FEŊUU TILIMIYE—NĐƖ PƐKPƐLƖKƖƔ YƆ Mars 2017

Ñʋŋ weyi ɖɩkpɛlɩkɩɣ 1er mai nɛ piwolo 28 mai yɔ, ɩwɛ takayaɣ kanɛ ka-taa.

WEZUU CAƔƲ TƆM

Ma nɛ lɔŋsɩnɖaa ɖɩɖɔma nɛ mehiɣ wazasɩ sakɩyɛ

Paa pɩɩpɔzɩ abalɩtʋ nɛ pana ñaɣʋ William Samuelson alɩwaatʋ tɩŋa Ɛsɔ sɛtʋ tʋmɩyɛ taa yɔ ehiɣ ɖɔɖɔ taa leleŋ siŋŋ.

Ðʋ hɩɖɛ weyi ɛmʋnaa yɔ

Mba mʋnɩ hɩɖɛ ɖʋʋ nɛ ɛbɛ yɔɔ? Wazasɩ nzɩ ɖihikiɣ ye ɖɩɖʋʋ hɩɖɛ mba pamʋnaa yɔ?

Wɛɛnɩ tisuu nɛ ŋkpaɣ lɩmaɣza kɩbana

Lɩmaɣza wena ŋkpakɩɣ yɔ a-taa naayɛ wɛɣnɩ ɖoŋ ñe-wezuu caɣʋ kpeekpe yɔɔ. Ɛbɛ kaɣ-ŋ sɩnʋʋ nɛ ŋkpaɣ lɩmaɣza kɩbana?

Sɛɛ Yehowa nɛ laŋɩyɛ pilim!

Yuuda awiya Aaza, Yozafaatɩ, Ezekiyaasɩ, nɛ Yoziyaasɩ pa-tɩŋa palabɩ kɩwɛɛkɩm. Ɛlɛ Ɛsɔ ɛsɩndaa lɛ pɛsɛɣaɣ-ɩ nɛ laŋɩyɛ pilim. Ɛbɛ yɔɔ?

Yele nɛ mbʋ pɩɩlabɩ caanaʋ taa yɔ pɩkpɛlɩkɩ-ŋ lɔŋ

Lalaa kɩwɛɛkɩm kpɛlɩkɩɣ-ɖʋ lɔŋ, kɔzɩ kɔzɩ mba pɔ-tɔm Bibl yɔɔdaa yɔ.

Kɛ taabalʋ kɩbanʋ kaɖɛ alɩwaatʋ taa

Pɩpɩzɩɣ pɩpɔzɩ alɩwaatʋ natʋyʋ taa kpem se ɩsɩnɩ ña-taabalʋ nɔɔyʋ nɛ ɛpɩsɩ nʋmɔʋ kɩbaŋʋ taa. Ɛzɩma ŋpɩzɩɣ nɛ ŋsɩnɩ-ɩ?

Bibl taa hɩɖɛ naɖɩyɛ lɔŋ taa ŋgbaʋ nakʋyʋ yɔɔ

Pɩnaɣ 2012 taa paalɩ ŋgbaʋ hɔɔlasɩ nzɩ sɩlakɩ ɛzɩ pɩnzɩ 3 000 mbʋ yɔ sɩ-yɔɔ. Pitileɖi yɔ, ɛbɛ yɔɔ ñɩnɩyaa taa labɩ leleŋ nɛ ŋgbaʋ hɔɔlasɩ nzɩ?