Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Piya evelisi​—Ɛzɩma ɩpɩzɩɣ ɩñɔɔzɩ mɩ-tɩ nɛ pamɩyɩsɩ-mɩ lɩm?

Piya evelisi​—Ɛzɩma ɩpɩzɩɣ ɩñɔɔzɩ mɩ-tɩ nɛ pamɩyɩsɩ-mɩ lɩm?

“Se mala ñɔ-sɔɔlɩm; Kɩbaɣlʋ, mbʋ pɩkɛdɩnɩ-m siŋŋ lɛ lɛ.”​—KEƔA 39:9.

HENDU: 51, 58

1, 2. (a) Ɛbɛ yɔɔ lɩm mɩyɩsʋʋ tɩkɛ aleɣya tɔm? (b) Pʋcɔ nɛ pamɩyɩsɩ ɛyʋ lɩm lɛ, ɛbɛ pɩwɛɛ se ɛtɩlɩ?

ŊKƐ pɩɣa evelaɣ nɛ ŋcaɣ se pamɩyɩsɩ-m lɩm na? Ye ɛɛɛ kɔyɔ, pɩkɛnɩ-ŋ waɖɛ sɔsɔɖɛ nɖɩ ɖɩ-wayɩ fɛyɩ yɔ. Ɛzɩ ɖɩnaʋ ñʋʋ ŋgʋ kɩɖɛwa yɔ kɩ-taa yɔ, lɩm mɩyɩsʋʋ tɩkɛ aleɣya tɔm. Pɩwɩlɩɣ lalaa se ŋkpaɣ ña-tɩ nɛ ŋha Yehowa, pʋ-tɔbʋʋ lɛ se ŋɖuwaa se ŋkaɣ-ɩ sɛʋ tam nɛ ŋsɩɩ ɛ-sɔɔlɩm labʋ kajalaɣ ɖeɖe ñe-wezuu caɣʋ taa. Ye mbʋ, pʋcɔ nɛ pamɩyɩsɩ-ŋ lɩm lɛ, pɩwɛɛ se ŋpɩɩ fezuu taa pazɩ, pɩkɛnɩ ña-maɣmaɣ ñɔ-sɔɔlɩm, nɛ ŋnɩɩ tɩ haʋ tɔbʋʋ camɩyɛ.

2 Ɛlɛ pʋtɔma yɔ, ŋmaɣzɩɣ se ŋtɩtalɩta se pamɩyɩsɩ-ŋ lɩm. Yaa pɩtɩla yɔ, ŋmaɣzɩɣ se ŋtalaa se pamɩyɩsɩ-ŋ lɩm ɛlɛ ña-lʋlɩyaa ñamaɣzɩɣ se pɩwɛɛ se ŋɖaŋ nɛ ŋtasɩ paɣlʋʋ nɛ ŋwɛɛnɩ lɛɣtʋ nɛ pɩkɩlɩ. Ɛbɛ pɩwɛɛ se ŋla? Taayele nɛ pitibi-ŋ yɔɔɔ. Ɛlɛ ñaɣ pana alɩwaatʋ ndʋ tɩ-taa nɛ ŋɖɛɛnɩ ɛzɩdaa fezuu taa. Ye ŋlabɩ mbʋ yɔ, piileɖiɣ lɛ ŋmʋʋna se pamɩyɩsɩ-ŋ lɩm. Ye ŋcaɣ se ŋɖɛɛnɩ ɛzɩdaa fezuu taa kɔyɔ, ŋpɩzɩɣ nɛ ŋɖʋ ña-tɩ kaɖʋsɩ hɔɔlɩŋ naadozo taa: (1) Mbʋ pɩ-yɔɔ ŋtisiɣ yɔ, (2) ña-lakasɩ taa, nɛ (3) ɛzɩma ŋwɩlɩɣ ñɛ-ɛsɩmɩyɛ yɔ.

 MBƲ PƖ-YƆƆ ŊTISIƔ YƆ

3, 4. Lɔŋ weyi Timootee kɩɖaʋ pɩzɩɣ nɛ kɩkpɛlɩkɩ piya evelisi?

3 Maɣzɩ nɛ ŋna ɛzɩma ŋpɩzɩɣ nɛ ŋcosi tɔm tʋnɛ tɩ-yɔɔ yɔ: Ɛbɛ yɔɔ mentisiɣ se Ɛsɔ wɛɛ? Ɛbɛ yeba nɛ mentisiɣ se toovenim taa lɛ, Bibl lɩnɩ Ɛsɔ cɔlɔ? Ye mañam Ɛsɔ paɣtʋ yɔ, ɛbɛ yɔɔ pɩwɛɣ ɖeu nɛ pɩkɩlɩ se mancaɣ wezuu ɛzɩ ɛjaɖɛ yɔɔ mba yɔ? Tɔm pɔzʋʋ mbʋ, pɩpɩzɩɣ pɩsɩnɩ-ŋ se ŋɖɔ apostoloo Pɔɔlɩ lɔŋ tasʋʋ pʋnɛ pɩ-yɔɔ: “Ɩtɩlɩ mbʋ pɩwɛ camɩyɛ nɛ piɖe Ɛsɔ ɛzɩdaa pɩdɩɩfɛyɩ yɔ.” (Roma 12:2) Ɛbɛ yɔɔ pɩwɛɛ se ŋla mbʋ?

4 Timootee kɩɖaʋ pɩzɩɣ nɛ kɩsɩnɩ-ŋ. E-ɖoo nɛ e-neze paakpɛlɩkɩ-ɩ toovenim tɔm, nɛ pʋyɔɔ lɛ ɛɛsɩm Bibl camɩyɛ. Paa mbʋ yɔ Pɔɔlɩ heyi-i se: “Ðɔkɩ tɔm ndʋ ŋkpɛlɩkaa nɛ ŋtisi tɩ-yɔɔ yɔ.” (2 Timootee 3:14, 15) Pɔɔlɩ yɔɔdaa se Timootee tisi tɔm ndʋ ɛkpɛlɩkaa yɔ tɩ-yɔɔ, pʋ-tɔbʋʋ lɛ se ɛɛsɩma se tɩkɛ toovenim nɛ ɛtaapɩtɩɣ tɩ-yɔɔ paa ññɩɩ. Ye mbʋ, Timootee maɣmaɣ kaanawa se mbʋ ɛkpɛlɩkaa yɔ pɩkɛ toovenim nɛ ɛñɔɔnɩ-pʋ kpam. Pɩtɩkɛ se e-ɖoo nɛ e-neze peheyi-i se etisi yɔɔ etisaa, ɛlɛ ɛkpaɣ alɩwaatʋ nɛ ɛmaɣzɩ mbʋ ɛkpɛlɩkaa yɔ pɩ-yɔɔ nɛ ɛna se pɩkɛ toovenim.​—Kalɩ Tʋma Labʋ 17:11.

5, 6. Ɛbɛ yɔɔ pɩcɛyaa se ŋkpɛlɩkɩ ɛzɩma ŋlabɩnɩ ña-maɣzɩm tʋmɩyɛ camɩyɛ alɩwaatʋ ndʋ ŋkɛ pɩɣa evelaɣ yɔ?

5 Nɛ ñɛ yɔ, ɛbɛ Timootee kɩɖaʋ pɩzɩɣ nɛ kɩkpɛlɩkɩ-ŋ? Pʋtɔma yɔ, ŋtɩlʋʋ toovenim yɔ pileɖaa. Ye pɩkɛ mbʋ yɔ, kpaɣ alɩwaatʋ nɛ ŋmaɣzɩ mbʋ pʋyɔɔ ŋtisiɣ tɔm ndʋ ŋkpɛlɩkaa yɔ tɩ-yɔɔ yɔ. Ye ŋlabɩ mbʋ yɔ pɩkaɣ-ŋ sɩnʋʋ nɛ ŋkpazɩ ñe-tisuu ɖoŋ. Pɩkaɣ-ŋ sɩnʋʋ ɖɔɖɔ se ŋtaayele nɛ ña-taabalaa, ɛjaɖɛ yɔɔ maɣzɩm yaa ña-maɣmaɣ ñɛ-ɛjandʋ tuzi-ŋ nɛ ŋkpaɣ lɩmaɣza kɩdɛkɛda.

6 Ye ŋkpɛlɩkɩ ɛzɩma ŋlabɩnɩ ña-maɣzɩm tʋmɩyɛ alɩwaatʋ ndʋ ŋkɛ pɩɣa evelaɣ yɔ, pɩkaɣ-ŋ sɩnʋʋ nɛ ŋcosi tɔm ndʋ ña-taabalaa pɔzʋʋ-ŋ yɔ tɩ-yɔɔ. Tɩ-taa natʋyʋ yɔ: “Ɛbɛ yɔɔ ŋtisiɣ se toovenim taa lɛ Ɛsɔ wɛɛ? Ye Ɛsɔ ɛsɔɔlɩ-ɖʋ, ɛbɛ yɔɔ ɛha nʋmɔʋ nɛ kɩdɛkɛdɩm lakasɩ talɩɣ-ɖʋ? Ɛzɩma Ɛsɔ pɩzɩɣ nɛ ɛwɛɛ nɛ ɛfɛyɩnɩ ɖɩbazɩyɛ?” Ye ŋñɔɔzɩ ña-tɩ camɩyɛ yɔ, tɔm ndʋ, tɩɩkaɣ yebu se ŋpɩtɩ Ɛsɔ yɔɔ ɛlɛ tɩkaɣ-ŋ seɣtuu se ŋkpaɣ alɩwaatʋ nɛ ŋtazɩ Bibl taa camɩyɛ.

7-9. Ɛzɩma tɔm ñʋŋ weyi ɩwɛ jw.org yɔɔ nɛ payaɣ-ɩ se “Qu’enseigne réellement la Bible? (Fiches d’étude)” yɔ, ɩpɩzɩɣ ɩsɩnɩ-ŋ nɛ ŋkpazɩ ñe-tisuu ɖoŋ?

7 Ye ŋkpakɩɣ alɩwaatʋ nɛ ŋkpɛlɩkɩɣ ña-tɩ yɔɔ camɩyɛ yɔ, pɩpɩzɩɣ pɩsɩnɩ-ŋ nɛ ŋcosi tɔm ndʋ lalaa pɔzʋʋ-ŋ yɔ tɩ-yɔɔ, ŋwa ña-abʋta nɛ ŋkpazɩ ñe-tisuu ɖoŋ. (Tʋma Labʋ 17:11) Ɛgbɛyɛ lɩzɩ takayɩsɩ sakɩyɛ se pɩsɩnɩ-ŋ. Takayɩsɩ nzɩ payaɣ se Cinq questions à se poser sur l’origine de la vie Y a-t-il un Créateur qui se soucie de vous? yɔ, sɩsɩnɩ piya evelisi sakɩyɛ. Pɩtasɩ lɛ, tɔm ñʋŋ weyi ɩwɛ jw.org yɔɔ nɛ payaɣ-ɩ se Qu’enseigne réellement la Bible? (Fiches d’étude)” yɔ, ɩsɩnɩ piya evelisi sakɩyɛ. Ŋpɩzɩɣ nɛ ŋna tɔm ñʋŋ ɛnɩ hɔɔlʋʋ ŋgʋ payaɣ se LA BIBLE ET VOUS/ADOLESCENTS yɔ kɩ-taa. Paa tɔm ñʋʋ ŋgʋ lɛ, pɔñɔɔzɩ-kʋ se pɩsɩnɩ-ŋ nɛ ŋnɩɩ Bibl wɩlɩtʋ natʋyʋ taa camɩyɛ nɛ pɩkpazɩ ñe-tisuu ɖoŋ.

8 Ŋtɛm sɩm Bibl taa tɔm sakɩyɛ nɛ pʋyɔɔ lɛ, pʋtɔma yɔ ŋpɩzɩɣ ŋcosi tɔm ndʋ tɩwɛ tɔm ñʋŋ ɛnɩ ɩ-taa yɔ tɩ-yɔɔ kɛlɛʋ. Ɛlɛ ŋtisiɣ tɔm ndʋ ŋcosuu yɔ, tɩ-yɔɔ? Ɛzɩma pɔñɔɔzɩ tɔm ñʋŋ ɛnɩ yɔ, pɩkaɣ-ŋ sɩnʋʋ nɛ ŋtazɩ masɩ sakɩyɛ taa camɩyɛ, nɛ pʋwayɩ lɛ ŋma mbʋ piyeba nɛ ŋtisiɣ tɔm natʋyʋ yɔɔ yɔ. Pɩkaɣ-ŋ sɩnʋʋ nɛ ŋheyi lalaa mbʋ pɩ-yɔɔ ŋtisiɣ yɔ. Ye ŋwɛnɩ waɖɛ se ŋwolo intɛrnɛɛtɩ yɔɔ kɔyɔ, ŋpɩzɩɣ ŋkpaɣ tɔm ñʋŋ “Qu’enseigne réellement la  Bible? (Fiches d’étude)” nɛ ŋlabɩnɩ tʋmɩyɛ alɩwaatʋ ndʋ ŋkpɛlɩkɩɣ ña-tɩ yɔɔ yɔ nɛ pɩsɩnɩ-ŋ nɛ ŋkpazɩ ñe-tisuu ɖoŋ.

9 Pɩpɔzʋʋ se ŋkpaɣ alɩwaatʋ nɛ ŋtazɩ nɛ ŋna se mbʋ ŋkpɛlɩkaa yɔ pɩkɛ toovenim. Ye ŋlabɩ mbʋ yɔ, pɩsɩɣnɩ-ŋ nɛ ŋñɔɔzɩ ña-tɩ nɛ pamɩyɩsɩ-ŋ lɩm. Koobu halɩñɩnʋ nɔɔyʋ kɛ pɩɣa evelaɣ. Ɛyɔɔdaa se: “Pʋcɔ nɛ mankpakɩɣ lɩmaɣzɩyɛ se pamɩyɩsɩ-m lɩm lɛ, mɛnkpɛlɩkɩ Bibl nɛ menɖiɣzina se toovenim Ɛsɔ sɛtʋ taa mɛwɛɛ. Nɛ paa evemiye nɖɩ lɛ, men-tisuu wɛɛ nɛ pɩkpaɣ ɖoŋ.”

ÑA-LAKASƖ

10. Ɛbɛ kaɣ wɩlʋʋ se weyi pamɩyɩsɩ-ɩ lɩm yɔ, e-tisuu paɣlaa?

10 Bibl yɔɔdaa se ye tisuu ɛɛlakɩ camɩyɛ lakasɩ yɔ, “pɩsɩbɩ kpataa.” (Yakubu 2:17) Ye mbʋ, ña-lakasɩ taa panaɣna se ñe-tisuu paɣlaa. Nɛ ye ŋwɛnɩ tisuu yɔ, pɩkaɣ naʋ ña-lakasɩ taa se ‘ŋwɛ cɩɖɩ cɩɖɩ ñe-wezuu caɣʋ taa nɛ ŋlakɩ mbʋ Ɛsɔ liu wɛɛ yɔ.’​—2 Pɩyɛɛrɩ 3:11, ABT.

11. Ye pɔtɔm se ‘ɖɩwɛɛ cɩɖɩ cɩɖɩ ɖe-wezuu caɣʋ taa,’ pʋ-tɔbʋʋ lɛ suwe?

11 Ye pɔtɔm se ‘ɖɩwɛɛ cɩɖɩ cɩɖɩ ɖe-wezuu caɣʋ taa,’ pʋ-tɔbʋʋ lɛ suwe? Ye ŋwɛ cɩɖɩ cɩɖɩ ñe-wezuu caɣʋ taa kɔyɔ, pɩwɩlɩɣ se ña-lakasɩ wɛ kele kele. Maɣzɩ ñe-wezuu caɣʋ yɔɔ fenasɩ loɖo nzɩ sɩɖɛwa yɔ sɩ-taa nɛ ŋna. Alɩwaatʋ ndʋ pɩtakaɣ-ŋ se ŋla kɩdɛkɛdɩm yɔ, ŋpɩzaa ŋkpaɣ alɩwaatʋ nɛ ŋmaɣzɩ camɩyɛ nɛ ŋlɩzɩ mbʋ pɩwɛ ɖeu yɔ? (Ebree 5:14) Ŋtɔzʋʋ alɩwaatʋ ndʋ ɖeyi ɖeyi ŋɖɔkɩ ña-tɩ takɩm nabʋyʋ taa yaa ŋtiyele nɛ ña-taabalaa ñɩɣ ñɔ-yɔɔ nɛ ŋla mbʋ pɩfɛyɩ ɖeu yɔ, tɩ-yɔɔ? Ŋɖɔŋ ɖɔnɛ kɩbanɖɛ sukuli taa nɛ ŋhaɣ ɛyaa lalaa kɩɖaʋ kɩbaŋʋ na? Ŋɖɔkʋʋ ñe-siɣsiɣ wɛtʋ Yehowa ɛzɩdaa, yaa ŋñɩnɩɣ se ŋla ɛzɩ ño-sukuli ɖaŋ taa mba lalaa yɔ se pɩsa nɛ pataahoŋi-ŋ? (1 Pɩyɛɛrɩ 4:3, 4) Pɩkɛ toovenim se ɖa-taa nɔɔyʋ tɩtalɩ pilim. Halɩ mba peleɖi toovenim taa yɔ, nabʋyʋ taa fɛyɛ kpaɣ-wɛ se posusi ɛyaa lalaa tɔm. Ɛlɛ weyi ɛkpaɣ ɛ-tɩ nɛ ɛha Yehowa yɔ, ɛtɩŋɩɣnɩ ɛ-ɖɔnɛ kɩbanɖɛ yɔɔ nɛ ɛwɩlɩɣ se ɛ-taa wɛ leleŋ se payaa-ɩ se Yehowa Aseɣɖe Tʋ.

12. (a) Tʋma wena ɛyʋ pɩzɩɣ ɛla nɛ pɩwɩlɩ se ɛlakɩ “mbʋ Ɛsɔ liu wɛɛ yɔ”? (b) Nɛ lɩmaɣza wena pɩwɛɛ se ŋwɛɛnɩ tʋma ana a-yɔɔ?

12 Pɔyɔɔdʋʋ se ɖɩla “mbʋ Ɛsɔ liu wɛɛ yɔ,” pʋ-tɔbʋʋ lɛ suwe? Ye pɔtɔm se ŋla mbʋ Ɛsɔ liu wɛɛ kɔyɔ, pʋ-tɔbʋʋ lɛ se ŋwoki kediɣzisi nɛ ŋsusuu tɔm. Pʋ-tɔbʋʋ ɖɔɖɔ lɛ se ŋlakɩ tʋma wena ɛyaa lalaa ɩɩnaɣ yɔ, ɛzɩ adɩma labʋ nɛ tɩ-yɔɔ kpɛlɩkʋʋ mbʋ yɔ. Ɛyʋ weyi ɛkpaɣ ɛ-tɩ nɛ ɛha Yehowa yɔ, ɛɛkaɣ maɣzʋʋ se tʋma ana akɛ-ɩ sʋʋtʋ. Ɛ-lɩmaɣza kaɣ labʋ nɔɔ kʋɖʋmaɣ nɛ Wiyaʋ Daviid ñɩna. Daviid tɔm se: “Se mala ñɔ-sɔɔlɩm; [Yehowa], mbʋ pɩkɛdɩnɩ-m siŋŋ lɛ lɛ; ña-paɣtʋ wɛnɩ ma-ñʋʋ taa.”​—Keɣa 39:9.

13, 14. (a) Ðʋtʋ ndʋ pɩzɩɣ tɩsɩnɩ-ŋ nɛ ŋla “mbʋ Ɛsɔ sɔɔlaa yɔ”? (b) Nɛ ɛzɩma ɖʋtʋ ndʋ tɩsɩnɩ piya evelisi sakɩyɛ?

13 Tʋmɩyɛ kʋɖʋɖʋyɛ takayaɣ nakɛyɛ wɛ Les jeunes s’interrogent—Réponses pratiques, volume 2 taa, hɔɔlɩŋ 308 nɛ 309 yɔɔ se pɩsɩnɩ-ŋ nɛ ŋɖʋ ña-tɩ kaɖʋsɩ. Ŋpɩzɩɣ nɛ ŋcosi tɔm tʋnɛ tɩ-yɔɔ takayaɣ ŋga kɔ-yɔɔ: “Ŋheyiɣ Yehowa mbʋ ɖeyi ɖeyi pɩwɛ ña-laŋɩyɛ taa yɔ? Nɛ ña-adɩma ana, awɩlɩɣ se ŋsɔɔlɩ-ɩ?” “Ɛbɛ nɛ ɛbɛ ŋlakɩ ña-tɩ yɔɔ kpɛlɩkʋʋ alɩwaatʋ taa?” “Paa ña-lʋlɩyaa iiwoki tɔm susuu, ña yɔ ŋñakɩ pana se ŋwolo?” Pakazɩ ɖɔɖɔ lone naɖɩyɛ takayaɣ ŋga kɔ-yɔɔ se ŋma kaɖʋsɩ nzɩ ŋsɔɔlaa se ŋɖʋ ña-tɩ pɩlɩɩnɩ adɩma, tɩ-yɔɔ kpɛlɩkʋʋ nɛ tɔm susuu yɔɔ yɔ.

14 Piya evelisi nzɩ sɩñɩnɩɣ se pamɩyɩsɩ-sɩ lɩm yɔ, sɩnawa se tʋmɩyɛ kʋɖʋɖʋyɛ takayaɣ ŋga kɛwɛnɩ wazaɣ siŋŋ. Payaɣ  koobu halɩñɩnʋ nɔɔyʋ se Tilda nɛ ɛkɛ pɩɣa evelaɣ. Ɛyɔɔdaa se: “Mantɩŋnɩ tʋmɩyɛ kʋɖʋɖʋyɛ takayaɣ ŋga kɔ-yɔɔ nɛ manɖʋ man-tɩ kaɖʋsɩ. Mañaɣ pana nɛ mantalɩ kaɖʋsɩ nzɩ kʋɖʋm kʋɖʋm, nɛ pɩlakaɣ ɛzɩ pɩnaɣ kʋɖʋmaɣ lɛ, menɖiɣzina se mantalaa se pamɩyɩsɩ-m lɩm.” Payaɣ koobu nɔɔyʋ se Patrick nɛ ɛkɛ pɩɣa evelaɣ. Ɛlabɩnɩ takayaɣ ŋga tʋmɩyɛ lɛ, pɩsɩnɩ-ɩ ɖɔɖɔ. Ɛyɔɔdaa se: “Maatɛm wɛnʋʋ kaɖʋsɩ, ɛlɛ ɛzɩma mama-sɩ tʋmɩyɛ kʋɖʋɖʋyɛ takayaɣ ŋga kɔ-yɔɔ yɔ, pɩsɩnɩ-m se mañaɣ pana nɛ mantalɩ kaɖʋsɩ nzɩ.”

Ŋkaɣ wobu pɩ-yɔɔ nɛ ŋsɛɣ Yehowa paa ña-lʋlɩyaa iyebi-i sɛʋ yɔ? (Cɔnɩ tayʋʋ 15)

15. Ɛbɛ yɔɔ pɩwɛɛ se ña-maɣmaɣ ŋkpaɣnɩ lɩmaɣzɩyɛ se ŋhaɣ ña-tɩ Yehowa?

15 Tɔm pɔzʋʋ mbʋ pɩwɛ tʋmɩyɛ kʋɖʋɖʋyɛ takayaɣ yɔɔ yɔ, pɩ-taa nabʋyʋ yɔ: “Ŋkaɣ wobu pɩ-yɔɔ nɛ ŋsɛɣ Yehowa paa ña-lʋlɩyaa nɛ ña-taabalaa peyebi-i sɛʋ yɔ?” Alɩwaatʋ ndʋ ŋkpakɩɣ ña-tɩ nɛ ŋha Yehowa nɛ pamɩyɩsɩ-ŋ lɩm yɔ, ña-maɣmaɣ pɩwɛɛ se ŋñaɣ pana nɛ ña nɛ ɩ mɩ-taabalɩyɛ wɛɛ tam. Pʋyɔɔ lɛ, pɩtɩkɛ ña-lʋlɩyaa yaa nɔɔyʋ heyiɣni-ŋ se ŋsɛɛ Yehowa. Ye ŋwɛ cɩɖɩ cɩɖɩ ñe-wezuu caɣʋ taa nɛ ŋlakɩ mbʋ Ɛsɔ liu wɛɛ yɔ, pɩwɩlɩɣ se ŋtisaa se ŋwɛɣ toovenim taa nɛ ŋsɔɔlaa se ŋɖɔ Yehowa paɣtʋ yɔɔ. Nɛ piileɖiɣ lɛ, ŋkaɣ mʋnaʋ se pamɩyɩsɩ-ŋ lɩm.

WƖLƖ ÑƐ-ƐSƖMƖYƐ

16, 17. (a) Ɛbɛ pɩwɛɛ se piseɣti ɛyʋ nɛ ɛpɩsɩ Krɩstʋ tʋ? (b) Ye ŋkpakɩɣ alɩwaatʋ nɛ ŋmaɣzɩɣ kɩhɛyʋʋ pʋ-ñʋʋ taa kɩlaʋ yɔɔ, ɛzɩma pɩsɩɣnɩ-ŋ nɛ ŋwɩlɩ Yehowa ñɛ-ɛsɩmɩyɛ? Ha kɩɖaʋ nakʋyʋ.

16 Kɩyakʋ nakʋyʋ, Moyizi Paɣtʋ wɩlɩyʋ nɔɔyʋ pɔzɩ Yesu se: “Paɣtʋ taa lɛ ndʋ kɩlaa?” Yesu cosi-i se: “Sɔɔlɩ [Yehowa] ñɛ-Ɛsɔ nɛ ña-laŋɩyɛ pilim, nɛ ñe-ciyam pilim nɛ ña-maɣzɩm pilim.” (Maatiyee 22:35-37) Yesu lɩzɩ pɩ-taa se pɩwɛɛ se ɛyʋ ɛsɔɔlɩ Yehowa pʋcɔ nɛ pamɩyɩsɩ-ɩ lɩm nɛ ɛpɩsɩ Krɩstʋ tʋ. Mbʋ pɩpɩzɩɣ pɩsɩnɩ-ŋ nɛ ŋsɔɔlɩ Yehowa nɛ pɩkpaɖɩ yɔ lɛ se ŋkpaɣ alɩwaatʋ nɛ ŋmaɣzɩ kɩhɛyʋʋ pʋ-ñʋʋ taa kʋjɔʋ ŋgʋ ɛlabɩ-ɖʋ yɔ kɩ-yɔɔ. (Kalɩ 2 Kɔrɛntɩ 5:14, 15; 1 Yohanɛɛsɩ 4:9, 19.) Ye ŋlakɩ mbʋ yɔ, pɩkaɣ-ŋ seɣtuu nɛ ŋwɩlɩ-ɩ ñɛ-ɛsɩmɩyɛ kʋjɔʋ kɩbaŋʋ ŋgʋ kɩ-yɔɔ.

17 Yele nɛ ɖɩkpaɣ kɩɖaʋ nakʋyʋ nɛ kɩsɩnɩ-ŋ nɛ ŋna mbʋ pʋyɔɔ pɩwɛɛ se ŋwɩlɩ Yehowa ñɛ-ɛsɩmɩyɛ yɔ. Kpaɣ se lɩm wɛɛ nɛ piliki-ŋ nɛ nɔɔyʋ kɔɔ nɛ ɛya ña-ñʋʋ. Ŋkpakɩɣ ña-nʋmɔʋ ɖɛfɛɛ nɛ ŋkpe ñɛ-tɛ nɛ ŋlɛɣzɩ ño-wondu nɛ ŋsɔɔ mbʋ ɛyʋ ɛnʋ ɛlabɩ-ŋ yɔ pɩ-yɔɔ? Aayɩ. Pɩtʋʋ fɛyɩ se ŋkaɣ ɛyʋ ɛnʋ wɩlʋʋ ñɛ-ɛsɩmɩyɛ paa ɛzɩmtaa, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɛnʋ yabɩnɩ ña-ñʋʋ. Mbʋ ɖɔɖɔ pɩwɛɛ se ɖɩwɩlɩ Yehowa nɛ Yesu ɖɛ-ɛsɩmɩyɛ kɩhɛyʋʋ pʋ-ñʋʋ taa kɩlaʋ yɔɔ, mbʋ  pʋyɔɔ yɔ kɩ-yɔɔ pɩtɩŋɩɣna nɛ poholi-ɖʋ kɩwɛɛkɩm nɛ sɩm pe-nesi tɛɛ. Pɩtɩŋnɩ kɩ-yɔɔ lɛ, ɖɩwɛnɩ lidaʋ se ɖɩkaɣ caɣʋ wezuu maatɛŋ paradisuu taa tɛtʋ yɔɔ.

18, 19. (a) Ɛbɛ yɔɔ pɩfɛyɩ se sɔɔndʋ ɛkpa-ŋ se ŋha ña-tɩ Yehowa? (b) Ye ŋsɛɣ Yehowa, ɛzɩma pɩñɔɔzʋʋ ñe-wezuu caɣʋ?

18 Ŋwɛnɩ ɛsɩmɩyɛ mbʋ Yehowa labɩ-ŋ yɔ, pɩ-yɔɔ? Ye ɛɛɛ kɔyɔ, pɩwɛɣ ɖeu se ŋkpaɣ ña-tɩ nɛ ŋha-ɩ nɛ pamɩyɩsɩ-ŋ lɩm. Alɩwaatʋ ndʋ ŋhaɣ ña-tɩ Yehowa yɔ, pɩwɩlɩɣ se ŋɖuwaa se ŋkaɣ labʋ ɛ-sɔɔlɩm tam. Pɩwɛɛ se sɔɔndʋ ɛkpa-ŋ se ŋɖuuni Yehowa mbʋ? Aayɩ. Yehowa sɔɔlaa se piɖeni-ŋ nɛ ɛkaɣ wazʋʋ mba palakɩ ɛ-sɔɔlɩm yɔ. (Ebree 11:6) Alɩwaatʋ ndʋ ŋhaɣ ña-tɩ Ɛsɔ nɛ pamɩyɩsɩ-ŋ lɩm yɔ, ŋhikiɣ koboyaɣ nɛ pɛɛyɛ ñe-wezuu caɣʋ taa. Koobu nɔɔyʋ wɛnɩ pɩnzɩ 24, nɛ pamɩyɩsɩ-ɩ lɩm pʋcɔ nɛ ɛpɩsɩ pɩɣa evelaɣ. Ɛyɔɔdaa se: “Ye maaɖaŋaa se manpaɣlɩ pʋcɔ nɛ pamɩyɩsɩ-m lɩm yɔ, pɩtɩtɩlɩ maawɛnɩ sɩmtʋ sakɩyɛ; ɛlɛ ɛzɩma mankpaɣ lɩmaɣzɩyɛ nɛ maha man-tɩ Yehowa yɔ, pɩkandɩyɩ mɔ-yɔɔ se mantaawɛɛnɩ ɛjaɖɛ yɔɔ kaɖʋsɩ.”

19 Yehowa sɔɔlaa se piɖeni-ŋ. Ɛlɛ Sataŋ ñamaɣzɩɣ e-ɖeke ɛ-kɛzɛɣa yɔɔ na, nɛ ɛ-paa fɛyɩnɩ-ŋ. Paa ŋtɩŋɩɣ ɛ-wayɩ kɔyɔ, ɛɛpɩzɩɣ nɛ ɛha-ŋ pʋyʋ kɩbanʋ nɔɔyʋ. Ɛzɩma ɛpɩzɩɣ nɛ ɛha-ŋ mbʋ ɛfɛyɩna yɔ? Ɛfɛyɩnɩ laŋhɛzɩyɛ tɔm natʋyʋ, nɛ ɛfɛyɩnɩ ɖɔɖɔ lidaʋ nakʋyʋ. Mbʋ pi-ɖeke koŋ Sataŋ pɩzɩɣ nɛ ɛha-ŋ yɔ lɛ sɩm, mbʋ pʋyɔɔ yɔ mbʋ ɖaŋnɩ-ɩ cee wayɩ.​—Natʋ 20:10.

20. Ɛbɛ pɩzɩɣ nɛ pɩsɩnɩ pɩɣa evelaɣ nɛ kɛɖɛɛnɩ ɛzɩdaa fezuu taa nɛ kaha ka-tɩ Yehowa nɛ pamɩyɩsɩ-kɛ lɩm? (Cɔnɩ ɖɔɖɔ aɖakaɣ “ Mbʋ pɩpɩzɩɣ pɩsɩnɩ-ŋ nɛ ŋpɩɩ fezuu taa yɔ.”)

20 Ye ŋkpaɣ ña-tɩ nɛ ŋha Yehowa yɔ, pɩkɛ lɩmaɣzɩyɛ kɩbanɖɛ siŋŋ. Ŋtalaa se ŋkpaɣ lɩmaɣzɩyɛ nɖɩ? Ye ɛɛɛ kɔyɔ, sɔɔndʋ ɛtaakpa-ŋ. Ɛlɛ, ye ŋmaɣzɩɣ se ŋtɩtalɩta se ŋkpaɣ lɩmaɣzɩyɛ nɖɩ yɔ, kpaɣ lɔŋ tasʋʋ mbʋ pɩwɛ ñʋʋ kʋnɛ kɩ-taa yɔ nɛ ŋlabɩnɩ tʋmɩyɛ nɛ pɩsɩnɩ-ŋ nɛ ŋtasɩ ɖɛʋ nɛ ɛzɩdaa. Pɔɔlɩ heyi Filiipu koobiya se pañaɣ pana nɛ pɛwɛɛ powokini ɛzɩdaa fezuu taa tam. (Filiipu 3:16) Ye ŋɖɔŋ lɔŋ tasʋʋ mbʋ pɩ-yɔɔ yɔ, piileɖiɣ lɛ ŋkaɣ sɔɔlʋʋ se ŋkpaɣ ña-tɩ nɛ ŋha Yehowa nɛ pamɩyɩsɩ-ŋ lɩm.