Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 CAANAƲ TAA LƆŊ WEYI ƖWƐNƖ WAZAƔ SƆNƆ YƆ

Ɩtaanɩɣzɩ

Ɩtaanɩɣzɩ

BIBL PAƔTƲ KIÐE: “Ɩtaanɩɣzɩ.”​—Maatiyee 6:25, ABT.

Pʋ-tɔbʋʋ lɛ suwe? Yesu kaayɔɔdɩ tɔm ndʋ pʋʋ nakʋyʋ yɔɔ. Tɔm kpou nakʋyʋ lɩzɩ pɩ-taa se Grɛɛkɩ tɔm piye nɖɩ pɛɖɛzaa se “nɩɣzʋʋ” yɔ, ɖɩwɩlɩɣ “ɛzɩma ɛyʋ lakɩ alɩwaatʋ ndʋ ɛwɛɣ kʋñɔŋ taa, ñɔɔsɩ taa, nɛ alɩwaatʋ ndʋ ɛkatɩɣ kala lɛɛna e-wezuu caɣʋ taa yɔ.” Ðoŋ ɖoŋ lɛ, nɩɣzɛ yeki nɛ sɔɔndʋ kpaɣ ɛyʋ nɛ mbʋ pɩkaɣ labʋ nɛ ɛzɩdaa yɔ. Pɩtɩwɛɛkɩ se ɖɩnɩɣzɩɣ ɖa nɛ ɖɛ-ɛyaa kʋsɔɔlaa ɖa-kɩcɛyɩm yɔɔ. (Filiipu 2:20) Ɛlɛ, alɩwaatʋ ndʋ Yesu yɔɔdaa se “ɩtaanɩɣzɩ” yɔ, lɔŋ ɛtasaɣ ɛ-wayɩ tɩŋɩyaa se sɔɔndʋ ɛtaakɩlɩɣ-wɛ kpaʋ nɛ mbʋ pɩpɩzɩɣ nɛ pɩla cee wayɩ yɔ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ pɩpɩzɩɣ piyele nɛ pelesi taa leleŋ weyi pɛwɛna yɔ.​—Maatiyee 6:31, 34.

Lɔŋ ɛnɩ ɩwɛnɩ wazaɣ sɔnɔ? Pɩwɛɣ ɖeu se ɖɩɖɔ Yesu lɔŋ tasʋʋ mbʋ pɩ-yɔɔ. Ɛbɛ yɔɔ? Takayɩsɩ nasɩyɩ yɔɔdaa se alɩwaatʋ ndʋ ɛyʋ kɩlɩɣ nɩɣzʋʋ yɔ, pɩwɛɣnɩ ɖoŋ ɛ-maɣzɩm yɔɔ siŋŋ nɛ pɩkɔŋnɩ-ɩ kʋdɔmɩŋ ɛzɩ lotu kʋdɔŋ, laŋɩyɛ kʋdɔŋ yaa kamaɣ kʋdɔŋ mbʋ yɔ.

Yesu heyi-ɖʋ lɩmaɣzɩyɛ sɔsɔɖɛ nɖɩ ɖɩ-yɔɔ pɩtɩmʋna se ɖɩkɩlɩɣ nɩɣzʋʋ yɔ. Nɩɣzɛ ɩɩsɔzʋʋ-ɖʋ pʋyʋ. Yesu pɔzaa se: “Mɩ-taa anɩ pɩzɩɣ ɛyɔkɩ ɛ-ñʋʋ nɛ ɛsɔzɩ e-wezuu ɖaɣlɩkɩŋ pazɩ?” (Maatiyee 6:27) Paa ɖɩnɩɣzɩɣ kɔyɔ, pɩɩkaɣ tuzuu ɖe-wezuu kɩyakɩŋ paa ññɩɩ, nɛ pɩɩkaɣ yebu se ɖe-wezuu caɣʋ ɛwɛɛ ɖeu nɛ pɩkɩlɩ. Pɩtasɩ lɛ, mbʋ pɩkpaɣ-ɖʋ sɔɔndʋ yɔ, pɩtɩkɛ mbʋ talɩɣnɩ-ɖʋ paa ɛzɩmtaa. Lɔŋsɩnɖʋ nɔɔyʋ yɔɔdaa se: “Ye ɖɩnɩɣzɩɣ cee wayɩ yɔɔ kɔyɔ, ɖɩkʋʋ ɖa-tɩ yem falaa. Ɛzɩma ɖɩmaɣzɩɣ se pɩkaɣ wɛʋ kaɖɛ cee wayɩ yɔ, sakɩyɛ taa lɛ pɩtɩkɛ mbʋ pɩwɛɣ.”

Ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩlʋbɩnɩ nɩɣzɛ? Kajalaɣ lɛ, ɖɩtaa Ɛsɔ liu. Ye Ɛsɔ ɛcalɩɣ sumasɩ nɛ ɛcanɩɣ hɛtʋ, ɛɛkaɣ cɔnʋʋ ɛyaa mba pasɩɣ ɛ-sɛtʋ kajalaɣ ɖeɖe yɔ pa-kɩcɛyɩm ɖeɖe na? (Maatiyee 6:25, 26, 28-30) Nabʋlɛ lɛ, ɖɩmaɣzɩ paa evemiye nɖɩ lɛ ɖɩ-yɔɔ na. Yesu yɔɔdaa se: “Ɩtaanɩɣzɩ cee yɔɔ, cee maɣmaɣ kaanɩɣzɩnɩ ɛ-tɩ yɔɔ.” Pɩtɩkɛ toovenim se “paa kɩyakʋ ŋgʋ lɛ, kɩ nɛ kɩ-ɛhʋyɛ” na?​—Maatiyee 6:34.

Ye ɖɩɖɔŋ Yesu lɔŋ tasʋʋ mbʋ pɩ-yɔɔ kɔyɔ, pɩpɩzɩɣ piyele nɛ ɖɩwɛɛnɩ tɔnʋʋ taa alaafɩya nɛ pɩkɩlɩ. Nɛ kɔzɩ kɔzɩ lɛ, pɩkaɣ yebu nɛ ɖihiɣ laŋhɛzɩyɛ nɖɩ Bibl yaɣ se “Ɛsɔ tɛ laŋhɛzɩyɛ” yɔ.​—Filiipu 4:6, 7.