Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Yele nɛ mbʋ pɩɩlabɩ caanaʋ taa yɔ pɩkpɛlɩkɩ-ŋ lɔŋ

Yele nɛ mbʋ pɩɩlabɩ caanaʋ taa yɔ pɩkpɛlɩkɩ-ŋ lɔŋ

“Pama-tʋ takayaɣ kiɖeɖeɣa taa se papaɣ-ɖʋ, mba ɖa ɖɩñɔtʋʋnɩ ɛjaɖɛ tɛm yɔ.”—1 KƆR. 10:11.

HENDU: 11, 29

1, 2. Ɛbɛ yɔɔ pɩwɛɛ se ɖɩtazɩ Yudee awiya naanza waa nabɛyɛ wezuu caɣʋ taa?

YE NƆƆYƲ ɛɖɔm nʋmɔʋ nakʋyʋ taa nɛ putuu-i nɛ ɛtɔlɩ yɔ, alɩwaatʋ ndʋ ŋkʋyʋʋ se ŋɖɔŋ kɩ-taa yɔ, ŋcɔŋnɩ ñɔ-ɖɔnɛ yɔɔ camɩyɛ. Ye ɖɩkpakɩɣ alɩwaatʋ nɛ ɖɩmaɣzɩɣ hɔɔlɩŋ weyi ɩ-taa piicoɖi nabɛyɛ yɔ, pɩsɩɣnɩ-ɖʋ nɛ ɖɩtaatɔlɩ kpacanaa kʋɖʋmaa mba pa-taa. Mbʋ ɖɔɖɔ pɩwɛ fezuu taa nʋmɔʋ ŋgʋ ɖiɖiɣni ɖɔm yɔ kɩ-taa. Hɔɔlɩŋ weyi ɩ-taa picoɖi lalaa ɛzɩ mba pɔyɔɔdɩ pɔ-tɔm Bibl taa yɔ, ɩ-yɔɔ maɣzʋʋ yeki nɛ ɖɩkpɛlɩkɩ lɔŋ sakɩyɛ.

2 Yudee awiya naanza waa mba ɖɩɩyɔɔdɩ a-tɔm ñʋʋ ŋgʋ kɩɖɛwa yɔ kɩ-taa yɔ, aasɛ Yehowa nɛ a-laŋɩyɛ pilim. Paa mbʋ yɔ, nabʋyʋ taa picoɖi-yɛ nɛ ala kɩwɛɛkɩm sɔsɔm. Lɔŋ weyi a-kɩwɛɛkɩm mbʋ pɩkpɛlɩkɩɣ-ɖʋ? Nɛ ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖise kpacanaa mba pa-taa aatɔlaa yɔ? Ye ɖɩmaɣzɩɣ kɩɖaŋ ɛnɩ ɩ-yɔɔ yɔ, piyeki nɛ tɔm ndʋ pama-tʋ ɖooo lɔndaa yɔ, tɩwazɩ-ɖʋ siŋŋ.—Kalɩ Roma 15:4.

 YE ŊTAƔ LIU ƐYƲ LƆŊSƖNÐƐ YƆ, PƖKƆŊNƖ-Ŋ ASƐYƲƲ

3-5. (a) Paa Aaza kaasɛɣaɣ Yehowa nɛ ɛ-laŋɩyɛ pilim yɔ, kala wena ɛɛkataa? (b) Pɩtɩla ɛbɛ kaayeba nɛ Aaza taa liu ɛyaa alɩwaatʋ ndʋ Baasa caɣaɣ se ɛla you nɛ Yuuda mba yɔ?

3 Ðɩpaɣzɩnɩ wiyaʋ Aaza tɔm nɛ ɖɩna ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ ɖiyele nɛ Ɛsɔtɔm ɖiyi-ɖʋ ɖe-wezuu caɣʋ taa yɔ. Alɩwaatʋ ndʋ Etiyoopii sɔɔjanaa miiliyɔɔ kʋɖʋmʋʋ kaakɔm se palakɩnɩ Aaza you yɔ, ɛɛta Yehowa liu nɛ ɛ-laŋɩyɛ pilim. Ɛlɛ Aaza tɩtaa Yehowa liu alɩwaatʋ ndʋ Izrayɛɛlɩ wiyaʋ Baasa paɣzɩ tɛtʋ ndʋ payaɣ se Raamaa yɔ ti-kolonzi maʋ se ɛkaɖɩnɩ-ɩ yɔ. (4 Aw. 16:1-3) Alɩwaatʋ ndʋ lɛ, Aaza ta liu ɛ-lɔŋsɩnɖɛ nɛ ɛla nɔɔ nɛ Siirii wiyaʋ Ben-Hadaadɩ se ɛlɛ ɛsɩnɩ-ɩ nɛ poyooni Baasa. Ɛzɩ Aaza lɩmaɣza wazɩ-ɩ? Bibl yɔɔdaa se: “Baasa nɩ mbʋ lɛ, eyele Raamaa koloŋa maʋ nɛ ɛ-tʋmɩyɛ.” (4 Aw. 16:5) Kajalaɣ taa lɛ, pɩwɛ ɛzɩ Aaza labɩ lɩmaɣza kɩbana yɔ.

4 Ɛlɛ suwe Yehowa ñamaɣzaɣ Aaza lakasɩ nzɩ sɩ-yɔɔ? Yehowa tɩŋnɩ nayʋ Hanani yɔɔ nɛ ɛkalɩ Aaza ɛzɩma ɛtɩtaa-ɩ liu yɔ pɩ-yɔɔ. (Kalɩ 4 Awiya 16:7-9.) Hanani heyi-i se kpaɣnɩ “lɛɛlɛɛyɔ lɛ, yoŋ lɩɣ ñɔ-yɔɔ.” Baasa kitaa ɛɖɛɛ, ɛlɛ koyindinaa sakɩyɛ labɩ you nɛ Aaza nɛ ɛ-samaɣ e-kewiyitu tɔɔʋ pɩnzɩ nzɩ sɩɩkazaa yɔ sɩ-tɩŋa sɩ-taa.

5 Ɛzɩ ɖɩɩnaʋ ñʋʋ ŋgʋ kɩɖɛwa yɔ kɩ-taa yɔ, Ɛsɔ tazɩ Aaza laŋɩyɛ taa nɛ ɛna se ɛsɛɣaɣ-ɩ nɛ ɛ-laŋɩyɛ pilim. (1 Aw. 15:14) Paa alɩwaatʋ natʋyʋ taa picoɖi Aaza nɛ pɩkɔnɩ-ɩ kʋñɔmɩŋ sakɩyɛ yɔ, Ɛsɔ ɛsɩndaa lɛ, ɛñakaɣ pana se ɛsɛɛ-ɩ camɩyɛ nɛ ɛɖɔ ɛ-paɣtʋ yɔɔ. Ðɩkpaɣ ɛzɩ alɩwaatʋ ndʋ piicoɖi-i nɛ ɛtaa ɛyʋ lɔŋsɩnɖɛ liu yɔ, pʋ-tɔbʋʋ se Ben-Hadaadɩ nɛ ɛ-maɣmaɣ yɔ. Ɛzɩ ɛbɛ kaayeba nɛ ɛla mbʋ? Ɛzɩ ɛɛmaɣzaa se ɛɖʋ ɛgbɛyɛ nɛ ɛjaɖɛ ɖoŋ ñɩnɖɛ naɖɩyɛ yɔ, pɩkaɣ-ɩ wazʋʋ nɛ pɩkɩlɩ sɩnʋʋ mbʋ pɩlɩɣnɩ Ɛsɔ cɔlɔ yɔ? Ɛzɩ nɔɔyʋ kaatasɩnɩ-ɩ lɔŋ se ye ɛlabɩ mbʋ yɔ, pɩkɩlɩɣ ɖeu na?

6. Ɛzɩma picoɖi wiyaʋ Aaza yɔ, lɔŋ weyi pɩkpɛlɩkɩɣ-ɖʋ? Ha kɩɖaʋ.

6 Aaza kɩɖaʋ sɩɣnɩ ɖa-taa paa anɩ se ɛmaɣzɩ e-wezuu caɣʋ yɔɔ. Ye ɖɩkatɩɣ kala sɔsɔna naayɛ nɛ ɖɩɩsɩŋ mbʋ keekee pɩwɛɛ se ɖɩla yɔ, pɩpɩzɩɣ nɛ pɩwɛɛ kɛlɛʋ se ɖɩtaa Yehowa liu. Ɛlɛ alɩwaatʋ ndʋ ŋkatɩɣ kala cikpena yɔ, ɛzɩma ŋlakɩ? Ŋtaɣ ɛyʋ lɔŋsɩnɖɛ liu nɛ ŋñaɣ pana se ŋcɔnɩ a-ɖeɖe ña-maɣmaɣ yaa we? Yaa ŋlakɩnɩ Bibl paɣtʋ kila tʋmɩyɛ nɛ ŋwɩlɩ se ŋtaɣ Yehowa liu? Ðɩkpaɣ se ñɔ-hɔʋ kaɖɩɣnɩ-ŋ se ŋtaawolo kediɣzisi yaa kigbeɣluu nakʋyʋ. Pɔzɩ Yehowa se ɛsɩnɩ-ŋ nɛ ɛwɩlɩ-ŋ nʋmɔʋ kɩbaŋʋ. Yaa ɖɩkpaɣ se ŋlesi ña-tʋmɩyɛ nɛ pɩwɛ-ŋ kaɖɛ se ŋhiɣ lɛɛɖɛ. Ye ŋwobi tʋmɩyɛ ñʋʋdʋ nɔɔyʋ cɔlɔ se ŋñɩnɩɣ tʋmɩyɛ, ŋkaɣ pɩzʋʋ se ŋlɩzɩ-ɩ pɩ-taa se ŋsɔɔlaa se ŋwolo kpɩtaʋ taa kediɣzisi tɩŋa na? Paa kaɖɛ nɖɩ ŋkataa yɔ, pɩwɛɣ ɖeu se ŋtɔzɩ Keɣa maɖʋ tɔm tʋnɛ tɩ-yɔɔ: “Pɛɖɩ ña-tɩ [Yehowa] tɛɛ, yele ña-tɩ nɛ ɩ, ɛ-maɣmaɣ ɛɛlabɩna.”—Keɣa 36:5.

ƐBƐ TAABALƖYƐ KƖDƐKƐDƖYƐ ÐƲƲ PƖZƖƔ PƖKƆNƖ-Ŋ?

7, 8. (a) Hɔɔlɩŋ weyi taa picoɖi wiyaʋ Yozafaatɩ? (b) Nɛ ɛbɛ lɩ ɛ-lakasɩ nzɩ sɩ-taa? (Cɔnɩ kiɖe tɛɛ kɩlɛmʋʋ.)

7 Lɛɛlɛɛyɔ iyele nɛ ɖɩyɔɔdɩ Aaza pɩyalʋ Yozafaatɩ tɔm. Ɛɛwɛnɩ wɛtʋ kɩbandʋ sakɩyɛ. Yozafaatɩ kaalabɩ mbʋ pɩwɛ ɖeu yɔ nɛ ɛtaa Yehowa liu. Paa mbʋ yɔ, ɛnʋ ɖɔɖɔ piicoɖi-i nabʋyʋ taa. Ewoba nɛ ɛɖʋ ɛgbɛyɛ nɛ hayo kiŋ Wiyaʋ kɩdɛkɛdʋ Ahaabɩ. Ɛ nɛ ɩ paapɩsɩ ɛyɩsɩmaa halɩkpaɣyɛ yɔɔ. Ewolo se ɛɖʋʋ nesi Ahaabɩ nɛ poyooni Siirii mba. Pʋcɔ nɛ pɛɖɛɛ you lɛ, nayʋ Mikayiya kizini-wɛ ɛlɛ etiwelisi. Powobi you taa lɛ, pɩkazɩ pazɩ yem Yozafaatɩ hikaɣ sɩm. Pʋwayɩ lɛ, ɛpɩsɩ Yeruzalɛm. (4 Aw. 18:1-32) Peeɖe nayʋ Yehu pɔzɩ-ɩ se: “Ŋsɩɣnɩ kañatʋ tʋ nɛ mba paanaɣ [Yehowa] nɛ ɛzɩyɛ yɔ nɛ ña nɛ wɛ ɩlakɩ ɛgbaɣdɩyɛ” na?—Kalɩ 4 Awiya 19:1-3.

 8 Ɛzɩ Yozafaatɩ kpɛlɩkɩ lɔŋ nɩɩyɩ pɩ-taa? Paa ewobi pɩ-yɔɔ nɛ ɛñɩnɩ siŋŋ se ɛ-tɔm ɛkɛdɩnɩ Ɛsɔ yɔ, ɛ-lakasɩ wɩlaa se ɛtɩkpɛlɩkɩ lɔŋ nɩɩyɩ mbʋ pɩlɩ ɛ nɛ Ahaabɩ pa-taabalɩyɛ ɖʋʋ taa yɔ, nɛ ɛtɩkpɛlɩkɩ lɔŋ nɩɩyɩ ɖɔɖɔ paɣʋ mbʋ Yehu paɣ-ɩ yɔ pɩ-taa. Yozafaatɩ ɖaɣnɩ kɩmɛlɛndʋ labʋ nɛ ewolo nɛ ɛɖʋ taabalɩyɛ nɛ Ahaabɩ pɩyalʋ Ahaziya weyi ɛɛkɛ Ɛsɔ koyindu yɔ. Pala nɔɔ nɛ pasaɣ mɛlɛnaa, ɛlɛ paba kɔɔ pɛwɛɛkɩ nɛ patɩwazɩ-wɛ nabʋyʋ.—4 Awiya 20:35-37.

9. Ɛzɩma tɩyɛ taabalɩyɛ kɩdɛkɛdɩyɛ pɩzɩɣ nɛ ɖɩwɛɛnɩ ɖoŋ ɖe-wezuu caɣʋ kpeekpe yɔɔ?

9 Yozafaatɩ tɔm sɩɣnɩ-ɖʋ se ɖɩtazɩ ɖa-maɣmaɣ ɖe-wezuu caɣʋ taa. Ɛzɩma tɩyɛ? Yozafaatɩ kaakɛ wiyaʋ kɩbanʋ hɔɔlɩŋ sakɩyɛ taa. Ɛɛlabɩ mbʋ pɩtʋʋzaa yɔ nɛ ‘ɛñɩnɩ Yehowa nɛ ɛ-laŋɩyɛ pilim.’ (4 Aw. 22:9) Ɛlɛ taabalɩyɛ kɩdɛkɛdɩyɛ ɖʋʋ kɔnɩ ɛ-yɔɔ kʋñɔmɩŋ sakɩyɛ. Tɔzɩ Bibl taa eduuye ɖɩnɛ ɖɩ-yɔɔ: “Weyi ɛ nɛ lɔŋsɩnɖaa pɔɖɔŋ yɔ, ɛkaɣ kɛʋ lɔŋsɩnɖʋ, kɩmɛlɛmɩŋ ɛgbaɣdʋ kaɣ pɩsʋʋ kañatʋ tʋ.” (Adu. 13:20) Pɩwɛ ɖeu se ɖɩñakɩ pana nɛ ɖɩsɩɣnɩ mba pewelisiɣ ɖɔ-tɔm camɩyɛ yɔ nɛ pamʋ toovenim. Ɛlɛ taabalɩyɛ nɖɩ Yozafaatɩ kaaɖʋnɩ Ahaabɩ yɔ ɖɩtaamʋna, halɩ pʋyɔɔ lɛ ecoɖi sɩm. Mbʋ ɖɔɖɔ ye ɖɩtɩkpa ɖatɩ nɛ ɖɩɖʋ taabalɩyɛ nɛ mba paasɛɣ Yehowa yɔ, pɩkɔŋnɩ-ɖʋ kala sakɩyɛ.

10. (a) Nesi ɖɔkʋʋ nʋmɔʋ taa lɛ, lɔŋ weyi Yozafaatɩ tɔm kpɛlɩkɩɣ-ɖʋ? (b) Taabalɩyɛ kɩdɛkɛdɩyɛ ɖʋʋ nʋmɔʋ taa lɛ, tɔm ndʋ yɔɔ pɩwɛɛ se ɖɩtɔzɩ nɛ pɩsɩnɩ-ɖʋ?

10 Lɔŋ weyi ɖɩkpɛlɩkɩ Yozafaatɩ tɔm tʋnɛ tɩ-taa yɔ, ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩlabɩnɩ-ɩ tʋmɩyɛ sɔnɔ? Pɩtɩla Krɩstʋ tʋ nɔɔyʋ tihiɣ nɔɔyʋ Krɩstʋ ɛgbɛyɛ taa se ɛɖanɩ nɛ e-liu tɛɛ paɣzɩ kɔtɩnʋʋ weyi ɛɛsɛɣ Yehowa yɔ. Yaa nabʋyʋ taa mba patɩkɛ Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa yɔ, papɩzɩɣ nɛ pañɩɣ Krɩstʋ tʋ nɔɔyʋ yɔɔ nɛ peheyi-i se ye ɛtɩɖɔkɩ nesi lɔŋ kɔyɔ, ‘pɩɖɛɣ ɛ-yɔɔ.’ Pɩtasɩ lɛ, nɔɔyʋ pɩzɩɣ nɛ ɛmaɣzɩ ɛzɩ koobu halɩñɩnʋ ɛnɛ yɔ. Ɛyɔɔdaa se: “Pɩpɔzʋʋ ɖa-tɩŋa payɩ sɔɔlɩm nɛ taabalɩyɛ.” Ɛzɩma pɩwɛɛ se Krɩstʋ tʋ ɛla wɛtʋ tʋnɛ tɩ-taa? Ye ɖɩmaɣzɩɣ mbʋ pɩtalɩ Yozafaatɩ yɔ pɩ-yɔɔ yɔ, pɩsɩɣnɩ-ɖʋ. Ðoŋ ɖoŋ lɛ, eyekaɣ ɛ-tɩ nɛ Ɛsɔ ɖiyiɣ-i. (4 Aw. 18:4-6) Ɛlɛ ɛkɔma nɛ ɛɖʋ taabalɩyɛ nɛ Ahaabɩ weyi ɛtɩsɔɔlɩ Yehowa tɔm yɔ lɛ, ɛbɛ pɩtɛmnɩ-ɩ? Pɩɩwɛɛ se Yozafaatɩ ɛtɔzɩ  se Yehowa ɛza cɔŋnɩ paa le se ɛna mba pɛsɛɣ-ɩ nɛ laŋɩyɛ pilim yɔ nɛ ɛsɩnɩ-wɛ. Sɔnɔ ɖɔɖɔ Ɛsɔ ɛza “lesiɣ tɛtʋ tɩŋa” nɛ ɛsɔɔlaa siŋŋ se ɛsɩnɩ-ɖʋ. (4 Aw. 16:9) Ɛsɩm wɛtʋ ndʋ tɩ-taa ɖɩwɛɛ yɔ camɩyɛ nɛ ɛsɔɔlɩ-ɖʋ pɩdɩɩfɛyɩ. Ŋsɔɔlaa se ŋwɛɛnɩ halʋ yaa walʋ weyi ɛmʋnɩ-ŋ yɔ? Taapɩtɩ kaaʋ se Ɛsɔ sɩm ña-maɣzɩm mbʋ nɛ ɛkaɣ-ŋ sɩnʋʋ alɩwaatʋ kɩbandʋ yɔɔ.

Cɔnɩ ña-tɩ yɔɔ camɩyɛ nɛ ñe-liu tɛɛ ɛtaakɔtɩnɩ weyi ɛtɩkɛ Krɩstʋ tʋ yɔ (Cɔnɩ tayʋʋ 10)

TAAYELE NƐ TƖ KPAZƲƲ ÑƆ ÑA-LAŊƖYƐ TAA

11, 12. (a) Ɛzɩma Ezekiyaasɩ lɩzɩ mbʋ pɩɩwɛ ɛ-laŋɩyɛ taa yɔ nɛ ɛwɩlɩ? (b) Ɛbɛ yɔɔ Ɛsɔ pana tɩkɔɔ Ezekiyaasɩ yɔɔ?

11 Ezekiyaasɩ tɔm kpɛlɩkɩɣ-ɖʋ lɔŋ nɩɩyɩ pɩlɩɩnɩ wɛtʋ tɩ-taa ɖa-laŋɩyɛ wɛɛ yɔ tɩ-yɔɔ. Alɩwaatʋ natʋyʋ, laŋa taa Tazɩyʋ lɩzɩ mbʋ pɩɩwɛ Ezekiyaasɩ laŋɩyɛ taa yɔ nɛ ɛwɩlɩ. (Kalɩ 4 Awiya 32:31.) Alɩwaatʋ ndʋ Ezekiyaasɩ hɩnɩ kʋdɔŋ yɔ, Ɛsɔ tɩŋnɩ yʋsaɣ nakɛyɛ yɔɔ nɛ ɛwɩlɩ-ɩ se ɛ-yɔɔ kaɣ cɛbʋ; Ɛsɔ yeba nɛ kɩlɛmʋʋ pɩsɩ kiŋgiɖe. Paa pɩɩla ɛzɩma yɔ, yʋsaɣ ŋga kɔ-yɔɔ Babilɔɔnɩ awiya kaatiyi ɛyaa ɛ-cɔlɔ. (2 Aw. 20:8-13; 4 Aw. 32:24) Mba petiyaa yɔ powoba lɛ, Ɛsɔ yele nɛ Ezekiyaasɩ lɩzɩ mbʋ pɩɩwɛ ɛ-laŋɩyɛ taa yɔ nɛ ɛwɩlɩ. Ezekiyaasɩ woni-wɛ nɛ “ɛwɩlɩ-wɛ ɛ-ñɩm ɖɩɣa kpeekpe.” Ezekiyaasɩ kɩmɛlɛndʋ lakasɩ nzɩ sɩwɩlɩ “mbʋ mbʋ pɩwɛ ɛ-laŋɩyɛ taa yɔ.”

12 Bibl tiheyi-ɖʋ ɖeyi ɖeyi mbʋ piyeba nɛ tɩ kpazʋʋ ñɔ Ezekiyaasɩ laŋɩyɛ taa yɔ. Ɛzɩ ɛzɩma Ɛsɔ yeba nɛ ɛwa Asiirii mba yɔ, mbʋ labɩna na? Yaa ɛzɩma Ɛsɔ wa ɛ-kʋdɔŋ yɔ? Yaa ɛzɩma Ezekiyaasɩ “kaawɛ ñɩm nɛ ɛ-hɩɖɛ sɛɛ pɩŋŋ” yɔ? Paa pɩtɩɩkɛ suwe yɔ, tɩ kpazʋʋ mbʋ pɩsʋ ɛ-laŋɩyɛ taa yɔ, piyeba nɛ “ɛtɩyaa se pʋyʋ kʋjɔʋ ŋgʋ [Yehowa] labɩ-ɩ yɔ.” Pɩlabɩ pʋtɔdɩyɛ kpem! Paa Ezekiyaasɩ ɛɛsɛ Yehowa nɛ ɛ-laŋɩyɛ pilim yɔ, alɩwaatʋ natʋyʋ taa ɛlabɩ mbʋ pɩtɩkɛdɩnɩ Yehowa yɔ. Ɛlɛ pʋwayɩ Ezekiyaasɩ kɔma nɛ “eluzi ɛ-tɩ” nɛ pʋyɔɔ lɛ, Ɛsɔ pana tɩtasɩ kɔm ɛ nɛ ɛ-samaɣ pɔ-yɔɔ.—4 Aw. 32:25-27; Keɣa 137:6.

13, 14. (a) Wɛtʋ ndʋ yɔɔ Yehowa pɩzɩɣ ɛtɩŋna nɛ eyele nɛ pana mbʋ pɩwɛ ɖooo ɖa-laŋɩyɛ taa yɔ? (b) Ye ɖɩlabɩ nabʋyʋ nɛ pasaŋ-ɖʋ yɔ, ɛzɩma pɩwɛɛ se ɖɩla?

13 Ɛzɩma Ezekiyaasɩ tɔm kalʋʋ nɛ tɩ-yɔɔ maɣzʋʋ pɩzɩɣ nɛ pɩwazɩ-ɖʋ sɔnɔ? Tɔzɩ se Ezekiyaasɩ tɩ kpazʋʋ paɣzɩ naʋ kaɣlaa alɩwaatʋ ndʋ Yehowa yeba nɛ ɛwa Senakeribʋ nɛ pʋwayɩ Yehowa waa ɛ-kʋdɔŋ ŋgʋ kɩcaɣaɣ-ɩ kʋʋ yɔ. Ye mbʋ, ye ɖɩpɩzaa nɛ ɖɩla tʋmɩyɛ kɩbanɖɛ naɖɩyɛ nɛ ɖɩkpaɖɩ lalaa yɔ, Yehowa pɩzɩɣ ɛtɩŋnɩ wɛtʋ ndʋ tɩ-yɔɔ nɛ ɛwɩlɩ mbʋ pɩwɛ ɖooo ɖa-laŋɩyɛ taa yɔ. Ðɩkpaɣ se koobu nɔɔyʋ ñɔɔzɩ ɛ-tʋmɩyɛ camɩyɛ siŋŋ nɛ ɛyɔɔdɩ tɔm samaɣ sɔsɔɔ nakɛyɛ ɛsɩndaa nɛ ɛyaa wɛɛ pasaŋɩ-ɩ. Ɛzɩma pɩwɛɛ se koobu ɛnʋ ɛla?

14 Ye ɖɩlabɩ nabʋyʋ nɛ pasaŋ-ɖʋ yɔ, pɩwɛɣ ɖeu se ɖɩlabɩnɩ tʋmɩyɛ Yesu lɔŋ tasʋʋ pʋnɛ: “Mɩ ɖɔɖɔ, ɩlabɩ mbʋ mbʋ Ɛsɔ ɖʋ-mɩ se ɩla yɔ lɛ, ɩtɔ mɩ-tɩ se: ‘Ðɩkɛ lɩmɖʋyaa mba pɛfɛyɩ wazaɣ yɔ: Ða-tʋmɩyɛ ɖɩlaba.’ ” (Luka 17:10) Ezekiyaasɩ tɔm kpɛlɩkɩɣ-ɖʋ lɔŋ lɛɛŋ ɖɔɖɔ. Tɩ kpazʋʋ paɣzɩ naʋ Ezekiyaasɩ lakasɩ taa mbʋ pʋyɔɔ yɔ “ɛtɩyaa se pʋyʋ kʋjɔʋ ŋgʋ [Yehowa] labɩ-ɩ yɔ.” Pɩwɩlɩɣ se ye ɖɩmaɣzɩɣ hɔɔlɩŋ weyi ɩ-taa Yehowa wazɩ-ɖʋ yɔ ɩ-yɔɔ yɔ, pɩsɩɣnɩ-ɖʋ se ɖɩlɔ wɛtʋ ndʋ Yehowa tɩsɔɔlɩ yɔ. Piyeki nɛ ɖɔ-yɔɔdaɣ wɩlɩɣ tam se ɖɩwɛnɩ ɛsɩmɩyɛ mbʋ payɩ Yehowa labɩ-ɖʋ yɔ pɩ-yɔɔ. Ɛtɩŋɩɣnɩ Bibl nɛ fezuu kiɖeɖeu yɔɔ ɛsɩɣnɩ ɛ-samaɣ.

ŊŊKPAKƖƔ LƖMAƔZƖYƐ NAÐƖYƐ LƐ, TƖLƖ LABƲ

15, 16. Ɛbɛ yɔɔ Yoziyaasɩ lesi e-wezuu?

15 Kɛdɛzaɣ ɖeɖe lɛ, iyele ɖɩyɔɔdɩ wiyaʋ kɩbanʋ Yoziyaasɩ tɔm nɛ ɖɩna lɔŋ kɩbaŋ weyi tɩpɩzɩɣ nɛ tɩkpɛlɩkɩ-ɖʋ yɔ. Iyele nɛ  ɖɩna mbʋ piyeba nɛ elesi you nɛ ehiɣ sɩm yɔ. (Kalɩ 4 Awiya 35:20-22.) Yoziyaasɩ woba se ɛlakɩ you nɛ Ejipiti Wiyaʋ Neko lɛ, ɛlɛ heyi-i se ɛ nɛ ɩ tɔm natʋyʋ fɛyɩ pɛ-hɛkʋ taa. Bibl heyiɣ-ɖʋ se Neko tɔm kaalɩnɩ “Ɛsɔ nɔɔ taa.” Ye mbʋ, ɛbɛ yɔɔ Yoziyaasɩ labɩ ñʋʋ taa ɖoŋ nɛ ewolo se eyooni-i? Bibl tiheyi-ɖʋ natʋyʋ.

16 Ɛzɩma Yoziyaasɩ pɩzaɣ se eɖiɣzina se Neko tɔm lɩnɩ Yehowa nɔɔ taa? Ɛpɩzaɣ se ɛpɔzɩ nayʋ siɣsiɣ tʋ Yereemii nɛ ɛna. (4 Aw. 35:23, 25) Ɛlɛ Bibl tɩyɔɔdɩ ɖoli se ɛlabɩ mbʋ. Pɩtasɩ lɛ, Karkemisi tɛtʋ Neko wokaɣ se eyoona. Pɩwɩlɩɣ se “ɖɩɣa lɛɛka” Neko wokaɣ se eyoona, pɩtaakɛ Yeruzalɛm. Toovenim taa lɛ, Neko taañɩnɩɣ se ɛkaɖɩnɩ Yehowa nɛ episi ɛ-hɩɖɛ yaa ɛtaañɩnɩɣ ɖɔɖɔ se ɛkaɖɩnɩ Yehowa samaɣ. Ye mbʋ, pɩtaamʋna se Yoziyaasɩ eyooni Neko. Lɔŋ weyi tɔm tʋnɛ tɩkpɛlɩkɩɣ-ɖʋ? Ye ɖɩkatɩ kaɖɛ naɖɩyɛ yɔ, pɩwɛɣ ɖeu se ɖɩmaɣzɩ mbʋ pɩkɛ Yehowa sɔɔlɩm yɔ pɩ-yɔɔ.

17. Ye ɖɩkatɩ kaɖɛ naɖɩyɛ, ɛbɛ pɩzɩɣ pɩsɩnɩ-ɖʋ nɛ ɖɩtaatɔlɩ kpaca ŋgʋ kɩ-taa Yoziyaasɩ kaatɔlaa yɔ?

17 Alɩwaatʋ ndʋ ɖɩkatɩɣ kaɖɛ naɖɩyɛ yɔ, pɩwɛɣ ɖeu se ɖɩmaɣzɩ Bibl paɣtʋ kila yɔɔ nɛ ɖɩlabɩnɩ-yɛ tʋmɩyɛ camɩyɛ. Hɔɔlɩŋ nɩɩyɩ taa lɛ, pɩwɛɣ ɖeu ɖɔɖɔ se ɖɩyɔɔdɩnɩ ɛgbɛyɛ taa ɛzʋtʋyaa. Pɩtɩla ɖɩtɛm tɔm ndʋ tɩ-yɔɔ maɣzʋʋ, nɛ pɩtɩla ɖɩtɛm ɖɔɖɔ ñɩnʋʋ tɔm ndʋ ɖa-takayɩsɩ yɔɔdʋʋ tɩ-yɔɔ yɔ. Ɛlɛ pʋtɔma yɔ, Bibl paɣtʋ kila naayɛ wɛɛ nɛ pɩpɔzʋʋ se ɖɩlabɩnɩ-yɛ tʋmɩyɛ, nɛ ɛgbɛyɛ taa ɛzʋtʋyʋ nɔɔyʋ pɩzɩɣ nɛ ɛsɩnɩ-ɖʋ nɛ ɖɩtazɩ a-taa camɩyɛ. Ðɩkpaɣ kɩɖaʋ kʋnɛ: Koobu halɩñɩnʋ nɔɔyʋ nawa se pɩkɛnɩ-ɩ kɩjɛyʋʋ se esusi tɔm kɩbandʋ. (Tʋma 4:20) Alɩwaatʋ ndʋ ɛlabɩ ɖʋtʋ se ɛlɩɣ esusi tɔm kɩyakʋ nakʋyʋ lɛ, ɛ-walʋ weyi ɛtɩkɛ Yehowa Aseɣɖe Tʋ yɔ ɛlɛ ñaasɔɔlaa se ɛ nɛ ɩ pɛwɛɛ ɖɩɣa. Eheyi-i se ɛzɩma pataawɛɛnɩ alɩwaatʋ sakɩyɛ yɔ, ɛnʋ kaasɔɔlaa se pɩsaŋ yɔ pacaɣ nɛ pala nabʋyʋ hɔʋ taa. Peeɖe koobu halɩñɩnʋ ɛnʋ ɛmaɣzɩ Bibl paɣtʋ ndʋ tɩpɔzʋʋ se paña Ɛsɔ paɣtʋ, kɔzɩ kɔzɩ ndʋ tɩtɔŋ se posusi tɔm yɔ tɩ-yɔɔ. (Mat. 28:19, 20; Tʋma 5:29) Ɛlɛ pɩwɛɣ ɖeu se ɛtɔzɩ ɖɔɖɔ se pɩcɛyaa se halʋ eluzi ɛ-tɩ ɛ-walʋ tɛɛ nɛ ɛkɛ weyi ɛnɩɣ tɔm taa yɔ. (Efɛz. 5:22-24; Fil. 4:5) Ɛzɩ toovenim taa lɛ, ɛ-walʋ kaɖɩɣnɩ ɛ-tɔm susuu na, yaa kɩyakʋ ŋgʋ ki-ɖeke ɛñɩnaɣ se ɛ-halʋ ɛcaɣ nɛ pala nabʋyʋ? Pʋcɔ nɛ ɖɩpɩzɩ nɛ ɖɩla Yehowa sɔɔlɩm nɛ ɖɩtɛ ɖɩwɛɛnɩ ɛhʋyɛ kɩbanɖɛ lɛ, pɩpɔzʋʋ-ɖʋ se ɖɩtɩlɩ ɛzɩma pɩwɛɛ se ɖɩlabɩnɩ paɣtʋ kila tʋmɩyɛ camɩyɛ yɔ.

SƐƐ YEHOWA NƐ LAŊƖYƐ PILIM NƐ ŊHIƔ TAA LELEŊ

18. Ɛzɩma awiya naanza wena ɖɩyɔɔdɩ a-tɔm ñʋʋ kʋnɛ kɩ-taa yɔ a-wezuu caɣʋ tɔm pɩzɩɣ nɛ tɩwazɩ-ŋ?

18 Ðɩtɩtalɩ pilim, pʋyɔɔ lɛ pituzuu-ɖʋ nabʋyʋ taa se ɖɩla kɩwɛɛkɩm; nɛ pɩpɩzɩɣ nɛ pɩkɛ kɩwɛɛkɩ mbʋ awiya naanza wena ɖɩyɔɔdɩ a-tɔm yɔ alaba yɔ. Kajalaɣ lɛ, pɩtɩla ɖɩwɛɛ nɛ ɖɩtaɣ ɛyʋ lɔŋsɩnɖɛ liu, ɛlɛ ɖa-maɣmaɣ ɖɩtɩna. Nabʋlɛ lɛ, pɩtɩla ɖiɖiɣni taabalɩyɛ kɩdɛkɛdɩyɛ naɖɩyɛ ɖʋʋ. Nabudozo lɛ, pɩtɩla tɩ kpazʋʋ paɣzɩ ɖa-laŋɩyɛ taa ñɔʋ. Yaa nabʋnaza lɛ, pɩtɩla ɖɩɩtazɩɣ Ɛsɔ paɣtʋ taa camɩyɛ pʋcɔ nɛ ɖɩkpakɩɣ lɩmaɣza. Paa mbʋ yɔ, Yehowa ɖiɣni naʋ kɩbam mbʋ pɩwɛ ɖa-taa yɔ, ɛzɩ ɛɛnaʋ kɩbam mbʋ pɩɩwɛ awiya naanza ana a-laŋa taa yɔ. Yehowa naɣ ɖɔɖɔ sɔɔlɩm mbʋ ɖɩsɔɔlɩnɩ-ɩ siŋŋ yɔ, nɛ ɛzɩma ɖɩsɔɔlɩ kpem se ɖɩsɛɛ-ɩ nɛ ɖa-laŋɩyɛ pilim yɔ. Pʋyɔɔ eyeba nɛ pama kɩɖaŋ ɛnɛ Bibl taa se pɩsɩnɩ-ɖʋ nɛ ɖɩtaatɔlɩ kɩdɛkɛdɩm sɔsɔm nabʋyʋ taa. Ðiwolo pɩ-yɔɔ nɛ ɖɩmaɣzɩɣ Bibl kɛdɛsɩ sɩnɛ sɩ-yɔɔ camɩyɛ nɛ ɖɩwɩlɩɣ ɖɛ-ɛsɩmɩyɛ Yehowa ɛzɩma eyeba nɛ pama-sɩ Bibl taa se sɩwazɩ-ɖʋ yɔ.