Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

TƆM ÑƲƲ ŊGƲ ÐƖKPƐLƖKƖƔ YƆ 9

HENDU 75 «Ma yɔ! Tiyi-m»

Ŋtalaa se ŋha ña-tɩ Yehowa yaa we?

Ŋtalaa se ŋha ña-tɩ Yehowa yaa we?

«Ɛbɛ manpɩzɩɣ nɛ mankpaɣ nɛ mɛhɛyɩnɩ Yehowa kɩbandʋ ndʋ payɩ ɛlabɩ-m yɔ tɩ-yɔɔ?»KEƔ. 116:12.

MBƲ PƖ-YƆƆ PƖWƐƐ SE ŊKA ÑA-LƖMAƔZA YƆ

Tɔm ñʋʋ kʋnɛ kɩpɩzɩɣ kɩsɩnɩ-ŋ nɛ taabalɩyɛ kɩbanɖɛ wɛɛ ña nɛ Yehowa mɩ-hɛkʋ taa. Pɩkaɣ yebu nɛ ŋsɔɔlɩ se ŋha-ɩ ña-tɩ nɛ pamɩyɩsɩ-ŋ lɩm.

1-2. Ɛbɛ pɩwɛɛ se ɛyʋ ɛla pʋcɔ nɛ pamɩyɩsɩ-ɩ lɩm?

 PƖNZƖ 5 nzɩ sɩɖɛwa yɔ sɩ-taa, ɛyaa mba pamɩyɩsɩ-wɛ lɩm nɛ papɩsɩ Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa yɔ, pɛcɛzɩ miiliyɔɔ kʋɖʋmʋʋ. Ðooo «pɩjatʋ taa» pawɩlɩ pa-taa sakɩyɛ toovenim, ɛzɩ kajalaɣ pɩnzɩ mɩnʋʋ taa tɔmkpɛlɩkɩyʋ weyi payaɣ se Timootee yɔ. (2 Tim. 3:​14, 15) Nabɛyɛ ñɛkpɛlɩkɩ Yehowa tɔm alɩwaatʋ ndʋ pɛtɛm paɣlʋʋ yɔ, nɛ lalaa lɛ pɛkpɛlɩkɩ ɛ-tɔm alɩwaatʋ ndʋ pakpadɩyaa yɔ. Halʋ nɔɔyʋ nɛ Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa paakpɛlɩkɩ Bibl; nɛ pamɩyɩsaɣ-ɩ lɩm pʋwayɩ lɛ, ɛɛwɛnɩ pɩnzɩ 97.

2 Ye ŋɖiɣni kpɛlɩkʋʋ Bibl yaa ye ña-lʋlɩyaa ɩkɛ Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa nɛ pawɩlɩɣ-ŋ toovenim yɔ, ŋɖiɣni maɣzʋʋ lɩm mɩyɩsʋʋ yɔɔ? Pɩkɛ kaɖʋwa kɩbaŋa kpem! Ɛlɛ pʋcɔ nɛ pamɩyɩsɩ-ŋ lɩm lɛ, pɩkaɣ pɔzʋʋ se ŋha ña-tɩ Yehowa. Tɔm ñʋʋ kʋnɛ kɩkaɣ-ŋ sɩnʋʋ nɛ ŋna se ye pɔtɔm se ɛyʋ ɛha ɛ-tɩ Yehowa yɔ, pʋ-tɔbʋʋ lɛ suwe. Kɩkaɣ-ŋ sɩnʋʋ ɖɔɖɔ nɛ ŋna mbʋ pʋyɔɔ pɩfɛyɩ se sɔɔndʋ ɛkpa-ŋ se ŋha ña-tɩ Yehowa nɛ pamɩyɩsɩ-ŋ lɩm, ye ŋtalaa se ŋkpɛzɩ nɩŋgbaŋaɣ ŋga yɔ.

YE PƆTƆM SE ƐYƲ ƐHA Ɛ-TƖ YEHOWA YƆ, PƲ-TƆBƲƲ LƐ SUWE?

3. Ha ɛyaa mba paakpaɣ-wɛ nɛ paha Yehowa yɔ pa-kɩɖaŋ.

3 Bibl taa lɛ, ye pɔtɔm se pakpaɣ nɔɔyʋ nɛ paha Yehowa yɔ, pʋ-tɔbʋʋ lɛ se pasɩ-ɩ nɛ hɔɔlʋʋ se ɛla ŋgee tʋmɩyɛ naɖɩyɛ. Izrayɛɛlɩ mba kaakɛ ɛjaɖɛ nɖɩ paaha-ɖɩ Yehowa yɔ. Ɛlɛ Izrayɛɛlɩ mba taa lɛ, paakpaɣ nabɛyɛ nɛ paha Yehowa se pala ŋgee tʋma naayɛ. Kɩɖaŋ nɩɩyɩ yɔ: Aarɔɔnɩ teŋaɣ ɛ-ñʋʋ ŋgee ñʋʋ kitemuu nakʋyʋ. Paaɖʋ kɩ-ɛsɩndaa sika wonuu ŋgʋ kɩwɛ tayɩ nɛ kɩñɩlɩsɩɣ yɔ nɛ payaɣ-kʋ se «tɩ haʋ yʋsaɣ kiɖeɖeɣa.» Sika wonuu ŋgʋ, kɩwɩlɩɣ se paalɩzɩ Aarɔɔnɩ se ɛtɩŋnɩ ŋgee nʋmɔʋ nakʋyʋ yɔɔ nɛ ɛsɛɛ Yehowa, pʋ-tɔbʋʋ se paalɩzɩ-ɩ se ɛkɛ Izrayɛɛlɩ cɔjɔ kɩlɩm. (Lev. 8:9) Paakpaɣ Naziireya mba ɖɔɖɔ nɛ paha Yehowa se pala ŋgee tʋmɩyɛ naɖɩyɛ. Tɔm pee «Naziireya tʋ» lɩnɩ Ebree tɔm piye nazirʹ taa, nɛ ɖɩ-tɔbʋʋ lɛ se «Weyi pasɩ-ɩ nɛ hɔɔlʋʋ yɔ» yaa «Weyi pakpaɣaa nɛ paha se ɛla ŋgee tʋmɩyɛ naɖɩyɛ yɔ.» Paaɖʋ Naziireya mba paɣtʋ natʋyʋ Moyizi Paɣtʋ taa nɛ pɩɩpɔzaa se pɔɖɔ tɩ-yɔɔ.—Kɩg. 6:​2-8.

4. (a) Mba paha pa-tɩ Yehowa yɔ, ɛbɛ yɔɔ pɔtɔŋ se pasɩ-wɛ nɛ hɔɔlʋʋ se pala ŋgee tʋmɩyɛ naɖɩyɛ? (b) Ye pɔtɔm se ɛyʋ «ekizi ɛ-tɩ» yɔ, pʋ-tɔbʋʋ lɛ suwe? (Cɔnɩ ɖɔɖɔ kɩlɛmʋʋ.)

4 Alɩwaatʋ ndʋ ŋhaɣ ña-tɩ Yehowa yɔ, ŋwɩlɩɣ se ŋlɩzaa se ŋpɩsɩɣ Yesu Krɩstʋ tɔmkpɛlɩkɩyʋ nɛ ŋsɩɣ Yehowa sɔɔlɩm labʋ kajalaɣ lone taa ñe-wezuu caɣʋ taa. Ye pɔtɔm se ŋha ña-tɩ Yehowa yɔ, pʋ-tɔbʋʋ lɛ suwe? Yesu yɔɔdaa se: «Ye nɔɔyʋ ɛsɔɔlaa se ɛtɩŋ ma-wayɩ yɔ, ekizi ɛ-tɩ.» (Mat. 16:24) Grɛɛkɩ tɔm loyaɣ ŋga pɛɖɛzaa se «ekizi ɛ-tɩ» yɔ, papɩzɩɣ nɛ pɛɖɛzɩ-kɛ ɖɔɖɔ se «ɛtaatasɩ caɣʋ wezuu ɛ-maɣmaɣ ɛ-tɩ yɔɔ.» Ye ŋha ña-tɩ Yehowa yɔ, pɩpɔzʋʋ se ŋkizi mbʋ payɩ pɩɩlakɩ nɔɔ kʋɖʋmaɣ nɛ ɛ-sɔɔlɩm yɔ. (2 Kɔr. 5:​14, 15) Pʋ-tɔbʋʋ lɛ se pɩpɔzʋʋ se ŋkizi «tomnaɣ lakasɩ» ɛzɩ kʋzʋʋ kɩdɛkɛdʋʋ mbʋ yɔ. (Gal. 5:​19-21; 1 Kɔr. 6:18) Paɣtʋ ndʋ, tɩ-yɔɔ ɖɔm yeki se ŋtaanɩɩ leleŋ ñe-wezuu caɣʋ taa? Ye ŋsɔɔlɩ Yehowa nɛ ña-taa ɛtɛma se ɛ-paɣtʋ yɔɔ ɖɔm wazɩɣ-ŋ yɔ, pɩɩkaɣ-ŋ labʋ mbʋ. (Keɣ. 119:97; Iza. 48:​17, 18) Payaɣ koobu abalɩñɩnʋ nɔɔyʋ se Nicholas, ɛyɔɔdaa se: «Ŋpɩzɩɣ nɛ ŋkpaɣ Yehowa paɣtʋ ɛzɩ salaka ɖaŋ ŋgʋ kɩɩhaɣ-ŋ nʋmɔʋ se ŋla mbʋ ŋsɔɔlaa yɔ, yaa ŋpɩzɩɣ nɛ ŋkpaɣ-tʋ ɛzɩ ñɩɣtʋ ɖaŋ weyi ɩɖɩkɩ mʋʋzʋʋ nakʋyʋ nʋmɔʋ se kɩtaalabɩ-ŋ kɩdɛkɛdɩm yɔ.»

Ŋkpakɩɣ Yehowa paɣtʋ ɛzɩ salaka ɖaŋ ŋgʋ kɩɩhaɣ-ŋ nʋmɔʋ se ŋla mbʋ ŋsɔɔlaa yɔ, yaa ŋkpakɩɣ-tʋ ɛzɩ ñɩɣtʋ ɖaŋ weyi ɩɖɩkɩ mʋʋzʋʋ nakʋyʋ nʋmɔʋ se kɩtaalabɩ-ŋ kɩdɛkɛdɩm yɔ? (Cɔnɩ tayʋʋ 4)


5. (a) Ɛbɛ pɩwɛɛ se ŋla nɛ pɩwɩlɩ se ŋha ña-tɩ Yehowa? (b) Tʋkaɣ ŋga wɛ tɩ haʋ nɛ lɩm mɩyɩsʋʋ pɛ-hɛkʋ taa? (Cɔnɩ ɖɔɖɔ kɩlɛmʋʋ.)

5 Ɛbɛ pɩwɛɛ se ŋla nɛ pɩwɩlɩ se ŋha ña-tɩ Yehowa? Ŋlakɩ adɩma naayɛ Yehowa nɛ ŋɖuu se e-ɖeke koŋ ŋkaɣ sɛʋ nɛ ŋkaɣ sɩʋ ɛ-sɔɔlɩm labʋ kajalaɣ lone taa ñe-wezuu caɣʋ taa. Ðɩnɛ ɛlɛ, ŋwɛɛ nɛ ŋlakɩ Yehowa tamaɣ se ŋkaɣ wobu pɩ-yɔɔ nɛ ŋsɔɔlɩ-ɩ «nɛ ña-laŋɩyɛ pilim, nɛ ña-kalɩzaɣ pilim, nɛ ña-maɣzɩm pilim nɛ ño-ɖoŋ pilim.» (Mark. 12:30) Alɩwaatʋ ndʋ ŋhaɣ ña-tɩ Yehowa yɔ, nɔɔyʋ ɛɛnaɣ; ña nɛ ɩ mɩ-naalɛ mɩ-tɔm pɩkɛnaa. Ɛlɛ, alɩwaatʋ ndʋ pamɩyɩsɩɣ-ŋ lɩm yɔ, pɩkɛɣnɩ ɛyaa sakɩyɛ ɛsɩndaa nɛ pɩwɩlɩɣ-wɛ se ŋtɛm ña-tɩ haʋ Yehowa. Ño-ɖuutu ndʋ, tɩtɩkɛ aleɣya tɔm. Pɩwɛɛ se ŋñaɣ pana nɛ ŋɖɔ tɩ-yɔɔ, nɛ mbʋ Yehowa ɖaŋaa se ŋla.—Ekl. 5:​4, 5

Ye pɔtɔm se ŋha ña-tɩ Yehowa yɔ, pʋ-tɔbʋʋ lɛ se ŋheyi-i mɩ-taa mi-ɖeke se e-ɖeke koŋ ŋkaɣ sɛʋ nɛ ŋkaɣ sɩʋ ɛ-sɔɔlɩm labʋ kajalaɣ lone taa ñe-wezuu caɣʋ taa (Cɔnɩ tayʋʋ 5)


ƐBƐ YƆƆ PƖWƐƐ SE ŊHA ÑA-TƖ YEHOWA?

6. Ɛbɛ seɣtiɣ ɛyʋ se ɛha ɛ-tɩ Yehowa?

6 Lɩmaɣzɩyɛ sɔsɔɖɛ nɖɩ ɖɩ-yɔɔ ŋhaɣ ña-tɩ Yehowa yɔ, nɖɩ lɛ se ŋsɔɔlɩ-ɩ. Pɩtɩkɛ ɛzɩma pɩlakɩ-ŋ yɔ pi-ɖeke piyebina nɛ ŋsɔɔlɩ Yehowa. Ɛlɛ, «toovenim sɩmtʋ» nɛ «fezuu taa tɔm taa nɩʋ,» pʋ-tɔbʋʋ se tɔm ndʋ ŋkpɛlɩkɩ Yehowa yɔɔ yɔ, ndʋ yebina nɛ sɔɔlɩm mbʋ ŋsɔɔlɩnɩ-ɩ yɔ pɩpaɣlɩ. (Kol. 1:9) Ñe-Bibl kpɛlɩkʋʋ yeba nɛ ña-taa tɛ se (1) toovenim taa lɛ, Yehowa wɛɛ, (2) Bibl kɛnɩ ɛ-Tɔm ndʋ fezuu ɖiyaa nɛ pama yɔ, nɛ (3) ɛtɩŋɩɣnɩ ɛ-ɛgbɛyɛ yɔɔ nɛ eyeki se ɛ-sɔɔlɩm ɛla.

7. Pʋcɔ nɛ ŋha ña-tɩ Yehowa lɛ, ɛbɛ pɩwɛɛ se ŋwɛɛ labʋ yɔɔ?

7 Mba paha pa-tɩ Yehowa yɔ, pɩwɛɛ se patɩlɩ Bibl taa kajalaɣ wɩlɩtʋ nɛ pɔɖɔ Bibl paɣtʋ yɔɔ pe-wezuu caɣʋ taa. Palakɩ mbʋ payɩ papɩzɩɣ yɔ nɛ peheyiɣ lalaa pe-tisuu tɔm. (Mat. 28:​19, 20) Sɔɔlɩm mbʋ pɔsɔɔlɩnɩ Yehowa yɔ pɩpaɣlaa, nɛ pɔsɔɔlɩnɩ pa-laŋɩyɛ pilim se pɛsɛɛ e-ɖeke koŋ. Pɩtʋʋ fɛyɩ se mbʋ ña ɖɔɖɔ ŋsɔɔlaa se ŋla. Ye ŋsɔɔlɩ Yehowa nɛ ña-laŋɩyɛ pilim yɔ, ŋŋkaɣ haʋ ña-tɩ Yehowa nɛ pamɩyɩsɩ-ŋ lɩm se weyi ɛkpɛlɩkɩɣnɩ-ŋ Bibl yɔ ɛ-taa ɛla leleŋ, yaa se ña-lʋlɩyaa taa ɛla leleŋ. Yaa ŋŋkaɣ labʋ mbʋ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ mbʋ ña-taabalaa tɩŋa ɖiɣni labʋ.

8. Ye ŋwɛnɩ ɛsɩmɩyɛ mbʋ Yehowa labɩ-ŋ yɔ pɩ-yɔɔ yɔ, ɛzɩma pɩkaɣ-ŋ sɩnʋʋ nɛ ŋha-ɩ ña-tɩ? (Keɣa 116:​12-14)

8 Ye ŋmaɣzɩɣ mbʋ payɩ Yehowa labɩ-ŋ yɔ pɩ-yɔɔ yɔ, pɩkaɣ-ŋ seɣtuu nɛ ŋwɩlɩ-ɩ ñɛ-ɛsɩmɩyɛ nɛ ŋsɔɔlɩ se ŋha-ɩ ña-tɩ. (Kalɩ Keɣa 116:​12-14.) Bibl wɛnɩ toovenim se kɩyɔɔdɩ se Yehowa cɔlɔ «paa kʋjɔʋ kɩbaŋʋ ŋgʋ nɛ paa haɖɛ pilim ñɩnɖɛ nɖɩ lɛ» ɖɩlɩnaa. (Yak. 1:17) Kʋjɔŋ ɛnɩ, ɩ-taa ŋgʋ kɩkpaɖaa yɔ lɛ ɛ-Pɩyalʋ Yesu kɩlaʋ. Maɣzɩ kʋjɔʋ ŋgʋ kɩ-yɔɔ nɛ ŋna! Kɩhɛyʋʋ pʋ-ñʋʋ taa kɩlaʋ yeba se taabalɩyɛ kɩbanɖɛ ɛwɛɛ ña nɛ Yehowa mɩ-hɛkʋ taa. Nɛ ɛha-ŋ waɖɛ se ŋcaɣ wezuu tam. (1 Yoh. 4:​9, 10, 19) Pɩwɩlɩɣ se Yehowa lɩzɩ sɔɔlɩm mbʋ pɩ-wayɩ fɛyɩ yɔ nɛ ɛwɩlɩ-ŋ, nɛ ɛkɔnɩ ñɔ-yɔɔ ɖɔɖɔ wazasɩ lɛɛsɩ. Nʋmɔŋ kɩbaŋ weyi ɩ-yɔɔ ŋpɩzɩɣ ŋtɩŋna nɛ ŋwɩlɩ-ɩ ñɛ-ɛsɩmɩyɛ yɔ, ɩ-taa nakʋyʋ lɛ se ŋha-ɩ ña-tɩ. (Wp. 16:17; 2 Kɔr. 5:15) Pɔyɔɔdɩ ɛzɩma ŋpɩzɩɣ nɛ ŋwɩlɩ Yehowa ñɛ-ɛsɩmɩyɛ yɔ pɩ-tɔm Nɩɩ wezuu leleŋ tam! takayaɣ taa. Tɩwɛ tɔm kɩkpɛlɩkɩtʋ 46 tɛ tɔm ñʋʋ cikpeluu 4 ñɩŋgʋ taa. Cɛcɛsɩ 3 tɛ video nakʋyʋ wɛ peeɖe nɛ kʋ-ñʋʋ lɛ se Ðɩla kʋjɔŋ Ɛsɔ.

ŊTALAA SE ŊHA ÑA-TƖ YEHOWA NƐ PAMƖYƖSƖ-Ŋ LƖM NA?

9. Ɛbɛ yɔɔ pɩtɩpɔzɩ se pañɩɣ nɔɔyʋ yɔɔ pʋcɔ nɛ ɛha ɛ-tɩ Yehowa?

9 Ŋpɩzɩɣ nɛ ŋmaɣzɩ se ŋtɩtalɩta se ŋha ña-tɩ Yehowa nɛ pamɩyɩsɩ-ŋ lɩm. Pɩtɩla, pɩpɔzʋʋ se ŋla lɛɣzɩtʋ ñe-wezuu caɣʋ taa nɛ tɩmʋnɩ Yehowa paɣtʋ; yaa pɩtɩla pɩpɔzʋʋ se ŋtasɩ kpaɣʋ alɩwaatʋ nɛ ŋkpazɩ ñe-tisuu ɖoŋ. (Kol. 2:​6, 7) Bibl kpɛlɩkɩyaa tɩŋa ɩɩɖɛɣnɩ ɛsɩndaa kɩmaŋ; nɛ piya evelisi tɩŋa ɩɩwɛɣnɩ pɩnzɩ kʋɖʋmsɩ pʋcɔ nɛ sɩhaɣ sɩ-tɩ Yehowa nɛ pamɩyɩsɩɣ-sɩ lɩm. Ñaɣ pana nɛ ŋtɩlɩ lɛɣzɩtʋ ndʋ pɩwɛɛ se ŋla yɔ nɛ pʋwayɩ lɛ ŋla ño-ɖoŋ ɖeɖe. Taakpaɣ ña-tɩ nɛ ŋmaɣzɩnɩ nɔɔyʋ.—Gal. 6:​4, 5.

10. Ye ŋnawa se ŋtɩtalɩta se ŋha ña-tɩ Yehowa yɔ, ɛbɛ ŋpɩzɩɣ nɛ ŋla? (Kalɩ ɖɔɖɔ aɖakaɣ « Mba papaɣlɩ toovenim taa yɔ.»)

10 Paa ŋnawa se ŋtɩtalɩta se ŋha ña-tɩ Yehowa yɔ, wolo pɩ-yɔɔ nɛ ŋɖʋʋ ña-tɩ kaɖʋwa ŋga. Pɔzɩ Yehowa se ɛsɩnɩ-ŋ nɛ ŋla lɛɣzɩtʋ ndʋ pɩpɔzʋʋ yɔ ñe-wezuu caɣʋ taa. (Filp. 2:13; 3:16) Ña-taa pɩzɩɣ nɛ pɩtɛ se Yehowa kaɣ welisuu ña-adɩma nɛ ecosi a-yɔɔ.—1 Yoh. 5:14.

ƐBƐ YƆƆ SƆƆNDƲ KPAƔ NABƐYƐ?

11. Ɛzɩma Yehowa kaɣ-ŋ sɩnʋʋ nɛ ŋɖɔkɩ ñe-siɣsiɣ wɛtʋ ɛ-ɛsɩndaa?

11 Nabɛyɛ talaa se paha pa-tɩ nɛ pamɩyɩsɩ-wɛ lɩm, ɛlɛ sɔɔndʋ kpaɣ-wɛ. Pɩtɩla sɔɔndʋ kpaɣ-wɛ se ye paha pa-tɩ nɛ pamɩyɩsɩ-wɛ lɩm nɛ pʋwayɩ pala kɩwɛɛkɩm sɔsɔm nabʋyʋ yɔ, palɩzɩɣ-wɛ ɛgbɛyɛ taa. Ye sɔɔndʋ ndʋ tɩkpaɣ-ŋ yɔ, ña-taa ɛtɛ se Yehowa kaɣ-ŋ haʋ mbʋ payɩ pɩpɔzʋʋ-ŋ yɔ nɛ ‘ŋɖɔ ɖɔnɛ nɖɩ ɖɩmʋnɩ-ɩ yɔ, se pɩsa nɛ ñɔ-tɔm kɛdɩnɩ-ɩ pɩtɩŋa pɩ-taa.’ (Kol. 1:10) Ɛkaɣ-ŋ haʋ ɖɔɖɔ ɖoŋ se ŋla mbʋ pɩtʋʋzaa yɔ. Ɛɛtɛm ɛyaa lalaa sakɩyɛ sɩnʋʋ nɛ pala mbʋ pɩtʋʋzaa yɔ. (1 Kɔr. 10:13) Pʋyɔɔ ɛyaa mba palɩzɩ-wɛ ɛgbɛyɛ taa yɔ, patɩɖɔɔ nɛ pɩtalɩ mba pɔɖɔkʋʋ pe-siɣsiɣ wɛtʋ yɔ. Yehowa sɩɣnɩ ɛ-samaɣ se kɔɖɔkɩ ke-siɣsiɣ wɛtʋ ɛ-ɛsɩndaa.

12. Ɛbɛ pɩzɩɣ pɩsɩnɩ-ɖʋ nɛ ɖɩtaala kɩwɛɛkɩm sɔsɔm nabʋyʋ?

12 Paa ɛyʋ mantɩtalɩ pilim weyi lɛ, pɩtakɩɣ-ɩ se ɛla mbʋ pɩfɛyɩ ɖeu yɔ. (Yak. 1:14) Ɛlɛ ñalɩzɩɣnɩ mbʋ ŋkaɣ labʋ alɩwaatʋ ndʋ pɩtakɩɣ-ŋ yɔ. Tɔm lɛ se ñɛwɛnɩnɩ ɖoŋ ɛzɩma ŋlɩzɩɣ se ŋcakɩ wezuu yɔ pɩ-yɔɔ. Nabɛyɛ pɩzɩɣ nɛ pɔyɔɔdɩ se ɖɩfɛyɩnɩ ɖoŋ nɩɩyɩ ɖa-maɣzɩm nɛ ɖa-lakasɩ yɔɔ. Ɛlɛ pɩtɩkɛ toovenim. Ŋpɩzɩɣ nɛ ŋkpɛlɩkɩ ɛzɩma pɩwɛɛ se ŋlʋbɩnɩ kɔɖɛyɩ kɩdɛkɛdʋʋ yɔ. Nɛ paa kɔɖɛyɩ kɩdɛkɛdʋʋ ŋgʋ kipeɣziɣ-ŋ yɔ, ŋpɩzɩɣ nɛ ŋlɩzɩ se ŋŋlakɩ mbʋ pɩfɛyɩ ɖeu yɔ. Mbʋ pɩpɩzɩɣ nɛ pɩtasɩ-ŋ sɩnʋʋ se ŋtaatɔlɩ kɩwɛɛkɩm taa yɔ mbʋ yɔ: tɩmɩ paa evemiye nɖɩ. Kpɛlɩkɩ Ɛsɔtɔm ña-tɩ yɔɔ ɖoŋ ɖoŋ. Wolo ɛgbɛyɛ taa kediɣzisi. Heyi ɛyaa lalaa ñe-tisuu tɔm. Ye ŋlakɩ mbʋ ɖoŋ ɖoŋ yɔ, pɩkaɣ-ŋ sɩnʋʋ nɛ ŋɖɔ ɖuutu ndʋ ŋɖuwaa nɛ ŋha ña-tɩ Yehowa yɔ tɩ-yɔɔ. Nɛ taasɔɔ kaaʋ se Yehowa kaɣ-ŋ sɩnʋʋ nɛ ŋla mbʋ.—Gal. 5:16.

13. Kɩɖaʋ kɩbaŋʋ ŋgʋ Yosɛɛfʋ ha-ɖʋ?

13 Ye ŋmaɣzɩ mbʋ ŋkaɣ labʋ yɔ pɩ-yɔɔ pʋcɔ nɛ takɩm nabʋyʋ talɩ yɔ, pɩkaɣ-ŋ wɛʋ kɛlɛʋ se ŋɖɔ ɖuutu ndʋ ŋɖuwaa nɛ ŋha ña-tɩ Yehowa yɔ tɩ-yɔɔ. Bibl yɔɔdʋʋ ɛyaa nabɛyɛ tɔm se paa pataatalɩ pilim yɔ, pɔɖɔkɩ pe-siɣsiɣ wɛtʋ Yehowa ɛsɩndaa. Potifaarɩ halʋ ñaɣ pana tam sakɩyɛ se epeɣzi Yosɛɛfʋ nɛ ɛ nɛ ɩ pasʋʋ. Ɛlɛ Yosɛɛfʋ kaatɛm sɩm mbʋ pɩwɛɛ se ɛla yɔ. Bibl heyiɣ-ɖʋ se ‘Yosɛɛfʋ kizaa’ nɛ ɛyɔɔdɩ se: «Ɛzɩma manpɩzɩɣ nɛ mala kɩdɛkɛdɩm sɔsɔm pʋnɛ nɛ mayʋsɩnɩ Ɛsɔ?» (Kiɖe 39:​8-10) Pɩnaɣ kpayɩ kpayɩ se Yosɛɛfʋ kaatɛm sɩm mbʋ pɩwɛɛ se ɛla yɔ pʋcɔ nɛ Potifaarɩ halʋ takɩɣ-ɩ. Pʋyɔɔ pɩɩwɛ-ɩ kɛlɛʋ se ɛla mbʋ pɩwɛ ɖeu yɔ alɩwaatʋ ndʋ pɩtakɩ-ɩ yɔ.

14. Ɛbɛ kaɣ-ɖʋ sɩnʋʋ nɛ ɖikizi mbʋ pɩfɛyɩ ɖeu yɔ pɩ-labʋ?

14 Ɛzɩma ŋpɩzɩɣ nɛ ŋmaɣzɩnɩ Yosɛɛfʋ nɛ ŋla mbʋ pɩtʋʋzaa yɔ alɩwaatʋ ndʋ pɩtakɩɣ-ŋ yɔ? Ŋpɩzɩɣ nɛ ŋmaɣzɩ lɛɛlɛɛyɔ nɛ ŋna mbʋ ŋkaɣ labʋ ye pɩtakɩ-ŋ yɔ. Kpɛlɩkɩ ɛzɩma ŋpɩzɩɣ nɛ ŋkizi kpaagbaa mbʋ Yehowa paɖɩɣ yɔ, nɛ ŋkizi ɖɔɖɔ se ŋŋmaɣzɩɣ pɩ-yɔɔ. (Keɣ. 97:10; 119:165) Ðɩnɛ ɛlɛ ŋŋkaɣ labʋ kɩwɛɛkɩm alɩwaatʋ ndʋ pɩtakɩɣ-ŋ yɔ. Takɩm kɔŋ lɛ, ŋtɛm sɩm mbʋ pɩwɛɛ se ŋla yɔ.

15. Ɛzɩma nɔɔyʋ pɩzɩɣ nɛ ɛwɩlɩ se ɛwɛɛ nɛ ‘ɛñɩnɩɣ Yehowa siŋŋ’? (Ebree mba 11:6)

15 Pɩtɩla, ŋnawa se tɔm ndʋ ŋkpɛlɩkaa yɔ tɩkɛ toovenim nɛ ŋsɔɔlaa se ŋsɛɛ Yehowa nɛ ña-laŋɩyɛ pilim; ɛlɛ pɩlakɩ-ŋ ɛzɩ ŋtɩtalɩta se ŋha ña-tɩ nɛ pamɩyɩsɩ-ŋ lɩm yɔ. Ŋpɩzɩɣ nɛ ŋla mbʋ Wiyaʋ Daviid kaalaba yɔ. Ŋpɩzɩɣ nɛ ŋtendi Yehowa se: «Hayɩ Ɛsɔ, tazɩ man-taa nɛ ŋtɩlɩ ma-laŋɩyɛ. Wili-m nɛ ŋtɩlɩ ma-nɩɣzɛ. Cɔna nɛ ŋna se nʋmɔʋ kɩdɛkɛdʋʋ nakʋyʋ wɛ man-taa yaa we, nɛ ŋɖiyi-m tamtam nʋmɔʋ taa.» (Keɣ. 139:​23, 24) Yehowa wazɩɣ «mba pañɩnɩɣ-ɩ siŋŋ yɔ.» Pana wena ŋñakɩ se ŋha ña-tɩ Yehowa nɛ pamɩyɩsɩ-ŋ lɩm yɔ, awɩlɩɣ-ɩ se ŋwɛɛ nɛ ŋñɩnɩɣ-ɩ siŋŋ.—Kalɩ Ebree mba 11:6.

WOLO PƖ-YƆƆ NƐ ŊÑƆTƲƲNƖ YEHOWA

16-17. Ɛzɩma Yehowa pɩzɩɣ nɛ ɛhɔ mba papaɣlɩ toovenim taa yɔ nɛ ɛkɔnɩ ɛ-cɔlɔ? (Yohanɛɛsɩ 6:44)

16 Yesu yɔɔdaa se Yehowa hɔŋnɩ ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa nɛ ɛkɔŋnɩ ɛ-cɔlɔ. (Kalɩ Yohanɛɛsɩ 6:44.) Maɣzɩ nɛ ŋna ɛzɩma tɔm ndʋ tɩwɛ piti kpem nɛ ɛzɩma titukuuni-ŋ yɔ. Yehowa naɣ kɩbam nabʋyʋ ɛyaa mba ɛhɔŋ-wɛ nɛ ɛkɔŋnɩ ɛ-cɔlɔ yɔ pa-taa paa weyi lɛ ɛ-taa. Ɛkpakɩɣ pa-taa paa weyi lɛ se ɛkɛ «e-ŋgee pʋyʋ» yaa «ɛ-pʋyʋ weyi ɛwɛ ñɩm ɛ-ɛsɩndaa yɔ.» (Wp. 7:6; pɩ-tɛɛ tɔm) Mbʋ ɖɔɖɔ ɛmaɣzɩɣ ñɔ-yɔɔ.

17 Ɛlɛ pɩtɩla, ŋkɛ pɩɣa evelaɣ ŋga kapaɣlɩ toovenim taa yɔ. Ŋpɩzɩɣ nɛ ŋmaɣzɩ se ŋsɛɣ Yehowa mbʋ pʋyɔɔ yɔ ña-lʋlɩyaa sɛɣ-ɩ nɛ pɩtɩkɛ ɛnʋ hɔmnɩ-ŋ nɛ ɛkɔnɩ ɛ-cɔlɔ. Paa mbʋ yɔ, Bibl yɔɔdʋʋ se: «Ɩñɔtɩ mɩ-tɩ nɛ Ɛsɔ, nɛ ɛkaɣ-mɩ ñɔtɩnʋʋ.» (Yak. 4:8; 1 Kro. 28:9) Alɩwaatʋ ndʋ ŋñakɩ pana se ŋñɔtɩnɩ Yehowa yɔ, ɛnʋ ɖɔɖɔ ɛñɔtʋʋnɩ-ŋ. Yehowa ɛɛkpakɩɣ-ŋ ɛzɩ ŋkɛ ɛ-samaɣ taa tʋ nɔɔyʋ yem yɔ. Ɛhɔŋ paa weyi nɛ ɛkɔŋnɩ ɛ-cɔlɔ, pɩkpɛndɩnɩ mba papaɣlɩ toovenim taa yɔ pa-taa paa weyi. Ɛzɩ ɖɩnaʋ Yakubu 4:8 taa yɔ, alɩwaatʋ ndʋ nɔɔyʋ ñakɩ pana se ɛñɔtɩnɩ Yehowa yɔ, ɛnʋ ɖɔɖɔ ɛñɔtʋʋnɩ-ɩ.—Kpaɣ-tʋ nɛ ŋmaɣzɩnɩ 2 Tesalooniiki mba 2:13.

18. Ɛbɛ ɖɩkaɣ naʋ tɔm ñʋʋ ŋgʋ kɩkɔŋ yɔ kɩ-taa? (Keɣa 40:8)

18 Alɩwaatʋ ndʋ ŋhaɣ ña-tɩ Yehowa nɛ pamɩyɩsɩ-ŋ lɩm yɔ, ŋwɛɛ nɛ ŋmaɣzɩɣnɩ Yesu. Etisi faaa nɛ ɛkpaɣ ɛ-tɩ nɛ ɛha ɛ-Caa se ɛla mbʋ payɩ ɛlɛ pɔzɩ-ɩ yɔ. (Kalɩ Keɣa 40:8; Ebr. 10:7) Tɔm ñʋʋ ŋgʋ kɩkɔŋ yɔ kɩ-taa, ɖɩkaɣ naʋ mbʋ pɩkaɣ-ŋ sɩnʋʋ nɛ ŋwolo pɩ-yɔɔ nɛ ŋsɛɣ Yehowa siɣsiɣ ña-lɩm mɩyɩsʋʋ wayɩ yɔ.

SUWE ŊKAƔ COSUU?

  • Ye pɔtɔm se ɛyʋ ɛha ɛ-tɩ Yehowa yɔ, pʋ-tɔbʋʋ lɛ suwe?

  • Ye ŋwɛnɩ ɛsɩmɩyɛ mbʋ Yehowa labɩ-ŋ yɔ pɩ-yɔɔ yɔ, ɛzɩma pɩkaɣ-ŋ sɩnʋʋ nɛ ŋha-ɩ ña-tɩ?

  • Ɛbɛ kaɣ-ŋ sɩnʋʋ se ŋtaala kɩwɛɛkɩm sɔsɔm?

HENDU 38 Ɛkaɣ-ŋ kpazʋʋ ɖoŋ