Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Wɛɛnɩ tisuu nɛ ŋkpaɣ lɩmaɣza kɩbana

Wɛɛnɩ tisuu nɛ ŋkpaɣ lɩmaɣza kɩbana

“Ɛpɔzɩnɩ tisuu, ɛtaacɔɔ ɛ-taa kii.”—YAK. 1:6.

HENDU: 54, 42

1. (a) Lɩmaɣza wena Kayɩnɩ kpaɣaa? (b) Nɛ ɛbɛ lɩ pɩ-taa?

PƖƖWƐƐ se Kayɩnɩ ɛkpaɣ lɩmaɣza. Ɛpɩzaɣ se ɛkpaɣ lɩmaɣza se ɛñakɩ pana nɛ ɛwa lɩmaɣza kɩdɛkɛda wena ɛɛwɛna yɔ, yaa eyeki nɛ ɛ-pana wabɩ-ɩ nɛ ɛla kɩdɛkɛdɩm. Paa lɩmaɣza wena ɛtɩɩkpaɣaa yɔ, akaɣ wɛnʋʋ ɖoŋ e-wezuu caɣʋ yɔɔ. Pɩtʋʋ fɛyɩ se ŋsɩma se Kayɩnɩ tɩkpaɣ lɩmaɣza kɩbana. Ɛkpaɣ lɩmaɣza wena yɔ, ayeba nɛ ɛkʋ e-neu siɣsiɣ tʋ Aabɛɛlɩ. Lɩmaɣza wena ɛɛkpaɣaa yɔ, aawɛnɩ ɖoŋ ɖɔɖɔ ɛ nɛ Ɛsɔ pa-taabalɩyɛ yɔɔ.—Kiɖe 4:3-16.

2. Ɛbɛ yɔɔ pɩcɛyaa se ɖɩtɩlɩ lɩmaɣza kɩbana kpaɣʋ?

2 Ða ɖɔɖɔ ɖɩkpakɩɣ lɩmaɣza hɔɔlɩŋ sakɩyɛ taa. Lɩmaɣza wena ɖɩkpakɩɣ yɔ, paa pɩtɩkɛ a-tɩŋa akɛnɩ sɩm nɛ wezuu tɔm yɔ, a-taa naayɛ pɩzɩɣ nɛ awɛɛnɩ ɖoŋ siŋŋ ɖɔ yɔɔ. Pʋyɔɔ pɩcɛyaa se ɖɩkpɛlɩkɩ ɛzɩma ɖɩkpaɣ lɩmaɣza kɩbana yɔ. Ye ɖɩlabɩ mbʋ yɔ, ɖɩɩkaɣ kpaɣʋ lɩmaɣza wena apɩzɩɣ nɛ akɔnɩ-ɖʋ agbiɖa nɛ nɩɣzɛ yɔ; ɛlɛ pɩsɩɣnɩ-ɖʋ nɛ ɖɩnɩɩ leleŋ ɖe-wezuu caɣʋ taa nɛ pɩkpaɖɩ.—Adu. 14:8.

3. (a) Ɛbɛ kaɣ-ɖʋ sɩnʋʋ nɛ ɖɩkpaɣ lɩmaɣza kɩbana? (b) Tɔm ndʋ yɔɔ ɖɩkaɣ cosuu ñʋʋ kʋnɛ kɩ-taa?

3 Ɛbɛ kaɣ-ɖʋ sɩnʋʋ nɛ ɖɩkpaɣ lɩmaɣza kɩbana? Pɩwɛɛ se ɖɩwɛɛnɩ tisuu Ɛsɔ yɔɔ nɛ ɖɩtaapɩtɩ se ɛsɔɔlaa se ɛsɩnɩ-ɖʋ nɛ  ɛwɛnɩ ɖoŋ ɖɔɖɔ se ɛsɩnɩ-ɖʋ nɛ ɖɩkpaɣ lɩmaɣza kɩbana. Pɩcɛyaa ɖɔɖɔ se ɖɩwɛɛnɩ tisuu Bibl yɔɔ, ɖɩtaa liu lɔŋ weyi Ɛsɔ tasɩɣ-ɖʋ yɔ nɛ nʋmɔŋ weyi ɛwɩlɩɣ-ɖʋ yɔ. (Kalɩ Yakubu 1:5-8.) Ðɩwɛɣ nɛ ɖɩñɔtʋʋnɩ Ɛsɔ nɛ ɖɩsɔɔlʋʋ ɛ-Tɔm camɩyɛ lɛ, piyeki nɛ ɖɩtaa-ɩ liu. Ye ɖɩlakɩ mbʋ yɔ pɩsɩɣnɩ-ɖʋ nɛ ɖɩwɛɛnɩ wɛtʋ kɩbandʋ nɛ paa ɛzɩmtaa lɛ, ɖɩtazɩɣ Masɩ taa pʋcɔ nɛ ɖɩkpaɣ lɩmaɣza. Ɛlɛ ɛbɛ pɩzɩɣ pɩsɩnɩ-ɖʋ nɛ lɩmaɣza kɩbana kpaɣʋ wɛɛ-ɖʋ kɛlɛʋ nɛ pɩkpaɖɩ? Nɛ ye ɖɩkpaɣ lɩmaɣza naayɛ pɩtɛma, yaa nabʋyʋ taa ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩlɛɣzɩ-yɛ?

PƖKƐNƖ-Ŋ KƖJƐYƲƲ SE ŊKPAKƖƔ LƖMAƔZA

4. (a) Anɩ Aɖam lɩzaa se ewelisiɣna? (b) Nɛ ɛbɛ lɩ ɛ-lɩmaɣza kpaɣʋ mbʋ pɩ-taa?

4 Kpaɣnɩ alɩwaatʋ ndʋ Ɛsɔ lɩzɩ ɛyaa yɔ, papaɣzɩ lɩmaɣza sɔsɔna kpaɣʋ. Alɩwaatʋ natʋyʋ pɩɩpɔzaa se Aɖam ɛlɩzɩ se ewelisiɣni ɛ-Lɩzɩyʋ yaa ewelisiɣni ɛ-halʋ Ɛva. Aɖam kaasɔɔlaa se ɛsɛtɩ ɛ-tɩ tɔm. Ɛlɛ suwe ŋmaɣzɩɣ ɛzɩma ɛsɛtɩ ɛ-tɩ tɔm yɔ pɩ-yɔɔ? Eyeba nɛ ɛ-halʋ weyi Sataŋ peɣzaa yɔ, ɛwɛɛnɩ ɖoŋ ɛ-yɔɔ nɛ ɛkpaɣ lɩmaɣza kɩdɛkɛda. Mbʋ pɩlɩ pɩ-taa yɔ lɛ se elesi Paradisuu ŋgʋ kɩ-taa ɛɛwɛɛ yɔ nɛ pɩtɛmnɩ-ɩ nɛ sɩm. Ɛlɛ pɩtɩsɩɩnɩ peeɖe. Lɩmaɣza wena Aɖam kpaɣaa yɔ, ana yebini ɖɔɖɔ nɛ ɖɩwɛɛ kʋñɔmɩŋ taa sɔnɔ.

5. Ɛbɛ yɔɔ Ɛsɔ ha-ɖʋ waɖɛ se ɖɩkpaɣ lɩmaɣza?

5 Nabɛyɛ pɩzɩɣ nɛ pamaɣzɩ se ye ɖɩɩwɛ yem nɛ pɩtɩcɛyɩ se ɖɩkpakɩɣ lɩmaɣza yɔ, wezuu caɣʋ kaawɛ ɖeu nɛ pɩkɩlɩ. Ñamaɣzɩɣ suwe? Tɔzɩ se Yehowa lɩzɩ ɛyaa lɛ, aha-wɛ waɖɛ se papɩzɩ nɛ pamaɣzɩ nɛ pakpaɣ lɩmaɣza. Ɛtɩlɩzɩ-wɛ ɛzɩ menziiniwaa yɔ. Pɩtasɩ lɛ, Bibl wɩlɩɣ-ɖʋ ɛzɩma ɖɩkpaɣ lɩmaɣza kɩbana yɔ. Yehowa sɔɔlaa se ɖɩkpaɣ lɩmaɣza mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɛñɩnɩɣ se piɖeni-ɖʋ. Ɛbɛ yɔɔ ɖɩyɔɔdʋʋ mbʋ?

6, 7. (a) Lɩmaɣza wena pɩɩpɔzaa se caanaʋ taa Izrayɛɛlɩ piya ɩkpaɣ? (b) Nɛ ɛbɛ yɔɔ pɩɩwɛ Izrayɛɛlɩ piya kaɖɛ se sɩkpaɣ lɩmaɣza kɩbana? (Cɔnɩ kiɖe tɛɛ kɩlɛmʋʋ.)

6 Yele nɛ ɖɩmaɣzɩ caanaʋ taa Izrayɛɛlɩ piya tɔm natʋyʋ yɔɔ pazɩ. Sɩtalɩ Kanaŋ ɛjaɖɛ taa lɛ, pɩɩpɔzaa se sɩkpaɣ lɩmaɣzɩyɛ sɔsɔyɛ naɖɩyɛ: Sɩkaɣ Yehowa sɛʋ na, yaa ɛsɔnaa lalaa sɩkaɣ sɛʋ? (Kalɩ Yozuwee 24:15.) Ðɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩmaɣzɩ se lɩmaɣzɩyɛ nɖɩ ɖɩ-kpaɣʋ fɛyɩ kaɖɛ. Ɛlɛ pɩɩkɛ sɩm nɛ wezuu tɔm. Tam sakɩyɛ lɛ, Izrayɛɛlɩ piya kpaɣ lɩmaɣza kɩdɛkɛda tɔm hʋyaa alɩwaatʋ taa nɛ sɩla cɛtɩm ɛsɔnaa sɔɔlɩm nɛ sɩha siɣye Yehowa. (Th. 2:3, 11-23) Pɩkɔma nɛ pɩtalɩ Eliya alɩwaatʋ taa ɖɔɖɔ lɛ, pɩɩkɛnɩ Izrayɛɛlɩ piya kɩjɛyʋʋ se sɩtasɩ lɩmaɣza sɔsɔna naayɛ kpaɣʋ. Peeɖe nayʋ Eliya heyi-wɛ kpayɩ mbʋ pɩwɛɛ se pala yɔ: Papɩzaɣ se pɛsɛɛ Yehowa yaa cɛtɩm ɛsɔ weyi payaɣ se Baalɩ yɔ. (1 Aw. 18:21) Eliya kaakalɩ samaɣ mbʋ pʋyɔɔ yɔ, kaawɛɛ nɛ kekpiliɣni hɔɔlɩŋ naalɛ yɔɔ. Nɛ ŋpɩzɩɣ ŋtasɩ maɣzʋʋ ɖɔɖɔ se lɩmaɣza ana a-kpaɣʋ taawɛɛ kaɖɛ mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɖɩnawa se ye ɛyʋ ɛlɩzaa se ɛsɛɣ Yehowa yɔ, pɩkɛ lɩmaɣzɩyɛ kɩbanɖɛ nɛ ɛ-maɣmaɣ pɩwazɩɣ. Toovenim taa lɛ, ye ɛyʋ ɛmaɣzɩ camɩyɛ yɔ, ɛɛpɩzɩɣ nɛ ɛlɩzɩ se ɛsɛɣ Baalɩ. Paa mbʋ yɔ Izrayɛɛlɩ piya kaawɛɛ nɛ ‘sikpiliɣni hɔɔlɩŋ naalɛ yɔ’. Pʋyɔɔ Eliya seɣti-sɩ se sɩkpaɣ lɩmaɣza kɩbana nɛ sɩsɛɛ Yehowa.

7 Ɛbɛ yɔɔ lɩmaɣza ana a-kpaɣʋ kaalabɩ Izrayɛɛlɩ piya kaɖɛ mbʋ? Kajalaɣ lɛ, siilesi tisuu mbʋ sɩɩwɛnɩ Yehowa yɔɔ yɔ nɛ sikizi se siiwelisiɣni-i. Sɩtaatɩlɩ Ɛsɔ ɛzɩ pɩpɔzʋʋ yɔ, nɛ sɩtaataɣ liu ɖɔɖɔ Yehowa. Ye sɩɩwɛnɩ sɩmtʋ kɩbandʋ nɛ sɩlabɩnɩ-tʋ tʋmɩyɛ yɔ, pɩɩsɩnɩ-sɩ nɛ sɩkpaɣ lɩmaɣzɩyɛ kɩbanɖɛ. (Keɣa 24:12) Pɩtasɩ lɛ, siyeba nɛ ɛyaa lalaa wɛɛnɩ ɖoŋ sɩ-yɔɔ nɛ halɩ nabʋyʋ taa siyebi-wɛ nɛ pakpaɣ lɩmaɣza si-lone taa. Ɛyaa mba pataasɛɣ Yehowa yɔ, paawɛnɩ ɖoŋ Izrayɛɛlɩ piya yɔɔ. Sɩpaɣzɩ-wɛ tɩŋʋʋ nɛ  sɩlakɩ pa-sɩɩnaa latʋ lakasɩ. Ɛlɛ Yehowa kaatɛm pɛ-ɛsɩndaa niye wɩlʋʋ se pakpa pa-tɩ nɛ lakasɩ nzɩ.—Ejl. 23:2.

PƖWƐƐ SE LALAA ƖKPAƔNƖ LƖMAƔZA ÐO-LONE TAA YAA WE?

8. Izrayɛɛlɩ piya tɔm ndʋ tɩ-taa ɖɩtazaa yɔ ɛbɛ tɩkpɛlɩkɩɣ-ɖʋ lɩmaɣza kpaɣʋ nʋmɔʋ taa?

8 Izrayɛɛlɩ piya tɔm ndʋ tɩ-taa ɖɩtazaa yɔ, tɩkpɛlɩkɩɣ-ɖʋ lɔŋ ɛnɛ: Ða-taa paa anɩ pɩwɛɛ se ɛkpaɣ ɛ-lɩmaɣza; nɛ pʋcɔ nɛ ɛyʋ kpaɣ lɩmaɣza kɩbana lɛ, pɩwɛɛ se ɛwɛɛnɩ sɩmtʋ ndʋ tɩlɩnɩ Masɩ taa yɔ. Galaatɩ 6:5 tɔzʋʋ-ɖʋ se “paa weyi lɛ, ɛsɩɣlɩ ɛ-sʋʋtʋ ɛ-maɣmaɣ.” Ða-sʋʋtʋ pɩkɛnaa se ɖɩkpaɣ lɩmaɣza, nɛ pɩfɛyɩ se ɖɩsʋʋ-tʋ nɔɔyʋ. Pʋyɔɔ lɛ, pɩwɛɛ se ɖa-maɣmaɣ ɖɩkpɛlɩkɩ nɛ ɖɩtɩlɩ mbʋ piɖe Ɛsɔ ɛsɩndaa yɔ nɛ ɖɩlɩzɩ se ɖɩlakɩ-pʋ.

9. Ɛbɛ yɔɔ pɩfɛyɩ ɖeu se ɖiyele nɛ lalaa kpaɣ lɩmaɣza ɖo-lone taa?

9 Ɛzɩma tɩyɛ ɛyʋ pɩzɩɣ nɛ eyele se lalaa ɩkpaɣ lɩmaɣza e-lone taa? Ða-ɖaɣʋnaa pɩzɩɣ nɛ pɛwɛɛnɩ ɖoŋ ɖɔ-ɖɔɔ nɛ ɖɩkpaɣ lɩmaɣza kɩdɛkɛda. (Adu. 1:10, 15) Ɛlɛ paa lalaa ɩñakɩ pana ɛzɩma se pɛwɛɛnɩ ɖoŋ ɖɔ-yɔɔ yɔ, ɖa-sʋʋtʋ pɩkɛnaa se ɖɩlabɩnɩ tʋmɩyɛ ɖɛ-ɛhʋyɛ nɖɩ ɖɩkpaɣ Bibl nɛ ɖɩfalɩsɩna yɔ. Hɔɔlɩŋ sakɩyɛ taa lɛ, ye ɖiyeki nɛ lalaa kpakɩɣ lɩmaɣza ɖo-lone taa yɔ, toovenim taa lɛ, pɩwɩlɩɣ se ɖɩlɩzaa se ɖɩtɩŋɩɣ pa-wayɩ. Ðɩwɛnɩ waɖɛ se ɖɩlɩzɩ mbʋ ɖɩsɔɔlaa yɔ, ɛlɛ ɖɩtɩlɩ se ye ɖiyeba nɛ lalaa kpakɩɣ lɩmaɣza ɖo-lone taa yɔ, pɩpɩzɩɣ nɛ pɩkɔnɩ-ɖʋ kʋñɔmɩŋ sakɩyɛ.

10. Pɔɔlɩ kaapaɣ Galaatɩ ñɩma se pakpa pa-tɩ nɛ wɛtʋ ndʋ?

10 Apostoloo Pɔɔlɩ kaayeba nɛ Galaatɩ koobiya ɖiɣzina se ye peyeki lalaa nɛ pakpakɩɣ lɩmaɣza po-lone taa yɔ, pɩkɔŋnɩ-wɛ kaɖɛ fezuu taa. (Kalɩ Galaatɩ 4:17.) Koobiya nabɛyɛ kaawɛ Galaatɩ ɛgbɛyɛ taa nɛ paasɔɔlɩ kpaɣʋ lɩmaɣza po-koobiya lalaa lone taa nɛ poposuu paba nɛ apostoloowaa. Ɛbɛ yɔɔ palakaɣ mbʋ? Pataapɩɩ fezuu taa nɛ pañɩnaɣ se pa-hɩla ɩsɛɛ ɛgbɛyɛ taa. Pɛɖɛlɛsaɣ niye nɛ pataañaŋ waɖɛ nɖɩ koobiya lalaa wɛna se pakpaɣ pa-maɣmaɣ pa-lɩmaɣza yɔ.

11. Ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩsɩnɩ lalaa nɛ pakpaɣ pa-maɣmaɣ pa-lɩmaɣza?

11 Apostoloo Pɔɔlɩ ha-ɖʋ kɩɖaʋ kɩbaŋʋ mbʋ pʋyɔɔ yɔ, ɛñaŋaɣ waɖɛ nɖɩ e-koobiya  wɛna se pakpaɣ pa-maɣmaɣ pa-lɩmaɣza yɔ. (Kalɩ 2 Kɔrɛntɩ 1:24.) Pɩwɛɛ se ɛgbɛyɛ taa ɛzʋtʋyaa ɩmaɣzɩnɩ-ɩ kɔzɩ kɔzɩ paatasɩɣ nɔɔyʋ lɔŋ lɛ. Pɩcɛyaa se pasɩnɩ koobiya nɛ patɩlɩ Bibl paɣtʋ kila wena papɩzɩɣ nɛ palabɩnɩ tʋmɩyɛ yɔ. Ɛlɛ pɩtɩkɛ ɛzʋtʋyaa pɩwɛɛ se pakpaɣ lɩmaɣza koobiya lone taa. Pɩcɛyaa se koobiya ɩkpaɣnɩ pa-maɣmaɣ pa-lɩmaɣza mbʋ pʋyɔɔ yɔ mba kaɣnɩ pee wena pɩlʋlʋʋ yɔ kʋm. Pɩkpɛlɩkɩɣ-ɖʋ se ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩlɩzɩ sɔɔlɩm nɛ ɖɩwɩlɩ lalaa alɩwaatʋ ndʋ ɖɩsɩɣnɩ-wɛ nɛ pɔtɔzɩ Bibl paɣtʋ kila yaa Bibl lɔŋ tasʋʋ nabʋyʋ yɔɔ yɔ. Ɛlɛ pa-sʋʋtʋ pɩkɛnaa se pakpaɣ pa-maɣmaɣ pa-lɩmaɣza. Ye pakpaɣ lɩmaɣza kɩbana yɔ, pa-maɣmaɣ pɩwazɩɣ. Ðɩnɩɣ pɩ-taa kpayɩ kpayɩ se pɩwɛɛ se ɖɩñaɣ pana nɛ ɖɩtaakɛ ɛyaa mba pakpakɩɣ lɩmaɣza po-koobiya lone taa yɔ.

Ɛzʋtʋyaa wɩlɩɣ se pɔsɔɔlɩ lalaa nɛ pasɩɣnɩ-wɛ se patɩlɩ ɛzɩma pakpaɣ lɩmaɣza pa-maɣmaɣ yɔ (Cɔnɩ tayʋʋ 11)

ƐZƖMTAA PƖWƐƐ SE ÐƖKPAƔ LƖMAƔZA?

12, 13. Ɛbɛ yɔɔ pɩfɛyɩ ɖeu se ɖɩkpaɣ lɩmaɣza alɩwaatʋ ndʋ ɖɩmʋ pana yaa alɩwaatʋ ndʋ pitibi-ɖʋ yɔɔɔ yɔ?

12 Ðoŋ ɖoŋ lɛ, peseɣtiɣ ɛyaa ɛjaɖɛ yɔɔ se pala mbʋ pamaɣzɩɣ pa-laŋa taa yɔ. Ɛlɛ Bibl ñeheyiɣ-ɖʋ se ye ɖɩlakɩ mbʋ yɔ, pɩpɩzɩɣ nɛ pɩkɔnɩ-ɖʋ kaɖɛ. Bibl tasɩɣ-ɖʋ lɔŋ se pɩfɛyɩ ɖeu se ɖɩtaa ɖa-laŋɩyɛ liu alɩwaatʋ ndʋ ɖɩɩkpakɩɣ lɩmaɣza yɔ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ, ɖɩtɩtalɩ pilim. (Adu. 28:26) Nɛ Bibl wɩlɩ-ɖʋ asɛyɩŋ weyi ɩtalɩ mba pata pa-laŋa liu yɔ. Tɔm lɛ se ɛyʋ “laŋɩyɛ kɛ peɣziyu pɩkɩlɩ pɩtɩŋa nɛ ɖɩ-ɖɔkʋʋ wɛ kaɖɛ.” (Yer. 3:17; 13:10; 17:9, nwt; 1 Aw. 11:9) Ye mbʋ, ye ɖɩtɩŋɩɣ ɖa-laŋɩyɛ yem, ɛbɛ pɩpɩzɩɣ nɛ pɩkɔnɩ-ɖʋ?

13 Pɩcɛyaa se Krɩstʋ tʋ ɛcɔnɩ ɛ-laŋɩyɛ yɔɔ camɩyɛ mbʋ pʋyɔɔ yɔ, pɩkɛnɩ-ɖʋ paɣtʋ se ɖɩsɔɔlɩ Yehowa nɛ ɖa-laŋɩyɛ pilim nɛ ɖɩsɔɔlɩ ɖɔɖɔ ɖo-koobiya ɛzɩ ɖa-maɣmaɣ yɔ. (Mat. 22:37-39) Ɛlɛ Bibl Masɩ nzɩ sɩwɛ tayʋʋ mbʋ pɩɖɛwa yɔ pɩ-taa yɔ, sɩwɩlɩ kpayɩ kpayɩ se ye ɖiyeba nɛ wɛtʋ natʋyʋ wɛɛnɩ ɖoŋ ɖa-lakasɩ nɛ ɖa-maɣzɩm yɔɔ yɔ, pɩpɩzɩɣ nɛ pɩkɔnɩ-ɖʋ kaɖɛ. Ðɩkpaɣ se ɖɩmʋ pana. Ye ɖɩkpaɣ lɩmaɣzɩyɛ naɖɩyɛ nɛ pana, ɛbɛ pɩzɩɣ nɛ pɩlɩɩ pɩ-taa? Ye wiɖiyi ɖɩɩtɛm kpaca ŋgʋ kɩ-taa tɔlʋʋ yɔ, paatasɩɣ-ɖʋ heyuu kiheyu mbʋ pɩkɔŋna yɔ. (Adu. 14:17; 29:22) Ðɩkpaɣ ɖɔɖɔ se pitibi-ɖʋ yɔɔɔ. Ðɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩkpaɣ lɩmaɣza kɩbana alɩwaatʋ ndʋ tɩ-taa? (Kɩg. 32:6-12; Adu. 24:10) Ðɩtaasɔɔ kaʋ se Bibl seɣtiɣ-ɖʋ se ɖɩkɛ “Ɛsɔ paɣtʋ yɔɔ” ɖɔm yomaa. (Roma 7:25) Ðɩnɩɣ pɩ-taa kpayɩ kpayɩ se ye ɖiyeba nɛ pana yaa ɛjandʋ natʋyʋ wɛɛnɩ ɖoŋ ɖɔ-yɔɔ kɔyɔ, ɖɩɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩkpaɣ lɩmaɣza kɩbana.

ALƖWAATƲ NDƲ PƖPƆZƲƲ SE ŊLƐƔZƖ ÑA-LƖMAƔZA YƆ

14. Ɛzɩma ɖɩlaba nɛ ɖɩna se nabʋyʋ taa lɛ, pɩwɛɣ ɖeu se ɖɩlɛɣzɩ lɩmaɣza wena ɖɩɩkpaɣaa yɔ?

14 Pɩcɛyaa se ɖɩkpakɩɣ lɩmaɣza kɩbana. Ɛlɛ pɩtɩwɩlɩ se ye ɖɩtɛm lɩmaɣza naayɛ kpaɣʋ yɔ, pɩtɩpɔzɩ se ɖɩlɛɣzɩ-yɛ. Alɩwaatʋ natʋyʋ taa lɛ, pɩcɛyaa se ɖɩtasɩ tazʋʋ lɩmaɣza wena ɖɩkpaɣ yɔ a-taa camɩyɛ nɛ ye pɩpɔzʋʋ yɔ, ɖɩlɛɣzɩ-yɛ. Tɔzɩ mbʋ Yehowa kaalabɩ Yoonaa alɩwaatʋ taa yɔ. Ɛɛɖʋwa se ɛɖɩzɩɣ Niniivi ñɩma. Ɛlɛ ɛkɔma nɛ ɛna “pa-lakasɩ, se papɩsɩ pa-laŋa nɛ palɩɩ pa-nʋmɔʋ kɩdɛkɛdʋʋ taa” lɛ, pɩlabɩ-ɩ pʋtɔdɩyɛ “nɛ kʋñɔŋ ŋgʋ ɛmaɣzaɣ se ɛɖʋ-wɛ yɔ, nɛ ɛtɩtasɩ-wɛ kʋ ɖʋʋ.” (Yon. 3:10) Yehowa na ɛzɩma pekpiɖi pa-kɩwɛɛkɩm yɔɔ lɛ, ɛlɛɣzɩ lɩmaɣza wena ɛɛkpaɣaa yɔ. Yehowa lakasɩ nzɩ sɩwɩlaa se ɛkɛ weyi ɛnɩɣ tɔm taa yɔ, ɛwɛnɩ tɩ luzuu nɛ ɛkɛ ɖɔɖɔ pʋtɔdɩyɛ nayʋ. Pɩtasɩ lɛ, pɩwɩlɩɣ se Yehowa ɛɛkpakɩɣ lɩmaɣza nɛ pana ɛzɩ ɛyaa sakɩyɛ lakʋʋ yɔ.

15. Ɛbɛ pɩzɩɣ piyele nɛ ɖɩlɛɣzɩ lɩmaɣza wena ɖɩɩtɛm kpaɣʋ yɔ?

15 Nabʋyʋ taa pɩpɩzɩɣ nɛ pɩpɔzɩ se ɖɩtasɩ maɣzʋʋ lɩmaɣza wena ɖɩɩkpaɣaa yɔ, a-yɔɔ. Pɩpɩzɩɣ nɛ pɩla se wɛtʋ ndʋ tɩ-taa ɖɩɩkpaɣ lɩmaɣza ana yɔ tɩlɛɣzaa. Halɩ Yehowa maɣmaɣ lɛɣzɩɣ lɩmaɣza alɩwaatʋ ndʋ wɛtʋ  lɛɣzɩɣ yɔ. (1 Aw. 21:20, 21, 27-29; 2 Aw. 20:1-5) Pɩpɩzɩɣ nɛ pɩla ɖɔɖɔ se ɖɩtaanɩɩ tɔm natʋyʋ taa camɩyɛ pʋcɔ nɛ ɖɩkpaɣ lɩmaɣza. Ye mbʋ, ɖɩkɔm nɛ ɖɩnɩɩ tɩ-taa yɔ, pɩwɛɣ ɖeu se ɖɩlɛɣzɩ-yɛ. Paacɛtɩnɩ Mefiibosɛɛtɩ taa tɔm natʋyʋ nɛ peheyi Daviid lɛ, piyeba nɛ ɛkpaɣ lɩmaɣza kɩdɛkɛda. Ɛlɛ Daviid kɔm nɛ ɛna se pɩtɩkɛ toovenim lɛ, ɛlɛɣzɩ lɩmaɣza. (2 Sam. 16:3, 4; 19:24-29) Pɩwɛɣ ɖeu se ɖa ɖɔɖɔ ɖɩlakɩ mbʋ.

16. (a) Ɛbɛ pɩzɩɣ nɛ pɩsɩnɩ-ɖʋ nɛ ɖɩkpaɣ lɩmaɣza kɩbana? (b) Ɛbɛ yɔɔ pɩpɔzʋʋ nabʋyʋ taa se ɖɩlɛɣzɩ lɩmaɣza wena ɖɩɩtɛm kpaɣʋ yɔ? (c) Nɛ ɛzɩma pɩwɛɛ se ɖɩla alɩwaatʋ ndʋ tɩ-taa?

16 Bibl tasɩɣ-ɖʋ lɔŋ se alɩwaatʋ ndʋ ɖɩcaɣ lɩmaɣza sɔsɔna naayɛ kpaɣʋ yɔ, pɩfɛyɩ se ɖikpidisi. (Adu. 21:5) Ye ɖɩkpaɣ alɩwaatʋ nɛ ɖɩmaɣzɩ camɩyɛ yɔ, pɩpɩzɩɣ nɛ pɩsɩnɩ-ɖʋ nɛ ɖɩkpaɣ lɩmaɣza kɩbana. (1 Tes. 5:21) Pʋcɔ nɛ hɔʋ ñʋʋdʋ kpaɣ lɩmaɣza naayɛ lɛ, pɩcɛyaa se ɛtazɩ Masɩ taa, ɛñɩnɩ ɛgbɛyɛ takayɩsɩ taa, ɛna ɖɔɖɔ ɛ-halʋ nɛ hɔʋ taa ñɩma lalaa lɩmaɣza. Ye ŋkɛ hɔʋ ñʋʋdʋ yɔ, taasɔɔ se Ɛsɔ kaaheyi Abraham se ewelisini ɛ-halʋ. (Kiɖe 21:9-12) Pʋcɔ nɛ ɛgbɛyɛ taa ɛzʋtʋyaa kpaɣ lɩmaɣza naayɛ lɛ, pɩpɔzʋʋ ɖɔɖɔ se pakpaɣ alɩwaatʋ nɛ patazɩ tɔm taa camɩyɛ. Ye panɩɣ tɔm taa nɛ pɛwɛɛnɩ ɖɔɖɔ tɩ luzuu yɔ, alɩwaatʋ ndʋ nɔɔyʋ kuluu pɛ-ɛza tɔm natʋyʋ yɔɔ yɔ, sɔɔndʋ ɛɛkpaɣ-wɛ se ye pɛlɛɣzɩ lɩmaɣza yɔ, pelesiɣ ñamtʋ ndʋ pɛwɛna yɔ. Pɩcɛyaa se ɛzʋtʋyaa ɩlɛɣzɩ lɩmaɣza kpɛdɛyɛ ye panawa se pɩcɛyaa se pala mbʋ yɔ. Nɛ pɩwɛɛ se ɖa-tɩŋa ɖɩmaɣzɩnɩ-wɛ. Ye ɖɩlakɩ mbʋ yɔ, pɩpɩzɩɣ nɛ pɩkɔŋnɩ laŋhɛzɩyɛ ɛgbɛyɛ taa nɛ pɩtɩŋa pɩɖɔ camɩyɛ cɔlɩɩɩ.—Tʋma 6:1-4.

ÐƆ LƖMAƔZA WENA ŊKPAƔAA YƆ A-YƆƆ

17. Ɛbɛ pɩzɩɣ nɛ pɩsɩnɩ-ɖʋ nɛ ɖɩkpaɣ lɩmaɣza kɩbana?

17 Lɩmaɣza naayɛ tɔm cɛyaa nɛ pɩkpaɖɩ lɛɛna. Pʋcɔ nɛ ɖɩkpaɣ lɩmaɣza wena a-tɔm cɛyɩ siŋŋ yɔ lɛ, pɩwɛɛ se ɖɩkpaɣ alɩwaatʋ nɛ ɖɩmaɣzɩ camɩyɛ nɛ ɖɩtɩmnɩ Yehowa. Nabʋyʋ taa lɛ, koobiya nabɛyɛ sɔɔlaa se pakpaɣ lɩmaɣza nesi ɖɔkʋʋ hɔɔlʋʋ taa: Ɛzɩ pɔɖɔkɩ nesi na? Ye ɛɛɛ, pa nɛ anɩ? Lɩmaɣzɩyɛ sɔsɔɖɛ lɛɛɖɛ nɖɩ pɩpɔzʋʋ se nabɛyɛ ɩkpaɣ alɩwaatʋ natʋyʋ yɔ, nɖɩ yɔ: Ɛzɩ pala alɩwaatʋ tɩŋa Ɛsɔ sɛtʋ tʋmɩyɛ na? Ye ɛɛɛ, ɛzɩma pakpaɣna, yaa ɖooye papaɣzɩ? Ye ɖɩsɔɔlaa se ɖɩsɛtɩ ɖa-tɩ tɔm hɔɔlɩŋ ɩnɛ ɩ-taa yɔ, pɩwɛɛ se ɖɩtaa Yehowa liu nɛ ɖa-laŋɩyɛ pilim se ɛkaɣ-ɖʋ wɩlʋʋ nʋmɔʋ kɩbaŋʋ nɛ ɖɩkpaɣ lɩmaɣza kɩbana. (Adu. 1:5) Ye mbʋ pɩkɛnɩ kɩjɛyʋʋ se ɖɩlabɩnɩ Bibl lɔŋ tasʋʋ tʋmɩyɛ nɛ ɖɩtɩmnɩ Yehowa se ɛwɩlɩ-ɖʋ nʋmɔʋ. Pɩtasɩ lɛ, ɖɩtaasɔɔ se ye lɩmaɣza wena ɖɩkpaɣ yɔ alabɩ nɔɔ kʋyʋmaɣ nɛ ɛ-sɔɔlɩm yɔ, ɛkaɣ-ɖʋ sɩnʋʋ nɛ piɖeni-ɖʋ. Alɩwaatʋ ndʋ ɖɩcaɣ lɩmaɣza sɔsɔna naayɛ kpaɣʋ yɔ, pɩcɛyaa se ɖɩpɔzɩ ɖa-tɩ se: ‘Mbʋ mancaɣ labʋ yɔ, pɩwɩlɩɣ se toovenim lɛ mɔnsɔɔlɩ Yehowa? Pɩkaɣ kɔnʋʋ laŋhɛzɩyɛ nɛ taa leleŋ mɔ-hɔʋ taa? Nɛ pɩkaɣ wɩlʋʋ se mɛwɛnɩ suuɖu nɛ sɔɔlɩm na?’

18. Ɛbɛ yɔɔ Yehowa sɔɔlaa se ɖɩkpaɣ lɩmaɣza ɖa-maɣmaɣ?

18 Yehowa ɛɛkpaɣ-ɖʋ nɛ ɖoŋ se ɖɩsɔɔlɩ-ɩ nɛ ɖɩsɛɛ-ɩ, ɛlɛ ɛha-ɖʋ waɖɛ se ɖa-maɣmaɣ ɖɩlɩzɩna se ɖɩlakɩ mbʋ. Ɛñaŋ tɩ-yɔɔ wɛʋ lɩzʋʋ waɖɛ nɖɩ ɛha-ɖʋ yɔ nɛ eyeki-ɖʋ se ɖa-maɣmaɣ ‘ɖɩlɩzɩ’ se ɖɩsɛɣ-ɩ yaa ɖɩɩsɛɣ-ɩ. (Yoz. 24:15; Ekl. 5:4) Ɛlɛ ɛsɔɔlaa se ɖɩɖɔ lɩmaɣza wena eɖiyi-ɖʋ nɛ ɖɩkpaɣ yɔ, a-yɔɔ. Ye ɖɩtaɣ Yehowa lɔŋ tasʋʋ liu nɛ ɖɩlakɩnɩ tʋmɩyɛ Bibl paɣtʋ kila wena ɛhaɣ-ɖʋ nɛ sɔɔlɩm yɔ, ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩkpaɣ lɩmaɣza kɩbana nɛ nabʋyʋ ɛɛkaɣ-ɖʋ ñamsʋʋ ɖa-nʋmɔʋ taa.—Yak. 1:5-8; 4:8.