Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

“Ɩkpazɩ ɖama ɖoŋ tam, paa kɩyakʋ ŋgʋ”

“Ɩkpazɩ ɖama ɖoŋ tam, paa kɩyakʋ ŋgʋ”

“Ye ɩwɛnɩ tɔm natʋyʋ se ɩsɔzʋʋnɩ ɛyaa samaɣ ɖoŋ kɔyɔ, ɩyɔɔdɩ.”—TƲMA 13:15.

HENDU: 53, 45

1, 2. Ɛbɛ yɔɔ pɩcɛyaa se ɖɩkpazɩɣ lalaa ɖoŋ?

CRISTINA wɛnɩ pɩnzɩ 18. [1] Ɛkɛdaa se: “Pɩwɛ kaɖɛ se ma-lʋlɩyaa ɩsamɩ-m, nɛ paa ɛzɩmtaa lɛ, pakalɩɣ-m kɩkalʋ. Nɛ tɔm pee wena palɩzɩɣ pɔ-nɔsɩ taa yɔ, aɖʋʋ-m wɩzasɩ siŋŋ. Pɔtɔŋ se ma-lakasɩ wɛ ɛzɩ pɩɣa ɛjam yɔ nɛ maakaɣ sɩm lɔŋ wiɖiyi, nɛ pɔtɔŋ ɖɔɖɔ se mankɩlɩ kiu. Piyeki nɛ mewiɣ ɖoŋ ɖoŋ nɛ maatasɩɣ-wɛ yɔɔdɩnʋʋ. Pɩlakɩ-m ɛzɩ mantɩlɩɩ pʋyʋ yɔ.” Pɩwɩlɩɣ se ye lalaa ɩɩkpazɩɣ-ɖʋ ɖoŋ yɔ, pɩpɩzɩɣ nɛ pitibi-ɖʋ yɔɔɔ.

2 Ɛlɛ ye ɖɩkpazɩɣ lalaa ɖoŋ yɔ, pɩpɩzɩɣ nɛ pɩsɩnɩ-wɛ. Payaɣ koobu nɔɔyʋ se Rubén, ɛyɔɔdaa se: “Pɩlakaɣ-m pɩnzɩ sakɩyɛ ɛzɩ mantɩlɩɩ pʋyʋ yɔ. Ɛlɛ kɩyakʋ nakʋyʋ ma nɛ ɛgbɛyɛ taa ɛzʋtʋyʋ nɔɔyʋ ɖɩwɛɛ nɛ ɖisusuu tɔm lɛ, ɛna se nabʋyʋ wɛɛ nɛ pɩcɛyɩɣ-m. Alɩwaatʋ ndʋ maawɛɛ nɛ meheyiɣ-i man-kɩcɛyɩm yɔ, ewelisini-m camɩyɛ. Pʋwayɩ lɛ, ɛtɔzɩ-m tʋma kɩbana wena maawɛɛ nɛ malakɩ yɔ a-yɔɔ. Ɛtɔzɩ-m ɖɔɖɔ tɔm ndʋ Yesu kaayɔɔdaa se ɖa-tɩŋa ɖɩwɛ ñɩm nɛ pɩkɩlɩ sumasɩ yɔ, tɩ-yɔɔ. Mɔntɔzʋʋ Bibl mayaɣ ŋga kɔ-yɔɔ ɖoŋ ɖoŋ nɛ pitukuuni ma-laŋɩyɛ siŋŋ. Tɔm ndʋ ɛzʋtʋyʋ ɛnʋ ɛyɔɔdaa yɔ, tɩkpazɩ-m ɖoŋ pɩdɩɩfɛyɩ.”—Mat. 10:31.

3. (a) Suwe apostoloo Pɔɔlɩ yɔɔdaa nɛ pɩwɩlɩ se pɩcɛyaa se ɖɩkpazɩ lalaa ɖoŋ? (b) Tɔm ndʋ taa ɖɩkaɣ tazʋʋ ñʋʋ kʋnɛ kɩ-taa?

 3 Bibl tɔŋ se pɩcɛyaa se ɖɩsazɩɣ ɖama ɖoŋ ɖoŋ. Apostoloo Pɔɔlɩ ma Ebree koobiya nɛ eheyi-wɛ se: “Ɩɖaŋ mɩ-tɩ, koobiya, se pɩtaala nɛ nɔɔyʋ wɛ mɩ-hɛkʋ taa nɛ ɛwɛnɩ laŋɩyɛ kɩdɛkɛdɩyɛ mbʋ, ɛkɛ ndɛŋgbɛzaɣ tʋ se ɛyasɩ ɛ nɛ Ɛsɔ Ɛzadʋ pɛ-hɛkʋ taa ɛlɛ ɩkpazɩ ɖama ɖoŋ tam, paa kɩyakʋ ŋgʋ. Ɛbɛ yɔɔ pɩɩcɛyaa se pala mbʋ? Pɔɔlɩ lɩzɩ pɩ-taa se pɩsa nɛ ‘kɩwɛɛkɩm etaapeɣzi-wɛ nɛ pala laŋkpɩzɩyɛ.’ (Ebr. 3:12, 13) Ye wiɖiyi pakpazɩ-ŋ ɖoŋ nɛ pɩsɩnɩ-ŋ yɔ, pɩtʋʋ fɛyɩ se ŋɖiɣzinaa se pɩcɛyaa se ŋkpazɩ lalaa ɖoŋ. Ye mbʋ, iyele nɛ ɖɩtazɩ tɔm pɔzʋʋ pʋnɛ pɩ-taa: Ɛbɛ yɔɔ pɩcɛyaa se ɖɩkpazɩ lalaa ɖoŋ? Ɛzɩma Yehowa, Yesu nɛ Pɔɔlɩ paakpazɩ lalaa ɖoŋ yɔ, ɛbɛ pɩkpɛlɩkɩɣ-ɖʋ? Nɛ ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩkpazɩ lalaa ɖoŋ?

PƖPƆZƲƲ SE ÐƖKPAZƖ PAA ANƖ ÐOŊ

4. (a) Mba pɩwɛɛ se ɖɩkpazɩ ɖoŋ? (b) Sɔnɔ, ɛbɛ yɔɔ pɩwɛ kaɖɛ se ɛyaa ɩkpazɩ lalaa ɖoŋ?

4 Pɩpɔzʋʋ se pakpazɩ ɖa-taa paa anɩ ɖoŋ. Kɔzɩ kɔzɩ lɛ, pɩcɛyaa se pakpazɩ piya ɖoŋ. Wɩlɩyʋ weyi payaɣ se Timothy Evans yɔ, ɛyɔɔdaa se: “Ɛzɩ pɩpɔzʋʋ se pamɩzɩɣ tɩʋ lɩm yɔ, pɩpɔzaa ɖɔɖɔ se pakpazɩɣ piya . . . ɖoŋ. Ye pasaŋ pɩɣa yɔ, kanaɣ se kɛwɛ ñɩm nɛ kanaɣ ɖɔɖɔ se pɔsɔɔlɩ-kɛ.” Ɛlɛ ɖɩwɛ kɛdɛzaɣ kɩyakɩŋ taa nɛ pʋyɔɔ lɛ, ɛyaa sakɩyɛ nɩɣnɩ pa-tɩ ɖeke na nɛ patɩsɔɔlɩ lalaa. Piyeba nɛ pɩwɛɛ-wɛ kaɖɛ se pakpazɩ lalaa ɖoŋ. (2 Tim. 3:1-5) Lʋlɩyaa nabɛyɛ ɩɩsaŋ pe-piya, mbʋ pʋyɔɔ yɔ pa-maɣmaɣ pa-lʋlɩyaa taasaŋ-wɛ. Tʋmlaɖaa sakɩyɛ tɔŋ se pa-ñʋndɩnaa ɩɩsaŋ-wɛ tʋmɩyɛ nɖɩ palakɩ yɔ ɖɩ-yɔɔ kpa.

5. Ye pɔtɔm se ɖɩkpazɩ nɔɔyʋ ɖoŋ, pʋ-tɔbʋʋ lɛ suwe?

5 Ðoŋ ɖoŋ lɛ, ye pɔtɔm se ɖɩkpazɩ nɔɔyʋ ɖoŋ yɔ, pʋ-tɔbʋʋ lɛ se ɖɩsamɩ-ɩ mbʋ ɛlaba nɛ pɩwɛɛ ɖeu yɔ pɩ-yɔɔ. Pʋ-tɔbʋʋ ɖɔɖɔ lɛ se ɖiheyiɣ lalaa se pɛwɛnɩ wɛtʋ kɩbandʋ yaa ɖɩyɔɔdɩnɩ mba pitibi-wɛ yɔɔɔ yɔ nɛ nɔɔ kɩbaŋa. (1 Tes. 5:14) Ðoŋ ɖoŋ lɛ, ɖa nɛ ɖo-koobiya ɖɩwɛna nɛ pʋyɔɔ lɛ, ɖɩwɛnɩ waɖɛ se ɖiheyi-wɛ tɔm kɩbandʋ ndʋ tɩpɩzɩɣ nɛ tɩkpazɩ-wɛ ɖoŋ yɔ. (Kalɩ Eklesɩyastɩ 4:9, 10.) Ye mbʋ, pɔzɩ ña-tɩ se: ‘Mañɩnɩɣ alɩwaatʋ kɩbandʋ nɛ meheyiɣ lalaa mbʋ pʋyɔɔ pɔ-tɔm kɛdɩnɩ-m nɛ mɔnsɔɔlɩ-wɛ yɔ?’ Pʋcɔ nɛ ɖicosi tɔm ndʋ tɩ-yɔɔ lɛ, pɩwɛɛ se ɖɩtɔzɩ Bibl taa tɔm tʋnɛ tɩ-yɔɔ: “Tɔm ndʋ tɩkɔm ti-ɖeɖe [yaa pɔyɔɔdɩ-tʋ alɩwaatʋ kɩbandʋ yɔɔ] yɔ, ndʋ tɩkpaɖɩnɩ ɖeu.”—Ad. 15:23.

6. Ɛbɛ yɔɔ Sataŋ ñɩnɩɣ se ɛla nɛ pitibi-ɖʋ yɔɔɔ? Ha kɩɖaʋ nakʋyʋ.

6 Sataŋ sɔɔlaa se ɛla nɛ pitibi-ɖʋ yɔɔɔ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɛnawa se ye pitibi-ɖʋ yɔɔɔ yɔ, pɩpɩzɩɣ nɛ pɩcamɩ-ɖʋ fezuu taa nɛ hɔɔlɩŋ lɛɛŋ taa. Aduwa 24:10 yɔɔdʋʋ se: “Ye pɩnɩ-ŋ kʋñɔŋ kɩyakʋ wiye yɔ, ño-ɖoŋ kɛ ɛjandʋ na.” Sataŋ tɩŋnɩ asɛyɩŋ ndɩ ndɩ nɛ cɛtɩm tɔm sakɩyɛ yɔɔ se ɛla nɛ pitii Yɔb yɔɔɔ, ɛlɛ ɛtɩpɩzɩ. (Yɔb 2:3; 22:3; 27:5) Ye ɖɩkpazɩɣ ɖɔ-hɔʋ taa mba nɛ ɖɛ-ɛgbɛyɛ taa koobiya ɖoŋ tam yɔ, ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩwa Sataŋ. Pɩkaɣ yebu nɛ koboyaɣ nɛ pɛɛyɛ pɛwɛɛ ɖɔ-hɔʋ taa nɛ ɛgbɛyɛ taa.

BIBL TAA KƖÐAŊ WEYI ÐƖPƖZƖƔ NƐ ÐƖMAƔZƖNA YƆ

7, 8. (a) Bibl taa kɩɖaŋ weyi wɩlɩɣ se Yehowa kpazɩɣ lalaa ɖoŋ? (b) Ɛzɩma tɩyɛ lʋlɩyaa pɩzɩɣ nɛ pamaɣzɩnɩ Yehowa kɩɖaʋ? (Cɔnɩ kiɖe tɛɛ kɩlɛmʋʋ.)

7 Yehowa. Keɣa maɖʋ te hendu nɛ ɛtɔ se: “[Yehowa] ñɔtɩnɩ laŋa wena apɛlaa yɔ, nɛ ɛyakɩ ‘pɩɖɛmwaa’ ñʋʋ.” (Keɣa 33:19) Alɩwaatʋ ndʋ sɔɔndʋ kaakpa nayʋ Yeremii nɛ pitibi-i yɔɔɔ yɔ, Yehowa kpazɩ-ɩ ɖoŋ. (Yer. 1:6-10) Yehowa kaakpazɩ nayʋ Danɩyɛɛlɩ ɖɔɖɔ ɖoŋ alɩwaatʋ ndʋ etiyi tiyiyu nɔɔyʋ nɛ ɛyaa-ɩ se “ɛyʋ sɔɔlɩm  tʋ” yɔ. (Dan. 10:8, 11, 18, 19) Ña ɖɔɖɔ ŋpɩzɩɣ nɛ ŋkpazɩ ɖoŋ tɔm susuyaa, nʋmɔʋ lɩzɩyaa nɛ koobiya mba pasʋtʋyaa nɛ pitibi-wɛ yɔɔɔ yɔ.

8 Paa Yehowa nɛ Yesu paawɛ ɛsɔdaa pɩnzɩ sakɩyɛ yɔ, alɩwaatʋ ndʋ Yesu kaawɛ tɛtʋ yɔɔ yɔ, Yehowa tɩmaɣzɩ se pɩtɩcɛyɩ se ɛkpazɩ-ɩ ɖoŋ. Ɛlɛ Yehowa yɔɔdɩ Yesu yɔɔ tɔm nɛ ɛsɔdaa kiŋ tam nabʋlɛ. Kajalaɣ lɛ, ɛlabɩ mbʋ alɩwaatʋ ndʋ Yesu paɣzɩ tɔm susuu yɔ, nɛ nabʋlɛ lɛ alɩwaatʋ ndʋ ɛ-tʋmɩyɛ wɩzɩ tɛm tɛtʋ yɔɔ yɔ. Ɛyɔɔdaa se: “Ɛnʋ yɔ ɛkɛnɩ man-Pɩyalʋ kʋsɔɔlʋ weyi man-taa wɛ-ɩ nɛ leleŋ pɩdɩɩfɛyɩ yɔ.” (Mat. 3:17; 17:5) Ye mbʋ, Yehowa sam Yesu nɛ eheyi-i se mbʋ ɛlakɩ yɔ, pɩkɛdɩnɩ-ɩ. Pɩtʋʋ fɛyɩ se alɩwaatʋ ndʋ Yesu nɩ tɔm ndʋ yɔ, pɩkpazɩ-ɩ ɖoŋ pɩdɩɩfɛyɩ. Pɩtasɩ lɛ, Yehowa tiyi tiyiyu nɔɔyʋ se ɛkpazɩ Yesu ɖoŋ alɩwaatʋ ndʋ ɛɛwɛ nɩɣzɛ taa ɖoo wena a-taa pakpa-ɩ se pakʋ-ɩ yɔ. (Luka 22:43) Ye ɖɩkɛ lʋlɩyaa yɔ, pɩwɛɣ ɖeu se ɖɩmaɣzɩnɩ Yehowa nɛ ɖɩkpazɩɣ ɖe-piya ɖoŋ nɛ ɖɩsaŋ-sɩ kɩbandʋ ndʋ sɩlakɩ yɔ tɩ-yɔɔ. Pɩwɛɛ ɖɔɖɔ se ɖɩsɩnɩ-sɩ nɛ sɩɖɔkɩ si-siɣsiɣ wɛtʋ alɩwaatʋ ndʋ sɩkatɩɣ takɩm sukuli taa yɔ.

9. Ɛzɩma Yesu kaasam ɛ-tɛ apostoloowaa yɔ, ɛbɛ pɩkpɛlɩkɩɣ-ɖʋ?

9 Yesu. Ðoo wena a-taa pakpa Yesu se pakʋ-ɩ yɔ, ɛ-tɛ apostoloowaa wɩlaa se paawɛnɩ tɩ kpazʋʋ lɩmaɣza. Peeɖe Yesu ha-wɛ kɩɖaʋ kɩbaŋʋ tɩ luzuu nʋmɔʋ taa nɛ ɛkɔ pa-nɩŋgbanzɩ lɩm. Paa mbʋ yɔ powobi pɩ-yɔɔ nɛ poyooni ɖama se pana se pa-taa lɛ, akɩlaa. Pɩtasɩ lɛ, Pɩyɛɛrɩ kaakpazɩ ɛ-tɩ nɛ ɛtɔ se ɛɛkaɣ yebu Yesu kpa. (Luka 22:24, 33, 34) Ɛlɛ Yesu sam ɛ-apostoloowaa siɣsiɣ tɩnaa mba, mbʋ pʋyɔɔ yɔ pɔñɔnɩ-ɩ ɛ-kʋñɔmɩŋ taa. Eheyi-wɛ ɖɔɖɔ se pakaɣ labʋ tʋma nɛ pɩkɩlɩ wena ɛlaba yɔ, nɛ ɛtɛ ɛhɛzɩ pa-laŋɩyɛ se Ɛsɔ sɔɔlɩ-wɛ siŋŋ. (Luka 22:28; Yoh. 14:12; 16:27) Ye mbʋ, pɩwɛɛ se ɖɩpɔzɩ ɖa-tɩ se: ‘Manpɩzɩɣ nɛ mamaɣzɩnɩ Yesu nɛ mansa men-piya nɛ ɛyaa lalaa kɩbandʋ ndʋ palakɩ yɔ tɩ-yɔɔ nɛ meyele kam ma-lɩmaɣza pɛ-ɛjandʋ yɔɔ?’

10, 11. Ɛzɩma tɩyɛ apostoloo Pɔɔlɩ wɩlaa se pɩcɛyaa se ɛkpazɩ lalaa ɖoŋ?

10 Apostoloo Pɔɔlɩ. Pɔɔlɩ yɔɔdɩ tɔm kɩbandʋ sakɩyɛ e-koobiya yɔɔ takayɩsɩ nzɩ ɛmawa yɔ sɩ-taa. Ɛ nɛ pa-taa nabɛyɛ pɔɖɔm nʋmɔʋ pɩnzɩ sakɩyɛ, nɛ pɩtʋʋ fɛyɩ se ɛɛsɩm pɛ-ɛjandʋ, paa mbʋ yɔ ɛyɔɔdɩ tɔm kɩbandʋ pɔ-yɔɔ. Ɛyɔɔdɩ Timootee yɔɔ se ɛkɛ ‘ɛ-pɩyalʋ kʋsɔɔlʋ nɛ tɔm mʋyʋ Kɩbaɣlʋ taa,’ nɛ ɛcɔŋnɩ koobiya kɩcɛyɩm yɔɔ nɛ sɔɔlɩm. (1 Kɔr. 4:17; Fil. 2:19, 20) Ɛsam Tiiti Kɔrɛntɩ ɛgbɛyɛ taa nɛ ɛtɔ se: “Ɛkɛ man-taabalʋ nɛ man-sɩnɩyʋ mɩ-cɔlɔ.” (2 Kɔr. 8:23) Pɩtʋʋ fɛyɩ se alɩwaatʋ ndʋ Timootee nɛ Tiiti panawa se Pɔɔlɩ kaawɛnɩ lɩmaɣza kɩbana pɔ-yɔɔ yɔ, pɩɩkpazɩ-wɛ ɖoŋ siŋŋ.

11 Pɔɔlɩ nɛ Barnaabaasɩ paɖʋ pe-wezuu kaɖɛ taa nɛ papɩsɩ lona wena a-taa paawɩlɩ-wɛ ñaŋ yɔ. Paanazɩ-wɛ Listrɩ tɛtʋ taa, ɛlɛ papɩsɩ peeɖe se pakpazɩ koobiya mba papɩsɩ Krɩstʋ mba pitileɖi yɔ ɖoŋ se pɔɖɔkɩ pe-tisuu kpam. (Tʋma 14:19-22) Pʋwayɩ lɛ, samaɣ nakɛyɛ kʋyɩ Pɔɔlɩ yɔɔ Efɛɛzɩ tɛtʋ taa. Paa mbʋ yɔ, ɛcaɣ peeɖe nɛ ɛkpazɩ koobiya ɖoŋ. Tʋma Labʋ 20:1, 2 kɛdaa se: “Kɔkɔɖɛ nɖɩ yɔ ɖɩtɛma lɛ, Pɔɔlɩ yaa tɔm mʋyaa nɛ ɛpasɩ-wɛ lɔŋ nɛ ɛsɛɛ-wɛ nɛ ɛtɛ lɛ, ɛlɩɩ Masedonii. Ɛtɛzaɣ tɛtʋ ndʋ yɔ lɛ, ɛɖɔŋ tɔm mʋyaa ɖoŋ kpazʋʋ nɛ ewolo Grɛɛsɩ.” Pɩwɩlɩɣ se Pɔɔlɩ ɛzɩdaa lɛ, pɩɩcɛyaa se ɛkpazɩ lalaa ɖoŋ.

ÐƖKPAZƖ ÐAMA ÐOŊ

12. Ɛbɛ yɔɔ pɩwɛɛ se ɖiwoki kediɣzisi?

12 Yehowa sɔɔlaa se ɖiwoki kediɣzisi ɖoŋ ɖoŋ nɛ ɖɩkpazɩɣ ɖama ɖoŋ. (Kalɩ Ebree 10:24, 25.) Ɛzɩ kajalaɣ pɩnzɩ  mɩnʋʋ taa Krɩstʋ mba yɔ, ɖiwoki kediɣzisi se ɖɩkpɛlɩkɩ Yehowa yɔɔ tɔm nɛ ɖɩtɛ ɖɩkpazɩ ɖama ɖoŋ. (1 Kɔr. 14:31) Cristina weyi ɖɩyɔɔdɩ ɛ-tɔm ñʋʋ kʋnɛ ki-kiɖe tɛɛ yɔ, ɛkɛdaa se: “Mbʋ mankɩlɩ sɔɔlʋʋ kediɣzisi taa yɔ lɛ ɛzɩma koobiya wɩlɩɣ-m sɔɔlɩm nɛ pakpazɩɣ-m ɖoŋ yɔ. Nabʋyʋ taa, maawoki Kewiyaɣ Kpaaŋ taa lɛ, man-taa fɛyɩ leleŋ. Ɛlɛ mantalɩɣ kpaaŋ taa lɛ, koobiya halɩñɩma ñɔtʋʋnɩ-m nɛ pekpiikiɣni-m nɛ peheyiɣ-m se menɖewa pɩdɩɩfɛyɩ. Peheyiɣ-m ɖɔɖɔ se pɔsɔɔlɩ-m nɛ pa-taa lakɩ leleŋ nɛ ɛzɩma mɛnɖɛɣnɩ ɛzɩdaa fezuu taa yɔ. Ɛzɩma pakpazɩɣ-m ɖoŋ yɔ, pɩhaɣ-m taa leleŋ siŋŋ.” Pɩwɩlɩɣ se ye ɖa-tɩŋa ɖɩkpazɩɣ ɖama ɖoŋ yɔ, pɩhɛzɩɣ ɖa-laŋa siŋŋ.—Roma 1:11, 12.

13. Ɛbɛ yɔɔ pɩcɛyaa se ɖɩkpazɩ koobiya mba papɩ fezuu taa yɔ ɖoŋ?

13 Halɩ Yehowa sɛyaa mba papɩ fezuu taa yɔ, pɩwɛɛ ɖɔɖɔ se pakpazɩ-wɛ ɖoŋ. Iyele nɛ ɖɩna Yozuwee kɩɖaʋ. Ɛɛsɛ Yehowa siɣsiɣ pɩnzɩ sakɩyɛ. Paa mbʋ yɔ, Yehowa heyi Moyizi se ɛkpazɩ-ɩ ɖoŋ. Eheyi-i se: “Ðʋ paɣtʋ Yozuwee nɛ ŋkpazɩ-ɩ ɖoŋ nɛ ŋsazɩ-ɩ, mbʋ yɔ ɛnʋ kaɣnɩ nɔɔ ɖɛʋ samaɣ kanɛ yɔ nɛ ɛkaɣnɩ-kɛ tɛtʋ tayʋʋ, ndʋ ŋkɔŋ-tʋ losuu poliŋ taa yɔ.” (Wp. 3:27, 28) Yozuwee kaawɛnɩ tʋmɩyɛ sɔsɔɖɛ naɖɩyɛ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɛnʋ kaɣnɩ ɖiyuu Izrayɛɛlɩ piya nɛ sɩmʋ Kanaŋ tɛtʋ. Ɛkaɣ katʋʋ koyindinaa sakɩyɛ, nɛ pa-taa nabɛyɛ kaɣ-ɩ wabʋ. (Yoz. 7:1-9) Pʋyɔɔ pɩɩcɛyaa se pakpazɩ-ɩ ɖoŋ. Ye mbʋ, pɩwɛɛ se ɖɩkpazɩ ɛgbɛyɛ taa ɛzʋtʋyaa nɛ egeetiye yɔɔ cɔnɩyaa ɖoŋ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ palakɩ tʋmɩyɛ nɛ kpekpeka nɛ pɔcɔŋnɩ Yehowa samaɣ yɔɔ. (Kalɩ 1 Tesalooniki 5:12, 13.) Egeetiye yɔɔ cɔnɩyʋ nɔɔyʋ yɔɔdaa se: “Nabʋyʋ taa, koobiya maɣ-ɖʋ takayɩsɩ nɛ pɛsɛɣ-ɖʋ nɛ peheyiɣ-ɖʋ ɛzɩma pa-taa labɩ leleŋ alɩwaatʋ ndʋ ɖɩkɔm pɛ-ɛgbɛyɛ taa yɔ. Ðɩsɩɣ takayɩsɩ nzɩ nɛ ɖɩkalɩɣ-sɩ alɩwaatʋ ndʋ pitiki-ɖʋ yɔɔɔ yɔ. Koobiya mba, pakpazɩɣ-ɖʋ ɖoŋ siŋŋ.”

Ye ɖɩsaŋ ɖe-piya yɔ, piseɣtiɣ-sɩ se sɩɖɛɛnɩ ɛzɩdaa (Cɔnɩ tayʋʋ 14)

14. Ɛbɛ wɩlɩɣ se ye ɖɩsaŋ lalaa yɔ, pɩsɩɣnɩ-wɛ nɛ pakpaɣ lɔŋ weyi ɖɩtasɩɣ-wɛ yɔ nɛ palabɩnɩ tʋmɩyɛ?

14 Ɛgbɛyɛ taa ɛzʋtʋyaa nɛ lʋlɩyaa peɖiɣzinaa se ye pasaŋ lalaa nɛ pakpazɩɣ-wɛ ɖoŋ yɔ, piyeki nɛ paba kpaɣ lɔŋ weyi patasɩɣ-wɛ yɔ nɛ palabɩnɩ tʋmɩyɛ. Pɔɔlɩ sam Kɔrɛntɩ koobiya alɩwaatʋ ndʋ pakpaɣ ɛ-lɔŋ tasʋʋ nɛ palabɩnɩ tʋmɩyɛ yɔ, nɛ pɩtʋʋ fɛyɩ se pɩɩkpazɩ koobiya mba ɖoŋ se powolo pɩ-yɔɔ nɛ pala mbʋ pɩwɛ ɖeu yɔ. (2 Kɔr. 7:8-11) Andreas wɛnɩ piya naalɛ, ɛkɛdaa se: “Ye pasaŋ piya yɔ, pɩsɩɣnɩ-sɩ se sɩɖɛɛnɩ ɛzɩdaa fezuu taa. Piyeki nɛ sɩkpaɣ lɔŋ weyi patasɩɣ-sɩ yɔ nɛ sɩlabɩnɩ tʋmɩyɛ. Ðe-piya sɩm mbʋ pɩwɛ ɖeu yɔ, ɛlɛ ye ɖɩsaŋ-sɩ ɖoŋ ɖoŋ yɔ, piseɣtiɣ-sɩ se sɩla mbʋ pɩwɛ ɖeu yɔ si-wezuu caɣʋ taa.”

 ƐZƖMA ÐƖPƖZƖƔ NƐ ÐƖKPAZƖ LALAA ÐOŊ?

15. Ɛbɛ ɖɩpɩzɩɣ ɖɩla nɛ ɖɩkpazɩ lalaa ɖoŋ?

15 Wɩlɩ ño-koobiya se ña-taa lakɩ leleŋ nɛ pa-pana ñaɣʋ nɛ pɛ-wɛtʋ kɩbandʋ. (4 Aw. 16:9; Yɔb 1:8) Paa ɖɛ-wɛtʋ ɛɛhaɣ-ɖʋ nʋmɔʋ se ɖɩla Kewiyaɣ tʋma ɛzɩ pɩpɔzʋʋ yɔ yɔ, Yehowa nɛ Yesu pa-taa lakɩ leleŋ nɛ pana wena ɖɩñakɩ se ɖɩɖʋ Kewiyaɣ tʋma ana nesi yɔ. (Kalɩ Luka 21:1-4; 2 Kɔrɛntɩ 8:12.) Ðo-koobiya mba pakpadɩyaa yɔ, pa-taa sakɩyɛ ñakɩ pana nɛ powoki kediɣzisi nɛ posusuu tɔm ɖoŋ ɖoŋ. Pɩwɛɣ ɖeu kpem se ɖɩsa koobiya mba nɛ ɖɩkpazɩ-wɛ ɖoŋ.

16. Alɩwaatʋ ndʋ pɩpɔzʋʋ se ɖɩkpazɩ lalaa ɖoŋ?

16 Ñɩnɩ nʋmɔŋ weyi ɩ-yɔɔ ŋpɩzɩɣ ŋtɩŋna nɛ ŋkpazɩ lalaa ɖoŋ yɔ. Ye nɔɔyʋ ɛlabɩ nabʋyʋ nɛ pɩwɛɛ ɖeu yɔ, pɩwɛɛ se ɖɩsamɩ-ɩ. Iyele nɛ ɖɩna mbʋ apostoloo Pɔɔlɩ laba alɩwaatʋ ndʋ ɛ nɛ Barnaabaasɩ paawɛ Antɩyɔɔsɩ, Pisidii egeetiye taa yɔ. Sinaagɔɔgɩ ñʋʋdʋ nɔɔyʋ heyi-wɛ se: “Koobiya, ye ɩwɛnɩ tɔm natʋyʋ se ɩsɔzʋʋnɩ ɛyaa samaɣ ɖoŋ kɔyɔ, ɩyɔɔdɩ.” Peeɖe Pɔɔlɩ tɩŋnɩ waɖɛ nɖɩ ɖɩ-yɔɔ nɛ ɛkpazɩ koobiya ɖoŋ. (Tʋma 13:13-16, 42-44) Ye ɖa ɖɔɖɔ ɖihiɣ waɖɛ naɖɩyɛ yɔ, pɩwɛɛ se ɖɩtɩŋnɩ ɖɩ-yɔɔ nɛ ɖɩkpazɩ ɖo-koobiya ɖoŋ. Ye ɖɩsɔɔlɩ lalaa kpazʋʋ ɖoŋ yɔ, pakaɣ-ɖʋ kpazʋʋ ɖoŋ ɖɔɖɔ.—Luka 6:38.

17. Ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩkpazɩ lalaa ɖoŋ nɛ pɩwazɩ-wɛ siŋŋ?

17 Yɔɔdɩ mbʋ ɖeyi ɖeyi pɩlabɩ-ŋ ɖeu yɔ. Pɩkɛ toovenim se ye ɖɩsaŋ ɛyʋ yem yɔ, pɩkɛdɩɣnɩ-ɩ. Ɛlɛ tɔm ndʋ Yesu heyi Krɩstʋ ñɩma mba paawɛ Tiyaatiiri yɔ, tɩkpɛlɩkɩɣ-ɖʋ se pɩkɩlɩɣ ɖeu se ɖɩyɔɔdɩ mbʋ pɩ-yɔɔ ɖeyi ɖeyi ɖɩsaŋ nɔɔyʋ yɔ. (Kalɩ Natʋ 2:18, 19.) Ye mi-piya ɩñakɩ pana se sɩɖɛɛnɩ ɛzɩdaa fezuu taa yɔ, pɩwɛɣ ɖeu se iheyi-sɩ mbʋ ɖeyi ɖeyi pɩkɛdɩɣnɩ-mɩ sɩ-pana ñaɣʋ taa yɔ. Ye koobu halɩñɩnʋ nɔɔyʋ ɛcɔŋnɩ e-piya yɔɔ e-ɖeke yɔ, pɩwɛɛ se ɖiheyi-i mbʋ ɖeyi ɖeyi pɩlakɩ-ɖʋ ɖeu ɛ-pana ñaɣʋ taa paa pɩlakɩ-ɩ kaɖɛ yɔ. Ye ɖɩsaŋ lalaa nɛ ɖɩkpazɩɣ-wɛ ɖoŋ mbʋ yɔ, pɩwazɩɣ-wɛ siŋŋ.

18, 19. Ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩkpazɩ ɖama ɖoŋ nɛ ɖiwolo pɩ-yɔɔ nɛ ɖɩñɔɔnɩ Yehowa kpam?

18 Yehowa kaaheyi Moyizi se ɛkpazɩ Yozuwee ɖoŋ. Ɛlɛ sɔnɔ Yehowa ɛɛyaɣ-ɖʋ mba pɩwɛɛ se ɖɩkpazɩ-wɛ ɖoŋ yɔ pa-hɩla. Paa mbʋ yɔ, ye ɖɩsaŋ ɖo-koobiya nɛ ɛyaa lalaa nɛ ɖɩkpazɩɣ-wɛ ɖoŋ yɔ, ɛ-taa lakɩ leleŋ. (Ad. 19:17; Ebr. 12:12) Ye koobu nɔɔyʋ ɛlabɩ samaɣ taa tɔm yɔɔdʋʋ ɖɛ-ɛgbɛyɛ taa yɔ, pɩwɛɛ se ɖiheyi-i lɔŋ tasʋʋ mbʋ ɖihiɣaa nɛ ɛzɩma ɖɩnɩ Bibl mayaɣ nakɛyɛ taa camɩyɛ nɛ pɩkɩlɩ yɔ. Koobu halɩñɩnʋ nɔɔyʋ nɛ tɔm yɔɔdɩyʋ weyi Betɛɛlɩ tiyaa yɔ palabɩ faawɩyɛ kigbeɣluu nakʋyʋ taa nɛ pɩla kɩyakɩŋ pazɩ pʋwayɩ lɛ, koobu halɩñɩnʋ ɛnʋ ɛma-ɩ takayaɣ se: “Ðɩɩlabɩ faawɩyɛ alɩwaatʋ pazɩ yem na, ɛlɛ ŋpɩzaa nɛ ŋɖiɣzini mbʋ pɩcɛyaɣ-m yɔ nɛ ŋkpazɩ-m ɖoŋ. Mɔnsɔɔlaa se ŋtɩlɩ se samaɣ taa tɔm yɔɔdʋʋ mbʋ ŋlaba nɛ faawɩyɛ ŋgʋ ɖɩlaba yɔ kɩ-taa, ŋyɔɔdaɣnɩ nɔɔ kɩbaŋa nɛ manaɣ se pɩkɛ Yehowa kʋjɔʋ nakʋyʋ.”

19 Ye ɖɩkpaɣ Pɔɔlɩ lɔŋ tasʋʋ pʋnɛ nɛ ɖɩlabɩnɩ tʋmɩyɛ yɔ, pɩsɩɣnɩ-ɖʋ nɛ ɖɩna nʋmɔŋ weyi yɔɔ ɖɩpɩzɩɣ ɖɩtɩŋna nɛ ɖɩkpazɩ ɖo-koobiya ɖoŋ yɔ. Ɛtɔm se: “Pʋyɔɔ lɛ, ɩsɔzɩ ɖama ɖoŋ, ɩsɩnɩ ɖama wɩlʋʋ nʋmɔʋ kɩbaŋʋ ɛzɩ ɩtɛm paɣzʋʋ labʋ yɔ.” (1 Tes. 5:11) Ye ‘ɖɩkpazɩɣ ɖama ɖoŋ tam, paa kɩyakʋ ŋgʋ’ yɔ, pɩtʋʋ fɛyɩ se Yehowa taa kaɣ labʋ leleŋ siŋŋ.

^ [1] (tayʋʋ 1) Pɛlɛɣzɩ hɩla naayɛ.