palakɩnɩ ɖa-haɖɛ tʋmɩyɛ camɩyɛ se pɩsɩnɩ tɔm susuu tʋmɩyɛ ɛjaɖɛ kpeekpe yɔɔ yɔ.—Ad. 3:9.

Kaŋgalaafu: +229 97-97-65-12