Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Ŋŋsɩm-tʋ?

Ŋŋsɩm-tʋ?

Bibl alɩwaatʋ taa, ɛzɩma palakaɣ takayɩsɩ kikpiyisi nɛ ɛzɩma tɩyɛ palakaɣnɩ-sɩ tʋmɩyɛ?

Tɔna takayɩsɩ kikpiyisi nzɩ sɩ-yɔɔ pama ɛstɛɛrɩ takayaɣ yɔ (pɩnzɩ 1700 waa taa)

Luka tɛ Evaŋgilim kɛdaa se Yesu kuli Izaayii takayaɣ kikpiyaɣ nɛ ɛkalɩ-kɛ, nɛ pʋwayɩ lɛ ekpiyi-kɛ nɛ ɛpɩsɩna. Yohanɛɛsɩ ɖɔɖɔ yɔɔdɩ takayaɣ kikpiyaɣ tɔm ɛ-tɛ Evaŋgilim taa. Ɛyɔɔdaa se ɛnʋ tɩpɩzɩ nɛ ɛma Yesu maamaaci lakasɩ tɩŋa tɔm ɛ-takayaɣ kikpiyaɣ taa.—Luka 4:16-20; Yohanɛɛsɩ 20:30; 21:25. *

Ɛzɩma palakaɣ takayɩsɩ kikpiyisi? Pakpakaɣ tɔna yaa kɩŋgbala (yaa papyrus) hɔɔlasɩ nɛ pataaɖɩɣnɩ ɖama se pɩɖaɣlɩ nɛ pɩpɩsɩ takayaɣ ŋga papɩzɩɣ nɛ pekpiyi yɔ. Pʋwayɩ lɛ, papɩzɩɣ nɛ pekpiyi-kɛ ɖaʋ nakʋyʋ yɔɔ, nɛ hɔɔlʋʋ ŋgʋ kɩ-yɔɔ pama tɔm yɔ kɩwɛɛnɩ pɩ-taa. Pamaɣ tɔm kaɣʋ yɔɔ ka-taa. Ye takayaɣ ŋga kaɖaɣlaa kɔyɔ, pekpiyiɣ-kɛ ɖaŋ naalɛ yɔɔ ceemenje. Palaba mbʋ se weyi ɛcaɣ-kɛ kalʋʋ yɔ, eposuu-kɛ nɛ ɖaʋ lɛɛkʋ lɛ ekpiyiɣ-kɛ nɛ ɖaʋ lɛɛkʋ nɛ ɛkɔɔ ɛlɩɩ hɔɔlʋʋ ŋgʋ ɛñɩnɩɣ yɔ, kɩ-yɔɔ.

Takayaɣ ŋga payaɣ se The Anchor Bible Dictionary yɔ, kɔyɔɔdaa se: “Mbʋ pɩwɛ ɖeu yɔ lɛ se takayaɣ kikpiyaɣ kʋɖʋmaɣ pɩzɩɣ nɛ kaɖaɣlɩ siŋŋ [ɖoŋ ɖoŋ lɛ katalɩɣ mɛtanaa 10 mbʋ yɔ] nɛ papɩzɩɣ pama takayaɣ sɔsɔɔ taa tɔm tɩŋa kɔ-yɔɔ, ɛlɛ pekpiyiɣ-kɛ lɛ kapɩsɩ ññɩɩ.” Pañɩnaa nɛ pana se takayaɣ kikpiyaɣ ŋga kɔ-yɔɔ Luka ma ɛ-tɛ Evaŋgilim yɔ, kaɖaɣlaa ɛzɩ mɛtanaa 9 nɛ hɔɔlʋʋ mbʋ yɔ. Nabʋyʋ taa lɛ, pɛsɛtaɣ takayaɣ kikpiyaɣ kpɛnzɩ nzɩ sɩwɛ hayo nɛ hadɛ yɔ, nɛ pʋwayɩ lɛ pɛsɛyɩ-sɩ nɛ pɩyɛ nɛ sɩwɛɛ solo solo nɛ pʋwayɩ lɛ pataa-sɩ tɔlɩm.

Pʋtɔma yɔ, mba kɛ layaa sɔsaa mba pɔ-tɔm pɔyɔɔdɩ Grɛɛkɩ Masɩ taa yɔ?

Kpaɣnɩ alɩwaatʋ ndʋ papaɣzɩ cɔjɔnaa kpaʋ Izrayɛɛlɩ ɛjaɖɛ taa yɔ, ɛyʋ kʋɖʋm palɩzaɣ se ɛkɛ cɔjɔ sɔsɔ. Kiɖe tɛɛ lɛ, cɔjɔ sɔsɔ sɩkɩ pʋcɔ nɛ pɛlɛɣzɩ-ɩ. (Kɩgalʋʋ 35:25) Aarɔɔnɩ kaakɛnɩ cɔjɔ sɔsɔ kajalaɣ ñɩnʋ. Ðoŋ ɖoŋ lɛ, kajalaɣ pɩɣa lɛɣzaɣnɩ ka-caa lone taa nɛ kapɩsɩɣ cɔjɔ sɔsɔ. (Egipiti Lɩʋ 29:9) Aarɔɔnɩ liɖe taa abalaa sakɩyɛ kaakɛ cɔjɔnaa, ɛlɛ pa-taa pazɩ yem kaapɩsɩnɩ cɔjɔnaa sɔsaa.

Alɩwaatʋ ndʋ sɩɩnaa layaa ajɛɛ tɔkaɣ kewiyitu Izrayɛɛlɩ piya yɔɔ yɔ, a-ñʋndɩnaa lɩzaɣnɩ cɔjɔnaa sɔsaa nɛ pɛlɛɣzɩɣ-wɛ ɛzɩ pɔsɔɔlʋʋ yɔ. Ɛlɛ pɩwɛ ɛzɩ sakɩyɛ taa lɛ, palɩzaɣ-wɛ nɛ hɔŋ weyi ɩwɛ ñɩm yɔ ɩ-taa, nɛ ɖoŋ ɖoŋ lɛ palɩzaɣ-wɛ nɛ Aarɔɔnɩ liɖe taa. Pɩtʋʋ fɛyɩ se mba paakɛ sɔsaa cɔjɔtʋ taa yɔ, mba payaɣaɣ se “layaa sɔsaa.” Pʋtɔma yɔ, cɔjɔnaa mba paakɛ cɔjɔtʋ tindima 24 ñʋndɩnaa yɔ, cɔjɔ sɔsɔ hɔʋ taa mba nɛ cɔjɔnaa sɔsaa kɩbɩma ɛzɩ Ana yɔ, paawɛ layaa sɔsaa mba pa-taa.—3 Awiya 24:1-19; Maatiyee 2:4; Maarkɩ 8:31; Tʋma Labʋ 4:6.

[Pɩ-tɛɛ tɔm]

^ tay. 1 Paa pɔyɔɔdɩ masɩ sɩnɛ sɩ-taa se “takayɩsɩ” yɔ, “takayɩsɩ kikpiyisi” nzɩ sɩɩwɛ alɩwaatʋ ndʋ tɩ-taa yɔ, sɩ-tɔm pɔyɔɔdaɣ.