Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Suwe Bibl yɔɔdʋʋ?

Suwe Bibl yɔɔdʋʋ?

Anɩ payaɣ se Eleeu?

ŊMAƔZƖƔ se Eleeu kɛ . . .

  • Fezuu nakʋyʋ na?

  • Kɩdɛkɛdɩm nabʋyʋ yem ɛyʋ taa?

  • Mbʋ ɛyaa lubi pa-maɣzɩm taa yɔ?

NDƲ BIBL YƆƆDƲƲ YƆ

Eleeu yɔɔdɩnɩ Yesu nɛ ɛtakɩ-ɩ. (Maatiyee 4:1-4) Ye mbʋ, Eleeu tɩkɛ nabʋyʋ yem mbʋ ɛyaa lubi pa-maɣzɩm taa yɔ, ɛtɩkɛ ɖɔɖɔ kɩdɛkɛdɩm nabʋyʋ yem. Ɛlɛ ɛkɛ fezuu kɩdɛkɛdʋʋ nakʋyʋ.

TƆM NDƲ ÐƆÐƆ BIBL TASƖƔ-ÐƲ KPƐLƖKƲƲ?

  • Kiɖe tɛɛ lɛ, Eleeu kaakɛ Ɛsɔ tiyiyu kɩbanʋ nɔɔyʋ, ɛlɛ “ɛtɩcaɣ tʋtʋyɛ tɔm taa.” (Yohanɛɛsɩ 8:44) Ɛpɩsɩ cɛtɩyʋ nɛ ɛkaɖɩnɩ Ɛsɔ.

  • Ɛsɔ tiyiyaa nabɛyɛ kaɖɩnɩ Ɛsɔ nɛ patɩŋ Sataŋ wayɩ.​—Natʋ 12:9.

  • Eleeu yʋlʋnzɩ ɛyaa sakɩyɛ maɣzɩm se pataatisi se ɛwɛɛ.​—2 Kɔrɛntɩ 4:4.

Eleeu pɩzɩɣ nɛ ɛwɛɛnɩ ɖoŋ ɛyaa yɔɔ?

ƐYAA NABƐYƐ TƆŊ se Eleeu ɛɛpɩzɩɣ nɛ ɛwɛɛnɩ ɖoŋ ɛyaa yɔɔ, ɛlɛ sɔɔndʋ ñakpaɣ lalaa se pɩtaala nɛ aleewaa wɛɛnɩ ɖoŋ pɔ-yɔɔ. Ña yɔ, suwe ŋmaɣzɩɣ?

NDƲ BIBL YƆƆDƲƲ YƆ

“Ɛjaɖɛ pilim wɛ kɩdɛkɛdɩm tʋ taa.” (1 Yohanɛɛsɩ 5:19) Eleeu wɛnɩ ɖoŋ siŋŋ ɛjaɖɛ kpeekpe yɔɔ, ɛlɛ ɛfɛyɩnɩ ɖoŋ paa ɛyʋ weyi lɛ ɛ-yɔɔ.

TƆM NDƲ ÐƆÐƆ BIBL TASƖƔ-ÐƲ KPƐLƖKƲƲ?

  • Eleeu tɩŋɩɣnɩ cɛtɩm yɔɔ se ɛwɛɛnɩ ɖoŋ ɛyaa yɔɔ nɛ pɩkɩlɩ.​—2 Kɔrɛntɩ 11:14.

  • Nabʋyʋ taa, feziŋ kɩdɛkɛdɩŋ pɩzɩɣ nɛ ɩsʋʋ ɛyʋ taa nɛ ɩkɔnɩ-ɩ kaɖɛ.​—Maatiyee 12:22.

  • Ɛsɔ pɩzɩɣ ɛsɩnɩ-ŋ nɛ ‘ŋlʋbɩnɩ Eleeu’ nɛ ŋwabɩ-ɩ.​—Yakubu 4:7.