Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 BIBL LƐƔZƖƔ ƐYAA WEZUU CAƔƲ

Yele nɛ mehiɣ laŋhɛzɩyɛ nɛ taa leleŋ pɩnaɣ kʋɖʋmaɣ koŋ

Yele nɛ mehiɣ laŋhɛzɩyɛ nɛ taa leleŋ pɩnaɣ kʋɖʋmaɣ koŋ
  • PƖNAƔ ŊGA PALƲLƖ-Ɩ YƆ: 1971

  • ƐJAÐƐ NÐƖ ÐƖ-TAA ƐLƖNAA YƆ: FRANSƖƖ

  • ƐYƲ WEYI ƐƐKƐNAA YƆ: ƐƐWƐ PUUYAƔ, ƐCAKƖ WEZUU KƖDƐKƐDƲƲ NƐ ƐÑƆƲ TABAKƲƲYAƔ

ƐYƲ WEYI MAAKƐNAA YƆ:

Ðɔ-hɔʋ kaawɛ Fransɩɩ hayo kiŋ wɩsɩ ɖɩlɩyɛ taa tɛtʋ cikpetu ndʋ payaɣ se Tellancourt yɔ, tɩ-taa. Man-caa kɛ Fransɩɩ tʋ nɛ mon-ɖoo ñɛkɛ Itaalii tʋ. Maawɛnɩ pɩnzɩ lutozo lɛ, ɖiwolo ɖɩwɛɛ Itaalii tɛtʋ ndʋ payaɣ se Room yɔ tɩ-hɔɔlʋʋ ŋgʋ kɩ-taa kʋñɔndʋtʋ kaawɛɛ yɔ. Peeɖe wezuu caɣʋ paɣzɩ labʋ kaɖɛ ɖa-ɖɩɣa taa. Liidiye kɔŋaɣnɩ tɔm ma-lʋlɩyaa hɛkʋ taa nɛ poyouni ɖama siŋŋ.

Mantalɩ pɩnzɩ 15 lɛ, mon-ɖoo seɣti-m se malɩɩ nɛ mañɩnɩ taabalaa. Piyeba nɛ manpaɣzɩ lɩʋ ɖɩɣa nɛ nabʋyʋ taa lɛ, malakɩ alɩwaatʋ sakɩyɛ nɛ pʋcɔ manpɩsɩ. Pitileɖi lɛ, manpaɣzɩ taabalɩyɛ kɩdɛkɛdɩyɛ ɖʋʋ. Kɩyakʋ nakʋyʋ lɛ, abalʋ nɔɔyʋ ñɔtɩnɩ-m, nɛ mamaɣzaɣ se ɛkɛ ɛyʋ kɩbanʋ. Peeɖe ɛha-m tabakʋʋyaɣ, nɛ mamʋ-kɛ nɛ mɔñɔɔ mbʋ pʋyɔɔ yɔ mañɩnaɣ se mawɩlɩ se malabɩ ɛyʋ sɔsɔ. Pitileɖi lɛ, ma nɛ mba pɛpɛdɩɣ tabakʋʋyaɣ nɛ pacakɩ wezuu kɩdɛkɛdʋʋ yɔ, ɖɩpaɣzɩ taabalɩyɛ ɖʋʋ. Pakpa-m nɛ ɖoŋ tam sakɩyɛ nɛ pasʋnɩ-m. Wezuu taatasɩ kɛʋ pʋyʋ mɛ-ɛzɩdaa; nɛ sɩm taakpaɣ-m sɔɔndʋ. Pɩlakaɣ-m ɛzɩ nɔɔyʋ taamaɣzɩɣ mɔ-yɔɔ yɔ. Mantalɩ pɩnzɩ 16 lɛ, mɔñɔɔ wisikii kpalɩba kʋɖʋmʋʋ kiya nɛ mowolo mancaŋ lɩŋgamʋʋ nakʋyʋ taa se mankʋ man-tɩ. Piyeba nɛ menfiɣni kɩyakɩŋ naadozo.

Pʋwayɩ lɛ, manpaɣzɩ sɔɔlʋʋ wezuu caɣʋ, ɛlɛ manɖaɣnɩ pɩsʋʋ puuyaɣ tʋ nɛ cɛtɩyʋ. Mɛnpɛdaɣ man-tɩ nɛ ɛyaa se ma nɛ wɛ ɖɩsʋʋ, ɖɩtalɩɣ pɛ-tɛ lɛ mɔñɔzɩ-wɛ tabakʋʋyaɣ nɛ pɩkʋ-wɛ, nɛ pʋwayɩ lɛ mamɩlɩ po-wondu nɛ mɛnɖɛɛ. Kpaanzɩyaa agbaa sɔsɔna tɩŋaɣnɩ mɔ-yɔɔ nɛ apɛdɩɣ tabakʋʋyaɣ Itaalii ɛjaɖɛ taa. Ðoŋ ɖoŋ lɛ, polisinaa ñɩnaɣ se pakpa-m. Pɩlakaɣ-m ɛzɩ me-wezuu caɣʋ tɩtasɩ wɛnʋʋ tɔbʋʋ nɩʋ yɔ nɛ mantaapɩzɩɣ se menɖiyi-kʋ. Ɛlɛ mantaapɩtɩɣ se lɩmaɣzɩyɛ naɖɩyɛ yɔɔ mɛwɛ wezuu. Peeɖe mantɩmnɩ Ɛsɔ nɛ mɔnpɔzɩ-ɩ se eyele nɛ mehiɣ laŋhɛzɩyɛ nɛ taa leleŋ pɩnaɣ kʋɖʋmaɣ koŋ.

ƐZƖMA BIBL LƐƔZƖ ME-WEZUU CAƔƲ YƆ:

Mantalɩ pɩnzɩ 24 lɛ, mankpaɣ lɩmaɣzɩyɛ se mowoki mancaɣ Angletɛɛrɩ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɛzɩma ma nɛ tabakʋʋyaɣ pɛdɩyaa ɖɩɖʋwaɣ ɛgbɛyɛ yɔ, piyeba nɛ me-wezuu wɛɛ kaɖɛ taa. Pʋcɔ nɛ mɛnɖɛɛ lɛ, mowoba nɛ mana mon-ɖoo. Mantalaa lɛ, mana abalʋ weyi payaɣ se Annunziato Lugarà yɔ ɛwɛɛ nɛ eheyiɣ mon-ɖoo Bibl taa tɔm, nɛ pɩɖɩɣzɩ-m. * Maasɩmɩ-ɩ  se ɛkɛ kpaanzɩyʋ sɔsɔ, piyeba nɛ sɔɔndʋ kpa-m nɛ mɔnpɔzɩ-ɩ se ɛbɛ ɛlakɩ cɩnɛ. Peeɖe eheyi-m lɛɣzɩtʋ sɔsɔtʋ ndʋ ɛlabɩ e-wezuu caɣʋ taa nɛ ɛpɩsɩ Yehowa Aseɣɖe Tʋ yɔ tɩ-tɔm. Pʋwayɩ lɛ, ɛpɔzɩ-m se monɖuuni-i se alɩwaatʋ ndʋ mantalɩɣ Angletɛɛrɩ yɔ, mañɩnɩɣ Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa. Mentisi se malakɩ mbʋ. Ɛlɛ mantalɩ peeɖe lɛ, pitileɖi pʋcɔ nɛ manɖaɣnɩ paɣzʋʋ wezuu kɩdɛkɛdʋʋ caɣʋ.

Kɩyakʋ nakʋyʋ lɛ, mankatɩ Yehowa Aseɣɖe Tʋ nɔɔyʋ ɛwɛɛ nɛ ɛtayɩɣ Feŋuu Tilimiye Réveillez-vous! takayɩsɩ Lɔndrɩ habɩyɛ naɖɩyɛ yɔɔ. Peeɖe mɔntɔzɩ tɔm ndʋ maaɖuuni Annunziato yɔ tɩ-yɔɔ nɛ mɔnpɔzɩ Yehowa Aseɣɖe Tʋ ɛnʋ se ɛkɔɔ nɛ ɛkpɛlɩkɩnɩ-m Bibl.

Tɔm ndʋ mɛnkpɛlɩkɩ Bibl taa yɔ, tɩɖɩɣzɩ-m kpem. Tɔm ndʋ tɩwɛ 1 Yohanɛɛsɩ 1:9 taa yɔ, tɩlabɩ mɔ-yɔɔ tʋmɩyɛ kpem. Pɔyɔɔdɩ Ɛsɔ yɔɔ peeɖe se: “Ye ɖiheyiɣ ɖa-kɩwɛɛkɩm kɔyɔ, ɛkɛ siɣsiɣ tʋ se ekpeɣ-ɖʋ ɖa-kɩwɛɛkɩm nɛ ekpizi ɖa-taa azuluma kpeekpe.” Mayaɣ ŋga, kalabɩ mɔ-yɔɔ tʋmɩyɛ kpem mbʋ pʋyɔɔ yɔ menɖiɣzinaa se me-wezuu caɣʋ yeba nɛ menpisi man-tɩ siŋŋ. Kpaagbaa mbʋ lɛ, manpaɣzɩ wobu kediɣzisi Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa Kewiyaɣ Kpaaŋ taa. Pamʋ-m camɩyɛ. Alɩwaatʋ ndʋ mana taabalɩyɛ kɩbanɖɛ nɖɩ ɖɩwɛ pɛ-hɛkʋ taa yɔ lɛ, pɩlabɩ-m liu se mɛwɛɛ pɛ-hɛkʋ taa mbʋ pʋyɔɔ yɔ mbʋ mañɩnaɣ ɖooo lɔŋ.

Pɩtaakɩlɩ-m labʋ kaɖɛ se meyele tabakʋʋyaɣ ñɔʋ nɛ wezuu kɩdɛkɛdʋʋ caɣʋ, ɛlɛ pɩɩwɛ-m kaɖɛ siŋŋ se mɛlɛɣzɩ mɛ-wɛtʋ. Maanawa se pɩpɔzʋʋ se maña ɛyaa lalaa nɛ manɖʋ-wɛ hɩɖɛ. Toovenim lɛ, halɩ nɛ sɔnɔ menɖiɣni lʋbɩnʋʋ ɛjandʋ ndʋ maawɛna yɔ tɩ-taa natʋyʋ. Ɛlɛ Yehowa ɖoŋ taa lɛ, mañaɣ pana nɛ mɛlɛɣzɩ sakɩyɛ. Mɛnkpɛlɩkɩ Bibl nɛ pɩla ɛzɩ fenasɩ loɖo lɛ, pamɩyɩsɩ-m lɩm nɛ manpɩsɩ Yehowa Aseɣɖe Tʋ pɩnaɣ 1997 taa.

WAZASƖ NZƖ MEHIƔAA YƆ:

Pamɩyɩsɩ-m lɩm nɛ pɩtɛ lɛ, mankpaɣ halʋ ɛgbɛyɛ taa. Payaɣ-ɩ se Barbara nɛ pamɩyɩsɩ-ɩ lɩm pɩtɩkɩlɩ leɖuu. Man-taabalʋ kɩbɩnʋ nɔɔyʋ na ɛzɩma mɛlɛɣzɩ kpem yɔ lɛ, ɛnʋ ɖɔɖɔ ɛpaɣzɩ Bibl kpɛlɩkʋʋ. Nɛ ɛ nɛ ɛ-kɔɔ pɔkɔɔ papɩsɩ Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa. Pʋwayɩ lɛ, me-neze kɔɔ weyi ɛ-pɩnzɩ kaacɛzɩ pɩnzɩ 80 yɔ, ɛpaɣzɩ Bibl kpɛlɩkʋʋ nɛ pamɩyɩsɩ-ɩ lɩm nɛ pʋcɔ ɛsɩ.

Lɛɛlɛɛyɔ lɛ, mɛnkɛ ɛgbɛyɛ taa ɛzʋtʋyʋ. Nɛ ma nɛ ma-halʋ ɖɩkɛ nʋmɔʋ lɩzɩyaa nɛ ɖɩsɩɣnɩ mba pɔyɔɔdʋʋ Itaalii kʋnʋŋ Lɔndrɩ tɛtʋ taa yɔ se pɛkpɛlɩkɩ Bibl. Nabʋyʋ taa mɔntɔzʋʋ wezuu ŋgʋ mancakaɣ yɔ kɩ-yɔɔ lɛ, pitiki-m yɔɔɔ, ɛlɛ Barbara hɛzɩɣ ma-laŋɩyɛ siŋŋ. Lɛɛlɛɛyɔ lɛ, mehiɣ mbʋ mañɩnaɣ ɖooo lɔŋ yɔ: Mɛwɛnɩ hɔʋ kɩbaŋʋ nɛ Caja kʋsɔɔlʋ. Maapɔzɩ Ɛsɔ se eyele nɛ mehiɣ laŋhɛzɩyɛ nɛ taa leleŋ pɩnaɣ kʋɖʋmaɣ koŋ, ɛlɛ ɛha-m nɛ pɩcɛzɩ mbʋ.

Lɛɛlɛɛyɔ lɛ, mehiɣ mbʋ mañɩnaɣ ɖooo lɔŋ yɔ: Mɛwɛnɩ hɔʋ kɩbaŋʋ nɛ Caja kʋsɔɔlʋ

^ tay. 10 Cɔnɩ tɔm ñʋʋ “La Bible transforme des vies: Je ne sortais jamais sans mon arme” ɛzɩ Annunziato Lugarà kɛdʋʋ yɔ. Kɩwɛ La Tour de Garde 1er juillet 2014, hɔɔlɩŋ 8, 9 yɔɔ.