Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Ðʋ hɩɖɛ weyi ɛmʋnaa yɔ

Ðʋ hɩɖɛ weyi ɛmʋnaa yɔ

“Wazaɣ nɛ hɩɖɛ ɖʋʋ nɛ samtʋ nɛ ɖoŋ Weyi ɛcaɣ kpelaɣ yɔɔ yɔ nɛ Heɣa, pɩnzɩ nɛ pɩnzɩ!”—NATƲ 5:13.

HENDU: 9, 14

1. Ɛbɛ yɔɔ pɩpɔzʋʋ se paɖʋ nabɛyɛ hɩɖɛ? Nɛ tɔm ndʋ taa ɖɩkaɣ tazʋʋ ñʋʋ kʋnɛ kɩ-taa?

YE PƆTƆM se ɖɩɖʋ nɔɔyʋ hɩɖɛ yɔ, pʋ-tɔbʋʋ lɛ se ɖɩha-ɩ ñamtʋ ndʋ tɩwɛ ŋgee yɔ. Pɩwɩlɩɣ se ɛyʋ ɛnʋ ɛlabɩ nabʋyʋ yaa paha-ɩ waɖɛ naɖɩyɛ nɛ pʋyɔɔ lɛ ɛmʋna se ɖɩñamɩ-ɩ nɛ ɖɩɖʋ-ɩ hɩɖɛ. Ye mbʋ, ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩpɔzɩ se: Mba pɩmʋnaa se ɖɩɖʋ hɩɖɛ, nɛ ɛbɛ yɔɔ pamʋnɩ hɩɖɛ ɖʋʋ?

2, 3. (a) Ɛbɛ yɔɔ pɩmʋnaa kpem se ɖɩɖʋ Yehowa hɩɖɛ? (Cɔnɩ kiɖe tɛɛ kɩlɛmʋʋ.) (b) Anɩ paya Natʋ 5:13 taa se Heɣa, nɛ ɛbɛ yɔɔ ɛmʋnaa se paɖʋ-ɩ hɩɖɛ?

2 Ɛzɩ Natʋ 5:13 yɔɔdʋʋ yɔ, pɩtʋʋ fɛyɩ se, “Weyi ɛcaɣ kpelaɣ yɔɔ yɔ nɛ Heɣa” pamʋnɩ hɩɖɛ ɖʋʋ siŋŋ. Natʋ takayaɣ ñʋʋ 4 heyiɣ-ɖʋ lɩmaɣza wena a-yɔɔ Yehowa mʋnɩ hɩɖɛ ɖʋʋ yɔ a-taa naɖɩyɛ tɔm. Ɛsɔdaa wondu saŋɩ-ɩ, ɛnʋ weyi ɛwɛ “pɩnzɩ nɛ pɩnzɩ yɔ” nɛ pɔtɔŋ se: “Pʋmʋnɩ-ŋ, hayɩ ɖa-Kɩbaɣlʋ nɛ ɖɛ-Ɛsɔ, se ŋmʋ samtʋ, hɩɖɛ ɖʋʋ nɛ ɖoŋ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ñalɩzɩnɩ kedeŋa ñɔ-sɔɔlɩm taa, kataafɛyɩ nɛ ñɔ-sɔɔlɩm taa ŋlɩzɩ-kɛ.”—Natʋ 4:9-11.

3 Yesu Krɩstʋ kɛnɩnɩ Heɣa; ɛnʋ kɛnɩ ‘Ɛsɔ Heɣa ŋga kahɩzɩɣ ɛjaɖɛ yɔɔ kɩwɛɛkɩm yɔ.’ (Yoh. 1:29) Bibl heyiɣ-ɖʋ se paapɩzɩɣ pakpaɣ tataa wiyaʋ nɔɔyʋ nɛ pamaɣzɩnɩ  Yesu. Kɩyɔɔdɩ kpayɩ se Yesu kɛnɩ “awiya taa Wiyaʋ, kɩbaɣlaa taa Kɩbaɣlʋ, weyi e-ɖeke na maasɩkɩ yɔ, weyi ɛwɛ mintʋsʋʋ kɩkɩlʋʋ taa yɔ, weyi nɔɔyʋ tɩnatɩ-ɩ kaaʋ yɔ, nɛ nɔɔyʋ ɛɛpɩzɩɣ ɛ-naʋ yɔ.” (1 Tim. 6:14-16) Toovenim taa lɛ, wiyaʋ nɔɔyʋ pɩzaa nɛ etisi faaa nɛ ɛkpaɣ ɛ-tɩ nɛ ɛlaa ɖa-kɩwɛɛkɩm yɔɔ? Nɔɔyʋ tɩla mbʋ nɛ pɩtasɩnɩ Yesu. Ye mbʋ, piiseɣtiɣ-ŋ se ŋkpɛndɩ tiyiyaa yɔɔ nɛ ŋsusi se: “Heɣa ŋga pɛcɛbɩ ke-liu tɛɛ yɔ, pɩmʋnɩ-kɛ se kamʋ ɖoŋ ñɩm nɛ lɔŋ, abalɩtʋ, hɩɖɛ ɖʋʋ nɛ samtʋ” yaa we?—Natʋ 5:12.

4. Ɛbɛ yɔɔ pɩkɛnɩ kɩjɛyʋʋ se ɖɩɖʋ Yehowa nɛ Yesu hɩɖɛ?

4 Pʋcɔ nɛ ɛyʋ hiɣ wezuu maatɛŋ lɛ, pɩkɛnɩ-ɩ kɩjɛyʋʋ se ɛɖʋ hɩɖɛ Yehowa nɛ Yesu. Tɔm ndʋ Yesu yɔɔdɩ Yohanɛɛsɩ 5:22, 23 taa yɔ tɩwɩlɩɣ se pɩcɛyaa se ɖɩɖʋ hɩɖɛ ɛ nɛ ɛ-caa. Ɛyɔɔdaa se: “Caa ɛɛhʋʋnɩ nɔɔyʋ: Eyebini Pɩyalʋ se ɛhʋʋ tɔm kpeekpe, se ɛyaa kpeekpe ɩɖʋ Pɩyalʋ hɩɖɛ ɛzɩ paɖʋʋ Caa hɩɖɛ yɔ. Weyi ɛɛɖʋʋ Pɩyalʋ hɩɖɛ yɔ, ɛɛɖʋʋ ɖɔɖɔ hɩɖɛ Caa weyi etiyi-i yɔ.”—Kalɩ Keɣa 2:7-9, 11.

5. Paa ɛyʋ ɛwɛ ɛzɩma yɔ, ɛbɛ yɔɔ pɩwɛɛ se ɖɩɖʋ-ɩ hɩɖɛ nɛ ɖɩñamɩ-ɩ?

5 “Ɛsɔ lɩzɩ ɛyʋ ɛ-lɛzʋʋ.” (Kiɖe 1:27) Pʋyɔɔ lɛ, paa nabɛyɛ ɩlɩzɩɣ Ɛsɔ wɛtʋ kɩbandʋ nɛ pawɩlɩɣ nɛ pɩkpaɖɩ lalaa yɔ, ɖa-tɩŋa ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩmaɣzɩnɩ-ɩ. Ɛyaa pɩzɩɣ nɛ panɩɩ ɖama wɩzasɩ nɛ pɔsɔɔlɩ ɖama. Ɛsɔ lɩzɩ ɛyaa lɛ, ɛha-wɛ ɛhʋyɛ. Pʋyɔɔ lɛ, paa nabʋyʋ taa picoɖuu-wɛ yɔ, pasɩm mbʋ pɩwɛ ɖeu nɛ mbʋ pɩfɛyɩ ɖeu yɔ, mbʋ pɩwɛ siɣsiɣ nɛ mbʋ pɩfɛyɩ siɣsiɣ yɔ, nɛ mbʋ pɩmʋnaa nɛ mbʋ pɩtɩmʋna yɔ. (Roma 2:14, 15) Mbʋ pɩwɛ cɩɖɩ cɩɖɩ nɛ pɩwɛɛ kajʋka yɔ, pɩ-tɔm kɛdɩɣnɩ ɛyaa sakɩyɛ. Nɛ ɖoŋ ɖoŋ lɛ, ɛyaa sɔɔlaa se pa nɛ lalaa pɛwɛɛ laŋhɛzɩyɛ taa. Pɩwɩlɩɣ se paa ɛyʋ eɖiɣzinaa yaa etiɖiɣzina yɔ, ɛwɛnɩ Ɛsɔ wɛtʋ hɔɔlɩŋ nɩɩyɩ taa nɛ pʋyɔɔ lɛ, pɩmʋnaa se ɖɩɖʋ-ɩ hɩɖɛ nɛ ɖɩñamɩ-ɩ.—Keɣa 8:6.

ÐƲ HƖÐƐ LALAA ƐLƐ TAAÐƐLƐSƖ NIYE

6, 7. Ɛyaa hɩɖɛ ɖʋʋ hɔɔlʋʋ taa lɛ, ɛzɩma Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa wɛ ndɩ nɛ ɛyaa lalaa?

6 Pɩwɛɛ se ɖɩñaɣ pana nɛ ɖɩtɩlɩ ɛzɩma pɩwɛɛ se ɖɩɖʋ ɛyʋ lɛlʋ hɩɖɛ yɔ, nɛ ɖɩtɩlɩ ɖɔɖɔ ɖenɖe pɩwɛɛ se ɖɩɖʋ-ɩ hɩɖɛ nɛ pɩsɩɩna yɔ. Sataŋ ɛjaɖɛ wɛnɩ ɖoŋ siŋŋ ɛyaa sakɩyɛ yɔɔ. Pʋyɔɔ lɛ, lalaa ɖɛlɛsɩɣ niye hɩɖɛ ɖʋʋ hɔɔlʋʋ taa nɛ halɩ papɩsɩɣ ɛyaa nabɛyɛ pɛ-ɛsɔnaa. Pɛɖɛyɩɣ kadadayaɣ Ɛsɔ sɛtʋ agbaa ñʋndɩnaa, politiki agbaa ñʋndɩnaa, hola aleɣya laɖaa nɛ ɛyaa lalaa mba pa-hɩla sɛ ɛjaɖɛ yɔɔ yɔ. Piyeba nɛ sɔsaa nɛ piya pañɩnɩɣ se pamaɣzɩnɩ pa-lakasɩ, po-wondu suu nɛ pe-wezuu caɣʋ.

7 Toovenim Krɩstʋ ñɩma ɩɩlakɩ lakasɩ nzɩ. Panawa se Krɩstʋ ɖeke hanɩ kɩɖaʋ kɩbaŋʋ; nɛ ɛnʋ pɩmʋnaa se pamaɣzɩnɩ pe-wezuu caɣʋ kpeekpe taa. (1 Pɩy. 2:21) Ye ɖɩɖʋʋ ɛyʋ nɔɔyʋ hɩɖɛ nɛ ɖɩɖɛlɩsɩɣ niye yɔ, ɖɔ-tɔm ɛɛkɛdɩɣnɩ Ɛsɔ. Ðɩtaasɔɔ toovenim tɔm kɩcɛyɩtʋ tʋnɛ tɩ-yɔɔ: ‘Ɛyaa kpeekpe wɛɛkaa nɛ pe-kpeekpe pelesi Ɛsɔ ɖoŋ.’ (Roma 3:23) Ðɩnɩɣ pɩ-taa kpayɩ kpayɩ se pɩtɩmʋna se ɖɩɖʋ nɔɔyʋ hɩɖɛ ɛzɩ Ɛsɔ yɔ.

8, 9. (a) Suwe Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa maɣzɩɣ komina tʋmlaɖaa yɔɔ? (b) Nɛ le Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa ɖʋʋ komina tʋmlaɖaa hɩɖɛ nɛ pɩsɩɣna?

8 Ɛyaa nabɛyɛ wɛ sɔsɔtʋ lona taa ɛjaɖɛ yɔɔ. Ðɩkpaɣ ɛzɩ komina lona taa caɣyaa mbʋ yɔ, pɩkɛnɩ-wɛ tʋmɩyɛ se pasɩnɩ ɛyaa nɛ pɔɖɔ ɛjaɖɛ paɣtʋ yɔɔ nɛ pɔcɔnɩ pa-ajɛɛ taa ñɩma kɩcɛyɩm ɖeɖe. Pa-tʋmɩyɛ wazɩɣ paa anɩ. Pʋyɔɔ apostoloo Pɔɔlɩ tasɩ lɔŋ Krɩstʋ ñɩma se  poluzi pa-tɩ “ñʋndɩnaa” yaa komina lone taa caɣyaa tɛɛ. Eheyi-wɛ se: “Ɩcɛlɩ paa weyi lɛ ɛ-pʋyʋ: Lambuu mʋyʋ, ɛlɛ lambuu; . . . hɩɖɛ ɖʋʋ weyi pɩwɛɛ se paɖʋ-ɩ hɩɖɛ yɔ.”—Roma 13:1, 7.

9 Mbʋ ɖeyi ɖeyi ɖa Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa ɖɩlakɩ. Ðɩhaɣ ñamtʋ ndʋ tɩmʋnaa yɔ, komina tʋmlaɖaa yaa ɖɩɖʋʋ-wɛ hɩɖɛ ɛzɩ pɩmʋnaʋ yɔ. Ðɩɩkaɖɩɣnɩ-wɛ alɩwaatʋ ndʋ palakɩ pa-tʋma yɔ. Ɛlɛ ɛzɩ Masɩ yɔɔdʋʋ yɔ, ɖɩsɩm ɖenɖe pɩwɛɛ se ɖɩɖʋ ñʋndɩnaa mba hɩɖɛ nɛ pɩsɩɩna yɔ. Ðɩɩmaɣnɩ Ɛsɔ paɣtʋ yɔɔ yaa ɖɩɩɖʋʋ ɖɔ-nɔsɩ politiki tɔm taa se ɖɩɖʋnɩ nɔɔyʋ hɩɖɛ.—Kalɩ 1 Pɩyɛɛrɩ 2:13-17.

10. Ɛzɩma caanaʋ taa Yehowa sɛyaa ha-ɖʋ kɩɖaʋ kɩbaŋʋ hɩɖɛ ɖʋʋ komina lone taa caɣyaa nʋmɔʋ taa?

10 Caanaʋ taa Yehowa sɛyaa kɛnɩ-ɖʋ kɩɖaʋ kɩbaŋʋ hɔɔlʋʋ ŋgʋ kɩ-taa. Alɩwaatʋ ndʋ Roma komina lone taa caɣyʋ kaaɖʋ paɣtʋ se paa weyi ewolo ɛ-tɛ nɛ pama ɛ-hɩɖɛ takayaɣ taa lɛ, Yosɛɛfʋ nɛ Maarɩɩ paañam paɣtʋ ndʋ. Paa Maarɩɩ kaawɩzɩ lʋlʋʋ yɔ, pɔɖɔm nʋmɔʋ nɛ powolo Bɛtɩlɛhɛm. (Luka 2:1-5) Pʋwayɩ alɩwaatʋ ndʋ paakpa Pɔɔlɩ ɖulum se ɛmanɩ paɣtʋ yɔɔ yɔ, ɛlʋbɩ ɛ-tɩ yɔɔ nɛ ñamtʋ wiyaʋ Eroodi Agriipaa nɛ Fɛstuusi weyi ɛɛkɛ Roma komina lona taa caɣyʋ Yudee yɔ pɛ-ɛzɩdaa nɛ ɛɖʋ-wɛ hɩɖɛ ɛzɩ pɩpɔzʋʋ yɔ.—Tʋma 25:1-12; 26:1-3.

11, 12. (a) Hɩɖɛ ɖʋʋ nʋmɔʋ taa lɛ, ɛbɛ yɔɔ ɖɩɖʋʋ tʋkaɣ komina lone taa caɣyaa nɛ Ɛsɔ sɛtʋ agbaa ñʋndɩnaa pɛ-hɛkʋ taa? (b) Koobu Engleitner susi tɔm politiki laɖʋ nɔɔyʋ nɛ ñamtʋ lɛ, pee wena pɩlʋlaa?

11 Paa mbʋ yɔ, Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa kpaɣ pa-tɩ nɛ Ɛsɔ sɛtʋ agbaa ñʋndɩnaa mba pañɩnɩɣ hɩɖɛ ɖʋʋ kadadayaɣ yɔ. Cɛtɩm Ɛsɔ sɛtʋ agbaa ɩɩlakɩ Ɛsɔ tʋmɩyɛ ɛzɩ pɩpɔzʋʋ yɔ, nɛ a-wɩlɩtʋ ɩɩlakɩ nɔɔ kʋyʋmaɣ nɛ Ɛsɔ sɔɔlɩm. Pʋyɔɔ lɛ, ɖɩɩɖʋʋ cɛtɩm Ɛsɔ sɛtʋ agbaa ñʋndɩnaa hɩɖɛ pa-tʋmɩyɛ yɔɔ, ɛlɛ ɖɩɖʋʋ-wɛ hɩɖɛ ɛzɩ pɩmʋnaʋ se paɖʋ hɩɖɛ ɛyaa kpeekpe yɔ. Yesu kaatʋlɩ cɛtɩm Ɛsɔ sɛtʋ agbaa ñʋndɩnaa mba paawɛ ɛ-alɩwaatʋ taa yɔ pa-wayɩ, nɛ ɛyaa-wɛ se nɔsɩ naalɛ tɩnaa nɛ wɩlɩyaa yʋlʋmaa. (Mat. 23:23, 24) Ɛlɛ ɖɩhaɣ komina lone taa caɣyaa ñamtʋ nɛ ɖɩɖʋʋ-wɛ hɩɖɛ pa-tʋmɩyɛ yɔɔ ɛzɩ pɩmʋnaʋ yɔ; piyeki nɛ nabʋyʋ taa lɛ, pɩlʋlʋʋ pee kɩbana wena ɖɩtaamaɣzɩ a-yɔɔ yɔ.

12 Koobu Leopold Engleitner susaɣ tɔm nɛ kpekpeka Otirisi ɛjaɖɛ taa. Ɛlɛ Naazii waa kɔɔ nɛ pakpa-ɩ nɛ pasʋzɩ-ɩ suluku se powoni-i Buchenwald salaka taa. Paakpa ɖɔɖɔ Heinrich Gleissner weyi ɛmʋ sukuli takayaɣ sɔsɔɔ paɣtʋ tɩlʋʋ nʋmɔʋ taa yɔ, nɛ paɖʋ-ɩ suluku kʋɖʋmʋʋ ŋgʋ kɩ-taa nɛ pɛɖɛɣnɩ-ɩ salaka. Ɛlakaɣ politiki Otirisi ɛjaɖɛ taa nɛ ñaɖʋʋ nakʋyʋ kɔɔ ɛ nɛ Naazii waa pɛ-hɛkʋ taa nɛ paba kpa-ɩ. Suluku taa peeɖe koobu Engleitner susi tɔm Gleissner nɛ ɛlɩzɩ-ɩ tɔm ndʋ tɩ-yɔɔ Aseɣɖe Tɩnaa tisiɣ yɔ tɩ-taa nɛ ñamtʋ, nɛ ɛlɛ welisini-i camɩyɛ. Caama you naalɛ ñɩŋgʋ tɛma lɛ, Gleissner tɩŋnɩ waɖɛ nɖɩ ɛɛwɛna yɔ ɖɩ-yɔɔ nɛ ɛsɩnɩ Otirisi ɛjaɖɛ taa Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa tam sakɩyɛ. Pɩtɩla ŋtɔzʋʋ kɩɖaŋ lɛɛŋ weyi ɩwɩlɩɣ se ɛzɩ Bibl yɔɔdʋʋ yɔ, ye ɖɩhaɣ ñamtʋ ndʋ tɩmʋnaa yɔ komina lone taa caɣyaa yɔ, pɩlʋlʋʋ pee kɩbana yɔ ɩ-yɔɔ.

MBA PAMƲNAA SE ÐƖÐƲ-WƐ HƖÐƐ ÐƆÐƆ YƆ

13. (a) Mba ɖɔɖɔ pɩmʋnaa se ɖɩha ñamtʋ nɛ ɖɩɖʋ-wɛ hɩɖɛ? (b) Nɛ ɛbɛ yɔɔ?

13 Pɩmʋnaa ɖɔɖɔ se ɖɩɖʋ hɩɖɛ mba ɖa nɛ wɛ ɖɩka tisuu yɔ. Kɔzɩ kɔzɩ ɛgbɛyɛ taa ɛzʋtʋyaa. (Kalɩ 1 Timootee 5:17.)  Paa ɛjaɖɛ nɖɩ ɖɩ-taa ɛgbɛyɛ taa ɛzʋtʋyʋ nɔɔyʋ ɛlɩnaa, paa sukuli ŋgʋ ɛlaba, paa ɛkɛ ñɩm tʋ yaa kʋñɔndʋ yɔ, ɖɩɖʋʋ-ɩ hɩɖɛ. Bibl yaɣ ɛgbɛyɛ taa ɛzʋtʋyaa se “ɛyaa kʋjɔŋ” nɛ pɛkɛnɩ ɖʋtʋ ndʋ Ɛsɔ laba se ɛtɩŋnɩ tɩ-yɔɔ nɛ ɛcɔnɩ ɛ-samaɣ kɩcɛyɩm ɖeɖe yɔ tɩ-hɔɔlʋʋ nakʋyʋ. (Efɛz. 4:8) Maɣzɩ ɛgbɛyɛ taa ɛzʋtʋyaa, egeetiye yɔɔ cɔnɩyaa, Ɛgbɛyɛ Piliŋa Kɔɔmiite taa ñɩma nɛ Nɔɔɖɛyaa Ɛgbɛyɛ taa ñɩma tʋma yɔɔ nɛ ŋna. Kajalaɣ Krɩstʋ ñɩma haɣaɣ ñamtʋ koobiya mba Ɛsɔ kaalɩzaa se pɛɖɛɛ nɔɔ ɛgbɛyɛ taa yɔ siŋŋ nɛ mbʋ ɖɔɖɔ ɖɩlakɩ sɔnɔ. Ɛlɛ alɩwaatʋ ndʋ ɛgbɛyɛ lona taa caɣyaa nabɛyɛ wɛɣ ɖɛ-hɛkʋ taa yɔ, ɖɩɩɖʋʋ-wɛ hɩɖɛ nɛ ɖɩɖɛlɩsɩɣ niye nɛ pɩwɛɛ ɛzɩ Ɛsɔ tiyiyaa pɛkɛnaa yɔ. Ɛlɛ koobiya panɛ ɖɩɖʋʋ-wɛ hɩɖɛ ɛzɩ pɩmʋnaʋ yɔ, tʋmɩyɛ kɩbanɖɛ nɖɩ palakɩ nɛ tɩ luzuu mbʋ pɛwɛna yɔ pɩ-yɔɔ.—Kalɩ 2 Kɔrɛntɩ 1:24; Natʋ 19:10.

14, 15. Tʋkaɣ ŋga wɛ ɛgbɛyɛ taa ɛzʋtʋyaa nɛ cɛtɩm Ɛsɔ sɛtʋ agbaa ñʋndɩnaa pɛ-hɛkʋ taa?

14 Ɛgbɛyɛ taa ɛzʋtʋyaa panɛ pɛkɛ fezuu taa ninɖiɣyaa mba pɛwɛnɩ tɩ luzuu yɔ. Pʋyɔɔ patɩsɔɔlɩ se nɔɔyʋ ɛɖʋ-wɛ hɩɖɛ se pɛkɛ caa akelewaa. Hɔɔlʋʋ ŋgʋ kɩ-taa lɛ, pɛwɛ ndɩ siŋŋ nɛ sɔnɔ Ɛsɔ sɔtʋ agbaa ñʋndɩnaa nɛ Yesu alɩwaatʋ taa ñɩma mba pɔ-tɔm Yesu yɔɔdaa yɔ. Ɛyɔɔdaa se: “Pɔsɔɔlɩ caɣʋ ɖɩbanɖɛ ɖeɖe tɔɔnaɣ ɖɩdɔɔyɛ, yaa ɛzɩdaa caɣʋ Ɛsɔ kuduyuŋ tɛɛ, se pɛsɛɛ-wɛ nʋmɔŋ taa.”—Mat. 23:6, 7.

15 Toovenim Krɩstʋ ñɩma mba pɛɖɛɣ nɔɔ ɛgbɛyɛ taa yɔ, pɔɖɔŋ Yesu tɔm tʋnɛ tɩ-yɔɔ: “Itaayele payaa-mɩ se: ‘Tɔm wɩlɩyaa,’ mbʋ pʋyɔɔ yɔ, ɩkɛ koobiya mi-kpeekpe nɛ ɩwɛnɩ Tɔm wɩlɩyʋ kʋyʋm koŋ. Ɩtaayaa nɔɔyʋ tataa cɩnɛ se Caa, mbʋ pʋyɔɔ yɔ Caa kʋyʋm koŋ ɩwɛna, ɛnʋ lɛ Ɛsɔ. Itaayele nɛ payaa-mɩ se tɔm sɩnɖaa, mbʋ pʋyɔɔ yɔ Tɔm sɩnɖʋ kʋyʋm koŋ ɩwɛna, ɛnʋ lɛ Krɩstʋ. Mɩ-taa sɔsɔ kaɣ kɛʋ mɩ-lɩmɖʋyʋ. Weyi ɛkpazɩɣ ɛ-tɩ yɔ, pakaɣ-ɩ tisuu hadɛ, piyele nɛ weyi etisiɣ ɛ-tɩ yɔ, pakaɣ-ɩ kpazʋʋ.” (Mat. 23:8-12) Pʋyɔɔ ɛgbɛyɛ taa ɛzʋtʋyaa mba pɛwɛ ɛjaɖɛ kpeekpe yɔɔ yɔ, pɔsɔɔlɩ po-koobiya, pahaɣ-wɛ ñamtʋ nɛ paɖʋʋ-wɛ ɖɔɖɔ hɩɖɛ.

Pɩmʋnaa se ɖɩsɔɔlɩ ɛzʋtʋyaa, ɖɩñam-wɛ nɛ ɖɩɖʋ-wɛ hɩɖɛ mbʋ pʋyɔɔ yɔ palakɩ pa-tʋmɩyɛ nɛ tɩ luzuu (Cɔnɩ tayʋʋ 13-15)

16. Hɩɖɛ ɖʋʋ nʋmɔʋ taa lɛ, ɛbɛ yɔɔ pɩcɛyaa se ɖɩñakɩ pana tam nɛ ɖɩnɩɩ Bibl lɔŋ tasʋʋ taa camɩyɛ nɛ ɖɩkpaɣ-pʋ nɛ ɖɩlabɩnɩ tʋmɩyɛ?

16 Toovenim lɛ, pɩpɔzʋʋ-ɖʋ alɩwaatʋ pʋcɔ nɛ ɖɩna mba pɩmʋnaa se ɖɩɖʋ-wɛ hɩɖɛ nɛ ɛzɩma pɩmʋnaa se ɖɩɖʋ-wɛ hɩɖɛ yɔ. Pɩɩpɔzɩ alɩwaatʋ ɖɔɖɔ kajalaɣ Krɩstʋ ñɩma. (Tʋma 10:22-26; 3 Yoh. 9, 10)  Ɛlɛ pɩcɛyaa se ɖɩñaɣ pana nɛ ɖɩlabɩnɩ tʋmɩyɛ lɔŋ weyi Bibl tasɩɣ-ɖʋ hɩɖɛ ɖʋʋ nʋmɔʋ taa yɔ. Ye ɖɩlabɩ mbʋ yɔ, pɩkɔŋnɩ-ɖʋ wazasɩ sakɩyɛ.

ÐƲ-WƐ HƖÐƐ ƐZƖ PƖMƲNAƲ YƆ NƐ ŊHIƔ WAZASƖ

17. Ye ɖɩhaɣ ñamtʋ ndʋ tɩmʋnaa yɔ mba pɛwɛ sɔsɔtʋ lona taa yɔ, pee wena pɩpɩzɩɣ nɛ pɩlʋlɩ?

17 Ye ɖɩñaŋ komina lone taa caɣyaa nɛ ɖɩɖʋʋ-wɛ hɩɖɛ ɛzɩ pɩmʋnaʋ yɔ, pɩpɩzɩɣ piyele nɛ palʋ waɖɛ nɖɩ ɖɩwɛna se ɖisusi tɔm faaa yɔ ɖɩ-yɔɔ. Halɩ nabʋyʋ taa pɩpɩzɩɣ piyele ɖɔɖɔ nɛ pasa ɖa-tʋmɩyɛ. Pɩlakɩ pɩnzɩ cabɩ yɔ, Birgit weyi ɛkɛ nʋmɔʋ lɩzɩyʋ Caama ɛjaɖɛ taa yɔ, eewobi ɛ-pɛlɛ sukuli taa alɩwaatʋ ndʋ pɛcɛlaɣ takayɩsɩ sukulibiya yɔ. Peeɖe wɩlɩyaa heyi-i se paa pɩnaɣ ŋga Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa piya lakɩ tʋmɩyɛ camɩyɛ po-sukuli taa. Pɔyɔɔdɩ ɖɔɖɔ se Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa piya ɩtaawɛɛ po-sukuli taa yɔ, pɩɩkɛnɩ-wɛ fɛyɛ tɔm. Peeɖe Birgit lɩzɩ-wɛ pɩ-taa se: “Ðɩwɩlɩɣ ɖe-piya ɛzɩma sɩkpaɣ Bibl paɣtʋ kila nɛ sɩlabɩnɩ tʋmɩyɛ si-wezuu caɣʋ taa nɛ sɩha ñamtʋ wɩlɩyaa nɛ sɩɖʋ-wɛ hɩɖɛ ɛzɩ pɩpɔzʋʋ yɔ.” Nɛ wɩlɩyʋ lɛlʋ pɩsɩnɩ-ɩ se: “Ye piya tɩŋa kaawɛ ɛzɩ mi-piya yɔ, tɔm wɩlʋʋ kaawɛ leleŋ siŋŋ nɛ pɩtaakpaɣ nɔɔyʋ feendu.” Pɩkɔm nɛ pɩla kpɩtaŋ cabɩ pʋwayɩ lɛ, wɩlɩyaa mba pa-taa lɛlʋ wolo kigbeɣluu sɔsɔʋ ŋgʋ palabɩ Leipzig tɛtʋ taa yɔ.

18, 19. Ɛbɛ yɔɔ pɩwɛɛ se ɖa-taa paa anɩ ɛñaɣ pana nɛ ɛɖʋ ɛgbɛyɛ taa ɛzʋtʋyaa hɩɖɛ ɛzɩ pɩmʋnaʋ yɔ?

18 Ye ɖɩɖʋʋ hɩɖɛ ɛgbɛyɛ taa ɛzʋtʋyaa ɛzɩ pɩpɔzʋʋ yɔ, ɖɩnɛ ɛlɛ ɖɩwɛɛ nɛ ɖiyeki Bibl paɣtʋ kila wena atalɩ pilim yɔ se aɖiyi-ɖʋ. (Kalɩ Ebree 13:7, 17.) Ðɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩsam-wɛ tʋma wena palakɩ yɔ a-yɔɔ. Nɛ pɩcɛyaa se ɖɩla mbʋ. Pɩwɛɛ se ɖɩñaɣ pana ɖɔɖɔ nɛ ɖɩɖɔ lɔŋ weyi patasɩɣ-ɖʋ yɔ ɩ-yɔɔ. Ye ɖɩlakɩ mbʋ yɔ, pɩsɩɣnɩ-wɛ nɛ pala pa-tʋmɩyɛ nɛ taa leleŋ. Ɛlɛ pɩtɩwɩlɩ se ɛzɩma ɛgbɛyɛ taa ɛzʋtʋyʋ nɔɔyʋ wɛna waɖɛ sɔsɔɖɛ naɖɩyɛ yɔ pʋyɔɔ lɛ, pɩwɛɛ se ɖɩmaɣzɩnɩ ɛ-lakasɩ ɖeyi ɖeyi, e-wondu suu, ɛzɩma ɛñɔɔzʋʋ ɛ-tɩ yɔ, ɛzɩma ɛyɔɔdʋʋ samaɣ taa tɔm yɔ, yaa nɔɔ ŋga ɛyɔɔdʋʋnɩ ɛyaa yɔ. Pɩtɩmʋna se ɖɩla mbʋ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ, ɛnʋ ɖɔɖɔ ɛtɩtalɩ pilim ɛzɩ lalaa yɔ. Weyi pɩwɛɛ se ɖɩmaɣzɩnɩ pɩtɩŋa pɩ-taa yɔ, ɛnʋ lɛ Krɩstʋ.

19 Ye ɖɩɖʋʋ hɩɖɛ ɛgbɛyɛ taa ɛzʋtʋyaa ɛzɩ pɩmʋnaʋ yɔ nɛ ɖɩɩɖɛlɩsɩɣ niye yɔ, ɖiɖiɣni-wɛ sɩnʋʋ. Piyeki nɛ paatɔlʋʋ tɩ kpazʋʋ kpaca taa nɛ paakaɣ maɣzʋʋ ɖɔɖɔ se pakɩlɩ lalaa yaa se pɛwɛ siɣsiɣ nɛ pɩkpaɖɩ lalaa.

20. Ye ɖɩɖʋʋ hɩɖɛ ɛyaa lalaa yɔ, ɛzɩma pɩwazɩɣ ɖa-maɣmaɣ?

20 Ye ɖɩɖʋʋ lalaa hɩɖɛ ɛzɩ pɩmʋnaʋ yɔ, piyeki nɛ ɖɩɩkɩlɩɣ ɖa-maɣmaɣ ɖa-tɩ yɔɔ maɣzʋʋ. Pɩsɩɣnɩ-ɖʋ se ɖɩtaakpazɩ ɖa-tɩ alɩwaatʋ ndʋ nɔɔyʋ haɣ-ɖʋ ñamtʋ natʋyʋ yaa nɔɔyʋ ɖʋʋ-ɖʋ hɩɖɛ yɔ. Piyeki ɖɔɖɔ se ɖɛ-wɛtʋ ɛla nɔɔ kʋyʋmaɣ nɛ Yehowa ɛgbɛyɛ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ paa nɔɔyʋ ɛkɛ ɖo-koobu yaa ɛtɩkɛ ɖo-koobu yɔ, ɖɩɩcɛlɩɣ-ɩ ñamtʋ ndʋ tɩtɩmʋna yɔ, nɛ ɖɩɩɖʋʋ nɔɔyʋ hɩɖɛ nɛ ɖɩɖɛlɩsɩ niye. Pɩtasɩ lɛ, ye ɛyʋ weyi ɖɩɖʋʋ-ɩ hɩɖɛ yɔ, ɛlabɩ nabʋyʋ nɛ pɩtɩtʋʋzɩ yɔ, pɩɩcamɩɣ ɖe-tisuu.

21. Ye ɖɩɖʋʋ hɩɖɛ mba pamʋnaa yɔ, kɛzɛɣa sɔsɔɔ ŋga ɖihikiɣ?

21 Kɛzɛɣa sɔsɔɔ ŋga ɖihikiɣ alɩwaatʋ ndʋ ɖɩɖʋʋ hɩɖɛ mba pamʋnaa yɔ lɛ se ɖɔ-tɔm kɛdɩɣnɩ Ɛsɔ. Ðɩlakɩ ɛzɩ Ɛsɔ sɔɔlʋʋ yɔ se pɩsa nɛ ɖɩɖɔkɩ ɖe-siɣsiɣ wɛtʋ ɛ-ɛsɩndaa. Piyeki ɖɔɖɔ se Ɛsɔ ɛpɩzɩ nɛ ecosi mba payɩ pañɩnɩɣ se pakaɖɩnɩ-ɩ yɔ. (Adu. 27:11) Sataŋ ɛjaɖɛ yɔɔ mba fɛyɩnɩ lɩmaɣza kɩbana hɩɖɛ ɖʋʋ yɔɔ. Ɛlɛ ɖa lɛ, ɖa-taa wɛ leleŋ se Yehowa wɩlɩ-ɖʋ ɛzɩma ɖɩɖʋ lalaa hɩɖɛ nɛ ɖɔ-tɔm kɛdɩnɩ-ɩ yɔ.