Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Bibl wɛ ñɩm siŋŋ ñɛ-ɛzɩdaa?

Bibl wɛ ñɩm siŋŋ ñɛ-ɛzɩdaa?

“Ɩmʋ Ɛsɔtɔm ndʋ ɖɩyɔɔdaa nɛ ɩnɩɩ yɔ lɛ, ɩmʋ-tʋ . . . se tɩtɩkɛ ɛyaa tɔm, ɛlɛ Ɛsɔ maɣmaɣ tɔm.”—1 TES. 2:13.

HENDU: 37, 22

1-3. (a) Pʋtɔma yɔ, ɛzɩma pɩɖɔma nɛ tɔm kɔɔ Evoodii nɛ Sɛntiici pɛ-hɛkʋ taa? (b) Ɛbɛ pɩwɛɛ se ɖɩla nɛ kaɖɛ wɛtʋ ndʋ, tɩtaakɔɔ ɖɛ-hɛkʋ taa? (Cɔnɩ kiɖe tɛɛ kɩlɛmʋʋ.)

BIBL wɛ ñɩm Yehowa sɛyaa ɛzɩdaa pɩdɩɩfɛyɩ. Ðɩtɩtalɩ pilim nɛ pʋyɔɔ lɛ, ɖoŋ ɖoŋ lɛ patɩŋɩɣnɩ Bibl yɔɔ nɛ patasɩɣ-ɖʋ lɔŋ. Ye patasɩ-ɖʋ lɔŋ, ɛbɛ pɩwɛɛ se ɖɩla? Iyele nɛ ɖɩna kajalaɣ pɩnzɩ mɩnʋʋ taa koobiya Evoodii nɛ Sɛntiici pa-kɩɖaʋ. Kaɖɛ tɔm natʋyʋ kaakɔm koobiya halɩñɩma patam numwaa mba pɛ-hɛkʋ taa. Tɔm ndʋ kaakɔm pɛ-hɛkʋ taa? Bibl tɩyɔɔdɩ natʋyʋ tɩ-yɔɔ. Ɛlɛ ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩmaɣzɩ se pʋtɔma yɔ, tɔm tʋnɛ tɩɩkɔmnɩ pɛ-hɛkʋ taa.

2 Pɩtɩla yɔ, Evoodii kaaya koobiya nabɛyɛ ɛ-tɛ se pa nɛ ɩ pɔtɔɔ tɔɔnaɣ nɛ pɛkɛdɩ, ɛlɛ ɛtɩyaa Sɛntiici. Pʋwayɩ Sɛntiici kɔm nɛ ɛnɩɩ se Evoodii ya koobiya ɛ-tɛ nɛ ɛtɩyaa-ɩ lɛ, ɛ-taa wɩɩ siŋŋ. Pʋtɔma yɔ, ɛmaɣzɩ ɛ-taa se: ‘Pɩlabɩ ɛzɩma nɛ Evoodii tɩya-m? Maamaɣzaa se ɖɩkɛ taabalaa kɩbama.’ Sɛntiici paɣzɩ maɣzʋʋ se toovenim taa lɛ, Evoodii taasɔɔlɩ-ɩ, pʋyɔɔ ɛtɩyaa-ɩ. Peeɖe Sɛntiici ɖɔɖɔ ya koobiya kʋɖʋmaa mba ɛ-tɛ, ɛlɛ ɛtɩyaa Evoodii. Pɩtʋʋ fɛyɩ se tɔm ndʋ tɩɩwɛ Evoodii nɛ Sɛntiici pɛ-hɛkʋ taa yɔ, tiyeba nɛ laŋhɛzɩyɛ taawɛɛ ɛgbɛyɛ  taa. Bibl tɩyɔɔdɩ mbʋ pɩtɛmnɩ halaa mba pɔ-tɔm ndʋ yɔ, ɛlɛ pʋtɔma yɔ, pɔɖɔm lɔŋ weyi apostoloo Pɔɔlɩ tasɩ-wɛ nɛ sɔɔlɩm yɔ ɩ-yɔɔ.—Fil. 4:2, 3.

3 Sɔnɔ, wɛtʋ kʋɖʋmtʋ ndʋ tɩpɩzɩɣ nɛ tɩkɔnɩ kaɖɛ Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa agbaa taa. Ɛlɛ, ye ɖɩɖɔŋ Bibl lɔŋ tasʋʋ yɔɔ yɔ, pɩsɩɣnɩ-ɖʋ nɛ ɖɩñɔɔzɩ tɔm ndʋ tɩkɔŋ ɖɛ-hɛkʋ taa yɔ, yaa halɩ pɩpɩzɩɣ piyele se tɔm ɛtaakɔɔ ɖɛ-hɛkʋ taa. Nɛ ye Bibl ɛwɛ ñɩm ɖɛ-ɛzɩdaa yɔ, piseɣtiɣ-ɖʋ se ɖɩɖɔ lɔŋ weyi kɩtasɩɣ-ɖʋ yɔ ɩ-yɔɔ.—Keɣa 26:11.

BIBL SƖƔNƖ-ÐƲ SE ÐƖHƐZƖ ÐA-PANA

4, 5. Bibl lɔŋ tasʋʋ mbʋ sɩɣnɩ-ɖʋ se ɖɩhɛzɩ ɖa-pana?

4 Pʋcɔ nɛ ɖɩhɛzɩ ɖa-pana lɛ, pɩfɛyɩ kɛlɛʋ, kɔzɩ kɔzɩ alɩwaatʋ ndʋ nɔɔyʋ ɖʋʋ-ɖʋ ɖɩwɩzɩyɛ yaa emuluu-ɖʋ yɔ. Ye ɛyaa iniŋ-ɖʋ ɖɔ-tɔnʋʋ tɔlɩm yɔɔ, yaa ɖenɖe ɖɩlɩnaa yɔ, yaa ɖɛ-wɛtʋ yɔɔ yɔ, pɩpɩzɩɣ nɛ pɩɖʋ-ɖʋ pana siŋŋ. Nɛ ye pɩlaba se ɖo-koobu nɔɔyʋ labɩnɩ-ɖʋ mbʋ yɔ, pɩwɩzɩɣ-ɖʋ nɛ pɩkɩlɩ. Ye ɖɩkatɩ wɛtʋ ndʋ, ɛzɩma Bibl pɩzɩɣ kɩsɩnɩ-ɖʋ nɛ ɖɩhɛzɩ ɖa-pana?

5 Ye ɖɩɩhɛzɩɣ ɖa-pana yɔ, Yehowa sɩm mbʋ pɩpɩzɩɣ nɛ pɩkɔna yɔ. Alɩwaatʋ ndʋ ɖɩkɔʋ pana yɔ, ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩyɔɔdɩ tɔm natʋyʋ yaa ɖɩla mbʋ ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖikpiɖi pɩ-yɔɔ pʋwayɩ yɔ. Ye mbʋ, pɩwɛɣ ɖeu se ɖɩkpaɣ Bibl lɔŋ tasʋʋ nɛ ɖɩlabɩnɩ tʋmɩyɛ nɛ pɩsa nɛ ɖɩhɛzɩ ɖa-pana. (Kalɩ Aduwa 16:32; Eklesɩyastɩ 7:9.) Toovenim taa lɛ, ɖa-tɩŋa payɩ pɩwɛɛ se ɖɩñaɣ pana nɛ ɖɩtaakɔʋ pana lɛɛ lɛɛ nɛ ɖɩsɔɔlɩ kpeɣu faaa. Kpaɣʋ nɛ kpeɣu tɔm cɛyɩ siŋŋ Yehowa nɛ Yesu pɛ-ɛzɩdaa. (Mat. 6:14, 15) Ye mbʋ, pɔzɩ ña-tɩ se: ‘Mañakɩ pana se mantaakɔʋ pana lɛɛ lɛɛ nɛ mɔnsɔɔlɩ lalaa kpeɣu na?’

6. Ɛbɛ yɔɔ pɩwɛɛ se ɖɩhɛzɩ ɖa-pana?

6 Ɛyaa mba paahɛzɩɣ pa-pana yɔ, ɖoŋ ɖoŋ lɛ pacakɩnɩ lalaa. Nɛ piyeki nɛ ɛyaa seɣ-wɛ. Ye koobu nɔɔyʋ ɛmʋʋ pana lɛɛ lɛɛ yɔ, pɩpɩzɩɣ nɛ pɩwɛɛnɩ ɖoŋ kɩdɛkɛdɩŋ ɛgbɛyɛ taa. Ɛpɩzɩɣ ɛñaɣ pana se ehuuzi ɛ-pana ana a-yɔɔ, ɛlɛ a-yɔɔ “kaɣ kuluu” wiɖiyi nɛ koobiya lalaa ɖiɣzina. Nɛ piyeki nɛ pese-i. (Ad. 26:24-26) Ɛgbɛyɛ taa ɛzʋtʋyaa pɩzɩɣ patɩŋnɩ Bibl yɔɔ nɛ pasɩnɩ koobu ɛnʋ nɛ ɛna se pana kɔʋ pɩzɩɣ piyele nɛ ɛ-taa wɩɩnɩ lalaa nɛ ɛcaɣnɩ-wɛ. Nɛ pɩtɩpɔzɩ se wɛtʋ ndʋ tɩwɛɛ ɛgbɛyɛ taa. (Lev. 19:17, 18; Roma 3:11-18) Ye patɩŋɩɣnɩ Bibl yɔɔ nɛ patasɩɣ-ŋ lɔŋ yɔ, ŋkaɣ kpaɣʋ lɔŋ tasʋʋ mbʋ nɛ ŋlabɩnɩ tʋmɩyɛ na?

TAASƆƆ NƲMƆƲ ŊGƲ KƖ-YƆƆ ƐSƆ TƖŊƖƔNA NƐ EÐIYIƔ-ÐƲ SƆNƆ YƆ

7, 8. (a) Ɛzɩma tɩyɛ Yehowa ɖiyiɣ ɛ-ɛgbɛyɛ hɔɔlʋʋ ŋgʋ kɩwɛ tɛtʋ yɔɔ yɔ? (b) Paɣtʋ ndʋ Bibl ɖʋʋ-ɖʋ? (c) Nɛ ɛbɛ yɔɔ pɩwɛɛ se ɖɩɖɔ tɩ-yɔɔ?

7 Yehowa lɩzɩ Yesu se ɛkɛ ɛ-ɛgbɛyɛ “ñʋʋdʋ” nɛ Yesu lɩzɩ “yom siɣsiɣ tʋ nɛ lɔŋsɩnɖʋ” se eɖiyi Yehowa ɛgbɛyɛ hɔɔlʋʋ ŋgʋ kɩwɛ tɛtʋ yɔɔ yɔ. (Mat. 24:45-47, nwt; Efɛz. 5:23) Ɛzɩ kajalaɣ pɩnzɩ mɩnʋʋ taa nɔɔɖɛyaa ɛgbɛyɛ yɔ, yom siɣsiɣ tʋ nɛ lɔŋsɩnɖʋ tisiɣ Bibl yɔɔ, nɛ kɩwɛ ñɩm siŋŋ ɛ-ɛzɩdaa. (Kalɩ 1 Tesalooniki 2:13.) Paɣtʋ ndʋ Bibl ɖʋʋ-ɖʋ se tɩwazɩ-ɖʋ?

8 Bibl heyiɣ-ɖʋ se ɖiwoki kediɣzisi ɖoŋ ɖoŋ. (Ebr. 10:24, 25) Kiseɣtiɣ-ɖʋ se ɖitisi wɩlɩtʋ kʋɖʋmtʋ yɔɔ. (1 Kɔr. 1:10) Kiheyiɣ-ɖʋ ɖɔɖɔ se ɖɩsɩɩ Ɛsɔ Kewiyaɣ kajalaɣ ɖeɖe ɖe-wezuu caɣʋ taa. (Mat. 6:33) Pɩtasɩ lɛ, kɩwɩlɩɣ-ɖʋ se pɩwɛɛ se ɖisusi tɔm kpaɣ ɖɩɣa nɛ ŋwolo ɖɩɣa, lona wena a-taa ɖɩnaɣ ɛyaa yɔ nɛ ɖɩla ɖɔɖɔ alɩwaatʋ fanʋʋ tɔm susuu tʋmɩyɛ. (Mat. 28:19, 20; Tʋma 5:42; 17:17; 20:20) Kɩtasɩɣ ɛgbɛyɛ taa ɛzʋtʋyaa lɔŋ se peyele nɛ kele kele wɛtʋ wɛɛ ɛgbɛyɛ taa. (1 Kɔr. 5:1-5, 13;  1 Tim. 5:19-21) Pɩtasɩ lɛ, Yehowa seɣtiɣ ɛ-sɛyaa tɩŋa payɩ se pɛwɛɛ kele kele tomnaɣ yɔɔ nɛ fezuu taa.—2 Kɔr. 7:1.

9. A-yɔɔ Yesu wɛɛ ɛtɩŋɩɣnɩ sɔnɔ se ɛsɩnɩ-ɖʋ nɛ ɖɩnɩɩ Bibl taa nɛ pɩkɩlɩ?

9 Nabɛyɛ pɩzɩɣ nɛ pamaɣzɩ se papɩzɩɣ nɛ palɩzɩ Bibl taa ɛzɩ pɔsɔɔlʋʋ yɔ. Ɛlɛ “yom siɣsiɣ tʋ” ɖeke Yesu lɩzaa se ɛha-ɖʋ fezuu taa tɔɔnaɣ. Kpaɣnɩ pɩnaɣ 1919 lɛ, Yesu wɛɛ ɛtɩŋɩɣnɩ yom siɣsiɣ tʋ ɛnʋ ɛ-yɔɔ se ɛsɩnɩ Yehowa sɛyaa nɛ panɩɩ Bibl taa camɩyɛ nɛ pɔɖɔ kɩ-paɣtʋ yɔɔ. Ye ɖɩɖɔŋ Bibl paɣtʋ yɔɔ yɔ, piyeki se kele kele wɛtʋ, laŋhɛzɩyɛ nɛ nɔɔ kʋɖʋmaɣ pɛwɛɛ ɛgbɛyɛ taa. Ye mbʋ, pɩwɛɣ ɖeu se ɖa-taa paa weyi lɛ ɛpɔzɩ ɛ-tɩ se: ‘Mɔñɔʋnɩ yom siɣsiɣ tʋ weyi ɛ-yɔɔ Yesu tɩŋɩɣna nɛ eɖiyiɣ-ɖʋ sɔnɔ yɔ?’

YEHOWA KƐƐKƐƐ ÐIƔNI WOBU NƐ ƐZƖDAA

10. Ɛzɩma tɩyɛ pɔyɔɔdɩ Yehowa ɛgbɛyɛ hɔɔlʋʋ ŋgʋ kɩwɛ ɛsɔdaa yɔ kɩ-tɔm Ezekɩyɛɛlɩ takayaɣ taa?

10 Bibl sɩɣnɩ-ɖʋ se ɖɩtɩlɩ Yehowa ɛgbɛyɛ hɔɔlʋʋ ŋgʋ kɩwɛ ɛsɔdaa yɔ kɩ-yɔɔ tɔm. Nayʋ Ezekɩyɛɛlɩ na natʋ natʋyʋ taa ɛsɔdaa kɛɛkɛɛ nakʋyʋ, nɛ kɩsɩŋnɩ Yehowa ɛgbɛyɛ hɔɔlʋʋ ŋgʋ kɩwɛ ɛsɔdaa yɔ. (Ezek. 1:4-28) Yehowa maɣmaɣ wɛna nɛ ɛsaɣ kɛɛkɛɛ ŋgʋ nɛ ɖenɖe e-fezuu heyiɣ-kʋ se kiwolo yɔ, peeɖe kiwoki. Yehowa ɛgbɛyɛ hɔɔlʋʋ ŋgʋ kɩwɛ ɛsɔdaa yɔ, ŋgʋ ɖiyiɣni ɛ-ɛgbɛyɛ hɔɔlʋʋ ŋgʋ kɩwɛ tɛtʋ yɔɔ yɔ. Pɩtʋʋ fɛyɩ se Yehowa kɛɛkɛɛ ŋgʋ kiɖiɣni wobu nɛ ɛzɩdaa tam. Maɣzɩ lɛɣzɩtʋ sakɩyɛ ndʋ tɩkɔm Yehowa ɛgbɛyɛ taa pɩnzɩ hiu nzɩ sɩɖɛwa yɔ sɩ-taa nɛ ŋna. Taasɔɔ se Yehowa cɔlɔ lɛɣzɩtʋ ndʋ tɩlɩnaa. Yehowa kɛɛkɛɛ ŋgʋ, kiɖiɣni seu lɛɛ lɛɛ mbʋ pʋyɔɔ yɔ piileɖiɣ lɛ, Yesu nɛ e-tiyiyaa pakaɣ ɖezuu ɛjaɖɛ kɩdɛkɛdɩyɛ ɖɩnɛ nɛ pawɩlɩ se Yehowa ɖeke mʋnɩna se ɛtɔɔ kewiyitu nɛ pañalɩ ɛ-hɩɖɛ kiɖeɖee yɔɔ.

Ða-taa wɛ leleŋ siŋŋ nɛ koobiya sakɩyɛ mba paha pa-tɩ faaa nɛ palakɩ Ɛsɔ sɛtʋ kuduyuŋ maʋ tʋmɩyɛ nɛ kpekpeka yɔ (Cɔnɩ tayʋʋ 11)

11, 12. Tʋma wena Yehowa ɛgbɛyɛ ɖiɣni labʋ sɔnɔ?

11 Maɣzɩ tʋma wena Yehowa ɛgbɛyɛ hɔɔlʋʋ ŋgʋ kɩwɛ tɛtʋ yɔɔ yɔ, kiɖiɣni labʋ kɛdɛzaɣ kɩyakɩŋ ɛnɛ ɩ-taa yɔ a-yɔɔ nɛ ŋna. Ɛsɔ sɛtʋ kuduyuŋ maʋ tʋmɩyɛ. Koobiya sakɩyɛ ha pa-tɩ faaa nɛ pamaɣ Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa tʋmɩyɛ ɖɩlaɖɛ sɔsɔɖɛ Warwick, Niyuu Yɔrɩkɩ tɛtʋ taa. Pɩtasɩ lɛ, Kewiyaɣ Kpaamɩŋ maʋ tʋmɩyɛ mʋʋ koobiya kudokiŋ sakɩyɛ mba pahaɣ pa-tɩ faaa yɔ, nɛ pamaɣ Kewiyaɣ Kpaamɩŋ nɛ ɛgbɛyɛ pilinzi kuduyuŋ ɛjaɖɛ kpeekpe yɔɔ. Ða-taa wɛ leleŋ siŋŋ nɛ koobiya mba pahaɣ pa-tɩ faaa nɛ palakɩ tʋma ana nɛ kpekpeka yɔ. Ðɩtɔzɩ ɖɔɖɔ se koobiya mba pahaɣ pa-ñɩm se pɩsɩnɩ tʋma ana a-labʋ yɔ, Yehowa wazɩɣ-wɛ.—Luka 21:1-4.

12 Falɩsʋʋ. Ðɩmaɣzɩ ɖɔɖɔ sukulinaa mba Yehowa ɛgbɛyɛ ɖʋwa se pafalɩsɩɣ koobiya yɔ pɔ-yɔɔ. (Iza. 2:2, 3) Sukulinaa mba, pa-taa nabɛyɛ lɛ Nʋmɔʋ lɩzɩyaa sukuli, Kewiyaɣ tɔm susuyaa sukuli, Gileyaadɩ  sukuli, Betɛɛlɩ tʋmlaɖaa kɩfama sukuli, Egeetiye yɔɔ cɔnɩyaa nɛ pa-halaa sukuli, Ɛgbɛyɛ taa ɛzʋtʋyaa sukuli, Kewiyaɣ Ɛsɔ sɛtʋ sukuli, Ɛgbɛyɛ piliŋa kɔɔmiite taa mba nɛ pa-halaa sukuli. Pɩwɩlɩɣ se Yehowa sɔɔlaa kpem se ɛfalɩsɩ ɛ-sɛyaa. Ðɩwɛnɩ ɖɔɖɔ takayɩsɩ sakɩyɛ ɖɛ-tɛ intɛrnɛɛtɩ lone jw.org yɔɔ kʋnʋmɩŋ mɩnɩŋ sakɩyɛ taa nɛ sɩtasɩɣ-ɖʋ lɔŋ kɩbaŋ weyi ɩlɩnɩ Bibl taa yɔ. Hɔɔlɩŋ nɩɩyɩ wɛ lone nɖɩ ɖɩ-yɔɔ nɛ ɩyɔɔdʋʋ piyahɔŋ pɔ-tɔm. Pɩtasɩ lɛ, hɔɔlʋʋ lɛɛkʋ wɛɛ nɛ kɩkɛdɩɣ mbʋ pɩlakɩ ɛjaɖɛ yɔɔ nɛ pitukuuni Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa yɔ. Ŋɖiɣni labɩnʋʋ jw.org tʋmɩyɛ ñɔ-tɔm susuu nɛ ñɔ-hɔʋ taa Bibl kpɛlɩkʋʋ taa?

WƐƐ SIƔSIƔ YEHOWA ƐZƖDAA NƐ ŊÐƲ Ɛ-ƐGBƐYƐ NESI

13. Ɛbɛ pɩwɛɛ se ɖɩla nɛ ɖɩwɩlɩ se ɖɩwɛ siɣsiɣ Yehowa ɛzɩdaa?

13 Pɩkɛnɩ-ɖʋ waɖɛ sɔsɔɖɛ siŋŋ se ɖɩwɛ Yehowa ɛgbɛyɛ taa. Ɛzɩma ɖɩsɩm Yehowa paɣtʋ yɔ, piseɣtiɣ-ɖʋ se ɖɩla mbʋ pɩwɛ ɖeu yɔ nɛ ɖɩtɩnɩ e-kewiyitu kɩkɩlɩtʋ tɔɔʋ yɔɔ. Ɛjaɖɛ ɖɩnɛ ɖɩwɛɛ nɛ ɖɩtɛzɩɣ wɛɛkʋʋ nɛ pʋyɔɔ lɛ, pɩwɛɛ se ‘ɖise kɩdɛkɛdɩm’ mbʋ pʋyɔɔ yɔ Yehowa paɖɩɣ-pʋ. (Keɣa 96:10) Ðɩtɩsɔɔlɩ se ɖɩɖʋ taabalɩyɛ nɛ ɛyaa kɩdɛkɛdaa mba “payaɣ kɩdɛkɛdɩm se kɩbam nɛ kɩbam se kɩdɛkɛdɩm yɔ.” (Iza. 5:20) Ðɩsɔɔlaa se ɖɩla mbʋ pɩkɛdɩɣnɩ Yehowa yɔ, pʋyɔɔ lɛ ɖɩñakɩ pana se ɖɩwɛɛ kele kele tomnaɣ yɔɔ, maɣzɩm taa nɛ fezuu taa. (1 Kɔr. 6:9-11) Ðɩsɔɔlɩ Yehowa nɛ ɖɩtaɣ-ɩ liu, nɛ pʋyɔɔ lɛ ɖɩñakɩ pana se ɖɩɖɔ paɣtʋ ndʋ tɩwɛ Bibl taa yɔ tɩ-yɔɔ se pɩsa nɛ ɖɩwɛɛ siɣsiɣ ɛ-ɛzɩdaa. Nɛ ɖɩñakɩ pana ɖɔɖɔ se ɖɩɖɔ paɣtʋ ndʋ tɩ-yɔɔ ɖɩɣa, ɛgbɛyɛ taa, ɖa-tʋmɩyɛ taa, sukuli taa, nɛ paa le ɖɩwɛɛ yɔ. (Ad. 15:3) Iyele nɛ ɖɩna hɔɔlɩŋ lɛɛŋ weyi ɩ-taa ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩwɩlɩ se ɖɩwɛ siɣsiɣ Yehowa ɛzɩdaa yɔ.

14. Ɛzɩma lʋlɩyaa pɩzɩɣ nɛ pawɩlɩ se pɛwɛ siɣsiɣ Yehowa ɛzɩdaa?

14 Piya yɔɔ cɔnʋʋ. Ye lʋlɩyaa ɩtɩŋɩɣnɩ Bibl yɔɔ nɛ pawɩlɩɣ pe-piya tɔm yɔ, pawɩlɩɣ se pɛwɛ siɣsiɣ Yehowa ɛzɩdaa. Pɩtɩpɔzɩ se lʋlɩyaa mba pɛkɛ Krɩstʋ mba yɔ, peyele nɛ ɛzɩma ɛyaa cɔŋnɩ piya yɔɔ ɖenɖe pɛwɛɛ yɔ, pɩwɛɛnɩ ɖoŋ pɔ-yɔɔ. Pɩtɩmʋna se ɖa Krɩstʋ mba lɛ, ɖɩwɛɛnɩ lɩmaɣza wena ɛjaɖɛ yɔɔ mba wɛna yɔ. (Efɛz. 2:2) Pɩfɛyɩ ɖeu se koobu abalɩñɩnʋ nɔɔyʋ ɛmaɣzɩ se: ‘Ðɛ-tɛ lɛ, halaa pɩwɛɛ se pawɩlɩ piya lɔŋ.’ Bibl yɔɔdʋʋ kpayɩ kpayɩ se: “Mɩ caanaa lɛ, . . . ɩɖɔkɩ [mi-piya] nɛ ɩsɩɣzɩ-sɩ lɔŋ nɛ ɩka sɩ-ñʋŋ taa ɛzɩ [Yehowa] liu wɛʋ yɔ.” (Efɛz. 6:4, ABT) Lʋlɩyaa mba pañaŋ Yehowa yɔ, pɔsɔɔlaa se pe-piya ɩwɛɛ ɛzɩ Samɩyɛɛlɩ yɔ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ Yehowa kaawɛ Samɩyɛɛlɩ cɔlɔ alɩwaatʋ ndʋ ɛɛwɛɛ nɛ ɛpaɣlɩɣ yɔ.—1 Sam. 3:19.

15. Alɩwaatʋ ndʋ ɖɩkpakɩɣ lɩmaɣza sɔsɔna naayɛ yɔ, ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩwɩlɩ se ɖɩwɛ siɣsiɣ Yehowa ɛzɩdaa?

15 Lɩmaɣza kpaɣʋ taa. Ye ɖɩtɩŋɩɣnɩ Bibl yɔɔ nɛ lɔŋ weyi ɛgbɛyɛ tasɩɣ-ɖʋ yɔ ɩ-yɔɔ pʋcɔ nɛ ɖɩkpakɩɣ lɩmaɣza sɔsɔna yɔ, ɖɩwɩlɩɣ se ɖɩwɛ siɣsiɣ Yehowa ɛzɩdaa. Pɩsa nɛ ɖɩna mbʋ pʋyɔɔ pɩcɛyaa se ɖɩla mbʋ yɔ lɛ, iyele nɛ ɖɩna wɛtʋ ndʋ titukuuni lʋlɩyaa sakɩyɛ yɔ. Lʋlɩyaa mba pakʋyʋʋ nɛ powoki ajɛɛ yaa lona lɛɛna taa yɔ, ɖoŋ ɖoŋ lɛ, pɛcɛlɩɣ pe-piya pa-lʋlɩyaa yaa pɔ-hɔʋ taa ñɩma se pɔcɔnɩ sɩ-yɔɔ nɛ pɩkazɩ nɛ mba lɛ, pacaɣ peeɖe nɛ pañɩnɩ liidiye. Pɩkɛ toovenim se paa lʋlɩyʋ weyi pɩwɛɛ se ɛkpaɣ lɩmaɣza hɔɔlʋʋ ŋgʋ kɩ-taa, ɛlɛ pɩwɛɛ se ɖɩtɔzɩ se paa weyi  lɛ, Yehowa kaɣ-ɩ pɔzʋʋ akɔnta lɩmaɣza wena ɛkpakɩɣ yɔ a-yɔɔ. (Kalɩ Roma 14:12.) Ye mbʋ, ye ɖɩɩtɩŋɩɣnɩ Bibl yɔɔ pʋcɔ nɛ ɖɩkpakɩɣ lɩmaɣza wena atukuuni ɖɔ-hɔʋ yaa ɖe-wezuu caɣʋ yɔ, pɩwɩlɩɣ se ɖɩwɛnɩ lɔŋsɩnɖɛ na? Aayɩ. Ðɩɩpɩzɩɣ nɛ ɖiɖiyi ɖa-maɣmaɣ ɖa-tɩ, pʋyɔɔ lɛ pɩcɛyaa se ɖɩpɔzɩ Yehowa nɛ ɛsɩnɩ-ɖʋ.—Yer. 10:23.

16. (a) Alɩwaatʋ ndʋ halʋ nɔɔyʋ lʋlɩ pɩɣa yɔ, lɩmaɣzɩyɛ nɖɩ ɛñɩnaɣ kpaɣʋ? (b) Nɛ ɛbɛ sɩnɩ-ɩ nɛ ɛkpaɣ lɩmaɣzɩyɛ kɩbanɖɛ?

16 Halʋ nɔɔyʋ kaawobi ɛjaɖɛ naɖɩyɛ taa nɛ ɛlʋlɩ pɩɣa peeɖe nɛ ɛñɩnaɣ se etiyini pɩɣa ŋga ɛ-lʋlɩyaa nɛ pɔcɔnɩ kɔ-yɔɔ. Alɩwaatʋ ndʋ ɛlʋlɩ pɩɣa ŋga yɔ, ɛ nɛ Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa papaɣzɩ Bibl kpɛlɩkʋʋ. Ɛɖɛnɩ ɛzɩdaa fezuu taa siŋŋ nɛ ɛkɔɔ ɛna se ɛnʋ pɩwɛɛ se ɛcɔnɩ ɛ-pɩɣa yɔɔ nɛ kɔkɔɔ kɛsɛɛ Yehowa. (Keɣa 126:3; Ad. 22:6) Ɛzɩ Bibl seɣtuu-ɖʋ se ɖɩla yɔ, halʋ ɛnʋ ɛtɩmnɩ Yehowa nɛ eheyi-i mbʋ pɩwɛ ɛ-laŋɩyɛ taa yɔ. (Keɣa 61:8, 9) Ɛyɔɔdɩnɩ ɖɔɖɔ koobu halɩñɩnʋ weyi ɛkpɛlɩkaɣnɩ-ɩ Bibl yɔ nɛ ɛgbɛyɛ taa koobiya lalaa. Ɛ-hɔʋ taa ñɩma nɛ ɛ-taabalaa pañɩkaɣ ɛ-yɔɔ se etiyini ɛ-pɩɣa ɛ-lʋlɩyaa nɛ pɔcɔnɩ kɔ-yɔɔ, paa mbʋ yɔ ɛɖʋ ɛ-taa se ɛɛlakɩ mbʋ. Ɛzɩma ɛgbɛyɛ taa koobiya kaasɩnɩ halʋ ɛnʋ nɛ ɛ-pɩɣa yɔ, pɩlabɩ ɛ-walʋ piti kpem nɛ etisi se pɛkpɛlɩkɩnɩ-ɩ Bibl, nɛ ɛnʋ ɖɔɖɔ ɛpaɣzɩ kediɣzisi wobu. Pɩtʋʋ fɛyɩ se halʋ ɛnʋ ɛ-taa labɩ leleŋ siŋŋ alɩwaatʋ ndʋ eɖiɣzinaa se Yehowa cosini ɛ-adɩma yɔɔ yɔ.

17. Lɔŋ weyi Yehowa ɛgbɛyɛ tasɩ-ɖʋ pɩlɩɩnɩ Bibl kpɛlɩkɩyaa yɔɔ?

17 Ðɩɖɔ nʋmɔʋ ŋgʋ ɛgbɛyɛ wɩlɩɣ-ɖʋ yɔ kɩ-taa. Ye ɖɩɖɔŋ nʋmɔʋ ŋgʋ ɛgbɛyɛ wɩlɩɣ-ɖʋ yɔ kɩ-taa yɔ, ɖɩwɩlɩɣ se ɖɩwɛ siɣsiɣ Yehowa ɛzɩdaa. Iyele nɛ ɖɩna lɔŋ weyi paatasɩ-ɖʋ pɩlɩɩnɩ ɖe-Bibl kpɛlɩkɩyaa yɔɔ yɔ. Paaseɣti-ɖʋ se ye ɖa nɛ nɔɔyʋ ɖɩkpɛlɩkɩɣ Tɔm Ndʋ Bibl Wɩlɩɣ Toovenim Taa? takayaɣ yɔ, pɩwɛɛ se ɖɩkpaɣ cɛcɛsɩ pazɩ kpɛlɩkʋʋ wayɩ nɛ ɖɩhɔ ɛ-lɩmaɣza nɛ ɖiwoni Yehowa ɛgbɛyɛ yɔɔ. Pɩsa nɛ ɖɩla mbʋ lɛ, ɖɩpɩzɩɣ ɖɩwɩlɩ-ɩ video ŋgʋ kɩtɔŋ se Ɛbɛ palakɩ Kewiyaɣ Kpaaŋ taa? yɔ nɛ ɖɩtazɩ hatʋ cabɩ takayaɣ ŋga payaɣ se Mba Lakɩ Yehowa Sɔɔlɩm Sɔnɔ? yɔ ka-taa. Paatasɩ-ɖʋ lɔŋ se ye ɖa nɛ nɔɔyʋ ɖɩtɛm Tɔm Ndʋ Bibl Wɩlɩɣ Toovenim Taa? takayaɣ kpɛlɩkʋʋ nɛ ɖɩna se ewokini ɛzɩdaa fezuu taa yɔ, ɖa nɛ ɩ ɖɩkpɛlɩkɩ “Ɩɖɔkɩ Mɩ-tɩ Kpam Ɛsɔ Sɔɔlɩm Taa” takayaɣ, paa pamɩyɩsɩ-ɩ lɩm kɔyɔ. Ɛgbɛyɛ tasɩ-ɖʋ lɔŋ ɛnɩ se pɩsɩnɩ koobiya kɩfama nɛ ‘paka lila’ camɩyɛ tisuu taa. (Kol. 2:7) Ŋɖiɣni ɖɔm lɔŋ tasʋʋ mbʋ pɩ-yɔɔ?

18, 19. Lɩmaɣza wena yɔɔ pɩwɛɛ se ɖɩwɩlɩ Yehowa ɖɛ-ɛsɩmɩyɛ?

18 Lɩmaɣza wena a-yɔɔ pɩwɛɛ se ɖɩwɩlɩ Yehowa ɖɛ-ɛsɩmɩyɛ yɔ, aɖɔwa. Ɛnʋ hanɩ-ɖʋ wezuu. Bibl yɔɔdaa se: “Ɛ-taa ɖihikiɣ wezuu nɛ ciɣduu nɛ wɛtʋ.” (Tʋma 17:27, 28) Ɛlabɩ-ɖʋ ɖɔɖɔ kʋjɔʋ sɔsɔʋ lɛɛkʋ, ŋgʋ lɛ Bibl. Ɛzɩ Tesalooniki mba kaanɩʋ Ɛsɔtɔm nɛ petisi tɩ-yɔɔ yɔ, ɖa ɖɔɖɔ ɖitisiɣ Bibl taa tɔm yɔɔ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɖɩnawa se tɩlɩnɩ Ɛsɔ cɔlɔ.—1 Tes. 2:13.

19 Bibl sɩnɩ-ɖʋ se ɖɩñɔtɩnɩ Yehowa nɛ ɛñɔtɩnɩ-ɖʋ. (Yak. 4:8) Yehowa ha-ɖʋ waɖɛ sɔsɔɖɛ se ɖɩwɛɛ ɛ-ɛgbɛyɛ taa. Ða-taa wɛ leleŋ siŋŋ nɛ wazasɩ nzɩ. Keɣa maɖʋ te hendu nɛ ɛtɔ se: “Ɩsɛɛ [Yehowa], mbʋ yɔ ɛwɛ ɖeu, ɛ-sɔɔlɩm ɛɛtɛŋ!” (Keɣa 135:1) Keɣa 135 taa, pɔyɔɔdɩ tam nɛɛlɛ nɛ kagbanzɩ se “ɛ-sɔɔlɩm ɛɛtɛŋ.” Ye ɖɩwɛ siɣsiɣ Yehowa nɛ ɛ-ɛgbɛyɛ pɛ-ɛzɩdaa kɔyɔ, ɖɩkaɣ caɣʋ wezuu maatɛŋ nɛ ɖɩna se keɣa maɖʋ tɔm ndʋ, tɩkɛ toovenim.