Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Aaza, Yozafaatɩ, Ezekiyaasɩ, Yoziyaasɩ

Sɛɛ Yehowa nɛ laŋɩyɛ pilim!

Sɛɛ Yehowa nɛ laŋɩyɛ pilim!

“Hayɩ [Yehowa], tɔzɩ ɛzɩma mɔnɖɔm ñɛ-ɛsɩndaa toovenim nʋmɔʋ taa nɛ laŋɩyɛ kɩbanɖɛ siŋŋ . . . yɔ.”—2 AW. 20:3.

HENDU: 52, 32

1-3. Ye pɔtɔm se ɖɩsɛɛ Yehowa nɛ laŋɩyɛ pilim yɔ, pʋ-tɔbʋʋ lɛ suwe? Ha kɩɖaʋ.

ÐƖTƖTALƖ pilim, nɛ pʋyɔɔ lɛ ɖɩlakɩ kɩwɛɛkɩm ɖoŋ ɖoŋ. Ɛlɛ ñʋʋ leleŋ kɔyɔ se pɩtɩŋnɩ Yesu kɩlaʋ yɔɔ lɛ, ye ɖiluzuu ɖa-tɩ nɛ ɖikpiɖiɣ ɖa-kɩwɛɛkɩm yɔɔ yɔ, Yehowa kpakɩɣ-pʋ nɛ ekpeɣ-ɖʋ. (Keɣa 102:10) Ɛlɛ ɛzɩ Daviid heyuu Salomɔɔ yɔ, pʋcɔ nɛ ɖɔ-tɔm kɛdɩnɩ Yehowa lɛ, pɩwɛɛ se ɖɩla “ɛ-tʋmɩyɛ nɛ laŋɩyɛ kɩbanɖɛ siŋŋ.” Pʋ-tɔbʋʋ se ɖɩla ɛ-tʋmɩyɛ nɛ ɖa-laŋɩyɛ pilim. (3 Aw. 28:9) Ɛzɩma ɖa ɛyaa mantɩtalɩ pilimwaa ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩla mbʋ?

2 Yele nɛ ɖɩmaɣzɩ wiyaʋ Aaza nɛ wiyaʋ Amaziya pa-kɩɖaŋ yɔɔ nɛ ɖɩna. Pa-naalɛ paakɛ Yuuda awiya nɛ palabɩ mbʋ pɩtʋʋzɩ Yehowa ɛsɩndaa yɔ. Ɛlɛ Aaza kaalabɩ Yehowa sɔɔlɩm nɛ ɛ-laŋɩyɛ pilim. (4 Aw. 15:16, 17; 25:1, 2; Adu. 17:3) Awiya ana a-naalɛ ataatalɩ pilim nɛ aalabɩ kɩwɛɛkɩm. Ɛlɛ Aaza tiyele Yehowa nʋmɔʋ wiɖiyi kaaʋ; mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɛsɛɣaɣ Yehowa nɛ ɛ-laŋɩyɛ pilim. (3 Aw. 28:9) Amaziya ñataasɛɣ Yehowa nɛ ɛ-laŋɩyɛ pilim. Ɛɛwabɩ Yehowa koyindinaa nɛ pɩtɛ lɛ, ɛkpaɣ pɛ-ɛsɔnaa nɛ ɛpaɣzɩ-wɛ sɛʋ.—4 Aw. 25:11-16.

 3 Ye pɔtɔm se ɖɩsɛɛ Ɛsɔ nɛ “laŋɩyɛ kɩbanɖɛ siŋŋ” yaa laŋɩyɛ pilim yɔ, pɩwɩlɩɣ se ɖɩkpaɣ ɖa-tɩ ɖɩcɛlɩ-ɩ nɛ ɖɩtɛ ɖa-taa. Ye pɔyɔɔdɩ “laŋɩyɛ” tɔm Bibl taa yɔ, ɖoŋ ɖoŋ lɛ, pɩsɩŋnɩ ɛyʋ weyi ɖɩkɛnɩ ɖooo ɖa-taa yɔ. Pʋ-tɔbʋʋ lɛ se mbʋ ɖɩsɔɔlaa yɔ, ɖa-lɩmaɣza, ɖɛ-wɛtʋ, ɖa-lakasɩ, mbʋ piseɣtiɣ-ɖʋ se ɖɩla nabʋyʋ yɔ nɛ ɖa-kaɖʋsɩ. Pʋyɔɔ lɛ, ɛyʋ weyi ɛsɛɣ Yehowa nɛ ɛ-laŋɩyɛ pilim yɔ, ɛɛlakɩ pɩ-tɛɛ nɛ pɩ-yɔɔ lakasɩ. Ɛɛsɛɣ Yehowa se pɔtɔma se pɛsɛɛ-ɩ. Nɛ ɖa yɔ? Ðɩkɛ ɛyaa mantɩtalɩ pilimwaa, ɛlɛ pɩtʋʋ fɛyɩ ye ɖiyebi pɩ-tɛɛ nɛ pɩ-yɔɔ lakasɩ yɔ, ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩsɛɛ Yehowa nɛ laŋɩyɛ pilim.—4 Aw. 19:9.

4. Tɔm ndʋ taa ɖɩkaɣ tazʋʋ?

4 Pɩsa nɛ ɖɩtɩlɩ ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩsɛɛ Ɛsɔ nɛ laŋɩyɛ pilim yɔ ɖeyi ɖeyi lɛ, yele nɛ ɖɩtazɩ ɛzɩma Yuuda awiya naanza waa nabɛyɛ kaasɛ Yehowa nɛ pa-laŋɩyɛ pilim pe-wezuu caɣʋ taa yɔ pɩ-taa. Awiya ana yɔ: Aaza, Yozafaatɩ, Ezekiyaasɩ nɛ Yoziyaasɩ. Piicoɖi pa-taa paa anɩ alɩwaatʋ natʋyʋ taa. Ɛlɛ paa mbʋ yɔ, Yehowa taa kaalabɩ-wɛ nɛ leleŋ. Yehowa ɛsɩndaa lɛ, palabɩ ɛ-sɔɔlɩm nɛ pa-laŋɩyɛ pilim. Ɛbɛ yɔɔ? Nɛ ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩmaɣzɩnɩ-wɛ?

“AAZA LAŊƖYƐ TAA KAAÐENI [YEHOWA]”

5. Lɩmaɣza sɔsɔna wena Aaza kpaɣaa?

5 Izrayɛɛlɩ hayo kiŋ cejewe hiu kɛzɩ a-tɩ nɛ hɔɔlʋʋ lɛ, awiya wena atɔɔ kewiyitu Yuuda yɔ a-taa lɛ, Aaza kɛnɩ tozo tʋ. Eyeba nɛ sɩɩnaa latʋ sɩɩ tɩnaɣ Yuuda tɛtʋ kpeekpe taa nɛ ɛɖɔɔnɩ ɖɔɖɔ hayitu laɖaa mba paawɛ templo taa yɔ. Halɩ ekizini e-neze Maaka se ɛtaatasɩ kɛʋ abiɖe mbʋ pʋyɔɔ yɔ, ɛlabɩ ‘kʋzɔɔtʋ sɩʋ kpelaɣ nakɛyɛ.’ (3 Aw. 15:11-13) Pɩtasɩ lɛ, Aaza seɣti samaɣ se ‘kañɩnɩ Yehowa, ka-caanaa tɛ Ɛsɔ’ nɛ “kɔɖɔ Ɛsɔ paɣtʋ nɛ ɛ-kpalɩtʋ kpeekpe yɔɔ.” Toovenim, Aaza kaaseɣti samaɣ se kɛsɛɛ Ɛsɔ nɛ ka-laŋɩyɛ pilim.—4 Aw. 14:3.

6. Ɛzɩma Aaza labɩ alɩwaatʋ ndʋ Etiyoopii ñɩma kɔma se poyooni-i yɔ?

6 Pɩnzɩ hiu kajalaɣ ñɩnzɩ nzɩ sɩ-taa Aaza tɔɔ kewiyitu yɔ, Yehowa wazɩ Yuuda mba nɛ pɛwɛɛ laŋhɛzɩyɛ taa. Ɛlɛ pʋwayɩ lɛ, Etiyoopii tʋ Zaaraa kpaɣ ɛyaa 1 000 000 nɛ kɛɛkɛɛnaa 300 nɛ ewolo Yuuda ñɩma wayɩ se ɛ nɛ wɛ poyoo. (4 Aw. 13:23; 14:5, 8, 9) Ɛzɩma Aaza labɩ kaɖɛ alɩwaatʋ ndʋ tɩ-taa? Ɛwɩlaa se ɛtaɣ Yehowa liu nɛ ɛ-laŋɩyɛ pilim. (Kalɩ 4 Awiya 14:10.) Aaza kuli ɛ-laŋɩyɛ nɛ ɛtɩmnɩ Ɛsɔ nɛ ɛlɛ cosi ɛ-adɩma yɔɔ nɛ ɛha-ɩ ɖoŋ nɛ ɛwa Etiyoopii sɔɔjanaa mba. (4 Aw. 14:11, 12) Halɩ paa alɩwaatʋ natʋyʋ taa awiya naayɛ ɩtaawɛɛ siɣsiɣ Yehowa ɛsɩndaa yɔ, ɛsɩɣaɣnɩ-yɛ nɛ awakɩ a-koyindinaa se pitaapisi ɛ-hɩɖɛ. (1 Aw. 20:13, 26-30) Ɛlɛ Aaza ñaata Ɛsɔ liu nɛ Yehowa cosi ɛ-adɩma yɔɔ. Ɛlɛ pɩtɩtɛ. Pɩkɔm pʋwayɩ lɛ, Aaza kɔma nɛ ɛla kɩmɛlɛndʋ alɩwaatʋ natʋyʋ taa. Alɩwaatʋ ndʋ Izrayɛɛlɩ wiyaʋ caɣaɣ se ɛlabɩ-ɩ nɛ you yɔ, ɛtɩtasɩ Yehowa liu taʋ ɛzɩ ɛɛlabʋ yɔ, ɛlɛ ewoba nɛ ɛñɩnɩ sɩnʋʋ Siirii wiyaʋ cɔlɔ. (1 Aw. 15:16-22) Paa mbʋ yɔ, “Aaza laŋɩyɛ taa kaaɖeni [Yehowa] e-wezuu kɩyakɩŋ kpeekpe taa.” Ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩmaɣzɩnɩ-ɩ?—1 Aw. 15:14.

7, 8. Ɛzɩma ŋpɩzɩɣ nɛ ŋmaɣzɩnɩ Aaza?

7 Pɩwɛɛ se ɖa-taa paa anɩ ɛtazɩ ɛ-taa nɛ ɛna se ɛsɛɣ Ɛsɔ nɛ laŋɩyɛ pilim yaa we. Pɔzɩ ña-tɩ se: ‘Mɛntɛm man-taa se malakɩ Yehowa sɔɔlɩm nɛ malʋ toovenim Ɛsɔ sɛtʋ yɔɔ nɛ mankandɩyɩ Ɛsɔ samaɣ yɔɔ nɛ kɩdɛkɛdɩm nabʋyʋ ɛtaawɛɛnɩ ɖoŋ kɔ-yɔɔ?’ Pɩtʋʋ fɛyɩ se pɩɩpɔzɩ Aaza abalɩtʋ siŋŋ pʋcɔ nɛ ɛpɩzɩ nɛ ɛlʋbɩnɩ Maaka weyi ɛɛkɛ “abiɖe” tɛtʋ taa yɔ. Pɩtɩla ŋŋsɩŋ nɔɔyʋ se ɛlakɩ kɩdɛkɛdɩm  mbʋ ɖeyi ɖeyi Maaka kaalaba yɔ, ɛlɛ ŋkaɣ katʋʋ wɛtʋ ndʋ tɩ-taa pɩkaɣ pɔzʋʋ se ŋwɛɛ abalɩtʋ ɛzɩ Aaza yɔ. Ðɩkpaɣ se ña-taabalʋ yaa ñɔ-hɔʋ taa tʋ nɔɔyʋ labɩ kɩwɛɛkɩm nɛ ekizi se eekpiɖiɣ nɛ palɩzɩ-ɩ ɛgbɛyɛ taa. Ɛzɩma ŋlakɩ? Ŋpɩzɩɣ nɛ ŋtɛ ña-taa nɛ ŋcɛ ña nɛ ɩ mɩ-taabalɩyɛ na? Ɛbɛ ña-laŋɩyɛ kaɣ-ŋ seɣtuu se ŋla alɩwaatʋ ndʋ tɩ-taa?

8 Alɩwaatʋ ndʋ ɛyaa kaɖɩɣnɩ-ŋ yaa ŋkatɩɣ kaɖɛ wɛtʋ natʋyʋ nɛ tɩcɛzɩ-ŋ yɔ, pɩwɛɛ se ŋtaa Yehowa liu nɛ ŋwɩlɩ-ɩ se ŋsɛɣ-ɩ nɛ ña-laŋɩyɛ pilim ɛzɩ Aaza kaalabʋ yɔ. Alɩwaatʋ ndʋ ŋwɩlɩɣ ña-taabalaa sukuli taa kaɣlaa se ŋkɛ Yehowa Aseɣɖe Tʋ yɔ, papɩzɩɣ nɛ pohoŋi-ŋ. Ña nɛ mba ɩlakɩ tʋmɩyɛ yɔ papɩzɩɣ nɛ pohoŋi-ŋ ɖɔɖɔ se pʋyɔɔ ŋŋsuyuu ña-tʋmɩyɛ alɩwaatʋ yɔɔ se ŋhiɣ liidiye; yaa se pʋyɔɔ ŋsʋlʋmʋʋ nʋmɔʋ tʋmɩyɛ taa nɛ ŋlakɩnɩ fezuu taa tʋma. Ye mbʋ yɔ, tɩmnɩ Yehowa se ɛsɩnɩ-ŋ ɛzɩ Aaza kaalabʋ yɔ. Wɛɛ abalɩtʋ nɛ ŋtaa Yehowa liu nɛ ŋwolo pɩ-yɔɔ nɛ ŋla mbʋ ŋnawa se pɩtʋʋzaa yɔ. Taasɔɔ kaaʋ se Ɛsɔ kaakpazɩ Aaza ɖoŋ nɛ ɛsɩnɩ-ɩ nɛ ɛkaɣ-ŋ kpazʋʋ ɖoŋ ɖɔɖɔ.

9. Tɔm susuu taa lɛ, ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩwɩlɩ se ɖɩsɔɔlɩ Yehowa nɛ ɖa-laŋɩyɛ pilim?

9 Ɛsɔ sɛyaa ɩɩmaɣzɩɣ pa-maɣmaɣ pɔ-yɔɔ ɖeke. Aaza seɣti samaɣ nɛ kɛsɛɛ Ɛsɔ nɛ toovenim. Mbʋ ɖɔɖɔ ɖɩsɩɣnɩ ɛyaa lalaa se ‘pañɩnɩ Yehowa.’ Ðɩsɔɔlɩ Yehowa nɛ ɖɩsɔɔlɩ ɖɔɖɔ ɛyaa lalaa nɛ ɖɩñɩnɩɣ kpem se piɖeni-wɛ; pʋyɔɔ lɛ, ɖɩñakɩ pana nɛ ɖisusuu Ɛsɔtɔm nɛ ɖɩɩpɩtɩɣ se alɩwaatʋ ndʋ ɖɩlakɩ mbʋ yɔ Yehowa taa wɛ leleŋ pɩdɩɩfɛyɩ.

YOZAFAATƖ ÑƖNƖ YEHOWA

10, 11. Ɛzɩma ŋpɩzɩɣ nɛ ŋmaɣzɩnɩ Yozafaatɩ?

10 Yozafaatɩ ɖɔm “ɛ-caa Aaza nɩŋgbanzɩ taa, ɛtɩlɛɣzɩ nʋmɔʋ kaaʋ.” (4 Aw. 20:31, 32) Ɛbɛ yɔɔ Masɩ yɔɔdʋʋ mbʋ? Eseɣti samaɣ se kañɩnɩ Yehowa ɛzɩ ɛ-caa kaalabʋ yɔ. Ɛlabɩ ɖʋtʋ se patɩŋnɩ ‘Yehowa paɣtʋ takayaɣ’ yɔɔ nɛ pawɩlɩ Yuuda tɛtʋ taa ñɩma lɔŋ. (4 Aw. 17:7-10) Halɩ ɛtɩsɩɩnɩ Yuuda mba ɖeke ɛlɛ ɛkʋyaa nɛ ɛkpa ɖooo Efrayim pʋŋ yɔɔ, Izrayɛɛlɩ kewiyaɣ ŋga kɛwɛnɩ hayo kiŋ yɔ ke-egeetiye taa nɛ ekilimi ɛyaa samaɣ yɔɔ nɛ ‘ɛɖaɣnɩ-kɛ pɩsɩnʋʋ Yehowa cɔlɔ.’ (4 Aw. 19:4) Yozafaatɩ kaakɛ wiyaʋ “weyi ɛñɩnɩ [Yehowa] nɛ ɛ-laŋɩyɛ pilim yɔ.”—4 Aw. 22:9.

11 Ða-tɩŋa payɩ ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩɖʋ nesi tɔm susuu tʋmɩyɛ sɔsɔɖɛ nɖɩ Yehowa sɔɔlaa se ɖɩla sɔnɔ yɔ. Ðʋ ña-tɩ kaɖʋwa se ŋñakɩ pana nɛ ŋsusi ɛyaa lalaa Ɛsɔtɔm paa fenaɣ ŋga nɛ ŋtukuni pa-laŋa nɛ pɛsɛɛ Ɛsɔ. Ye ŋñakɩ pana yɔ, Ɛsɔ kaɣ-ŋ wazʋʋ nɛ ña nɛ nɔɔyʋ ɩpaɣzɩ Bibl kpɛlɩkʋʋ. Tɩmnɩ Yehowa se ɛsɩnɩ-ŋ nɛ ña nɛ nɔɔyʋ ɩpaɣzɩ kpɛlɩkʋʋ. La ño-ɖoŋ ɖeɖe; halɩ ŋpɩzɩɣ nɛ ŋkpaɣ alɩwaatʋ ndʋ ŋpɩzaɣ se ŋlabɩnɩ aleɣya naayɛ, yaa ŋmʋnɩ helim yɔ nɛ ŋsusini tɔm. Pɩtasɩ lɛ, ɛzɩ Yozafaatɩ kakʋyʋʋ nɛ ɛkpa Efrayim se ɛsɩnɩ samaɣ nɛ kapɩsɩ toovenim Ɛsɔ sɛtʋ taa yɔ, ɖa ɖɔɖɔ ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩñaɣ pana nɛ ɖɩsɩnɩ mba peyebi tɔm susuu yɔ. Pɩtasɩ ɖɔɖɔ lɛ, ɛgbɛyɛ taa ɛzʋtʋyaa pɩzɩɣ nɛ pala ɖʋtʋ nɛ pekilimi ɛyaa mba palɩzɩ-wɛ ɛgbɛyɛ taa nɛ pɛwɛɛ pe-egeetiye taa yɔ pɔ-yɔɔ. Pɩtɩla yɔ, ɛyaa mba lɛɛlɛɛyɔ peyebi kɩdɛkɛdɩm mbʋ palakaɣ yɔ.

12, 13. (a) Yozafaatɩ sʋ kaɖɛ taa lɛ, ɛzɩma ɛlaba? (b) Ɛbɛ yɔɔ pɩwɛɛ se ɖɩmaɣzɩnɩ Yozafaatɩ nɛ ɖitisi se ɖɩwɛnɩ ɛjandʋ?

12 Yozafaatɩ ñɔnɩ Ɛsɔ kpam ɛzɩ ɛ-caa Aaza kaalabʋ yɔ, halɩ pɩkpɛndɩnɩ kaɖɛ alɩwaatʋ ndʋ tɩ-taa koyindinaa mba paakɩlɩ-ɩ ɖoŋ yɔ, pɔkɔm se palakɩnɩ-ɩ nɛ you yɔ. (Kalɩ 4 Awiya 20:2-4.) Sɔɔndʋ  kaakpa Yozafaatɩ siŋŋ. Paa mbʋ yɔ, ɛɛtɛm ɛ-taa se ɛñɩnɩɣ Yehowa. Ɛtɩmnɩ Yehowa nɛ etisini tɩ luzuu se ɛ nɛ ɛ-samaɣ ‘pɛfɛyɩnɩ ɖoŋ nɩɩyɩ se palʋbɩnɩ’ po-koyindinaa. Ɛta Yehowa liu nɛ ɛ-laŋɩyɛ pilim nɛ eheyi-i se: “Ðiteɣ-ŋ nɛ ɛza.”—4 Aw. 20:12.

13 Ða ɖɔɖɔ wɛtʋ kaɖɛ ñɩndʋ natʋyʋ pɩzɩɣ pɩtalɩ-ɖʋ ɛzɩ Yozafaatɩ yɔ nɛ sɔɔndʋ kpa-ɖʋ nɛ ɖɩnaɣ se ɖɩla ɛzɩma. (2 Kɔr. 4:8, 9) Ɛlɛ taasɔɔ se Yozafaatɩ kaaɖiɣzinaa se ɛ nɛ ɛ-samaɣ pɛfɛyɩnɩ ɖoŋ nɩɩyɩ nɛ ɛtɩmnɩ Yehowa, samaɣ ɛsɩndaa. (4 Aw. 20:5) Lʋlɩyaa pɩzɩɣ nɛ pamaɣzɩnɩ Yozafaatɩ. Lʋlɩyaa, alɩwaatʋ ndʋ mɩ-hɔʋ wɛɣ kaɖɛ naɖɩyɛ taa yɔ, pɩfɛyɩ se fɛyɛ ɛkpa-mɩ. Pɩwɛɛ se ɩtɩmnɩ Yehowa hɔʋ taa mba lalaa ɛsɩndaa nɛ ɩpɔzɩ-ɩ se eɖiyi-mɩ. Ye ɩlakɩ mbʋ yɔ, piyeki nɛ hɔʋ taa mba lalaa na se ɩtaɣ Yehowa liu. Ɛsɔ kaasɩnɩ Yozafaatɩ nɛ ɛkaɣ-mɩ sɩnʋʋ ɖɔɖɔ.

EZEKIYAASƖ WOBI PƖ-YƆƆ NƐ ƐLA MBƲ PƖTƲƲZAA YƆ

14, 15. Ɛzɩma Ezekiyaasɩ wɩlaa se ɛtaɣ Yehowa liu siŋŋ?

14 Paa Ezekiyaasɩ ɛñɔnɩ Yehowa kpam yɔ, pɩtaawɛɛ-ɩ kɛlɛʋ mbʋ pʋyɔɔ yɔ, ɛ-caa weyi ɛɛkɛ sɩɩnaa layʋ yɔ, ɛtɩha-ɩ kɩɖaʋ kɩbaŋʋ. Ɛ-caa ɛnʋ ɛɛwɛ ndɩ nɛ Yozafaatɩ caa weyi ɛɛha kɩɖaʋ kɩbaŋʋ e-piya yɔ. Ezekiyaasɩ “mɩzɩ kookasɩ nɛ ɛyɔkɩ sɩɩnaa pɛɛ nɛ ɛsɔ miŋ ɛbandalɩmɩyɛ nɛ ñɩɣyʋʋ ɖʋm, weyi Moyizi kaaluba yɔ.” Pʋbʋ taa lɛ, Izrayɛɛlɩ piya laɣaɣ ɖʋm ɛnʋ ɛzɩ ɛsɔ nɔɔyʋ yɔ. Ezekiyaasɩ labɩ Yehowa sɔɔlɩm nɛ ɛ-laŋɩyɛ pilim mbʋ pʋyɔɔ yɔ, “ɛmalɩnɩ Yehowa nɛ ɛtɩlɩɩ kaaʋ ɛ-nʋmɔʋ taa nɛ ɛla ɛ-paɣtʋ yɔɔ, ndʋ Yehowa kaacɛlɩ Moyizi yɔ.”—2 Aw. 18:1-6.

15 Halɩ alɩwaatʋ ndʋ ɛjaɖɛ ɖoŋ ñɩnɖɛ nɖɩ payaɣ se Asiirii yɔ, ɖɩñɩnaɣ se ɖɩla you nɛ Yuuda mba nɛ ɖɩyɔkɩ Yeruzalɛm tɛtʋ yɔ, Ezekiyaasɩ kaata Yehowa liu nɛ ɛ-laŋɩyɛ pilim. Asiirii wiyaʋ Senakeribʋ woŋaɣ Yehowa nɛ ɛñɩnɩɣ se ɛɖʋ sɔɔndʋ Ezekiyaasɩ nɛ ɛlɛ luzi ɛ-tɩ ɛ-tɛɛ. Ɛlɛ Ezekiyaasɩ tɩmaa nɛ ɛwɩlɩ se Yehowa ɛtaɣ liu se ɛkaɣ pa-ñʋʋ yabʋ. (Kalɩ Izaayii 37:15-20.) Ɛsɔ cosi ɛ-adɩma yɔɔ alɩwaatʋ ndʋ etiyi e-tiyiyu kʋɖʋm nɛ ɛkʋ Asiirii sɔɔjanaa 185 000 yɔ.—Iza. 37:36, 37.

16, 17. Ɛzɩma ŋpɩzɩɣ nɛ ŋmaɣzɩnɩ Ezekiyaasɩ?

16 Pitileɖi lɛ, Ezekiyaasɩ hɩnɩ kʋdɔŋ sɔsɔʋ nakʋyʋ. Peeɖe etendi Yehowa se ɛtɔzɩ ɛzɩma ɛɛɖɔma ɛ-ɛzɩdaa yɔ pɩ-yɔɔ. (Kalɩ 2 Awiya 20:1-3.) Masɩ wɩlɩɣ-ɖʋ kpayɩ kpayɩ se Yehowa ɛɛtɩŋɩɣnɩ maamaaci lakasɩ yɔɔ nɛ ɛwaɣ ɖa-kʋdɔmɩŋ sɔnɔ. Ɛlɛ ɛzɩ Ezekiyaasɩ labʋ yɔ, ɖa-taa paa anɩ pɩzɩɣ nɛ ɛtɩmnɩ Yehowa se: “Mɔnɖɔm ñɛ-ɛzɩdaa toovenim nʋmɔʋ taa nɛ laŋɩyɛ kɩbanɖɛ siŋŋ.” Ŋtisiɣ se Yehowa wɛnɩ ɖoŋ se ɛsɩnɩ-ŋ, nɛ ɛsɔɔlaa ɖɔɖɔ se ɛsɩnɩ-ŋ halɩ pɩkpɛndɩnɩ alɩwaatʋ ndʋ ŋhɩnɩɣ kʋdɔŋ yɔ?—Keɣa 40:4

17 Pɩtɩla yɔ, Ezekiyaasɩ kɩɖaʋ yɔɔ maɣzʋʋ sɩnɩ-ŋ nɛ ŋna se pɩwɛɛ se ŋla lɛɣzɩtʋ natʋyʋ nɛ pɩsa nɛ ña nɛ Ɛsɔ mɩ-taabalɩyɛ cɛyɩsɩ nɛ pɩkɩlɩ. Yaa se pɩsa nɛ ŋka ñʋʋ nɛ toovenim Ɛsɔ sɛtʋ nɛ pɩkɩlɩ. Toovenim taa lɛ, ɖɩtɩsɔɔlɩ se ɖɩmaɣzɩnɩ ɛjaɖɛ yɔɔ ñɩma mba patɩŋɩɣnɩ intɛrnɛɛtɩ yaa tɔm susuu nʋmɔŋ ndɩ ndɩ yɔɔ nɛ pasaŋ ɛyaa nabɛyɛ ɛzɩ ɛsɔnaa yɔ. Krɩstʋ ñɩma nabɛyɛ pɩzɩɣ pɔsɔɔlɩ se patɩŋnɩ intɛrnɛɛtɩ yaa tɔm susuu nʋmɔŋ ɛnɩ ɩ-yɔɔ nɛ pɔyɔɔdɩnɩ pɔ-hɔʋ taa ñɩma yaa pa-taabalaa. Ɛlɛ ɛjaɖɛ yɔɔ ñɩma sakɩyɛ ɖɛlɛsɩɣ niye alɩwaatʋ ndʋ patɩŋɩɣnɩ nʋmɔŋ ɛnɩ ɩ-yɔɔ nɛ paɖʋʋ taabalɩyɛ nɛ  abalaa yaa halaa mba paasɩŋ-wɛ yɔ. Yaa nabʋyʋ taa pakpakɩɣ alɩwaatʋ sakɩyɛ nɛ pɔcɔŋnɩ fotonaa yaa pakalɩɣ tɔm ndʋ ɛyaa ma intɛrnɛɛtɩ yɔɔ yɔ. Pʋyɔɔ pɩwɛɛ se ɖɩtɩlɩ labʋ nɛ ɖɩtaatɔlɩ kpaca ŋgʋ kɩ-taa. Krɩstʋ tʋ nɔɔyʋ pɩzɩɣ ɛkpazɩ ɛ-tɩ alɩwaatʋ ndʋ ɛnaɣ se ɛyaa sakɩyɛ sɔɔlɩ mbʋ mbʋ ɛɖʋʋ intɛrnɛɛtɩ yɔɔ yɔ yaa pɩɖʋ-ɩ pana ye ɛyaa sakɩyɛ ɩtɩtasɩ sɔɔlʋʋ mbʋ ɛɖʋʋ yɔ. Apostoloo Pɔɔlɩ, Akiila nɛ Prisiila pa-taa nɔɔyʋ pɩzaɣ se elesi ɛ-alɩwaatʋ paa ɖooye nɛ etiyiɣni fotonaa intɛrnɛɛtɩ yɔɔ yaa ɛpɩzaɣ se ɛɖʋ taabalɩyɛ nɛ ɛjaɖɛ yɔɔ mba intɛrnɛɛtɩ yɔɔ? Masɩ yɔɔdʋʋ se “Pɔɔlɩ kpaɣ ɛ-tɩ pilim nɛ ɛcɛlɩ tɔm wɩlʋʋ.” Akiila nɛ Prisiila ɖɔɖɔ paakpaɣ pa-alɩwaatʋ nɛ ‘pawɩlɩnɩ lalaa Ɛsɔ nʋmɔʋ camɩyɛ.’ (Tʋma Labʋ 18:4, 5, 26) Pɩwɛɛ se ɖa-taa paa anɩ ɛpɔzɩ ɛ-tɩ se: ‘Ɛzɩ mansaŋ ɛyaa nabɛyɛ nɛ mɛnɖɛlɛsɩɣ niye yaa mankpakɩɣ ma-alɩwaatʋ sakɩyɛ nɛ malakɩnɩ mbʋ pɩ-tɔm tɩcɛyɩ ɖeyi ɖeyi yɔ?’—Kalɩ Efɛɛzɩ 5:15, 16.

YOZIYAASƖ ÐƆM YEHOWA PAƔTƲ YƆƆ

18, 19. Hɔɔlɩŋ weyi taa ŋñɩnɩɣ se ŋmaɣzɩnɩ Yoziyaasɩ?

18 Wiyaʋ Yoziyaasɩ, Ezekiyaasɩ sɛyɩ ɖɔɖɔ kaaɖɔm Yehowa paɣtʋ yɔɔ nɛ “ɛ-laŋɩyɛ pilim.” (4 Aw. 34:31) Ɛɛkɛ pɩɣa evelaɣ lɛ, “ɛpaɣzɩ ñɩnʋʋ ɛ-caa Daviid tɛ Ɛsɔ.” Ɛɛwɛnɩ pɩnzɩ 20 lɛ, ɛpaɣzɩ yebu se sɩʋ kpelisi laʋ ɛsɩɩ tɩnaɣ. (Kalɩ 4 Awiya 34:1-3.) Yoziyaasɩ kaañaɣ pana nɛ ɛla mbʋ pɩkɛdɩnɩ Yehowa yɔ pɩkɩlɩ Yuuda awiya sakɩyɛ. Ɛlɛ alɩwaatʋ ndʋ pana Moyizi Paɣtʋ takayaɣ nɛ pakɩlɩ-ɩ kɛ yɔ, ɛɖaɣnɩ naʋ se pɩpɔzaa se ewolo pɩ-yɔɔ nɛ ɛla Ɛsɔ sɔɔlɩm nɛ pɩkɩlɩ. Eseɣti lalaa se pɛsɛɛ Yehowa. Piyeba nɛ Yoziyaasɩ wezuu caɣʋ taa lɛ, samaɣ ‘tɩha siɣye kaaʋ pa-caanaa tɛ Ɛsɔ Yehowa.’—4 Aw. 34:27, 33.

19 Ɛzɩ Yoziyaasɩ yɔ, pɩpɔzʋʋ se piya evelisi ɛpaɣzɩ Yehowa ñɩnʋʋ ɖooo sɩ-pɩjatʋ taa. Pʋtɔma wiyaʋ Manaasee kaakɛdɩ Yoziyaasɩ ɛzɩma Yehowa kɛ pʋtɔdɩyɛ nayʋ yɔ pɩ-tɔm. Piya evelisi, iwelisini mɩ-hɔŋ taa ñɩma nɛ ɛgbɛyɛ taa ñɩma mba pakɩlɩ-mɩ yɔ, nɛ ɩna ɛzɩma Yehowa sɩnɩ-wɛ yɔ. Pɩtasɩ lɛ, ɩtɔzɩ se Masɩ kalʋʋ kaasɩnɩ Yoziyaasɩ nɛ ɛkpaɣ lɩmaɣza kɩbana. Bibl kalʋʋ kaɣ-mɩ sɩnʋʋ se ɩkpaɣ lɩmaɣza kɩbana, wena ayeki se ɩnɩɩ leleŋ nɛ ɩkɛ Yehowa taabalaa kɩbama yɔ; nɛ pɩkaɣ-mɩ seɣtuu ɖɔɖɔ se ɩsɩnɩ lalaa nɛ pɛsɛɛ Ɛsɔ. (Kalɩ 4 Awiya 34:18, 19.) Bibl kpɛlɩkʋʋ kaɣ-mɩ sɩnʋʋ ɖɔɖɔ nɛ ɩtɩlɩ nʋmɔŋ weyi ɩ-yɔɔ ɩtɩŋna nɛ ɩla Ɛsɔ sɔɔlɩm camɩyɛ yɔ. Mbʋ kaɣnɩ yebu nɛ ɩla ɛzɩ Yoziyaasɩ kaalabʋ yɔ.

SƐƐ YEHOWA NƐ LAŊƖYƐ PILIM

20, 21. (a) Nɔɔ kʋɖʋmaɣ ŋga wɛ awiya naanza wena a-tɔm ɖɩyɔɔdaa yɔ a-hɛkʋ taa? (b) Tɔm ndʋ taa ɖɩkaɣ taa tazʋʋ ñʋʋ ŋgʋ kɩkɔŋ yɔ kɩ-taa?

20 Yuuda awiya naanza wena ɖɩtazɩ a-tɔm taa yɔ, aasɛ Yehowa nɛ laŋɩyɛ pilim. Pɩtʋʋ fɛyɩ se tɔm tʋnɛ tɩ-taa tazʋʋ wazɩ-ŋ. Aatɛm a-taa nɛ ala Ɛsɔ sɔɔlɩm nɛ kpekpeka. Awobi pɩ-yɔɔ nɛ ala mbʋ, halɩ pɩkpɛndɩnɩ koyindinaa ɛsɩndaa. Mbʋ pɩɩlabɩ ɖeu nɛ pɩkɩlɩ yɔ lɛ se lɩmaɣza kɩbana asɛɣaɣnɩ Yehowa.

21 Ñʋʋ ŋgʋ kɩkɔŋ yɔ kɩ-taa, ɖɩkaɣ naʋ se awiya naanza waa anɛ a-tɩŋa piicoɖi-yɛ nɛ ala mbʋ pɩtɩtʋʋzɩ yɔ. Ɛlɛ Ɛsɔ weyi ɛnaɣ laŋa taa yɔ, ewili a-laŋa taa lɛ ɛna se asɛɣaɣ-ɩ nɛ a-laŋɩyɛ pilim. Ða ɖɔɖɔ ɖɩtɩtalɩ pilim. Ɛlɛ Yehowa tazɩɣ ɖa-laŋa taa lɛ, ɛnaɣ se ɖa ɖɔɖɔ ɖɩwɛɛ nɛ ɖɩsɛɣ-ɩ nɛ ɖa-laŋɩyɛ pilim? Ðɩkaɣ tɔm tʋnɛ tɩ-taa tazʋʋ ñʋʋ ŋgʋ kɩkɔŋ yɔ kɩ-taa.