Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 TAKAYAƔ HUYUU YƆƆ TƆM

Ɛbɛ yɔɔ Yesu tɔɔ kʋñɔŋ nɛ ɛsɩ?

Ɛbɛ yɔɔ Yesu tɔɔ kʋñɔŋ nɛ ɛsɩ?

Ɛyʋ kʋyʋm [Aɖam] yɔɔ lɛ, kɩwɛɛkɩm nɛ sɩm palɩ ɛjaɖɛ yɔɔ. Nɛ sɩm wadɩ ɛyaa kpeekpe yɔɔ.”​—Roma 5:12.

Ye pɔpɔzɩ-ŋ se: “Ŋsɔɔlaa se ŋcaɣ wezuu tam?” Suwe ŋcosuu? Pɩtʋʋ fɛyɩ se ɛyaa sakɩyɛ cosuu se ɛɛɛ pɔsɔɔlaa, ɛlɛ pamaɣzɩɣ se ɛyʋ ɛɛpɩzɩɣ nɛ ɛcaɣ wezuu tam. Pɔyɔɔdʋʋ se paa anɩ lɛ, ɛkaɣ sɩbʋ.

Ɛlɛ maɣzɩ se lɛɛlɛɛyɔ lɛ pɔpɔzɩ-ŋ se: “Ŋsɔɔlaa se ŋsɩ na?” Ðoŋ ɖoŋ lɛ, sakɩyɛ cosuu se aayɩ. Pɩwɩlɩɣ suwe? Paa ɖɩtɔkɩ kʋñɔmɩŋ yaa ɖɩkatɩɣ kala ndɩ ndɩ yɔ, ɖe-liu wɛɛ se ɖɩcaɣ wezuu. Ɛsɔ lɩzɩ ɛyaa lɛ, ɛɖʋ pa-laŋa taa tamtam wɛʋ lɩmaɣza.

Ɛlɛ pɩlabɩ pʋtɔdɩyɛ se ɛyaa ɩɩcakɩ wezuu tam. Ye mbʋ, ɛbɛ laba? Pɩtasɩ lɛ, Ɛsɔ labɩ lɩmaɣza naayɛ se ɛcɔnɩ kaɖɛ nɖɩ ɖi-ɖeɖe na? Ɛzɩma Bibl cosuu tɔm ndʋ tɩ-yɔɔ yɔ pɩhaɣ-ɖʋ lidaʋ, nɛ pɩwɩlɩɣ-ɖʋ mbʋ pʋyɔɔ Yesu tɔɔ kʋñɔŋ nɛ ɛsɩ yɔ.

ƐZƖ ƐBƐ LABA?

Bibl taa takayaɣ ŋga payaɣ se Kiɖe Tɛɛ Tɔm takayaɣ yɔ, ka-ñʋŋ kʋɖʋm piwolo naadozo heyiɣ-ɖʋ se Ɛsɔ lɩzɩ Aɖam nɛ Ɛva lɛ, ɛha-wɛ wezuu maatɛŋ lidaʋ nɛ eheyi-wɛ mbʋ pɩwɛɛ se pala nɛ pacaɣ wezuu ŋgʋ yɔ. Pʋwayɩ lɛ, Bibl hɔɔlʋʋ ŋgʋ kɩkɛdɩ ɛzɩma patɩña Ɛsɔ paɣtʋ nɛ pelesi lidaʋ ŋgʋ yɔ. Ɛzɩma patɩyasɩ tɔm ndʋ tɩ-taa tete yɔ, piyeba nɛ nabɛyɛ maɣzɩɣ se pɩkɛ mʋɖɛ na. Ɛlɛ ɛzɩ Evaŋgilimwaa yɔ, ɛzɩma pɛkɛdɩ tɔm Kiɖe Tɛɛ Tɔm takayaɣ taa yɔ, pɩwɩlɩɣ se pɩtɩkɛ mʋɖɛ ɛlɛ pɩkɛ toovenim tɔm. *

Aɖam manɩ Ɛsɔ paɣtʋ yɔɔ lɛ, ɛbɛ lɩ pɩ-taa? Bibl cosaa se: “Ɛyʋ kʋyʋm [Aɖam] yɔɔ lɛ, kɩwɛɛkɩm nɛ sɩm palɩ ɛjaɖɛ yɔɔ. Nɛ sɩm wadɩ ɛyaa kpeekpe yɔɔ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ pe-kpeekpe palabɩ kɩwɛɛkɩm.” (Roma 5:12) Alɩwaatʋ ndʋ Aɖam manɩ Ɛsɔ paɣtʋ yɔɔ yɔ, ɛlabɩ kɩwɛɛkɩm. Elesi wezuu maatɛŋ lidaʋ nɛ pɩtɛmnɩ-ɩ nɛ sɩm. Ðɩkɛ Aɖam sayɩnaa nɛ pʋyɔɔ lɛ, ɛɖɛzɩ-ɖʋ kɩwɛɛkɩm. Mbʋ yebina nɛ ɖɩhɩnɩɣ kʋdɔŋ, ɖɩkpadɩyɩɣ nɛ ɖɩsɩkɩ. Nɛ tɔm ndʋ, tɩlabɩ nɔɔ kʋɖʋmaɣ nɛ mbʋ lɛɣtʋ ñɩnɩyaa ñɩnaa nɛ pana yɔ. Panawa se lʋlɩyaa pɩzɩɣ nɛ pɛɖɛzɩ pe-piya wɛtʋ natʋyʋ. Ɛlɛ ɛzɩ Ɛsɔ labɩ lɩmaɣza naayɛ se ɛcɔnɩ tɔm ndʋ ti-ɖeɖe na?

 MBƲ ƐSƆ LABA YƆ

Ɛsɔ labɩ ɖʋtʋ natʋyʋ se pɩsa nɛ ɛɖaɣnɩ haʋ Aɖam sayɩnaa wezuu maatɛŋ lidaʋ ŋgʋ Aɖam kaalesaa yɔ. Ðʋtʋ ndʋ Ɛsɔ laba?

Bibl yɔɔdɩ Roma 6:23 taa se: “Kɩwɛɛkɩm kɩhɛyʋʋ kɛlɛ sɩm.” Pʋ-tɔbʋʋ lɛ se kɩwɛɛkɩm kɔnɩnɩ sɩm. Aɖam labɩ kɩwɛɛkɩm, pʋyɔɔ ɛsɩba. Ða ɖɔɖɔ ɖɩlakɩ kɩwɛɛkɩm, nɛ pʋyɔɔ ɖɩsɩkɩ. Ɛlɛ pɩtɩkɛ ɖɔ-cɔlɔ pɩlɩnaa, palʋlɩ-ɖʋ nɛ kɩwɛɛkɩm. Mbʋ yebina nɛ Ɛsɔ sɔɔlɩm tʋ tiyi ɛ-Pɩyalʋ Yesu se ɛkɔɔ nɛ ɛhɛyɩ ɖa-kɩwɛɛkɩm ñʋʋ taa. Ɛzɩma tɩyɛ?

Yesu sɩm haɣ ɛyaa waɖɛ se pacaɣ wezuu tam tam koboyaɣ taa

Ɛyʋ kʋɖʋm Aɖam weyi ɛɛtalɩ pilim yɔ, ɛ-kaañamtʋ kɔnɩnɩ kɩwɛɛkɩm nɛ sɩm ɛyaa yɔɔ. Ye mbʋ, pɩsa nɛ poholi ɛyaa kɩwɛɛkɩm nɛ sɩm pe-nesi tɛɛ lɛ, pɩpɔzɩ ɛyʋ weyi ɛtalɩ pilim nɛ ɛñaŋ pɩkɔɔ pɩtalɩ sɩm taa yɔ. Bibl lɩzɩ pɩ-taa se: “Ye ɛyʋ kʋyʋm kɩɩñamtʋ yɔɔ yɔɔ sakɩyɛ pɩsɩ kɩwɛɛkɩm laɖaa kɔyɔ, mbʋ ɖɔɖɔ ɛyʋ kʋyʋm ñamtʋ yɔɔ lɛ, sakɩyɛ kaɣ pɩsʋʋ siɣsiɣ tɩnaa.” (Roma 5:19) Yesu kɛnɩ “ɛyʋ kʋyʋm” weyi ɛñama nɛ pɩkɔɔ pɩtalɩ sɩm taa yɔ. Ɛkʋyɩnɩ ɛsɔdaa nɛ etii tɛtʋ yɔɔ, ɛpɩsɩ ɛyʋ weyi ɛtalɩ pilim * yɔ nɛ ɛsɩ ɖɔ-yɔɔ. Nɛ ɛ-sɩm mbʋ, pɩhaɣ-ɖʋ waɖɛ se ɖɩpɩsɩ siɣsiɣ tɩnaa Ɛsɔ ɛzɩdaa nɛ ɖihiɣ tamtam wezuu.

MBƲ PƲYƆƆ YESU TƆƆ KƲÑƆŊ NƐ ƐSƖ YƆ

Ɛlɛ ɛbɛ yɔɔ pɩɩcɛyaa se Yesu ɛsɩ nɛ pʋcɔ ɛyaa hiɣ ñʋʋ yabʋ? Ɛsɔ Ðoŋ Tɩŋa Tʋ taapɩzɩɣ se ɛɖʋ paɣtʋ natʋyʋ yem nɛ pɩha Aɖam sayɩnaa waɖɛ nɛ pacaɣ wezuu tam? Pɩtʋʋ fɛyɩ se ɛɛwɛnɩ ɖoŋ se ɛla mbʋ. Ɛlɛ ye ɛɛlabɩ mbʋ yɔ, ɛɛmanɩ ɛ-paɣtʋ ndʋ tɩtɔŋ se kɩwɛɛkɩm kɩhɛyʋʋ lɛ sɩm yɔ tɩ-yɔɔ. Paɣtʋ ndʋ, tɩtaakɛ aleɣya pʋyʋ nɛ pataapɩzɩɣ se pɛlɛɣzɩ-tʋ kɛlɛʋ yem. Tɩlabɩ nɔɔ kʋɖʋmaɣ nɛ Ɛsɔ siɣsiɣ wɛtʋ.—Keɣa 36:28.

Ye Ɛsɔ kaayebi e-siɣsiɣ wɛtʋ hɔɔlʋʋ nɛ ɛmaanɩ paɣtʋ ndʋ tɩ-yɔɔ kɔyɔ, pʋtɔma yɔ ɛyaa kaamaɣzaa se ɛɛkaɣ wɛʋ siɣsiɣ hɔɔlɩŋ lɛɛŋ taa ɖɔɖɔ. Pɩtɩla yɔ, pakaɣ pa-tɩ pɔzʋʋ se ɛzɩ  Ɛsɔ kaɣ wɛʋ siɣsiɣ alɩwaatʋ ndʋ ɛlɩzɩɣ Aɖam sayɩnaa mba pamʋnaa se pehiɣ wezuu maatɛŋ yɔ? Papɩzɩɣ nɛ pataa-ɩ liu se ɛkaɣ labʋ lidaʋ tɔm ndʋ ɛyɔɔdaa yɔ tɩ-yɔɔ? Ɛzɩma etileɣyini e-siɣsiɣ wɛtʋ alɩwaatʋ ndʋ ɛlakaɣ ɖʋtʋ se pɩya ɖa-ñʋʋ yɔ pʋyɔɔ lɛ, ɖɩɩpɩtɩɣ se ɛkaɣ labʋ mbʋ pɩwɛ siɣsiɣ yɔ paa ɛzɩmtaa.

Ɛsɔ tɩŋnɩ Yesu sɩm yɔɔ nɛ ɛha ɛyaa waɖɛ se pehiɣ wezuu maatɛŋ paradisuu taa tɛtʋ yɔɔ. Cɔnɩ tɔm ndʋ Yesu yɔɔdɩ Yohanɛɛsɩ 3:16 taa yɔ. Ɛyɔɔdaa se: “Ɛsɔ sɔɔlɩ ɛjaɖɛ pɩŋŋ nɛ ɛcɛlɩ-ɖɩ ɛ-Pɩyalʋ ɛgbamɩyɛ se weyi etisiɣ ɛ-yɔɔ lɛ, etaale, ɛlɛ ehiɣ tamtam wezuu.” Ye mbʋ, Yesu sɩm ɛɛwɩlɩɣ yem se Ɛsɔ wɛ siɣsiɣ, ɛlɛ kɔzɩ kɔzɩ lɛ pɩwɩlɩɣ se ɛsɔɔlɩ ɛyaa siŋŋ.

Ɛlɛ, ɛbɛ yɔɔ pɩɩwɛɛ se Yesu ɛtɔɔ kʋñɔŋ nɛ ɛnɩɩ siziŋ pʋcɔ nɛ ɛsɩ ɛzɩ Evaŋgilimwaa kɛdʋʋ yɔ? Alɩwaatʋ ndʋ Yesu tisaa nɛ ɛnɩɩ siziŋ nɛ ɛɖɔkɩ e-siɣsiɣ wɛtʋ yɔ, ɛwɩlɩ kaɣlaa se tɔm ndʋ Sataŋ yɔɔdaa se ɛyaa ɩɩkaɣ ɖɔkʋʋ pe-siɣsiɣ wɛtʋ kaɖɛ taa yɔ, tɩkɛ cɛtɩm. (Yɔb 2:4, 5) Sataŋ tuzi Aɖam weyi ɛɛtalɩ pilim yɔ nɛ ɛla kɩwɛɛkɩm, nɛ pʋyɔɔ lɛ ɛyaa pɩzaɣ se pamaɣzɩ se tɔm ndʋ tɩkɛ toovenim. Ɛzɩ Aɖam yɔ, Yesu ɖɔɖɔ kaatalɩ pilim; ɛlɛ ɛɖɔkɩ e-siɣsiɣ wɛtʋ nazɩm sɔsɔm taa. (1 Kɔrɛntɩ 15:45) Ye mbʋ, Yesu wɩlaa se ye Aɖam kaasɔɔlaa yɔ, ɛɛñam Ɛsɔ. Ɛzɩma Yesu ɖɔkɩ ɛ-tɩ kʋñɔŋ taa yɔ, ɛha-ɖʋ kɩɖaʋ se ɖɩɖɔ ɛ-nɩŋgbanzɩ taa. (1 Pɩyɛɛrɩ 2:21) Ɛsɔ wazɩ Yesu ɛ-ñamtʋ yɔɔ, nɛ ɛha-ɩ wezuu ŋgʋ sɩm fɛyɩnɩ ɖoŋ kɩ-yɔɔ yɔ ɛsɔdaa.

ƐZƖMA YESU SƖM PƖZƖƔ NƐ PƖWAZƖ-Ŋ?

Toovenim taa lɛ, Yesu sɩba. Ɛ-sɩm haɣ ɛyaa waɖɛ se pacaɣ wezuu maatɛŋ. Ŋsɔɔlaa se ŋcaɣ wezuu tam? Yesu heyi-ɖʋ mbʋ pɩpɔzʋʋ se ɖɩla yɔ. Ɛyɔɔdaa se: “Nɛ tamtam wezuu kɛlɛ ña-tɩlʋʋ se ñe-yeke koŋ Ɛsɔ siŋŋ nɛ weyi ŋtiyi-i yɔ ɛ-tɩlʋʋ, Yesu Krɩstʋ.”—Yohanɛɛsɩ 17:3.

Feŋuu Tilimiye takayaɣ kanɛ, ka-mayaa seɣtiɣ-ŋ se ŋkpɛlɩkɩ nɛ ŋtɩlɩ Ɛsɔ toovenim tʋ Yehowa nɛ ɛ-Pɩyalʋ Yesu Krɩstʋ nɛ pɩkɩlɩ. Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa mba pɛwɛ ñe-egeetiye taa yɔ, pɩkɛdɩɣnɩ-wɛ se pasɩnɩ-ŋ. Ŋpɩzɩɣ ɖɔɖɔ nɛ ŋhiɣ sɩnʋʋ ɖɛ-tɛ intɛrnɛɛtɩ lone www.jw.org yɔɔ.

^ tay. 8 Cɔnɩ takayaɣ ŋga Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa lɩzaa nɛ payaɣ-kɛ se Étude perspicace des Écritures yɔ, ka-taa tɔm ñʋʋ “Historicité de la Genèse.” Kɩwɛ hɔɔlʋʋ 986 yɔɔ.

^ tay. 13 Ɛsɔ kpaɣ ɛ-Pɩyalʋ wezuu ɖooo ɛsɔdaa nɛ ɛɖʋ Maarɩɩ lotu taa nɛ ɛlɛ haɣ hoɣa, nɛ Ɛsɔ fezuu kiɖeɖeu kandɩyɩ Yesu yɔɔ se Maarɩɩ ɛtaaɖɛzɩ-ɩ kɩwɛɛkɩm.​—Luka 1:31, 35.