Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

BIBL TAA TƆM LOYAƔ

Ɛsɔ kpeɣaɣ kɩwɛɛkɩm mbʋ paalaba nɛ pɩɖɛɛ yɔ

Ɛsɔ kpeɣaɣ kɩwɛɛkɩm mbʋ paalaba nɛ pɩɖɛɛ yɔ

Kɩhɛyʋʋ pʋ-ñʋʋ taa kɩlaʋ ŋgʋ Yesu tɩŋnɩ ɛ-calɩm yɔɔ nɛ ɛhɛyɩ yɔ, ki-ɖeke kɩ-yɔɔ pɩtɩŋɩɣna nɛ pekpeɣ-ɖʋ ɖa-kɩwɛɛkɩm. (Efɛz. 1:7) Ŋgʋ Bibl yɔɔdʋʋ se: «[Ɛsɔ] pʋtɔdɩyɛ naʋ yɔɔ lɛ, ekpeɣaɣ kɩwɛɛkɩm mbʋ paalaba nɛ pɩɖɛɛ yɔ,» pʋ-tɔbʋʋ se mbʋ paalaba pʋcɔ nɛ Yesu hɛyɩ kɩhɛyʋʋ pʋ-ñʋʋ taa yɔ. (Roma 3:25) Ɛzɩma tɩyɛ Yehowa pɩzaɣ se ekpeɣ kɩwɛɛkɩm mbʋ ɛyaa lakaɣ pʋcɔ nɛ Yesu hɛyɩɣ kɩhɛyʋʋ pʋ-ñʋʋ taa yɔ, nɛ alɩwaatʋ kʋɖʋmtʋ ndʋ tɩ-taa lɛ, ɛkɛ Ɛsɔ weyi ɛwɛ siɣsiɣ yɔ?

Yehowa kaalabɩ tamaɣ se «ɖomaɣ» nakɛyɛ kaɣ yabʋ mba pɛwɛɣnɩ tisuu ɛ-yɔɔ nɛ ɛ-tamasɩ yɔɔ yɔ pa-ñʋʋ. Alɩwaatʋ ndʋ ɛlabɩ tamaɣ ŋga yɔ, ɛ-ɛsɩndaa lɛ, pɩwɛ ɛzɩ ɛtɛm hɛyʋʋ kɩhɛyʋʋ pʋ-ñʋʋ taa yɔ. (Kiɖe 3:​15, pɩ-tɛɛ tɔm; 22:18) Ɛsɔ taapɩtɩɣ paa ññɩɩ se alɩwaatʋ ndʋ ɛɖʋwa yɔ tɩtalɩɣ lɛ, ɛ-Pɩyalʋ ɛgbamɩyɛ kaɣ haʋ ɛ-tɩ faaa nɛ ɛhɛyɩ kɩhɛyʋʋ ŋgʋ. (Gal. 4:4; Ebr. 10:​7-10) Alɩwaatʋ ndʋ Yesu kaawɛ tɛtʋ yɔɔ yɔ, Yehowa kaaha-ɩ ɖoŋ se ekpeɣ ɛyaa kɩwɛɛkɩm pʋcɔ nɛ ɛhɛyɩ kɩhɛyʋʋ pʋ-ñʋʋ taa. Yesu pɩzaɣ se ekpeɣ mba pɛwɛnɩ tisuu yɔ pa-kɩwɛɛkɩm, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɛɛnawa se kɩlaʋ ŋgʋ ɛkaɣ laʋ yɔ, kɩkaɣ huuzuu pa-kɩwɛɛkɩm yɔɔ.—Mat. 9:​2-6.