FEŊUU TILIMIYE—NĐƖ PƐKPƐLƖKƖƔ YƆ Novembre 2016

Ñʋŋ weyi ɖɩkpɛlɩkɩɣ 26 décembre 2016 nɛ piwolo 29 janvier 2017 yɔ, ɩwɛ takayaɣ kanɛ ka-taa.

Tɔm piye nɖɩ ɖɩhɛzɩɣ laŋɩyɛ siŋŋ yɔ

Tɔm piye nɖɩ Yesu labɩnɩ tʋmɩyɛ nɛ ɖɩwɛɛ ɖeu siŋŋ nɛ pɩkɩlɩ?

“Ɩkpazɩ ɖama ɖoŋ tam, paa kɩyakʋ ŋgʋ”

Ɛbɛ yɔɔ pɩcɛyaa se ɖɩkpazɩɣ lalaa ɖoŋ? Ɛzɩma Yehowa, Yesu nɛ Pɔɔlɩ pakpazɩ lalaa ɖoŋ yɔ, ɛbɛ pɩkpɛlɩkɩɣ-ɖʋ? Ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩkpazɩ lalaa ɖoŋ?

Yehowa tɩŋɩɣnɩ Bibl yɔɔ nɛ ɛñɔɔzʋʋ ɛ-ɛgbɛyɛ

Yehowa kɛ Ɛsɔ weyi ɛñɔɔzʋʋ wondu camɩyɛ yɔ. Yehowa sɔɔlaa se ɛ-sɛyaa ɩwɛɛ ɛgbɛyɛ nɖɩ pɔñɔɔzɩ-ɖɩ camɩyɛ yɔ ɖɩ-taa

Bibl wɛ ñɩm siŋŋ ñɛ-ɛzɩdaa?

Alɩwaatʋ ndʋ Ɛsɔ sɛyaa ñakɩ pana se pakpaɣ Bibl taa lɔŋ tasʋʋ nɛ palabɩnɩ tʋmɩyɛ nɛ paɖʋʋ Yehowa ɛgbɛyɛ nesi yɔ, pɩlʋlʋʋ pee kɩbana.

”Tʋmɩyɛ paɣlaa”

Ŋwɛnɩ waɖɛ se ŋɖʋ ɖʋtʋ ndʋ nesi.

Yehowa lɩzɩ ɛ-samaɣ cɩkpɛndʋʋ tɛɛ

Ɛbɛ yɔɔ ɖɩtɔŋ se kpaɣnɩ pɩnzɩ mɩnʋʋ naalɛ ñɩŋgʋ taa, Ɛsɔ samaɣ sʋ Babilooni Sɔsɔʋ yomiye taa? Ɛzɩma pɩɖɔma nɛ mintʋsʋʋ paɣzɩ ñandʋʋ pazɩ pazɩ? Nɛ ɛzɩmtaa?

Ɛsɔ samaɣ lɩ cɛtɩm Ɛsɔ sɛtʋ yomiye taa

Alɩwaatʋ ndʋ taa Ɛsɔ lɩzɩ ɛ-sɛyaa Babilooni Sɔsɔʋ yomiye taa?

“Krandɩ Pretaañɩ ɛjaɖɛ taa tɔm susuyaa: Ife!”

Tɔm susuyaa taahuu Krandɩ Pretaañɩ ɛjaɖɛ taa pɩnzɩ hiu. Ɛbɛ yeba nɛ wɛtʋ ndʋ tɩlɛɣzɩ nɔɔ kʋɖʋmaɣ?