Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Yehowa ɖiyiɣ ɛ-sɛyaa wezuu nʋmɔʋ taa

Yehowa ɖiyiɣ ɛ-sɛyaa wezuu nʋmɔʋ taa

“Nʋmɔʋ kɔyɔ, ɩtɩŋ-kʋ.”​—IZAAYII 30:21.

HENDU: 65, 48

1, 2. (a) Tɔm ndʋ yabɩ ɛyaa sakɩyɛ ñʋʋ? (Cɔnɩ kiɖe tɛɛ kɩlɛmʋʋ.) (b) Ɛzɩma Ɛsɔ sɩɣnɩ ɛ-samaɣ se kehiɣ wezuu maatɛŋ?

“SƖŊ, CƆNA, WELISI.” Pamaʋ tɔm pee anɛ kpenzalasɩ sɔsɔsɩ yɔɔ nɛ pesiɣ lona wena a-taa habɛɛ nɛ suluku kpayasɩ pakatɩɣ Amerika Hayo Kiŋ ajɛɛ taa yɔ, pɩcɛzɩ pɩnzɩ 100. Ɛbɛ yɔɔ? Palabɩ mbʋ se lɔɔɖa sayaa ɩkpa pa-tɩ nɛ suluku nakʋyʋ ɛtaamabɩ-wɛ alɩwaatʋ ndʋ pɛtɛzɩɣ suluku kpayasɩ yɔ. Lɔɔɖa sayaa sakɩyɛ kpaɣ tɔm ndʋ nɛ palabɩnɩ tʋmɩyɛ nɛ pɩya ɛyaa sakɩyɛ ñʋŋ.

2 Mbʋ Yehowa ñalaba se ɛya ɛ-samaɣ ñʋʋ yɔ, pɩwɛ ɖeu nɛ pɩkɩlɩ mbʋ. Ɛwɩlɩɣ ɛ-samaɣ wezuu maatɛŋ nʋmɔʋ nɛ ɛsɩɣnɩ-kɛ se kese mbʋ pɩpɩzɩɣ nɛ pɩkɔnɩ-kɛ kaɖɛ yɔ. Yehowa wɛ ɛzɩ ninɖiɣyu kɩbanʋ weyi ɛwɩlɩɣ e-heŋ nʋmɔʋ kɩbaŋʋ nɛ ɛkpaɣ-ɩ se ɩtaaɖɔ nʋmɔʋ kɩdɛkɛdʋʋ taa yɔ.​—Kalɩ Izaayii 30:20, 21.

ÐOOO KIÐE TƐƐ YEHOWA PAƔZƖ Ɛ-SƐYAA ÐIYUU

3. Ɛbɛ yeba nɛ ɛyaa wɛɛ sɩm nʋmɔʋ taa?

3 Kpaɣnɩ alɩwaatʋ ndʋ Yehowa lɩzɩ ɛyaa yɔ ɛpaɣzɩ-wɛ ɖiyuu. Edɛɛnɩ kaɖaɣ taa, Yehowa heyi Aɖam nɛ Ɛva mbʋ ɖeyi  ɖeyi pɩwɛɛ se pala nɛ pa nɛ pe-piya pacaɣ wezuu koboyaɣ taa tam yɔ. (Kiɖe Tɛɛ Tɔm 2:15-17) Ɛlɛ, Aɖam nɛ Ɛva pekizi se pa-Caa kʋsɔɔlʋ Yehowa etaaɖiyi-wɛ. Ɛva welisi lɔŋ weyi Sataŋ tɩŋnɩ ɖʋm yɔɔ nɛ ɛtasɩ-ɩ yɔ, nɛ pʋwayɩ lɛ Aɖam ñewelisini ɛ-halʋ. Ɛbɛ lɩ pɩ-taa? Pa-naalɛ pasʋ kʋñɔŋ taa nɛ pɔkɔɔ pasɩ nɛ pɛfɛyɩnɩ lidaʋ se pakaɣ tasʋʋ wezuu caɣʋ. Pɩtasɩ lɛ, pa-kaañamtʋ yeba nɛ ɛyaa kpeekpe wɛɛ nʋmɔʋ ŋgʋ kiwokini-wɛ sɩm taa yɔ, kɩ-taa.

4. (a) Ɛbɛ yɔɔ pɩɩpɔzɩ ɛyaa paɣtʋ kɩfatʋ Tɛʋ Sɔsɔʋ wayɩ? (b) Ɛzɩma paɣtʋ kɩfatʋ ndʋ tɩwɩlɩɣ-ɖʋ Ɛsɔ lɩmaɣza?

4 Noa alɩwaatʋ taa, pʋcɔ nɛ Tɛʋ Sɔsɔʋ nɩɣ lɛ, Ɛsɔ kaaɖʋ paɣtʋ nɛ pɩya ɛyaa ñʋŋ. Tɛʋ Sɔsɔʋ wayɩ lɛ, Yehowa ɖʋ ɛyaa paɣtʋ se pataatɔɔ yaa pataañɔɔ calɩm. Ɛbɛ yɔɔ? Mbʋ pʋyɔɔ yɔ, Yehowa ñɩnaɣ se ɛha ɛyaa nʋmɔʋ nɛ papaɣzɩ nandʋ tɔɔʋ. Wɛtʋ kɩfatʋ ndʋ tɩ-yɔɔ ɛɖʋ-wɛ paɣtʋ kɩfatʋ tʋnɛ: “Ɩtaatɔɔ nanʋʋ nɛ ɩkpɛndɩnɩ ki-ciyam, pʋ-tɔbʋʋ se calɩm.” (Kiɖe Tɛɛ Tɔm 9:1-4) Paɣtʋ ndʋ, tɩsɩɣnɩ-ɖʋ se ɖɩtɩlɩ lɩmaɣza wena Ɛsɔ wɛnɩ wezuu yɔɔ yɔ. Ɛnʋ kɛnɩ ɖa-Lɩzɩyʋ nɛ ɛ-cɔlɔ ɖe-wezuu lɩnaa. Pʋyɔɔ lɛ, ɛwɛnɩ waɖɛ se ɛɖʋ-ɖʋ paɣtʋ wezuu yɔɔ. Ɛɖʋ paɣtʋ se pɩtɩmʋna se ɛyʋ nɔɔyʋ ɛkʋ lɛlʋ. Ɛsɔ ɛzɩdaa lɛ, wezuu nɛ calɩm pɛkɛ kaɖɛ pʋyʋ, nɛ ɛkaɣ hɔm ɛyaa mba paañaŋ paɣtʋ ndʋ ɛɖʋ wezuu nɛ calɩm pɔ-yɔɔ yɔ, pa-nɩŋgbaaŋ.​—Kiɖe Tɛɛ Tɔm 9:5, 6.

5. (a) Ɛbɛ taa ɖɩkaɣ tazʋʋ ñʋʋ kʋnɛ kɩ-taa (b) Nɛ ɛbɛ yɔɔ?

5 Pɩtɩsɩɩnɩ Noa alɩwaatʋ taa ɖeke. Ɛlɛ pʋwayɩ ɖɔɖɔ lɛ, Ɛsɔ wobi pɩ-yɔɔ nɛ eɖiyiɣ ɛ-sɛyaa. Ñʋʋ kʋnɛ kɩ-taa, ɖɩkaɣ tazʋʋ kɩɖaŋ nɩɩyɩ taa nɛ ɖɩna ɛzɩma eɖiyaɣ ɛ-sɛyaa yɔ. Pɩkaɣ-ɖʋ kpazʋʋ ɖoŋ se ɖiyele nɛ Yehowa ɖiyi-ɖʋ nɛ pɩkɔɔ pɩtalɩ ɛjaɖɛ kɩfaɖɛ taa.

ƐJAÐƐ KƖFAÐƐ, PAƔTƲ KƖFATƲ

6. (a) Ɛbɛ yɔɔ pɩɩpɔzɩ Izrayɛɛlɩ piya Moyizi Paɣtʋ? (b) Nɛ lɩmaɣza wena pɩwɛɛ se Izrayɛɛlɩ piya ɩwɛɛnɩ paɣtʋ ndʋ tɩ-yɔɔ?

6 Moyizi alɩwaatʋ taa, Yehowa kaacɛlɩ ɛ-samaɣ paɣtʋ ndʋ tɩwɩlaɣ-kɛ ɛzɩma kacaɣ wezuu nɛ ɛzɩma kɛsɛɛ-ɩ yɔ. Ɛbɛ yɔɔ? Mbʋ pʋyɔɔ yɔ wɛtʋ ndʋ tɩ-taa kaawɛɛ yɔ tɩlɛɣzaa. Izrayɛɛlɩ piya kaapɩsɩ yomaa Egipiti ɛjaɖɛ taa pɩcɛzɩ pɩnzɩ nasɩlɛ mbʋ yɔ, nɛ ɛyaa mba paacɔ-sɩ nɛ pata yɔ, pɛsɛɣaɣ hadɛdɩnaa, sɩɩnaa, nɛ pɛtɛ palakɩ kʋzɔɔtʋ lakasɩ nzɩ sɩtaaɖʋʋ Ɛsɔ hɩɖɛ yɔ. Alɩwaatʋ ndʋ Ɛsɔ holi-sɩ Egipiti yɔ, pɩɩpɔzɩ-sɩ paɣtʋ kɩfatʋ mbʋ pʋyɔɔ yɔ sɩkaɣ pɩsʋʋ ɛjaɖɛ kɩfaɖɛ nɖɩ ɖɩɖɔŋ Yehowa Paɣtʋ ɖeke yɔɔ na yɔ. Takayɩsɩ nasɩyɩ yɔɔdʋʋ se Ebree tɔm piye nɖɩ pɛɖɛzaa se “paɣtʋ” yɔ, ɖɩ-tɔbʋʋ ɖɔɖɔ lɛ “nʋmɔʋ wɩlʋʋ, ɖiyuu, lɔŋ sɩɣzʋʋ.” Paɣtʋ ndʋ Yehowa kaatɩŋnɩ Moyizi yɔɔ nɛ ɛcɛlɩ Izrayɛɛlɩ piya yɔ, tɩsɩnɩ-sɩ se sɩtaatɔlɩ kʋzʋʋ kɩdɛkɛdʋʋ nɛ cɛtɩm Ɛsɔ sɛtʋ ndʋ tɩɩcɔ-sɩ nɛ tɩta yɔ tɩ-kpaca taa. Alɩwaatʋ ndʋ Izrayɛɛlɩ piya welisaɣni Ɛsɔ yɔ, ɛwazaɣ-sɩ. Ɛlɛ alɩwaatʋ ndʋ sitaawelisiɣni-i yɔ, sɩkataɣ kala sɔsɔna.​—Kalɩ Wayɩ Wayɩ Paɣtʋ 28:1, 2, 15.

7. (a) Ɛbɛ yɔɔ Yehowa kaacɛlɩ Izrayɛɛlɩ piya paɣtʋ kɩfatʋ? (b) Ɛzɩma tɩyɛ Moyizi Paɣtʋ kaakɛ Izrayɛɛlɩ piya “tɔm wɩlɩyʋ”?

7 Lɩmaɣzɩyɛ naɖɩyɛ yɔɔ ɖɔɖɔ Yehowa kaacɛlɩ Izrayɛɛlɩ piya paɣtʋ kɩfatʋ. Ɛñɩnaɣ se tiɖiyi-sɩ nɛ pɩkɔɔ pɩtalɩ alɩwaatʋ ndʋ Mesiya yaa Krɩstʋ kɔŋ yɔ. Moyizi Paɣtʋ ndʋ, tɩtɔzaɣ Izrayɛɛlɩ piya se sɩtɩtalɩ pilim. Tɩsɩɣaɣnɩ-sɩ ɖɔɖɔ se sɩna se pɩɩpɔzɩ-sɩ kɩhɛyʋʋ pʋ-ñʋʋ taa kɩlaʋ, kɩlaʋ ŋgʋ kɩtalɩ pilim se kɩpɩzɩɣ nɛ kɩhɩzɩ sɩ-kɩwɛɛkɩm yɔ. (Galaatɩ 3:19;  Ebree 10:1-10) Pɩtasɩ lɛ, Moyizi Paɣtʋ ndʋ tɩɩwɛ ɛzɩ “tɔm wɩlɩyʋ” weyi eɖiyi Izrayɛɛlɩ piya nɛ ɛtanɩ-sɩ Krɩstʋ yɔ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ tɩkandɩyɩ Mesiya liɖe yɔɔ nɛ tɩsɩnɩ Izrayɛɛlɩ piya se sɩtɩlɩ-ɩ alɩwaatʋ ndʋ ɛkɔma yɔ.​—Galaatɩ 3:23, 24.

8. Ɛbɛ yɔɔ pɩwɛɛ se ɖiyele nɛ paɣtʋ kila wena awɛ Moyizi Paɣtʋ taa yɔ, aɖiyi-ɖʋ?

8 Paɣtʋ ndʋ Yehowa kaatɩŋnɩ Moyizi yɔɔ nɛ ɛcɛlɩ Izrayɛɛlɩ piya yɔ, tɩwazɩɣ-ɖʋ sɔnɔ. Ɛzɩma tɩyɛ? Ðɩpɩzɩɣ ɖɩsɩŋ ɖɩcɔna yaa ɖɩmaɣzɩ paɣtʋ kila wena awɛ paɣtʋ ndʋ tɩ-taa yɔ a-yɔɔ. Paa ɖɩtɩtasɩ wɛʋ Moyizi Paɣtʋ tɛɛ kɔyɔ, tɩ-hɔɔlɩŋ sakɩyɛ pɩzɩɣ nɛ iɖiyi-ɖʋ ɖe-wezuu caɣʋ taa nɛ ɖɛ-Ɛsɔ sɛtʋ taa. Yehowa yeba nɛ pama Paɣtʋ ndʋ Bibl taa se tɩkpɛlɩkɩ-ɖʋ lɔŋ, tiɖiyi-ɖʋ, nɛ ɖɩwɛɛnɩ ɛsɩmɩyɛ se Yesu wɩlɩ-ɖʋ paɣtʋ kila wena akɩlɩ ɖeu Moyizi Paɣtʋ yɔ. Welisi tɔm ndʋ Yesu yɔɔdaa yɔ. Ɛtɔm se: “Ɩnɩwa pɔtɔm se: Taacaa lɛlʋ halʋ. Ma yɔ, meheyiɣ-mɩ se weyi ɛcɔnɩ halʋ nɔɔyʋ nɛ e-liu tɛɛ kɔtɩnɩ-ɩ kɔyɔ, ɛtɛmɩ-ɩ sʋnʋʋ ɛ-laŋɩyɛ taa.” Ye mbʋ, pɩtɩkɛ acɛyɛ labʋ ɖeke pɩwɛɛ se ɖikizi ɛlɛ pɩwɛɛ ɖɔɖɔ se ɖɩlɔ kʋzʋʋ kɩdɛkɛdʋʋ lɩmaɣza tɩŋa.​—Maatiyee 5:27, 28.

9. Ɛbɛ yeba nɛ Ɛsɔ ɖaɣnɩ paɣtʋ kɩfatʋ ɖʋʋ?

9 Pʋwayɩ Mesiya kɔma lɛ, Yehowa tasɩ ɖʋʋ paɣtʋ kɩfatʋ nɛ eyele nɛ panɩɩ ɛ-tamaɣ taa nɛ pɩkɩlɩ. Ɛbɛ yɔɔ? Mbʋ pʋyɔɔ yɔ Yehowa lɔ Izrayɛɛlɩ ɛjaɖɛ pɩnaɣ 33 nɛ ɛlɛɣzɩ-ɖɩ nɛ Krɩstʋ ɛgbɛyɛ. Ye mbʋ, Ɛsɔ sɛyaa wɛtʋ kaaɖaɣnɩ lɛɣzʋʋ.

PAƔTƲ NDƲ PAÐƲ FEZUU TAA IZRAYƐƐLƖ YƆ

10. (a) Ɛbɛ yɔɔ paaɖʋ Krɩstʋ ɛgbɛyɛ paɣtʋ kɩfatʋ? (b) Nɛ ɛzɩma tɩyɛ tɩwɛ ndɩ nɛ Moyizi Paɣtʋ?

10 Yehowa kaacɛlɩ Izrayɛɛlɩ piya Moyizi Paɣtʋ se ɛwɩlɩ-sɩ ɛzɩma sɩcaɣ wezuu nɛ ɛzɩma sɩsɛɛ-ɩ yɔ. Ɛlɛ Ɛsɔ sɛyaa mba paawɛ kajalaɣ pɩnzɩ mɩnʋʋ taa yɔ, pataalɩɩnɩ ɛjaɖɛ kʋɖʋmɖɩyɛ taa, paalɩnɩ ajɛɛ ndɩ ndɩ taa nɛ pɛ-wɛtʋ kaawɛ ndɩ ndɩ. Mba payaɣ se fezuu taa Izrayɛɛlɩ. Mba pɩsɩnɩ ɖɔɖɔ Krɩstʋ ɛgbɛyɛ nɛ Ɛsɔ ɖʋ-wɛ nɛ ɛgbɛyɛ kɩfaɖɛ. Yehowa cɛlɩ-wɛ paɣtʋ kɩfatʋ se ɛwɩlɩ-wɛ ɛzɩma pacaɣ wezuu nɛ pɛsɛɛ-ɩ yɔ. Toovenim taa lɛ, Ɛsɔ ɛɛɖʋʋ tʋkaɣ ɛyaa taa “ɛlɛ paa ɛjaɖɛ nɖɩ ɖɩ-taa, weyi ɛñaŋɩ-ɩ nɛ ɛlakɩ tɔm kiɖeɖetu yɔ, eɖeɣni-i.” (Tʋma Labʋ 10:34, 35) Krɩstʋ ñɩma mba, pɔɖɔŋaɣ “Krɩstʋ paɣtʋ yɔɔ.” Nɛ pataama Krɩstʋ paɣtʋ ndʋ pɛɛ yɔɔ na, ɛlɛ pa-laŋa taa paama-tʋ. Tiɖiyaɣ Krɩstʋ mba nɛ tɩwazɩɣ-wɛ paa le paawɛɛ kɔyɔ.​—Galaatɩ 6:2.

11. Hɔɔlɩŋ naalɛ weyi taa “Krɩstʋ paɣtʋ” tukuuni Krɩstʋ mba?

11 Paɣtʋ ndʋ Yehowa tɩŋnɩ Yesu yɔɔ nɛ ɛɖʋ fezuu taa Izrayɛɛlɩ yɔ, tɩwazɩ-kʋ siŋŋ. Pʋcɔ nɛ ɛgbɛyɛ kɩfaɖɛ paɣzɩɣ lɛ, Yesu kaaɖʋ Krɩstʋ mba paɣtʋ sɔsɔtʋ naalɛ. Kajalaɣ ñɩndʋ tukuni tɔm susuu tʋmɩyɛ. Naalɛ ñɩndʋ ñotukuni wɛtʋ ndʋ pɩwɛɛ se Krɩstʋ mba ɩwɛɛnɩ ɖama yɔɔ yɔ. Krɩstʋ mba tɩŋa Yesu kaaɖʋ paɣtʋ ndʋ. Ye mbʋ, sɔnɔ pɩwɛɛ se ɖɩkpaɣ-tʋ nɛ ɖɩlabɩnɩ tʋmɩyɛ paa ɖɩwɛnɩ lidaʋ se ɖɩkpaɣ ɛsɔdaa yaa ɖɩcakɩ wezuu maatɛŋ tɛtʋ yɔɔ kɔyɔ.

12. Lɛɣzɩtʋ ndʋ Krɩstʋ mba katɩ tɔm susuu taa?

12 Caanaʋ taa, pɩɩwɛɛ se ɛyaa ɩlɩɩnɩ ajɛɛ ndɩ ndɩ taa nɛ pɔkɔɔ Izrayɛɛlɩ pʋcɔ nɛ pɛsɛɛ Yehowa. (1 Awiya 8:41-43) Ɛlɛ pʋwayɩ lɛ, Yesu ɖʋ paɣtʋ natʋyʋ Maatiyee 28:19, 20 taa. (Kalɩ Maatiyee 28:19, 20.) Yesu  heyi ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa se ‘powolo’ ɛyaa kpeekpe cɔlɔ. Pantekooti wiye pɩnaɣ 33 taa, Yehowa wɩlaa se ɛsɔɔlaa se posusi laŋhɛzɩyɛ tɔm ɛjaɖɛ kpeekpe yɔɔ. Kɩyakʋ ŋgʋ, fezuu kiɖeɖeu tibi Krɩstʋ ɛgbɛyɛ kɩfaɖɛ nɖɩ ɖɩ-taa ɛyaa ɛzɩ 120 mbʋ yɔ pɔ-yɔɔ nɛ papaɣzɩ susuu laŋhɛzɩyɛ tɔm Yuda mba nɛ mba papɩsɩ Yuda mba nɛ palakɩ pɔ-sɔnzɩ yɔ kʋnʋmɩŋ ndɩ ndɩ taa. (Tʋma Labʋ 2:4-11) Pʋwayɩ lɛ, posusi tɔm nɛ pɩtalɩ Samaarɩɩ mba. Pɩtalɩ pɩnaɣ 36 taa lɛ, pawalɩsɩ pɔ-tɔm susuu tʋmɩyɛ nɛ pɩtalɩ sɩɩnaa layaa. Pɩwɩlɩɣ se pɩɩwɛɛ se Krɩstʋ mba isusi laŋhɛzɩyɛ tɔm ɛyaa tɩŋa ɛjaɖɛ kpeekpe yɔɔ.

13, 14. (a) “Paɣtʋ kɩfatʋ” ndʋ Yesu ɖʋ-ɖʋ? (b) Kɩɖaʋ ŋgʋ Yesu hawa yɔ, ɛbɛ kɩkpɛlɩkɩɣ-ɖʋ?

13 Yesu ɖʋ-ɖʋ ɖɔɖɔ “paɣtʋ kɩfatʋ” pɩlɩɩnɩ wɛtʋ ndʋ pɩwɛɛ se ɖɩwɛɛnɩ ɖo-koobiya yɔɔ yɔ tɩ-yɔɔ. (Kalɩ Yohanɛɛsɩ 13:34, 35.) Pɩwɛɛ se ɖɩsɔɔlɩ-wɛ paa ɖooye, ɛlɛ pɩwɛɛ ɖɔɖɔ se ɖitisi faaa nɛ ɖɩlaa ɖe-wezuu pɔ-yɔɔ. Moyizi paɣtʋ taapɔzʋʋ se ɛyʋ ɛlaa e-wezuu lalaa yɔɔ.​—Maatiyee 22:39; 1 Yohanɛɛsɩ 3:16.

14 Yesu ha-ɖʋ kɩɖaʋ kɩbaŋʋ sɔɔlɩm sɔsɔm mbʋ pɩ-nʋmɔʋ taa. Ɛɛsɔɔlɩ ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa siŋŋ nɛ etisi faaa nɛ ɛlaa ɛ-tɩ pɔ-yɔɔ. Nɛ ɛñɩnɩɣ se ɛ-wayɩ tɩŋɩyaa kpeekpe ɩla ɖɔɖɔ mbʋ. Ye mbʋ, pɩwɛɛ se ɖitisi faaa nɛ ɖɩtɔɔ kʋñɔŋ ɖo-koobiya yɔɔ nɛ halɩ pɩpɔzaa yɔ, ɖɩsɩ pɔ-yɔɔ.​—1 Tesalooniki 2:8.

ƐZƖMA ƐSƆ ÐIYIƔ Ɛ-SAMAƔ SƆNƆ NƐ ƐZƖMA ƐKAƔ-KƐ ÐIYUU CEE WAYƖ YƆ

15, 16. (a) Ɛzɩma Ɛsɔ wɛɛ nɛ eɖiyiɣ ɛ-sɛyaa sɔnɔ? (b) Nɛ wɛtʋ kɩfatʋ ndʋ taa Ɛsɔ sɛyaa wɛɛ?

15 Yesu lɩzɩ “yom siɣsiɣ tʋ nɛ lɔŋsɩnɖʋ” se ɛhaɣ ɛ-wayɩ tɩŋɩyaa fezuu taa “tɔɔnaɣ alɩwaatʋ ndʋ tɩmʋnaa yɔ, tɩ-yɔɔ.” (Maatiyee 24:45-47, NWT) Tɔɔnaɣ ŋga, kɔ-hɔɔlʋʋ nakʋyʋ lɛ mbʋ Yehowa heyiɣ ɛ-sɛyaa se pala alɩwaatʋ ndʋ pɛwɛɣ wɛtʋ kɩfatʋ natʋyʋ taa yɔ. Ɛzɩma tɩyɛ wɛtʋ ndʋ tɩ-taa ɖɩwɛɛ yɔ, tɩkɛ kɩfatʋ?

16 Ðɩwɛ “kɛdɛzaɣ kɩyakɩŋ taa,” nɛ piileɖiɣ lɛ ɖɩkaɣ katʋʋ kʋñɔŋ sɔsɔʋ ŋgʋ wiɖiyi ɛyaa tɩkatɩ nɛ pana yɔ. (2 Timootee 3:1, ABT; Maarkɩ 13:19) Pɩtasɩ lɛ, pɔɖɔɔnɩ Sataŋ nɛ aleewaa ɛsɔdaa nɛ pɔlɔ-wɛ tataa, nɛ pɔkɔŋnɩ kʋñɔmɩŋ sakɩyɛ ɛyaa yɔɔ. (Natʋ 12:9, 12) Pɩtasɩ ɖɔɖɔ lɛ, ɖɩñaŋ Yesu paɣtʋ nɛ ɖisusuu ɛyaa sakɩyɛ laŋhɛzɩyɛ tɔm ɛjaɖɛ kpeekpe yɔɔ kʋnʋmɩŋ sakɩyɛ taa.

17, 18. Alɩwaatʋ ndʋ Ɛsɔ ɖʋʋ-ɖʋ paɣtʋ yɔ, ɛzɩma pɩwɛɛ se ɖɩla?

17 Yehowa ɛgbɛyɛ ha-ɖʋ wondu sakɩyɛ se tɩsɩnɩ-ɖʋ tɔm susuu taa. Ŋlakɩnɩ-tʋ tʋmɩyɛ na? Ðe-kediɣzisi taa, pawɩlɩɣ-ɖʋ ɛzɩma ɖɩlabɩnɩ wondu ndʋ tʋmɩyɛ camɩyɛ yɔ. Ŋnɩɣ pɩ-taa se Yehowa cɔlɔ lɔŋ tasʋʋ mbʋ pɩlɩɣna?

18 Pɩsa nɛ ɖihiɣ Ɛsɔ wazasɩ lɛ, pɩpɔzʋʋ se ɖɩɖɔ paɣtʋ ndʋ payɩ ɛɖʋʋ-ɖʋ pɩtɩŋnɩ ɛ-ɛgbɛyɛ yɔɔ yɔ, tɩ-yɔɔ. Ye sɔnɔ ɖɩñaŋ ɛ-paɣtʋ yɔ, pɩkaɣ-ɖʋ wɛʋ kɛlɛʋ se ɖɩña paɣtʋ ndʋ ɛkaɣ-ɖʋ ɖʋʋ kʋñɔŋ sɔsɔʋ alɩwaatʋ taa yɔ, alɩwaatʋ ndʋ ɛkaɣ ɖezuu Sataŋ ɛjaɖɛ yɔ. (Maatiyee 24:21) Pʋwayɩ, pɩkaɣ-ɖʋ pɔzʋʋ paɣtʋ kɩfatʋ se tiɖiyi ɖe-wezuu caɣʋ ɛjaɖɛ kɩfaɖɛ taa, alɩwaatʋ ndʋ Sataŋ ɛɛtasɩɣ wɛnʋʋ ɖoŋ ɖɔ-yɔɔ yɔ.

Ɛjaɖɛ kɩfaɖɛ taa, pakaɣ kuluu takayɩsɩ kɩfasɩ nɛ pawɩlɩ-ɖʋ ɛzɩma ɖɩcaɣ wezuu paradisuu taa yɔ (Cɔnɩ tayʋʋ 19, 20)

19, 20. (a) Takayɩsɩ nzɩ pakaɣ kuluu? (b) Nɛ ɛzɩma sɩkaɣ-ɖʋ wazʋʋ?

19 Moyizi alɩwaatʋ taa, pɩɩpɔzɩ Izrayɛɛlɩ samaɣ paɣtʋ kɩfatʋ, pʋyɔɔ  Yehowa cɛlɩ-sɩ Moyizi Paɣtʋ. Alɩwaatʋ sakɩyɛ pʋwayɩ lɛ, pɔpɔzɩ Krɩstʋ ɛgbɛyɛ se ɖɩɖɔ “Krɩstʋ paɣtʋ” yɔɔ. Mbʋ ɖɔɖɔ Bibl heyiɣ-ɖʋ se ɛjaɖɛ kɩfaɖɛ taa lɛ, pakaɣ kuluu takayɩsɩ nasɩyɩ nɛ pawɩlɩ-ɖʋ paɣtʋ kɩfatʋ ndʋ tɩ-yɔɔ pɩwɛɛ se ɖɩɖɔ yɔ. (Kalɩ Natʋ 20:12.) Pɩtʋʋ fɛyɩ se takayɩsɩ kɩfasɩ nzɩ, sɩkaɣ wɩlʋʋ ɛyaa mbʋ Yehowa pɔzʋʋ-wɛ se pala alɩwaatʋ ndʋ tɩ-taa yɔ. Takayɩsɩ nzɩ, sɩkaɣ sɩnʋʋ ɛyaa tɩŋa pɩkpɛndɩnɩ mba pefezaa yɔ se pɛkpɛlɩkɩ nɛ patɩlɩ mbʋ Ɛsɔ sɔɔlaa se ɛyaa ɩla yɔ. Sɩkaɣ-ɖʋ sɩnʋʋ se ɖɩkpɛlɩkɩ nɛ ɖɩtɩlɩ Yehowa lɩmaɣza nɛ pɩkɩlɩ. Pɩtasɩ lɛ, ɖɩkaɣ nɩʋ Bibl taa nɛ pɩkɩlɩ. Piyeki nɛ paradisuu taa lɛ, ɛyaa tɩŋa sɔɔlɩ ɖama, pɛwɛɛnɩ ñamtʋ ɖama yɔɔ nɛ paɖʋ ɖama hɩɖɛ. (Izaayii 26:9) Maɣzɩ kpem nɛ ŋna wondu sakɩyɛ ndʋ ɖɩkaɣ kpɛlɩkʋʋ nɛ ɛzɩma ɖɩkaɣ sɩnʋʋ ɛyaa lalaa nɛ patɩlɩ Yehowa alɩwaatʋ ndʋ Yesu tɔkɩ kewiyitu yɔ.

20 Ye ɖiwobi pɩ-yɔɔ nɛ ɖɩɖɔ paɣtʋ ndʋ pama takayɩsɩ nzɩ sɩ-taa yɔ tɩ-yɔɔ nɛ ɖɩwɛɛ siɣsiɣ Yehowa ɛzɩdaa kɛdɛzaɣ takɩm taa kɔyɔ, Ɛsɔ kaɣ ɖa-hɩɖɛ maʋ “wezuu takayaɣ” taa. Ðɩpɩzɩɣ nɛ ɖihiɣ wezuu maatɛŋ. Ye mbʋ, pɩpɔzʋʋ se ɖɩkalɩ Bibl, ɖɩñaɣ pana nɛ ɖɩnɩɩ kɩ-taa, nɛ ɖɩña Ɛsɔ paɣtʋ. Ye ɖɩlabɩ mbʋ yɔ, ɖɩkaɣ hiɣu ñʋʋ yabʋ kʋñɔŋ sɔsɔʋ alɩwaatʋ taa nɛ ɖiwolo pɩ-yɔɔ nɛ ɖɩkpɛlɩkɩ nɛ ɖɩtɩlɩ Ɛsɔ sɔɔlɩm tʋ nɛ lɔŋsɩnɖʋ Yehowa tam tam.​—Eklesɩyastɩ 3:11, NWT; Roma 11:33.