Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

TƆM ÑƲƲ ŊGƲ ÐƖKPƐLƖKƖƔ YƆ 13

HENDU 127 Ɛyʋ weyi pɩmʋnaa se mɛnkɛ yɔ

Ña-taa ɛtɛ se ñɔ-tɔm kɛdɩnɩ Yehowa

Ña-taa ɛtɛ se ñɔ-tɔm kɛdɩnɩ Yehowa

«Ñɔ-tɔm kɛdɩnɩ-m.»LUKA 3:22.

MBƲ PƖ-YƆƆ PƖWƐƐ SE ŊKA ÑA-LƖMAƔZA YƆ

Mbʋ pɩpɩzɩɣ pɩsɩnɩ-ŋ nɛ ña-taa tɛ se ñɔ-tɔm kɛdɩnɩ Yehowa yɔ.

1. Suwe Yehowa sɛyaa siɣsiɣ tɩnaa nabɛyɛ pɩzɩɣ nɛ pamaɣzɩ?

 ALƖWAATƲ ndʋ ɖɩnaɣ se Yehowa taa lakɩ leleŋ nɛ ɛ-sɛyaa tɩŋa yɔ, pɩhɛzɩɣ ɖa-laŋa siŋŋ. Bibl yɔɔdʋʋ se: «Yehowa taa wɛ leleŋ nɛ ɛ-samaɣ.» (Keɣ. 149:4) Paa mbʋ yɔ, nabʋyʋ taa pitiki nabɛyɛ yɔɔɔ nɛ halɩ pɔpɔzʋʋ pa-tɩ se: «Ɛzɩ mɔn-tɔm kɛdɩnɩ Yehowa?» Bibl alɩwaatʋ taa, piitibi Yehowa sɛyaa siɣsiɣ tɩnaa sakɩyɛ yɔɔɔ nɛ pamaɣzɩ se pɔ-tɔm tɩkɛdɩnɩ Yehowa.—1 Sam. 1:​6-10; Yɔɔb 29:​2, 4; Keɣ. 51:11.

2. Mba tɔm kɛdɩɣnɩ Yehowa?

2 Bibl wɩlɩɣ kpayɩ kpayɩ se ɛyaa mantɩtalɩ pilimwaa tɔm pɩzɩɣ nɛ pɩkɛdɩnɩ Yehowa. Ɛbɛ pɩwɛɛ se ɖɩla? Pɩwɛɛ se ɖɩwɛɛnɩ tisuu Yesu Krɩstʋ yɔɔ nɛ ɖiyele nɛ pamɩyɩsɩ-ɖʋ lɩm. (Yoh. 3:16) Alɩwaatʋ ndʋ ɖɩlakɩ mbʋ yɔ, ɖɩwɩlɩɣ ɛyaa lalaa se ɖikpiɖi ɖa-kɩwɛɛkɩm yɔɔ nɛ ɖiɖuwaa se ɖɩlakɩ Ɛsɔ sɔɔlɩm. (Tʋma 2:38; 3:19) Yehowa taa wɛ leleŋ siŋŋ alɩwaatʋ ndʋ ɖɩkpɛzɩɣ nɩŋgbanzɩ nzɩ se pɩsa nɛ taabalɩyɛ kɩbanɖɛ wɛɛ ɖa nɛ ɩ ɖɛ-hɛkʋ taa yɔ. Ye ɖɩlakɩ mbʋ payɩ ɖɩpɩzɩɣ yɔ se ɖɩɖɔ ɖuutu ndʋ ɖiɖuwaa se ɖɩsɛɣ Yehowa yɔ tɩ-yɔɔ yɔ, ɖɔ-tɔm kɛdɩɣnɩ-ɩ nɛ ɛkpakɩɣ-ɖʋ se ɖɩkɛ ɛ-taabalaa kɩbama.—Keɣ. 25:14.

3. Tɔm pɔzʋʋ mbʋ yɔɔ ɖɩkaɣ cosuu?

3 Ɛlɛ nabʋyʋ taa, ɛbɛ yɔɔ nabɛyɛ pɩzɩɣ nɛ pamaɣzɩ se pɔ-tɔm tɩkɛdɩnɩ Yehowa? Ɛzɩma Yehowa wɩlɩɣ se ɖɔ-tɔm kɛdɩnɩ-ɩ? Nɛ ɛbɛ pɩzɩɣ pɩsɩnɩ Krɩstʋ tʋ nɔɔyʋ nɛ ɛ-taa tɛ se ɛ-tɔm kɛdɩnɩ Yehowa?

ƐBƐ YƆƆ NABƐYƐ PƖZƖƔ NƐ PAMAƔZƖ SE PƆ-TƆM TƖKƐDƖNƖ YEHOWA?

4-5. Paa ɖɩmaɣzɩɣ se ɖɩfɛyɩ wazaɣ nakɛyɛ yɔ, tɔm ndʋ ɖa-taa pɩzɩɣ nɛ pɩtɛmna?

4 Ða-taa sakɩyɛ wɛɛ nɛ pamaɣzɩɣ se pɛfɛyɩ wazaɣ nakɛyɛ kpaɣnɩ ɖooo pa-pɩjatʋ taa. (Keɣ. 88:15) Payaɣ koobu abalɩñɩnʋ nɔɔyʋ se Adrián, ɛyɔɔdaa se: «Paa ɛzɩmtaa lɛ, pɩwɛɛ nɛ pɩlakɩ-m ɛzɩ mɛnfɛyɩ wazaɣ nakɛyɛ yɔ. Mɔntɔzʋʋ se alɩwaatʋ ndʋ maakɛ pɩɣa yɔ, mantɩmaɣ se mɔ-hɔʋ taa mba ɩsʋʋ Paradisuu taa; ɛlɛ ma lɛ, man-taa kaatɛma se mantɩmʋna se mansʋʋ kɩ-taa.» Tony paɣlɩ hɔʋ ŋgʋ kɩ-taa yɔ, kɩ-taa mba tɩkɛ Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa. Ɛyɔɔdaa se: «Wiɖiyi ma-lʋlɩyaa tiheyi-m kpa se pɔsɔɔlɩ-m yaa pa-taa wɛnɩ-m nɛ leleŋ. Piyeba nɛ pɩlakɩ-m ɛzɩ paa ɛbɛ mantɩɩlaba yɔ, pɩɩkɛdɩɣnɩ-wɛ.»

5 Nabʋyʋ taa, ye ɖɩmaɣzɩɣ se ɖɩfɛyɩ wazaɣ nakɛyɛ yɔ, ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩtɔzɩ se Yehowa maɣmaɣ hɔmnɩ-ɖʋ nɛ ɛkɔnɩ ɛ-cɔlɔ. (Yoh. 6:44) Ɛna kɩbam nabʋyʋ ɖa-taa nɛ ɖa-maɣmaɣ ɖɩɩnaɣ kɩbam mbʋ, nɛ ɛsɩm ɖɔɖɔ ɖa-laŋɩyɛ. (1 Sam. 16:7; 2 Kro. 6:30) Pʋyɔɔ lɛ, ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩtaa-ɩ liu alɩwaatʋ ndʋ ɛyɔɔdʋʋ se ɖɩmʋ ñɩm ɛ-ɛsɩndaa yɔ.—1 Yoh. 3:​19, 20.

6. Lɩmaɣza wena apostoloo Pɔɔlɩ kaawɛnɩ kɩwɛɛkɩm mbʋ ɛɛlaba nɛ pɩɖɛɛ yɔ pɩ-yɔɔ?

6 Pʋcɔ nɛ ɖa-taa nabɛyɛ kpɛlɩkɩɣ toovenim lɛ, paalabɩ lakasɩ nasɩyɩ nɛ pʋtɔma yɔ, siyeki nɛ pakʋʋ pa-tɩ tɔm halɩ nɛ sɔnɔ. (1 Pɩy. 4:3) Halɩ Krɩstʋ mba siɣsiɣ tɩnaa ɖiɣni lʋbɩnʋʋ pɛ-ɛjandʋ. Ña-laŋɩyɛ kʋʋ ñɔ-tɔm na? Ye ɛɛɛ yɔ, tɩlɩ se Yehowa sɛyaa siɣsiɣ tɩnaa lʋbɩnɩ lɩmaɣza ana nɛ pɩkaɣ hɛzʋʋ ña-laŋɩyɛ. Ðɩkpaɣ ɛzɩ apostoloo Pɔɔlɩ kɩɖaʋ mbʋ yɔ. Ɛmaɣzaɣ ɛ-ɛjandʋ yɔɔ nɛ pitiki-i yɔɔɔ. (Roma 7:24) Pɩkɛ toovenim se Pɔɔlɩ kaakpiɖi ɛ-kɩwɛɛkɩm yɔɔ nɛ eyele nɛ pamɩyɩsɩ-ɩ lɩm. Paa mbʋ yɔ ɛya ɛ-tɩ se «apostoloowaa taa cikpelu» nɛ kɩwɛɛkɩm laɖaa taa «kajalaɣ ñɩnʋ.»—1 Kɔr. 15:9; 1 Tim. 1:15.

7. Tɔm ndʋ yɔɔ pɩwɛɛ se ɖɩtɔzɩ pɩlɩɩnɩ kɩwɛɛkɩm mbʋ ɖɩlaba nɛ pɩɖɛɛ yɔ pɩ-yɔɔ?

7 Ða-Caa weyi ɛwɛ ɛsɔdaa yɔ, ɛlabɩ-ɖʋ tamaɣ se ye ɖikpiɖi ɖa-kɩwɛɛkɩm yɔɔ yɔ, ekpeɣu-ɖʋ. (Keɣ. 86:5) Pʋyɔɔ lɛ, ye ɖɩɩlabɩ kɩwɛɛkɩm nɛ ɖikpiɖi pɩ-yɔɔ siŋŋ yɔ, ɖa-taa pɩzɩɣ nɛ pɩtɛ se tɔm ndʋ Yehowa yɔɔdaa yɔ, tɩkɛ toovenim, pʋ-tɔbʋʋ se ɖa-taa pɩzɩɣ nɛ pɩtɛ se ekpeɣ-ɖʋ.—Kol. 2:13.

8-9. Lɩmaɣza wena ɖɩwɛna se paa ɛbɛ ɖɩtɩɩlaba yɔ, ɖɔ-tɔm ɛɛkɛdɩɣnɩ Yehowa yɔ, ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩlɔ-yɛ?

8 Ða-tɩŋa ɖɩsɔɔlaa se ɖɩla mbʋ payɩ ɖɩpɩzɩɣ yɔ nɛ ɖɩsɛɛ Yehowa. Paa mbʋ yɔ, nabɛyɛ maɣzɩɣ se paa ɛbɛ patɩɩlaba yɔ, pɔ-tɔm ɛɛpɩzɩɣ nɛ tɩkɛdɩnɩ Yehowa. Payaɣ koobu halɩñɩnʋ nɔɔyʋ se Amanda, ɛyɔɔdaa se: «Ðoŋ ɖoŋ lɛ, mamaɣzɩɣ se ye pɔtɔm se maha Yehowa mbʋ mɛwɛna nɛ pɩkpaɖɩ ɖeu yɔ, pɩwɩlɩɣ se pɩwɛɛ se paa ɛzɩmtaa lɛ, mala tʋma sakɩyɛ nɛ pɩkɩlɩ. Pʋyɔɔ ɖoŋ ɖoŋ lɛ, mañakɩ pana se mala nɛ pɩkɩlɩ mbʋ manpɩzɩɣ yɔ. Mañakɩ pana mbʋ nɛ maapɩzɩɣ lɛ, mɔnkɔʋ tɔm ñʋʋ se Yehowa taa fɛyɩnɩ-m nɛ leleŋ, nɛ mbʋ ɖɔɖɔ mamaɣzɩɣ ma-maɣmaɣ man-tɩ yɔɔ.»

9 Lɩmaɣza wena ɖɩwɛna se paa ɛbɛ ɖɩtɩɩlaba yɔ, ɖɔ-tɔm ɛɛkɛdɩɣnɩ Yehowa yɔ, ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩlɔ-yɛ? Tɔzɩ se Yehowa tɩkɛ weyi ɛ-tɔm wɛ kaɖɛ yɔ yaa weyi ɛɛnɩɣ ɛyaa tɔm taa yɔ. Ɛɛpɔzʋʋ-ɖʋ kpa se ɖɩla mbʋ ɖo-ɖoŋ ɛɛhaɣ-ɖʋ nʋmɔʋ se ɖɩla yɔ. Ðɩñɩtaa nɛ ɖɩlakɩ ɖo-ɖoŋ ɖeɖe yɔ, ɛ-taa lakɩ leleŋ nɛ mbʋ payɩ ɖɩlakɩ-ɩ yɔ. Pɩtasɩ lɛ, maɣzɩ Bibl taa ɛyaa mba paasɛ Yehowa nɛ pa-laŋɩyɛ pilim yɔ, pa-kɩɖaŋ yɔɔ. Maɣzɩ Pɔɔlɩ yɔɔ nɛ ŋna. Ɛɛlabɩ tʋmɩyɛ nɛ kpekpeka pɩnzɩ sakɩyɛ nɛ ɛɖɔ nʋmɔʋ kilomɛtanaa kudokiŋ sakɩyɛ nɛ ɛla nɛ agbaa sakɩyɛ ñɔ. Ɛlɛ ɛ-wɛtʋ kɔma nɛ tɩlɛɣzɩ nɛ ɛɛtasɩɣ pɩzʋʋ nɛ esusuu tɔm ɛzɩ ɛtɩɩlakʋʋ yɔ lɛ, ɛzɩ ɛ-tɔm tɩtasɩ kɛdɩnʋʋ Yehowa yaa we? Aayɩ. Eewobi pɩ-yɔɔ nɛ ɛlakɩ mbʋ ɛpɩzɩɣ yɔ nɛ Yehowa wazɩ-ɩ. (Tʋma 28:​30, 31) Mbʋ ɖɔɖɔ nabʋyʋ taa mbʋ ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩha Yehowa yɔ, pɩpɩzɩɣ nɛ pɩlɛɣzɩ. Ɛlɛ mbʋ pɩ-tɔm cɛyɩ ɛ-ɛsɩndaa yɔ mbʋ yɔ: mbʋ piseɣtiɣ-ɖʋ nɛ ɖɩhaɣ-ɩ nabʋyʋ yɔ. Lɛɛlɛɛyɔ lɛ, iyele nɛ ɖɩna nʋmɔŋ weyi ɩ-yɔɔ Yehowa tɩŋɩɣna nɛ ɛwɩlɩɣ se ɖɔ-tɔm kɛdɩnɩ-ɩ yɔ.

ƐZƖMA YEHOWA WƖLƖƔ SE ÐƆ-TƆM KƐDƖNƖ-Ɩ?

10. Ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩnɩɩ Yehowa nɔɔ ŋga keheyiɣ-ɖʋ se ɖɔ-tɔm kɛdɩnɩ-ɩ yɔ? (Yohanɛɛsɩ 16:27)

10 Ɛtɩŋɩɣnɩ Bibl yɔɔ. Yehowa tɩŋɩɣnɩ nʋmɔŋ ndɩ ndɩ yɔɔ nɛ ɛwɩlɩɣ ɛ-sɛyaa se ɛsɔɔlɩ-wɛ nɛ pɔ-tɔm kɛdɩnɩ-ɩ. Masɩ yɔɔdɩ hɔɔlɩŋ 2 weyi ɩ-taa eeheyi Yesu se ɛkɛ Ɛ-Pɩyalʋ kʋsɔɔlʋ weyi ɛ-tɔm kɛdɩnɩ-ɩ yɔ. (Mat. 3:17; 17:5) Ña ɖɔɖɔ ŋsɔɔlaa se Yehowa eheyi-ŋ se ñɔ-tɔm kɛdɩnɩ-ɩ? Yehowa ɛɛyɔɔdʋʋnɩ-ɖʋ nɛ ɛsɔdaa, ɛlɛ ɛtɩŋɩɣnɩ Bibl yɔɔ nɛ ɛyɔɔdʋʋnɩ-ɖʋ. Ye ɖɩkalɩɣ tɔm ndʋ Yesu yɔɔdɩ Evaŋgilimwaa taa yɔ, pɩwɛ ɛzɩ Yehowa wɛna nɛ ɛyɔɔdʋʋnɩ-ɖʋ nɛ eheyiɣ-ɖʋ se ɖɔ-tɔm kɛdɩnɩ-ɩ yɔ. (Kalɩ Yohanɛɛsɩ 16:27.) Yesu maɣzɩnɩ ɛ-Caa wɛtʋ ɖeyi ɖeyi. Yesu kaaheyi ɛ-wayɩ tɩŋɩyaa mba pɔɖɔkɩ pe-siɣsiɣ wɛtʋ yɔ se pɔ-tɔm kɛdɩnɩ-ɩ, ŋgʋ pataatalɩ pilim. Alɩwaatʋ ndʋ ɖɩkalɩɣ tɔm ndʋ yɔ, ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩmaɣzɩ se Yehowa wɛna nɛ eheyiɣ-ɖʋ tɔm ndʋ.—Yoh. 15:​9, 15.

Yehowa tɩŋɩɣnɩ nʋmɔŋ ndɩ ndɩ yɔɔ nɛ ɛwɩlɩɣ-ɖʋ se ɖɔ-tɔm kɛdɩnɩ-ɩ (Cɔnɩ tayʋ 10)


11. Alɩwaatʋ ndʋ ɖɩkatɩɣ kala yɔ, ɛbɛ yɔɔ pɩtɩwɩlɩ se ɖɔ-tɔm tɩtasɩ kɛdɩnʋʋ Yehowa? (Yakubu 1:12)

11 Ɛtɩŋɩɣnɩ ɛ-lakasɩ yɔɔ. Yehowa sɔɔlɩ faaa se ɛsɩnɩ-ɖʋ, ɛsɔɔlaa se ɛcɔnɩ ɖo-tomnaɣ yɔɔ kɩcɛyɩm ɖeɖe. Nabʋyʋ taa, Yehowa pɩzɩɣ nɛ ɛha nʋmɔʋ se ɖɩkatɩ kala ɛzɩ ɛɛlabʋ Yɔɔb hɔɔlʋʋ taa yɔ. (Yɔɔb 1:​8-11) Alɩwaatʋ ndʋ ɖɩkatɩɣ kala yɔ, pɩtɩwɩlɩ se ɖɔ-tɔm tɩtasɩ kɛdɩnʋʋ Yehowa. Ɛlɛ kala haɣ-ɖʋ waɖɛ se ɖɩwɩlɩ se ɖɩsɔɔlɩ Yehowa siŋŋ nɛ ɖɩtaɣ-ɩ liu kiya. (Kalɩ Yakubu 1:12.) Nɛ alɩwaatʋ ndʋ ɖɩkatɩɣ kala ana yɔ, ɖɩnaɣ ɛzɩma Yehowa sɔɔlɩ-ɖʋ siŋŋ nɛ ɛsɩɣnɩ-ɖʋ se ɖɩɖɔkɩ ɖa-laŋɩyɛ a-taa yɔ.

12. Ɛbɛ ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩkpɛlɩkɩ mbʋ pɩtalɩ Dmitrii yɔ pɩ-taa?

12 Iyele nɛ ɖɩna mbʋ pɩtalɩ Aazii koobu abalɩñɩnʋ nɔɔyʋ yɔ, payaɣ-ɩ se Dmitrii. Eelesi ɛ-tʋmɩyɛ nɛ ɛñɩnɩ tʋmɩyɛ kɩfaɖɛ fenasɩ sakɩyɛ, ɛlɛ etihiɣ naɖɩyɛ. Pʋyɔɔ ɛkpaɣ lɩmaɣzɩyɛ se esusuu tɔm nɛ pɩkɩlɩ, ɛlabɩ mbʋ se ɛwɩlɩ se ɛtaɣ Yehowa liu. Fenasɩ sakɩyɛ tasɩ ɖɛʋ etihiɣti tʋmɩyɛ. Pʋwayɩ ɛtɔlɩ kʋdɔŋ sɔsɔʋ nakʋyʋ nɛ halɩ ɛɛpɩzɩɣ kʋyʋʋ ñalʋʋ yɔɔ. Piyeba nɛ ɛpaɣzɩ maɣzʋʋ se ɛtɩtasɩ kɛʋ walʋ kɩbanʋ nɛ caja kɩbanʋ, nɛ ɛpɔzaɣ ɛ-tɩ ɖɔɖɔ se yaa ɛ-tɔm tɩtasɩ kɛdɩnʋʋ Yehowa. Ɛlɛ ɖanaɣ nakɛyɛ yɔɔ lɛ, ɛ-pɛlɛ kɔnɩ-ɩ takayaɣ hayʋʋ nakʋyʋ, kɩ-yɔɔ nɛ Izaayii 30:15 taa tɔm tʋnɛ: «Mi-ɖoŋ kaɣ lɩnʋʋ ɛzɩma ɩcakɩ ɖiɣ ɖiɣ nɛ ɩtaɣ liu yɔ pɩ-cɔlɔ.» Ɛkɔnɩ-kʋ nɛ ɛsɩɩ ɛ-ñʋʋ kiɖe nɛ eheyi-i se: «Paaba, ye pitiki-ŋ yɔɔɔ lɛ, tɔzɩ mayaɣ kanɛ kɔ-yɔɔ.» Dmitrii ɖiɣzinaa se Yehowa ɖoŋ taa lɛ, ɛ-hɔʋ kaawɛnɩ tɔɔnaɣ, wondu kususutu nɛ ɖɩzʋyɛ. Ɛyɔɔdaa se: «Mbʋ pɩɩpɔzaa se mala yɔ lɛ se mancaɣ ɖiɣ ɖiɣ nɛ mowolo pɩ-yɔɔ nɛ mantaɣ mɛ-Ɛsɔ liu.» Ye ŋwɛɛ nɛ ŋkatɩɣ kaɖɛ naɖɩyɛ mbʋ yɔ, ña-taa pɩzɩɣ nɛ pɩtɛ se Yehowa cɔŋnɩ ñɔ-yɔɔ nɛ ɛkaɣ-ŋ sɩnʋʋ nɛ ŋɖɔkɩ ña-laŋɩyɛ kaɖɛ nɖɩ ɖɩ-taa.

Yehowa tɩŋɩɣnɩ nʋmɔŋ ndɩ ndɩ yɔɔ nɛ ɛwɩlɩɣ-ɖʋ se ɖɔ-tɔm kɛdɩnɩ-ɩ (Cɔnɩ tayʋʋ 12) a


13. Mba yɔɔ Yehowa pɩzɩɣ ɛtɩŋna nɛ ɛwɩlɩ-ɖʋ se ɖɔ-tɔm kɛdɩnɩ-ɩ? Nɛ ɛzɩma tɩyɛ?

13 Ɛtɩŋɩɣnɩ ɖo-koobiya yɔɔ. Yehowa tɩŋɩɣnɩ ɖo-koobiya yɔɔ nɛ ɛwɩlɩɣ-ɖʋ se ɖɔ-tɔm kɛdɩnɩ-ɩ. Ɛpɩzɩɣ eseɣti lalaa nɛ peheyi-ɖʋ tɔm ndʋ tɩkpazɩɣ-ɖʋ ɖoŋ yɔ alɩwaatʋ kɩbandʋ yɔɔ. Mbʋ talɩnɩ koobu halɩñɩnʋ nɔɔyʋ Aazii egeetiye taa alɩwaatʋ ndʋ ɛɛwɛ laŋwɛɛkɩyɛ taa siŋŋ yɔ. Eelesi ɛ-tʋmɩyɛ nɛ ɛɛhɩnɩ ɖɔɖɔ kʋdɔŋ siŋŋ. Pʋwayɩ ɛ-walʋ la kɩwɛɛkɩm sɔsɔm nabʋyʋ nɛ pamʋ ɛgbɛyɛ taa ɛzʋtʋyʋ waɖɛ ɛ-cɔlɔ. Koobu halɩñɩnʋ ɛnʋ ɛyɔɔdaa se: «Mantaanɩɣ mbʋ pʋyɔɔ pɩtalɩ-m mbʋ yɔ pɩ-taa. Mamaɣzaɣ se pʋtɔma yɔ, malabɩ kɩdɛkɛdɩm nabʋyʋ nɛ mɔn-tɔm tɩtasɩ kɛdɩnʋʋ Yehowa.» Ðo-koobu halɩñɩnʋ ɛnʋ, etendi Yehowa se eyele nɛ ɛnʋ taa tɛ se ɛ-tɔm kɛdɩnɩ-ɩ. Ɛzɩma Yehowa cosi ɛ-adɩma yɔɔ? Ɛyɔɔdaa se: «Ɛgbɛyɛ taa ɛzʋtʋyaa yɔɔdɩnɩ-m nɛ pasɩnɩ-m nɛ mana se Yehowa tiyebi-m sɔɔlʋʋ.» Pʋwayɩ ɛtasɩ tɩmnʋʋ Yehowa se ɛsɩnɩ-ɩ. Ɛyɔɔdaa se: «Kɩyakʋ kʋɖʋmʋʋ ŋgʋ ki-wiye, ɛgbɛyɛ taa koobiya nabɛyɛ ma-m takayaɣ nakɛyɛ. Mankalɩ laŋɩyɛ hɛzʋʋ tɔm ndʋ pama-m yɔ lɛ, mana se Yehowa cosi ma-adɩma yɔɔ.» Ɛɛɛ, ɖoŋ ɖoŋ lɛ, Yehowa tɩŋɩɣnɩ ɛyaa lalaa tɔm pee kɩbana yɔɔ nɛ ɛwɩlɩɣ-ɖʋ se ɖɔ-tɔm kɛdɩnɩ-ɩ.—Keɣ. 10:17.

Yehowa tɩŋɩɣnɩ nʋmɔŋ ndɩ ndɩ yɔɔ nɛ ɛwɩlɩɣ-ɖʋ se ɖɔ-tɔm kɛdɩnɩ-ɩ (Cɔnɩ tayʋʋ 13) b


14. Nʋmɔʋ lɛɛkʋ ŋgʋ yɔɔ Yehowa tɩŋɩɣna nɛ ɛwɩlɩɣ-ɖʋ se ɖɔ-tɔm kɛdɩnɩ-ɩ?

14 Yehowa wɩlɩɣ-ɖʋ ɖɔɖɔ se ɖɔ-tɔm kɛdɩnɩ-ɩ alɩwaatʋ ndʋ ɛtɩŋɩɣnɩ ɖo-koobiya yɔɔ nɛ ɛtasɩɣ-ɖʋ lɔŋ weyi pɩpɔzʋʋ yɔ. Kajalaɣ pɩnzɩ mɩnʋʋ taa, Yehowa tɩŋnɩ apostoloo Pɔɔlɩ yɔɔ nɛ ɛma koobiya takayɩsɩ 14. Takayɩsɩ nzɩ sɩ-taa, ɛtasɩ-wɛ lɔŋ kpayɩ nɛ sɔɔlɩm. Ɛbɛ yɔɔ Yehowa tɩŋnɩ Pɔɔlɩ yɔɔ nɛ ɛtasɩ-wɛ lɔŋ ɛnɩ? Yehowa kɛ Caja kɩbanʋ nɛ ɛsɩɣzɩɣ e-piya nzɩ ‘sɩ-tɔm kɛdɩnɩ-ɩ’ yɔ lɔŋ. (Adu. 3:​11, 12) Pʋyɔɔ lɛ, ye patɩŋnɩ Bibl yɔɔ nɛ patasɩ-ɖʋ lɔŋ yɔ, pɩtɩwɩlɩ se Yehowa taa wɩnɩ-ɖʋ, ɛlɛ pɩwɩlɩɣ se ɖɔ-tɔm kɛdɩnɩ-ɩ. (Ebr. 12:6) Ɛbɛ tasɩɣ wɩlʋʋ se ɖɔ-tɔm kɛdɩnɩ Yehowa?

MBƲ PƖTASƖƔ WƖLƲƲ SE ÐƆ-TƆM KƐDƖNƖ YEHOWA YƆ

15. (a) Mba Yehowa haɣ e-fezuu kiɖeɖeu? (b) Ɛbɛ yɔɔ tɔm ndʋ tɩhɛzɩɣ ɖa-laŋɩyɛ?

15 Yehowa haɣ e-fezuu kiɖeɖeu mba pɔ-tɔm kɛdɩnɩ-ɩ yɔ. (Mat. 12:18) Ðɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩpɔzɩ ɖa-tɩ se: «Mɛwɛnɩ wɛtʋ kɩbandʋ ndʋ Ɛsɔ fezuu kiɖeɖeu lʋlʋʋ yɔ tɩ-taa natʋyʋ me-wezuu caɣʋ taa?» Ŋɖiɣzinaa se lɛɛlɛɛyɔ lɛ ŋɖʋʋ suuɖu nɛ pɩkɩlɩ alɩwaatʋ ndʋ ŋtaatɩlɩtɩ Yehowa yɔ? Toovenim taa lɛ, alɩwaatʋ ndʋ ŋñakɩ pana se ŋwɛɛnɩ wɛtʋ kɩbandʋ ndʋ Ɛsɔ fezuu lʋlʋʋ yɔ nɛ pɩkɩlɩ yɔ, ña-taa kaɣ tɛm nɛ pɩkɩlɩ se ñɔ-tɔm kɛdɩnɩ Yehowa.—Kalɩ aɖakaɣ « Piye nɖɩ fezuu lʋlʋʋ yɔ nɖɩ yɔ . . .»

Ɛbɛ pɩzɩɣ pɩsɩnɩ-ŋ nɛ ŋna se ñɔ-tɔm kɛdɩnɩ Yehowa? (Cɔnɩ tayʋ 15)


16. (a) Mba yɔɔ Yehowa tɩŋɩɣna nɛ esusuu tɔm kɩbandʋ? (1 Tesalooniiki mba 2:4) (b) Nɛ ŋmaɣzɩɣ tɔm ndʋ tɩ-yɔɔ lɛ, ɛzɩma pɩlakɩ-ŋ?

16 Yehowa ɖʋzɩ tɔm kɩbandʋ mba pɔ-tɔm kɛdɩnɩ-ɩ yɔ pe-nesi taa. (Kalɩ 1 Tesalooniiki mba 2:4.) Payaɣ koobu halɩñɩnʋ nɔɔyʋ se Jocelyn. Na wazaɣ ŋga ehiɣaa alɩwaatʋ ndʋ esusi ɛyaa lalaa tɔm kɩbandʋ yɔ. Kɩyakʋ nakʋyʋ Jocelyn fema lɛ ɛna se ɛɛwɛ laŋwɛɛkɩyɛ taa siŋŋ. Ɛyɔɔdaa se: «Mantaawɛɛnɩ ɖoŋ nɩɩyɩ nɛ pɩlakaɣ-m ɛzɩ mɛnfɛyɩ wazaɣ nakɛyɛ yɔ. Ɛlɛ maakɛ nʋmɔʋ lɩzɩyʋ nɛ pɩɩkɛ mɔn-tɔm susuu evemiye. Pʋyɔɔ mantɩmaa nɛ mɛnɖɛɛ tɔm susuu.» Tanaŋ ŋgʋ kɩ-tɛɛ, Jocelyn katɩ halʋ kɩbanʋ nɔɔyʋ, payaɣ-ɩ se Mary nɛ ɛlɛ tisi se papaɣzɩ Bibl kpɛlɩkʋʋ. Pɩlabɩ fenasɩ nasɩyɩ pʋwayɩ lɛ, Mary yɔɔdɩ se ɛnʋ kaawɛɛ nɛ ɛtɩmɩɣnɩ Ɛsɔ se ɛsɩnɩ-ɩ alɩwaatʋ ndʋ Jocelyn kɔtɩ ɛ-nɔnɔɔ yɔɔ yɔ. Jocelyn maɣzɩ mbʋ pɩlaba yɔ pɩ-yɔɔ lɛ ɛyɔɔdɩ se: «Pɩlakaɣ-m ɛzɩ Yehowa kaawɛɛ nɛ eheyiɣ-m se: ‘Ñɔ-tɔm kɛdɩnɩ-m’ yɔ.» Pɩkɛ toovenim se pɩtɩkɛ ɛyaa tɩŋa kaɣnɩ welisuu tɔm ndʋ ɖisusuu yɔ. Ɛlɛ ɖa-taa pɩzɩɣ nɛ pɩtɛ se alɩwaatʋ ndʋ ɖɩlakɩ mbʋ payɩ ɖɩpɩzɩɣ yɔ nɛ ɖisusuu lalaa tɔm kɩbandʋ yɔ, Yehowa taa lakɩ leleŋ.

Ɛbɛ pɩzɩɣ pɩsɩnɩ-ŋ nɛ ŋna se ñɔ-tɔm kɛdɩnɩ Yehowa? (Cɔnɩ tayʋʋ 16) c


17. Tɔm ndʋ Vicky yɔɔdɩ kɩhɛyʋʋ pʋ-ñʋʋ taa kɩlaʋ yɔɔ yɔ, ɛbɛ tɩkpɛlɩkɩɣ-ŋ? (Keɣa 5:12)

17 Yehowa yeba se kɩhɛyʋʋ pʋ-ñʋʋ taa kɩlaʋ ɛwazɩ mba pɔ-tɔm kɛdɩnɩ-ɩ yɔ. (1 Tim. 2:​5, 6) Ye ɖɩwɛnɩ tisuu kɩhɛyʋʋ pʋ-ñʋʋ taa kɩlaʋ yɔɔ nɛ pamɩyɩsɩ-ɖʋ lɩm, ɛlɛ ɖa-taa tɩtɛ se ɖɔ-tɔm kɛdɩnɩ Yehowa yɔ, ɛbɛ ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩla? Tɔzɩ se ɖɩɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩtaa ɖa-maɣmaɣ ɖa-lɩmaɣza liu paa ɛzɩmtaa, ɛlɛ ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩtaa Yehowa liu paa ɛzɩmtaa. Ɛkpakɩɣ mba pɛwɛnɩ tisuu kɩhɛyʋʋ pʋ-ñʋʋ taa kɩlaʋ yɔɔ yɔ se pɛwɛ siɣsiɣ ɛ-ɛsɩndaa nɛ ɛlabɩ tamaɣ se ɛwazɩɣ-wɛ. (Kalɩ Keɣa 5:12; Roma 3:26) Payaɣ koobu halɩñɩnʋ nɔɔyʋ se Vicky; ɛmaɣzɩ kɩhɛyʋʋ pʋ-ñʋʋ taa kɩlaʋ yɔɔ lɛ, pɩsɩnɩ-ɩ. Kɩyakʋ nakʋyʋ ɛmaɣzɩ kɩ-yɔɔ siŋŋ lɛ, ɛyɔɔdɩ se: «Yehowa [ɖʋ-m nɛ] suuɖu pɩnzɩ sakɩyɛ. . . . Ɛlɛ ma yɔ, pɩwɛ ɛzɩ maawɛɛ nɛ meheyiɣ-i se: ‘Ñɔ-sɔɔlɩm tɩɖɔɔ se pɩɩtalɩnɩ-m. Ña-Pɩyalʋ kɩlaʋ ɛɛpɩzɩɣ nɛ kɩya ma-ñʋʋ.’» Ɛmaɣzɩ kɩhɛyʋʋ pʋ-ñʋʋ taa kɩlaʋ yɔɔ lɛ, ɛpaɣzɩ naʋ se Yehowa sɔɔlɩ-ɩ. Ye ɖa ɖɔɖɔ ɖɩmaɣzɩɣ kɩhɛyʋʋ pʋ-ñʋʋ taa kɩlaʋ yɔɔ yɔ, ɖɩkaɣ naʋ se Yehowa sɔɔlɩ-ɖʋ nɛ ɖɔ-tɔm kɛdɩnɩ-ɩ.

Ɛbɛ pɩzɩɣ pɩsɩnɩ-ŋ nɛ ŋna se ñɔ-tɔm kɛdɩnɩ Yehowa? (Cɔnɩ tayʋʋ 17)


18. Ye ɖiwoki pɩ-yɔɔ nɛ ɖɩsɔɔlʋʋ Yehowa yɔ, ɛbɛ ɖa-taa pɩzɩɣ nɛ pɩtɛmna?

18 Paa ɖɩñaɣ pana siŋŋ nɛ ɖɩɖɔ lɔŋ weyi patasɩ-ɖʋ tɔm ñʋʋ kʋnɛ kɩ-taa yɔ ɩ-yɔɔ yɔ, nabʋyʋ taa pɩpɩzɩɣ nɛ pitibi-ɖʋ yɔɔɔ nɛ ɖɩpɔzʋʋ ɖa-tɩ se ɛzɩ ɖɔ-tɔm kɛdɩnɩ Yehowa. Ye pɩlakɩ-ŋ mbʋ yɔ, tɔzɩ se «mba powoki pɩ-yɔɔ nɛ pɔsɔɔlʋʋ-ɩ yɔ,» pɔ-tɔm kɛdɩɣnɩ-ɩ. (Yak. 1:12) Pʋyɔɔ lɛ, wolo pɩ-yɔɔ nɛ ŋñɔtʋʋnɩ Yehowa nɛ ŋñɩnɩ nɛ ŋna nʋmɔŋ weyi ɩ-yɔɔ ɛtɩŋɩɣna nɛ ɛwɩlɩɣ-ŋ se ñɔ-tɔm kɛdɩnɩ-ɩ yɔ. Taasɔɔ kpa se Yehowa ‘tiposini ɖa-taa nɔɔyʋ.’—Tʋma 17:27.

SUWE ŊKAƔ COSUU?

  • Ɛbɛ yɔɔ nabɛyɛ maɣzɩɣ se pɔ-tɔm tɩkɛdɩnɩ Yehowa?

  • Nʋmɔŋ weyi yɔɔ Yehowa tɩŋɩɣna nɛ ɛwɩlɩɣ-ɖʋ se ɖɔ-tɔm kɛdɩnɩ-ɩ?

  • Ɛbɛ yɔɔ ɖa-taa pɩzɩɣ nɛ pɩtɛ se ɖɔ-tɔm kɛdɩnɩ Ɛsɔ?

HENDU 88 Wɩlɩ-m ña-nʋmɔŋ

a KƖLƐMƲƲ YƆƆ TƆM: La ŋwɩlɩ

b KƖLƐMƲƲ YƆƆ TƆM: La ŋwɩlɩ

c KƖLƐMƲƲ YƆƆ TƆM: La ŋwɩlɩ