FEŊUU TILIMIYE—NĐƖ PƐKPƐLƖKƖƔ YƆ Mars 2016 | Ɛbɛ yɔɔ Yesu tɔɔ kʋñɔŋ nɛ ɛsɩ?

Takayaɣ kanɛ, ka-taa wɛ tɔm ñʋŋ weyi ɖɩkaɣ kpɛlɩkʋʋ 2-29 mai 2016 kpɩtaŋ taa yɔ.

TAKAYAƔ HUYUU YƆƆ TƆM

Pɩlabɩ mbʋ toovenim na?

Ɛbɛ wɩlɩɣ se tɔm ndʋ Evaŋgilimwaa kɛdɩ Yesu yɔɔ yɔ tɩkɛ toovenim?

TAKAYAƔ HUYUU YƆƆ TƆM

Ɛbɛ yɔɔ Yesu tɔɔ kʋñɔŋ nɛ ɛsɩ?

Ɛzɩma Yesu sɩm pɩzɩɣ nɛ pɩwazɩ-ŋ?

BIBL LƐƔZƖƔ ƐYAA WEZUU CAƔƲ

Yele nɛ mehiɣ laŋhɛzɩyɛ nɛ taa leleŋ pɩnaɣ kʋɖʋmaɣ koŋ

Tɔm ndʋ tɩwɛ 1 Yohanɛɛsɩ 1:9 taa yɔ, tɩlabɩ Alain Broggio yɔɔ tʋmɩyɛ kpem.

Ŋŋsɩm-tʋ?

Bibl alɩwaatʋ taa, ɛzɩma palakaɣ takayɩsɩ kikpiyisi nɛ ɛzɩma tɩyɛ palakaɣnɩ-sɩ tʋmɩyɛ? Pʋtɔma yɔ, mba kɛ layaa sɔsaa mba pɔ-tɔm pɔyɔɔdɩ Grɛɛkɩ Masɩ taa yɔ?

Piya evelisi​—Ɩtalaa se pamɩyɩsɩ-mɩ lɩm na?

Tɔm pɔzʋʋ naadozo pɩzɩɣ pɩsɩnɩ-ŋ nɛ ŋkpaɣ lɩmaɣzɩyɛ.

Piya evelisi​—Ɛzɩma ɩpɩzɩɣ ɩñɔɔzɩ mɩ-tɩ nɛ pamɩyɩsɩ-mɩ lɩm?

Ye ŋmaɣzɩɣ se ŋtɩtalɩta se pamɩyɩsɩ-ŋ lɩm? Yaa ye ŋcaɣ se pamɩyɩsɩ-ŋ lɩm ɛlɛ ña-lʋlɩyaa maɣzɩɣ se pɩwɛɛ se ŋɖaŋ pazɩ?

Ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩcɛyɩsɩ nɔɔ kʋɖʋmaɣ ŋga kɛwɛ ɖɛ-hɛkʋ taa yɔ?

Natʋ ndʋ pɛkɛdɩ tɩ-tɔm Natʋ takayaɣ ñʋʋ 9 taa yɔ, tɩwɩlɩɣ se pɩcɛyaa siŋŋ se nɔɔ kʋɖʋmaɣ ɛwɛɛ ɖɛ-hɛkʋ taa.

Yehowa ɖiyiɣ ɛ-sɛyaa wezuu nʋmɔʋ taa

Ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩwɩlɩ se ɖɩsɔɔlaa se Ɛsɔ eɖiyi-ɖʋ?

CAANAƲ TAA LƆŊ WEYI ƖWƐNƖ WAZAƔ SƆNƆ YƆ

Ɩtaanɩɣzɩ

Yesu tɩyɔɔdɩ yem se ɖiyele nɩɣzʋʋ, ɛlɛ ɛwɩlɩ-ɖʋ ɖɔɖɔ mbʋ ɖɩla nɛ ɖiyele nɩɣzʋʋ yɔ.

Suwe Bibl yɔɔdʋʋ?

Pɩwɛɛ se sɔɔndʋ ɛkpa-ŋ nɛ Eleeu na?