Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Piya evelisi​—Ɩtalaa se pamɩyɩsɩ-mɩ lɩm na?

Piya evelisi​—Ɩtalaa se pamɩyɩsɩ-mɩ lɩm na?

“Mɩ-taa anɩ sɔɔlɩ kuduyuu maʋ nɛ ɛɛcalɩɣnɩ caɣʋ se ɛtʋʋzɩ ki-liidiye nɛ ɛna se ɛpɩzɩɣ ɛtɛm-kʋ yaa we?”​—LUKA 14:28.

HENDU: 120, 64

Piya evelisi nzɩ sɩcaɣ se pamɩyɩsɩ-sɩ lɩm yɔ, sɩ-yɔɔ pama tɔm ñʋʋ kʋnɛ nɛ ŋgʋ kɩkɔŋ yɔ

1, 2. (a) Sɔnɔ, ɛbɛ haɣ Ɛsɔ samaɣ taa leleŋ? (b) Ɛzɩma tɩyɛ lʋlɩyaa nɛ ɛgbɛyɛ taa ɛzʋtʋyaa papɩzɩɣ pasɩnɩ piya evelisi nɛ sɩnɩɩ lɩm mɩyɩsʋʋ tɔbʋʋ camɩyɛ?

ƐGBƐYƐ taa ɛzʋtʋyʋ nɔɔyʋ heyi Christopher weyi ɛwɛnɩ pɩnzɩ 12 yɔ se: “Mɛ-ɛzɩdaa palʋlɩ-ŋ, nɛ man-taa wɛ leleŋ kpem se ŋsɔɔlaa se pamɩyɩsɩ-ŋ lɩm. Ɛlɛ mañɩnɩɣ se mɔnpɔzɩ-ŋ tɔm tʋnɛ: ‘Ɛbɛ yɔɔ ŋsɔɔlaa se pamɩyɩsɩ-ŋ lɩm?’” Ɛzʋtʋyʋ ɛnʋ, ɛɛwɛnɩ toovenim se ɛpɔzɩ tɔm ndʋ. Alɩwaatʋ ndʋ ɖɩnaɣ ɛzɩma piya evelisi sakɩyɛ haɣ sɩ-tɩ nɛ pamɩyɩsɩɣ-sɩ lɩm paa pɩnaɣ ŋga lɛ, pɩhaɣ-ɖʋ taa leleŋ siŋŋ. (Eklesɩyastɩ 12:1) Ɛlɛ pɩwɛɣ ɖeu se lʋlɩyaa nɛ ɛgbɛyɛ taa ɛzʋtʋyaa pañaɣ pana nɛ pana se piya evelisi nzɩ, sɩ-maɣmaɣ sɩkpaɣnɩ lɩmaɣza se  pamɩyɩsɩ-sɩ lɩm nɛ sɩnɩɣ lɩm mɩyɩsʋʋ tɔbʋʋ camɩyɛ.

2 Bibl wɩlɩɣ-ɖʋ se tɩ haʋ nɛ lɩm mɩyɩsʋʋ kɛnɩ kajalaɣ nɩŋgbanzɩ nzɩ ɛyʋ kpɛzɩɣ se pɩsa nɛ ɛpɩsɩ Krɩstʋ tʋ yɔ. Nɛ alɩwaatʋ ndʋ ɛpɩsɩɣ Krɩstʋ tʋ yɔ, Yehowa wazɩɣ-ɩ siŋŋ ɛlɛ Sataŋ ñakaɣ-ɩ kaɖɩnʋʋ. (Aduwa 10:22; 1 Pɩyɛɛrɩ 5:8) Pʋyɔɔ pɩwɛɛ se lʋlɩyaa ɩkpaɣ alɩwaatʋ nɛ pawɩlɩ pe-piya mbʋ ɖeyi ɖeyi Krɩstʋ wayɩ tɩŋʋʋ pɔzʋʋ yɔ. Ye piya evelisi nzɩ, sɩ-lʋlɩyaa ɩtɩkɛ koobiya yɔ, ɛgbɛyɛ taa ɛzʋtʋyaa sɩɣnɩ-sɩ nɛ sɔɔlɩm nɛ sɩnɩɩ tɩ haʋ nɛ lɩm mɩyɩsʋʋ tɔbʋʋ camɩyɛ. (Kalɩ Luka 14:27-30.) Pʋcɔ nɛ ɛyʋ ma kuduyuu nɛ ɛtɛm-kʋ lɛ, pʋpɔzʋʋ se ɛñɔɔzɩ ɛ-tɩ camɩyɛ. Mbʋ ɖɔɖɔ pɩwɛɛ se piya evelisi ɩñɔɔzɩ sɩ-tɩ pʋcɔ nɛ pamɩyɩsɩ-sɩ lɩm nɛ sɩpɩzɩ sɩsɛɛ Yehowa siɣsiɣ “nɛ pɩkɔɔ pɩtalɩ kɛdɛzaɣ kɩyakʋ wiye.” (Maatiyee 24:13ABT) Ɛlɛ, ɛbɛ pɩzɩɣ pɩsɩnɩ piya evelisi nɛ sɩsɛɛ Yehowa si-wezuu caɣʋ kpeekpe? Iyele nɛ ɖɩna.

3. (a) Tɔm ndʋ Yesu nɛ Pɩyɛɛrɩ pɔyɔɔdaa yɔ, ɛzɩma tɩwɩlɩɣ se lɩm mɩyɩsʋʋ tɔm cɛyaa? (Maatiyee 28:19, 20; 1 Pɩyɛɛrɩ 3:21) (b) Tɔm ndʋ yɔɔ ɖɩkaɣ cosuu? (c) Nɛ ɛbɛ yɔɔ pɩcɛyaa se ɖicosi tɔm ndʋ tɩ-yɔɔ?

3 Ŋkɛ pɩɣa evelaɣ nɛ ŋñɩnɩɣ se pamɩyɩsɩ-ŋ lɩm na? Ye ɛɛɛ kɔyɔ, pɩkɛnɩ kaɖʋwa kɩbaŋa siŋŋ. Pɩkɛnɩ hɩɖɛ ɖʋʋ kpem se pamɩyɩsɩ ɛyʋ lɩm nɛ ɛpɩsɩ Yehowa Aseɣɖe Tʋ. Pɩkɛnɩ mbʋ pɩwɛɛ se ɛyʋ ɛla pʋcɔ nɛ ɛpɩsɩ Krɩstʋ tʋ yɔ. Pɩtasɩ lɛ, mba pañɩnɩɣ se pehiɣ ñʋʋ yabʋ kʋñɔŋ sɔsɔʋ alɩwaatʋ taa yɔ, pɩwɛɛ se pɛkpɛzɩ nɩŋgbaŋaɣ sɔsɔɔ ŋga. (Maatiyee 28:19, 20; 1 Pɩyɛɛrɩ 3:21) Alɩwaatʋ ndʋ pamɩyɩsɩɣ-ŋ lɩm yɔ, ŋwɩlɩɣ lalaa se ŋɖuwaa se ŋsɛɣ Yehowa tam. Nɛ Toovenim taa lɛ, ŋsɔɔlaa se ŋɖɔ ño-ɖuutu yɔɔ. Ye mbʋ, tɔm pɔzʋʋ pʋnɛ pɩkaɣ-ŋ sɩnʋʋ nɛ ŋna se ŋtalaa se pamɩyɩsɩ-ŋ lɩm na: (1) Mɛntɛm pɩʋ fezuu taa se manpɩzɩ nɛ mankpaɣ lɩmaɣzɩyɛ nɖɩ? (2) Ma-maɣmaɣ mɔnsɔɔlɩna se pamɩyɩsɩ-m lɩm  na? (3) Manɩ tɩ haʋ tɔbʋʋ camɩyɛ na? Iyele nɛ ɖɩtazɩ tɔm ndʋ tɩ-taa.

MBƲ PƖWƖLƖƔ SE ŊPƖWA YƆ

4, 5. (a) Ɛbɛ wɩlɩɣ se pɩtɩkɛ ɛyaa sɔsaa ɖeke pɩwɛɛ se pamɩyɩsɩ lɩm? (b) Ye pɔtɔm se ɛyʋ pɩ fezuu taa, pʋ-tɔbʋʋ lɛ suwe?

4 Bibl tɩyɔɔdɩ ɖoli se pɩwɛɛ se ɛyʋ ɛla sɔsɔ yaa ɛtalɩ pɩnzɩ nasɩyɩ pʋcɔ nɛ pamɩyɩsɩ-ɩ lɩm. Bibl yɔɔdɩ Aduwa 20:11 taa se paa ɛyʋ ɛkɛ pɩɣa yɔ, papɩzɩɣ nɛ patɩlɩ se ɛ-lakasɩ “kaɣ wɛʋ kele kele nɛ siɣsiɣ.” Pɩwɩlɩɣ se pɩɣa maɣmaɣ pɩzɩɣ nɛ kala mbʋ pɩwɛ siɣsiɣ yɔ nɛ kanɩɩ tɩ haʋ tɔbʋʋ camɩyɛ. Ye mbʋ, ye pamɩyɩsɩ pɩɣa evelaɣ nakɛyɛ lɩm yɔ, pɩwɩlɩɣ se kawɩlɩ ka-lakasɩ taa se kapɩ fezuu taa nɛ kaha ka-tɩ Yehowa.​—Aduwa 20:7.

5 Ye pɔtɔm se ɛyʋ pɩ fezuu taa, pʋ-tɔbʋʋ lɛ suwe? Pɩtɩkɛ ɛyʋ paɣlɩka yaa ɛ-pɩnzɩ wɩlɩɣna se ɛpɩ fezuu taa. Bibl wɩlɩɣ se mba papɩ fezuu taa yɔ, pafalɩsɩ pa-maɣzɩm camɩyɛ nɛ “pasɩm kɩbam nɛ kɩdɛkɛdɩm.” (Ebree 5:14) Ɛyʋ weyi ɛpɩ fezuu taa yɔ, ɛsɩm mbʋ pɩkɛ kɩbam yɔ, nɛ ɛɖʋ ɛ-laŋɩyɛ taa se ɛlakɩ-pʋ. Ye mbʋ, pɩwɛ kaɖɛ se pepeɣzi-i nɛ ɛla kɩdɛkɛdɩm. Nɛ pɩtɩcɛyɩ se paa ɛzɩmtaa lɛ, nɔɔyʋ eheyini-i se ɛla mbʋ pɩwɛ ɖeu yɔ. Pʋyɔɔ lɛ, ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩtaa liu se pɩɣa evelaɣ ŋga pamɩyɩsɩ-kɛ lɩm yɔ, kakaɣ labʋ mbʋ pɩwɛ ɖeu yɔ paa ka-lʋlɩyaa yaa ɛyaa sɔsaa nabɛyɛ ɩfɛyɩ kɔ-cɔlɔ yɔ.​—Cɔnɩ ɖɔɖɔ Filiipu 2:12.

6, 7. (a) Kala wena Danɩyɛɛlɩ kaakatɩ Babilooni? (b) Ɛzɩma tɩyɛ Danɩyɛɛlɩ wɩlaa se ɛpɩ fezuu taa?

6 Ɛlɛ toovenim taa lɛ, pɩɣa evelaɣ pɩzɩɣ nɛ kawɩlɩ se kapɩ fezuu taa mbʋ? Iyele nɛ ɖɩna Danɩyɛɛlɩ kɩɖaʋ. Pʋtɔma alɩwaatʋ ndʋ pakpaɣ-ɩ ɛ-lʋlɩyaa cɔlɔ nɛ powoni-i Babilooni yɔ, ɛɛkɛ pɩɣa evelaɣ. Piyeba nɛ Danɩyɛɛlɩ wɛɛ samaɣ ŋga kataañaŋ Ɛsɔ yɔ, kɛ-hɛkʋ taa. Ɛlɛ, wɛtʋ ndʋ taa Danɩyɛɛlɩ kaawɛ peeɖe? Ɛɛwɛ piya evelisi nzɩ paalɩzaa se pafalɩsɩ-sɩ nɛ sɩɖʋʋ Babilooni wiyaʋ lɩm yɔ, sɩ-taa. (Danɩyɛɛlɩ 1:3-5, 13) Pɩwɛ ɛzɩ waɖɛ nɖɩ Danɩyɛɛlɩ kɔm nɛ ɛwɛɛnɩ Babilooni yɔ, ɛtaapɩzɩɣ kpa se ɛwɛɛnɩ-ɖɩ Izrayɛɛlɩ ɛjaɖɛ taa.

7 Ɛlɛ ɛzɩma Danɩyɛɛlɩ laba? Eyeba se Babilooni mba ɩlɛɣzɩ ɛ-wɛtʋ yaa pacamɩ e-tisuu na? Aayɩ. Bibl yɔɔdaa se alɩwaatʋ ndʋ Danɩyɛɛlɩ kaawɛ Babilooni yɔ, ‘ɛmaɣzɩ ɛ-laŋɩyɛ taa se eepisiɣ ɛ-tɩ,’ pʋ-tɔbʋʋ lɛ se ɛɖʋ ɛ-taa se eetukuuni cɛtɩm Ɛsɔ sɛtʋ pʋyʋ. (Danɩyɛɛlɩ 1:8) Ye mbʋ, Danɩyɛɛlɩ wɩlaa se ɛɛpɩ fezuu taa siŋŋ.

Pɩɣa evelaɣ ŋga kapɩ fezuu taa yɔ, kaalakɩ ɛzɩ Ɛsɔ taabalʋ yɔ Kewiyaɣ Kpaaŋ taa nɛ sukuli taa lɛ kapɩsɩ ɛjaɖɛ taabalʋ (Cɔnɩ tayʋʋ 8)

8. Lɔŋ weyi Danɩyɛɛlɩ kɩɖaʋ pɩzɩɣ nɛ kɩkpɛlɩkɩ-ŋ?

8 Lɔŋ weyi Danɩyɛɛlɩ kɩɖaʋ pɩzɩɣ nɛ kɩkpɛlɩkɩ-ŋ? Pɩɣa evelaɣ ŋga kapɩ fezuu taa yɔ, kɔɖɔkʋʋ ke-tisuu kpam halɩ pɩkpɛndɩnɩ kaɖɛ alɩwaatʋ taa. Kaalɛɣzɩɣ wɛtʋ ɛzɩ canzɩ yɔ. Kaalakɩ ɛzɩ Ɛsɔ taabalʋ yɔ Kewiyaɣ Kpaaŋ taa, nɛ sukuli taa lɛ kapɩsɩ ɛjaɖɛ taabalʋ. Ɛlɛ kɔɖɔkʋʋ ke-siɣsiɣ wɛtʋ halɩ alɩwaatʋ ndʋ kɛwɛɣ takɩm taa yɔ.​—Kalɩ Efɛɛzɩ 4:14, 15.

9, 10. (a) Ye pɩɣa evelaɣ nakɛyɛ ɛmaɣzɩɣ mbʋ kalaba alɩwaatʋ ndʋ pɩtakɩ-kɛ yɔ pɩ-yɔɔ kɔyɔ, ɛzɩma pɩwazɩɣ-kɛ? (b) Lɩm mɩyɩsʋʋ tɔbʋʋ lɛ suwe?

9 Pɩkɛ toovenim se nɔɔyʋ tɩtalɩ pilim. Paa ɖɩkɛ sɔsɔ yaa pɩɣa evelaɣ yɔ, nabʋyʋ taa piyiɣdiɣ-ɖʋ. (Eklesɩyastɩ 7:20) Paa mbʋ yɔ, ye ŋcaɣ se pamɩyɩsɩ-ŋ lɩm kɔyɔ, pɩwɛɣ ɖeu se ŋtazɩ ña-taa nɛ ŋna se ŋñaŋ Yehowa paɣtʋ na. Pɔzɩ ña-tɩ tɔm tʋnɛ: ‘Kɩyakɩŋ weyi ɩɖɛwa yɔ ɩ-taa, mañam Yehowa paɣtʋ na?’ Maɣzɩ nɛ ŋna ɛzɩma ŋlaba alɩwaatʋ ndʋ pɩtakɩ ñe-tisuu yɔ. Ŋpɩzaa nɛ ŋɖiɣzini mbʋ pɩɩwɛɛ  se ŋla yɔ? Ɛzɩ Danɩyɛɛlɩ yɔ, wiɖiyi nɔɔyʋ tɛmɩ-ŋ seɣtuu se ŋkpaɣ ñɛ-lɛɣtʋ nɛ ŋlabɩnɩ tʋmɩyɛ Sataŋ ɛjaɖɛ ɖɩnɛ ɖɩ-taa? Alɩwaatʋ ndʋ pɩtakɩɣ ñe-tisuu yɔ, ŋpɩzɩɣ nɛ ŋɖiɣzini mbʋ pɩwɛ ɖeu Yehowa ɛzɩdaa yɔ?​—Efɛɛzɩ 5:17.

10 Ɛbɛ yɔɔ pɩcɛyaa se ŋcosi tɔm ndʋ tɩ-yɔɔ? Mbʋ pʋyɔɔ yɔ, pɩkaɣ-ŋ sɩnʋʋ nɛ ŋna se lɩm mɩyɩsʋʋ tɩkɛ aleɣya tɔm. Alɩwaatʋ ndʋ pamɩyɩsɩɣ-ŋ lɩm yɔ, ŋwɩlɩɣ lalaa se ŋlabɩ ɖuutu sɔsɔtʋ natʋyʋ Yehowa ɛzɩdaa. Ŋɖuwaa se ŋsɔɔlʋʋ Yehowa nɛ ŋsɛɛ-ɩ tam nɛ ña-laŋɩyɛ pilim. (Maarkɩ 12:30) Mba payɩ pamɩyɩsɩɣ-wɛ lɩm yɔ, pɩwɛɛ se pɛtɛ pa-taa nɛ pɔɖɔ tɔm ndʋ poɖuuni Yehowa yɔ, tɩ-yɔɔ.​—Kalɩ Eklesɩyastɩ 5:4, 5.

ÑA-MAƔMAƔ ÑƆ-SƆƆLƖM PƖKƐNAA?

11, 12. (a) Ye nɔɔyʋ ɛcaɣ se pamɩyɩsɩ-ɩ lɩm, tɔm ndʋ pɩwɛɛ se ɛtɩlɩ? (b) Ɛbɛ kaɣ-ŋ sɩnʋʋ nɛ ŋwɛɛnɩ lɩmaɣza wena Yehowa wɛnɩ lɩm mɩyɩsʋʋ yɔɔ yɔ?

11 Bibl yɔɔdʋʋ se Yehowa sɛyaa tɩŋa ‘kaɣ pa-tɩ haʋ faaa’ nɛ pɛsɛɛ-ɩ, halɩ pɩkpɛndɩnɩ piya evelisi. (Keɣa 110:3, NWT) Ye mbʋ, ye nɔɔyʋ ɛcaɣ se pamɩyɩsɩ-ɩ lɩm kɔyɔ, pɩwɛɛ se pɩkɛnɩ ɛ-maɣmaɣ ɛ-sɔɔlɩm. Pɩkaɣ pɔzʋʋ se ŋtazɩ ña-taa camɩyɛ nɛ ŋna se ña-maɣmaɣ ñɔsɔɔlɩna se pamɩyɩsɩ-ŋ lɩm, kɔzɩ kɔzɩ ye palʋlɩ-ŋ toovenim taa kɔyɔ.

12 Pɩtʋʋ fɛyɩ se ŋwɛɛ nɛ ŋpaɣlɩɣ lɛ, ŋna pamɩyɩsɩ ɛyaa sakɩyɛ lɩm; nɛ halɩ pɩtɩla yɔ pa-taa nabɛyɛ kɛ ña-taabalaa nɛ ñe-newaa. Ɛlɛ pɩwɛɛ se ŋkpa ña-tɩ nɛ ŋtaakɔɔ nɛ ŋpaɣzɩ maɣzʋʋ se pɩwɛɛ se pamɩyɩsɩ-ŋ lɩm mbʋ pʋyɔɔ yɔ ña-pɩnzɩ ɖɔwa yaa pamɩyɩsɩ lalaa lɩm. Ɛbɛ pɩzɩɣ nɛ pɩsɩnɩ-ŋ nɛ ŋwɛɛnɩ lɩmaɣza wena Yehowa wɛnɩ lɩm mɩyɩsʋʋ yɔɔ yɔ? Kpaɣ alɩwaatʋ nɛ ŋmaɣzɩ nɛ ŋna mbʋ pʋyɔɔ lɩm mɩyɩsʋʋ tɔm cɛyaa kpem yɔ. Ŋkaɣ naʋ lɩmaɣza sakɩyɛ wena a-yɔɔ lɩm mɩyɩsʋʋ tɔm cɛyaa yɔ, ñʋʋ kʋnɛ kɩ-taa nɛ ŋgʋ kɩkɔŋ yɔ kɩ-taa.

13. Ɛbɛ pɩzɩɣ pɩsɩnɩ-ŋ nɛ ŋna se ña-maɣmaɣ ŋkpaɣnɩ lɩmaɣzɩyɛ se pamɩyɩsɩ-ŋ lɩm?

13 Ye ŋtazɩɣ adɩma wena ŋlakɩ yɔ a-taa kɔyɔ, pɩsɩɣnɩ-ŋ nɛ ŋna se ña-maɣmaɣ ŋkpaɣnɩ lɩmaɣza se pamɩyɩsɩ-ŋ lɩm. Ŋtɩmɩɣnɩ Yehowa ɖoŋ ɖoŋ? Ŋtɩmɩɣnɩ-ɩ nɛ ña-laŋɩyɛ pilim na? Tɔm ndʋ tɩ-yɔɔ cosuu pɩzɩɣ pɩsɩnɩ-ŋ nɛ ŋna se taabalɩyɛ kɩbanɖɛ wɛ ña nɛ Yehowa mɩ-hɛkʋ taa. (Keɣa 24:4) Ðoŋ ɖoŋ lɛ, Yehowa tɩŋɩɣnɩ Bibl yɔɔ nɛ ecosuu ɖa-adɩma yɔɔ. Ye mbʋ, mbʋ pɩpɩzɩɣ pɩtasɩ-ŋ sɩnʋʋ nɛ ŋna se ŋsɔɔlaa se ŋñɔtɩnɩ Yehowa nɛ ŋsɛɛ-ɩ nɛ ña-laŋɩyɛ pilim yɔ lɛ Bibl kpɛlɩkʋʋ ɖʋtʋ ndʋ ŋwɛna yɔ. (Yozuwee 1:8) Pɔzɩ ña-tɩ se: ‘Mɛnkpɛlɩkɩɣ Bibl man-tɩ yɔɔ ɖoŋ ɖoŋ? Mentisiɣ faaa nɛ manɖʋʋ ɖɔ-hɔʋ taa Bibl kpɛlɩkʋʋ nesi na?’ Tɔm ndʋ tɩ-yɔɔ cosuu kaɣ-ŋ sɩnʋʋ nɛ ŋna se ña-maɣmaɣ ŋkpaɣnɩ lɩmaɣzɩyɛ se pamɩyɩsɩ-ŋ lɩm.

MBƲ TƖ HAƲ KƐNAA YƆ

14. Tʋkaɣ ŋga wɛ tɩ haʋ nɛ lɩm mɩyɩsʋʋ pɛ-hɛkʋ taa?

14 Pɩwɛ ɛzɩ piya evelisi nasɩyɩ ɩɩsɩŋ tʋkaɣ ŋga kɛwɛ tɩ haʋ nɛ lɩm mɩyɩsʋʋ pɛ-hɛkʋ taa yɔ. Piya evelisi nasɩyɩ pɩzɩɣ nɛ sɩyɔɔdɩ se sɩtɛm sɩ-tɩ kpaɣʋ nɛ sɩha Yehowa, ɛlɛ sɩtɩtalɩta se pamɩyɩsɩ-sɩ lɩm. Ɛlɛ toovenim taa lɛ, pɩpɩzɩɣ nɛ pɩla mbʋ? Tɩ haʋ kɛnɩ adɩma wena a-taa ŋheyiɣ Yehowa se ŋkpaɣ ña-tɩ nɛ ŋha-ɩ se ŋsɛɛ-ɩ tam yɔ. Ye mbʋ, alɩwaatʋ ndʋ pamɩyɩsɩɣ-ŋ lɩm yɔ, ŋwɩlɩɣ lalaa se ŋtɛm kpaɣʋ ña-tɩ nɛ ŋha Yehowa. Pʋyɔɔ lɛ, pʋcɔ nɛ pamɩyɩsɩ-ŋ lɩm lɛ, pɩwɛɛ se ŋnɩɩ tɩ haʋ tɔbʋʋ camɩyɛ.

15. Tɩ haʋ tɔbʋʋ lɛ suwe?

 15 Alɩwaatʋ ndʋ ŋkpakɩɣ ña-tɩ nɛ ŋha Yehowa yɔ, pɩwɩlɩɣ se ŋheyi Yehowa se lɛɛlɛɛyɔ lɛ ŋpɩsɩ ɛ-pʋyʋ. Ŋɖuwaa se ŋkaɣ sɩʋ ɛ-sɔɔlɩm labʋ kajalaɣ ɖeɖe ñe-wezuu caɣʋ taa. (Kalɩ Maatiyee 16:24.) Ye ŋɖuuni Ɛsɔ mbʋ yɔ, pɩtɩkɛ aleɣya tɔm. (Maatiyee 5:33) Ye mbʋ, ɛzɩma ŋpɩzɩɣ nɛ ŋwɩlɩ se lɛɛlɛɛyɔ lɛ pɩtɩkɛ ñatɩnɩ ña-tɩ ɛlɛ ŋpɩsɩ Yehowa pʋyʋ?​—Roma 14:8.

16, 17. (a) Ye pɔtɔm se ɛyʋ kizi ɛ-tɩ, pʋ-tɔbʋʋ lɛ suwe? Ha kɩɖaʋ nakʋyʋ. (b) Alɩwaatʋ ndʋ ɛyʋ kpakɩɣ ɛ-tɩ nɛ ɛha Yehowa yɔ, pɩwɩlɩɣ se eheyi-i suwe?

16 Iyele ɖɩkpaɣ kɩɖaʋ kʋnɛ. Kpaɣ se ña-taabalʋ nɔɔyʋ ha-ŋ kpokpo. Ɛɖʋzɩ kpokpo takayɩsɩ ñe-nesi tɛɛ lɛ, eheyi-ŋ se: “Kpokpo kʋnɛ kɩpɩsɩ ña-ñɩŋgʋ.” Ɛlɛ ekitina se: “Maacɛlɩɣ-ŋ kpokpo ñɩma. Makaɣnɩ-kʋ saʋ, ɛlɛ pɩtɩkɛ ñɛ.” Suwe ŋkaɣ maɣzʋʋ kʋjɔʋ ŋgʋ kɩ-yɔɔ? Suwe ŋkaɣ maɣzʋʋ ña-taabalʋ ɛnʋ ɛ-yɔɔ?

17 Alɩwaatʋ ndʋ nɔɔyʋ kpakɩɣ e-wezuu nɛ ɛha Yehowa yɔ, pɩwɩlɩɣ se eɖiɣni-i heyuu se: “Mahaɣ-ŋ me-wezuu. Manpɩsɩ ña-pʋyʋ.” Nɛ Yehowa taɣ liu se ɛyʋ ɛnʋ ɛkaɣ ɖɔm e-ɖuutu yɔɔ. Ɛlɛ ye pɩlaba se ɛyʋ ɛnʋ ɛmanɩ Yehowa paɣtʋ yɔɔ nɛ ɛpaɣzɩ ɖanʋʋ weyi ɛɛsɛɣ Yehowa yɔ mɛsaɣ tɛɛ? Yaa ye pɩlaba se etisaa se ɛlakɩ tʋmɩyɛ naɖɩyɛ ɛlɛ ɖɩɩhaɣ-ɩ alɩwaatʋ se esusuu tɔm ɖoŋ ɖoŋ yaa ewoki kediɣzisi tɩŋa? Ye ɛlabɩ mbʋ yɔ, pɩwɩlɩɣ se ɛɛɖɔŋ tɔm ndʋ eɖuuni Yehowa yɔ tɩ-yɔɔ. Pɩwɛ ɛzɩ ŋhaʋ nɔɔyʋ kpokpo ɛlɛ ŋkizi se ŋŋcɛlɩɣ-ɩ kɩ-ñɩma yɔ. Alɩwaatʋ ndʋ ɖɩkpakɩɣ ɖe-wezuu nɛ ɖɩha Yehowa yɔ, pɩwɩlɩɣ se ɖiheyi-i se: “Me-wezuu tɩtasɩ kɛʋ man-pʋyʋ, ɛlɛ kɩpɩsɩ ña-pʋyʋ.” Ye mbʋ, paa ɛzɩmtaa lɛ, ɖɩkaɣ labʋ mbʋ Yehowa sɔɔlaa yɔ paa pɩkaɖɩɣnɩ mbʋ ɖa-maɣmaɣ ɖɩsɔɔlɩ labʋ yɔ. Mbʋ Yesu kaalaba. Ɛyɔɔdaa se: “Mantɩlɩɩnɩ ɛsɔdaa nɛ mentii se mala mɔn-sɔɔlɩm yɔɔ, ɛlɛ mentiba se mala weyi etiyi-m yɔ ɛ-sɔɔlɩm yɔɔ.”​—Yohanɛɛsɩ 6:38.

18, 19. (a) Tɔm ndʋ Rose nɛ Christopher pɔyɔɔdaa yɔ, ɛzɩma tɩyɛ tɩwɩlɩɣ se ɖihikiɣ wazasɩ alɩwaatʋ ndʋ pamɩyɩsɩɣ-ɖʋ lɩm yɔ? (b) Lɩmaɣza wena ŋwɛnɩ lɩm mɩyɩsʋʋ yɔɔ?

18 Pɩnaɣ kpayɩ kpayɩ se lɩm mɩyɩsʋʋ tɩkɛ aleɣya tɔm. Pɩkɛnɩ waɖɛ sɔsɔɖɛ kpem se ɛyʋ ɛkpaɣ ɛ-tɩ ɛha Yehowa nɛ pamɩyɩsɩ-ɩ lɩm. Piya evelisi nzɩ sɩsɔɔlɩ Yehowa nɛ sɩnɩɩ tɩ haʋ tɔbʋʋ camɩyɛ yɔ, sɔɔndʋ ɛɛkpaɣ-sɩ se sɩha sɩ-tɩ Yehowa nɛ pamɩyɩsɩ-sɩ lɩm. Siikpiɖiɣ se pʋyɔɔ sɩkpaɣ lɩmaɣzɩyɛ nɖɩ. Payaɣ pɩɣa evelaɣ nakɛyɛ se Rose nɛ pamɩyɩsɩ-kɛ lɩm. Kɔyɔɔdaa se: “Mɔnsɔɔlɩ Yehowa, nɛ alɩwaatʋ ndʋ mɛnsɛɣ-ɩ yɔ, mehikiɣ taa leleŋ nɛ pɩkpaɖɩ pɩtɩŋa. Nɛ me-wezuu caɣʋ taa lɛ, maapɩtɩɣ kpa se lɩmaɣzɩyɛ kɩbanɖɛ mankpaɣaa se pamɩyɩsɩ-m lɩm.”

19 Christopher weyi ɖɩyɔɔdɩ ɛ-tɔm kiɖe tɛɛ yɔ, ɛɛwɛnɩ pɩnzɩ 12 lɛ, pamɩyɩsɩ-ɩ lɩm. Lɩmaɣzɩyɛ nɖɩ ɛkpaɣaa se pamɩyɩsɩ-ɩ lɩm yɔ, suwe ɛmaɣzɩɣ ɖɩ-yɔɔ? Ɛyɔɔdaa se ɛ-taa labɩ leleŋ kpem se ɛkpaɣ lɩmaɣzɩyɛ nɖɩ. Ɛtalɩ pɩnzɩ 17 lɛ, ɛpɩsɩ paa ɖooye nʋmɔʋ lɩzɩyʋ. Ɛwɛnɩ pɩnzɩ 18 lɛ, ɛpɩsɩ ɛgbɛyɛ taa tʋmlaɖʋ. Nɛ lɛɛlɛɛyɔ lɛ ɛlakɩ tʋmɩyɛ Betɛɛlɩ. Ɛyɔɔdaa se: “Lɩmaɣzɩyɛ kɩbanɖɛ kpem maakpaɣaa se pamɩyɩsɩ-m lɩm. Paa ɖooye lɛ, mɛ-ɛzɩyɛ sɛnɩ Yehowa nɛ ɛ-ɛgbɛyɛ pa-tʋmɩyɛ labʋ, nɛ pɩhaɣ-m taa leleŋ siŋŋ.” Ye ŋcaɣ se pamɩyɩsɩ-ŋ lɩm yɔ, ɛzɩma ŋpɩzɩɣ nɛ ŋñɔɔzɩ ña-tɩ? Ðɩkaɣ tɔm ndʋ tɩ-yɔɔ cosuu ñʋʋ ŋgʋ kɩkɔŋ yɔ, kɩ-taa.