Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Tɔm piye nɖɩ ɖɩhɛzɩɣ laŋɩyɛ siŋŋ yɔ

Tɔm piye nɖɩ ɖɩhɛzɩɣ laŋɩyɛ siŋŋ yɔ

NABƲYƲ taa, ye Yesu ɛyɔɔdʋʋnɩ halʋ nɔɔyʋ yɔ, ɛyaɣ-ɩ kpayɩ se “halʋ.” Kʋdɔŋ kaacamɩ halʋ nɔɔyʋ pɩnzɩ 18 nɛ alɩwaatʋ ndʋ Yesu waɣaɣ-ɩ yɔ, ɛyɔɔdaa se: “Halʋ ña! Ña-kʋdɔŋ cɛba.” (Luka 13:10-13, ABT) Halɩ alɩwaatʋ ndʋ Yesu yɔɔdaɣnɩ ɛ-maɣmaɣ e-ɖoo yɔ, ɛya-ɩ se halʋ. Nɛ Bibl alɩwaatʋ taa lɛ, ye paya ɛyʋ mbʋ yɔ, pɩwɩlɩɣ se pɛwɛnɩ ñamtʋ ɛ-yɔɔ. (Yoh. 19:26; 20:13) Ɛlɛ tɔm piye lɛɛɖɛ ñɛwɛɛ nɛ ɖɩwɛ ɖeu siŋŋ nɛ pɩkɩlɩ.

Alɩwaatʋ ndʋ Bibl yɔɔdʋʋ halaa nabɛyɛ tɔm yɔ, kɩlakɩnɩ tɔm piye nɖɩ tʋmɩyɛ nɛ pɩwɩlɩɣ halaa mba se pɔsɔɔlɩ-wɛ yaa pɛhɛndɩɣnɩ-wɛ. Yesu labɩnɩ tɔm piye nɖɩ tʋmɩyɛ alɩwaatʋ ndʋ ɛyɔɔdaɣnɩ halʋ weyi calɩm kpeŋaɣni-i pɩnzɩ 12 yɔ. Ɛzɩma halʋ ɛnʋ ɛɛñɔtɩnɩ Yesu yɔ, pɩtaala nɔɔ kʋɖʋmaɣ nɛ Moyizi Paɣtʋ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ Paɣtʋ taa lɛ, ye calɩm ekpeŋni halʋ nɔɔyʋ yɔ, pɩwɩlɩɣ se ɛfɛyɩ kele kele. Nabɛyɛ pɩzaɣ se pamaɣzɩ se pɩtɩpɔzɩ se halʋ ɛnʋ, ɛñɔtɩnɩ ɛyaa lalaa mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɛfɛyɩ kele kele. (Lev. 15:19-27) Ɛlɛ halʋ ɛnʋ ɛtaawɛɛnɩ lidaʋ nakʋyʋ. Ɛbɛ yɔɔ? “Ɛɛnɩ siziŋ pɩdɩɩfɛyɩ fɛɖaa sakɩyɛ cɔlɔ, nɛ e-nesi tɛɛ kpizi cɩɖɩ cɩɖɩ, ɛlɛ ɛ-kʋdɔŋ wɛɛ kɩkɩlɩɣ kɩlʋʋ yɔɔ.”—Mark. 5:25, 26.

Peeɖe halʋ ɛnʋ ɛlabɩ hɛɛɛ hɛɛɛ nɛ ɛsʋʋ ɛyaa taa nɛ ɛñɔtɩnɩ Yesu nɛ etukuni e-toko. Nɛ calɩm mbʋ pikpeŋaɣni-i yɔ, pɩsɩŋ nɔɔ kʋɖʋmaɣ. Halʋ taamaɣzɩ se nɔɔyʋ na mbʋ ɛlaba yɔ, ɛlɛ Yesu pɔzɩ se: “Atukuni-m?” (Luka 8:45-47) Pɩlabɩ mbʋ lɛ, sɔɔndʋ kpa-ɩ nɛ ɛtɔlɩ Yesu nɩŋgbanzɩ tɛɛ “nɛ eheyi-i tʋtʋyɛ tɔm kpeekpe.”—Mark. 5:33.

Pɩsa nɛ Yesu hɛzɩ halʋ ɛnʋ ɛ-laŋɩyɛ lɛ, eheyi-i se: “Taa liu, mɛn-pɛlɛ.” (Mat. 9:22) Bibl taa tazɩyaa nabɛyɛ yɔɔdaa se Ebree nɛ Grɛɛkɩ tɔm piye nɖɩ pɛɖɛzaa se “pɛlɛ” yɔ, papɩzɩɣ nɛ palabɩnɩ-ɖɩ tʋmɩyɛ nɛ pawɩlɩ nɔɔyʋ se panaɣ ɛ-pʋtɔdɩyɛ yaa pɛhɛndɩɣnɩ-ɩ. Yesu tasɩ halʋ ɛnʋ ɛ-laŋɩyɛ hɛzʋʋ nɛ eheyi-i se: “Mɛn-pɛlɛ, ñe-tisuu yabɩnɩ ña-ñʋʋ; wolo nɛ laŋhɛzɩyɛ nɛ ña-kʋdɔŋ kpeekpe waa.”—Mark. 5:34.

Alɩwaatʋ ndʋ Bowaazɩ yɔɔdaɣnɩ Mowaabʋ halʋ weyi payaɣ se Ruti yɔ, ɛya-ɩ ɖɔɖɔ se “mɛn-pɛlɛ.” Ɛzɩ halʋ kʋdɔndʋ ɛnʋ yɔ, Ruti ɖɔɖɔ taawɛɛnɩ lidaʋ nakʋyʋ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɛɛwɛɛ nɛ ɛcazɩɣ tɔɔnaɣ abalʋ weyi ɛtaasɩmɩ-ɩ yɔ ɛ-hayɩm taa. Ɛlɛ Bowaazɩ heyi-i se: “Welisi, mɛn-pɛlɛ.” Pʋwayɩ lɛ, eseɣti-i se ewolo pɩ-yɔɔ nɛ ɛcazɩ tɔɔnaɣ ɛ-hayɩm taa. Peeɖe Ruti luŋ tataa nɛ ɛpɔzɩ Bowaazɩ se ɛbɛ yɔɔ ɛlakɩ-ɩ camɩyɛ lakasɩ mbʋ. Nɛ Bowaazɩ tasɩ ɛ-laŋɩyɛ hɛzʋʋ nɛ ecosi-i se: “Pɛkɛdɩ-m mbʋ mbʋ ŋlabɩ ña-waŋ [Nawomii yɔ], . . . [Yehowa] ɛhɛyɩ-ŋ ña-tʋmɩyɛ yɔɔ.”—Ruti 2:8-12.

Yesu nɛ Bowaazɩ paha ɛgbɛyɛ taa ɛzʋtʋyaa kɩɖaʋ kɩbaŋʋ siŋŋ. Nabʋyʋ taa, pʋtɔma yɔ ɛgbɛyɛ taa ɛzʋtʋyaa ñɩnɩɣ se pasɩnɩ koobu halɩñɩnʋ nɔɔyʋ fezuu taa nɛ pakpazɩ-ɩ ɖoŋ. Ye patɩmnɩ Yehowa se ɛsɩnɩ-wɛ nɛ ye pewelisini koobu ɛnʋ camɩyɛ yɔ, pɩkaɣ-wɛ sɩnʋʋ nɛ patɩŋnɩ Bibl yɔɔ nɛ pɛhɛzɩ ɛ-laŋɩyɛ.—Roma 15:4.