Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 TƆM ÑƲƲ ŊGƲ ÐƖKPƐLƖKƖƔ YƆ 21

Taayele nɛ “ɛjaɖɛ ɖɩnɛ ɖɩ-lɔŋsɩnɖɛ” peɣzi-ŋ

Taayele nɛ “ɛjaɖɛ ɖɩnɛ ɖɩ-lɔŋsɩnɖɛ” peɣzi-ŋ

“Ɛjaɖɛ ɖɩnɛ ɖɩ-lɔŋsɩnɖɛ kɛ kɩmɛlɛndʋ Ɛsɔ ɛsɩndaa.”​—1 KƆR. 3:19.

HENDU 98 Masɩ lɩnɩ Ɛsɔ cɔlɔ

LƖMAƔZA SƆSƆNA *

1. Ɛzɩma Ɛsɔtɔm sɩɣnɩ-ɖʋ?

ÐƖPƖZƖƔ nɛ ɖɩɖɔkɩ ɖa-tɩ paa kaɖɛ nɖɩ ɖɩ-taa, mbʋ pʋyɔɔ yɔ Yehowa kɛnɩ ɖa-Wɩlɩyʋ sɔsɔ. (Iza. 30:20, 21) Ɛ-tɔm ndʋ tɩwɛ Bibl taa yɔ tɩsɩɣnɩ-ɖʋ se ‘ɖɩmʋnɩ camɩyɛ’ nɛ ɖɩkɛ mba ‘pɔñɔɔzɩ-wɛ camɩyɛ se papɩzɩ nɛ pala paa tʋmɩyɛ kɩbanɖɛ nɖɩ’ yɔ. (2 Tim. 3:17) Ye ɖɩɖɔŋ Bibl wɩlɩtʋ yɔɔ yɔ, ɖɩwɛɣ lɔŋ nɛ pɩkpaɖɩ mba patɩŋɩɣ “ɛjaɖɛ ɖɩnɛ ɖɩ-lɔŋsɩnɖɛ” yɔ.​—1 Kɔr. 3:19; Keɣa 118:97-100.

2. Ɛbɛ tɔm ɖɩkaɣ yɔɔdʋʋ ñʋʋ kʋnɛ kɩ-taa?

2 Ðɩkaɣ naʋ se ɛjaɖɛ lɔŋsɩnɖɛ seɣtiɣ-ɖʋ ɖoŋ ɖoŋ se ɖɩla ɖo-tomnaɣ sɔɔlɩm. Pʋyɔɔ lɛ, pɩpɩzɩɣ nɛ pɩwɛɛ-ɖʋ kaɖɛ se ɖɩlʋbɩnɩ maɣzɩm nɛ lakasɩ nzɩ ɛjaɖɛ yɔɔ mba wɛna yɔ. Mbʋ yebina nɛ Bibl yɔɔdʋʋ se: “Ɩkpa mɩ-tɩ nɛ nɔɔyʋ ɛtaasʋzɩ-mɩ yomiye taa pɩtɩŋnɩ ɛjaɖɛ yɔɔ lɔŋsɩnɖɛ nɛ pɔbɔtʋ tɔm ndʋ tɩɩwazɩɣ pʋyʋ yɔ tɩ-yɔɔ, ɛzɩ ɛyaa sɔnzɩ pɔzʋʋ yɔ.” (Kol. 2:8) Tɔm ñʋʋ kʋnɛ kɩ-taa, ɖɩkaɣ naʋ ɛzɩma pazɩ pazɩ lɛ, ɛyaa sakɩyɛ wɛɛ nɛ petisiɣ Sataŋ cɛtɩm tɔm yɔɔ yɔ. Ðɩkaɣ yɔɔdʋʋ cɛtɩm tɔm ndʋ tɩ-taa naalɛ tɔm. Paa hɔɔlʋʋ ŋgʋ kɩ-taa lɛ, ɖɩkaɣ naʋ mbʋ pʋyɔɔ ɛjaɖɛ lɔŋsɩnɖɛ kɛnɩ kɩmɛlɛndʋ yɔ nɛ ɛzɩma Bibl taa lɔŋsɩnɖɛ mʋ ñɩm nɛ pɩkpaɖɩ mbʋ payɩ ɛjaɖɛ seɣtiɣ-ɖʋ se ɖɩla yɔ.

ƐYAA PAƔZƖ LƐƔZƲƲ LƖMAƔZA PƖLƖƖNƖ KƲZƲƲ YƆƆ

3-4. Lɛɣzɩtʋ ndʋ kɔm lɩmaɣza wena ɛyaa kaawɛnɩ kʋzʋʋ yɔɔ yɔ, pɩnzɩ 1900 waa ɖɩbazɩyɛ taa Etaazuunii ɛjaɖɛ taa?

3 Lɩmaɣza wena ɛyaa kaawɛnɩ kʋzʋʋ yɔɔ Etaazuunii ɛjaɖɛ taa yɔ, apaɣzɩ lɛɣzʋʋ pɩnzɩ 1900 waa ɖɩbazɩyɛ taa. Pʋcɔ nɛ pɩtalɩɣ pɩnzɩ nzɩ lɛ, ɛyaa sakɩyɛ kaatisaa se mba pɔɖɔkɩ nesi yɔ, pe-ɖeke pɩmʋnaa se pasʋʋnɩ ɖama nɛ pɩtɩpɔzɩ se ɛyaa  ɩyɔɔdɩ kʋzʋʋ tɔm samaɣ taa. Ɛlɛ pazɩ pazɩ lɛ, lɩmaɣza ana apaɣzɩ lɛɣzʋʋ nɛ ɛyaa paɣzɩ labʋ mbʋ pɔsɔɔlaa yɔ.

4 Lɛɣzɩtʋ sɔsɔtʋ sakɩyɛ kɔm kpaɣnɩ pɩnaɣ 1920 nɛ piwolo pɩnaɣ 1929. Ñɩnɩyʋ nɔɔyʋ yɔɔdaa se: “Pɔyɔɔdaɣ kʋzʋʋ tɔm filimwaa taa, aleɣya ndɩ ndɩ taa, hendu taa, nɛ takayɩsɩ taa.” Payɛ nɖɩ papaɣaɣ pɩnzɩ nzɩ sɩ-taa nɛ wondu ndʋ posuwaɣ yɔ, piseɣtaɣ kʋzʋʋ lakasɩ. Ɛzɩ Bibl kaayɔɔdʋʋ kɛdɛzaɣ kɩyakɩŋ yɔɔ yɔ, ɛyaa ‘sɔɔlɩ leleŋ nɩʋ’ siŋŋ sɔnɔ.​—2 Tim. 3:4.

Yehowa samaɣ tiyele nɛ lɩmaɣza kɩdɛkɛda wena ɛjaɖɛ wɛnɩ wezuu kɩbaŋʋ caɣʋ yɔɔ yɔ apeɣzi-kɛ (Cɔnɩ tayʋʋ 5) *

5. Lɛɣzɩtʋ ndʋ kɔm lɩmaɣza wena ɛyaa kaawɛnɩ paɣtʋ ndʋ tiɖiyaɣ-wɛ kʋzʋʋ nʋmɔʋ taa yɔ tɩ-taa pɩnzɩ 1960 waa taa?

5 Pɩtalɩ pɩnzɩ 1960 waa taa lɛ, wɛtʋ ndɩ ndɩ ɛzɩ halaa nɛ abalaa mba pacakɩ ɖama cɔlɔ ɛlɛ patɩɖɔkɩ nesi yɔ, mba paka kʋzʋʋ pilinzi nɛ pasʋʋnɩ ɖama yɔ nɛ nesi cɛbʋ mbʋ yɔ paɣzɩ tɔyʋʋ. Pawɩlaɣ aleɣya ndɩ ndɩ taa kʋzʋʋ lakasɩ kaɣlaa nɛ pɩkpaɖɩɣ. Ɛbɛ lɩ pɩtɩŋa payɩ mbʋ yɔ pɩ-taa? Takayɩsɩ mayʋ nɔɔyʋ yɔɔdaa se lɛɛlɛɛyɔ ɛyaa yebi ɖɔm wezuu kɩbaŋʋ caɣʋ paɣtʋ ndʋ tiɖiyaɣ-wɛ kʋzʋʋ nʋmɔʋ taa yɔ tɩ-yɔɔ nɛ palakɩ mbʋ pɔsɔɔlaa yɔ. Mbʋ yebina nɛ hɔŋ sakɩyɛ yɔkʋʋ nɛ lɛɛŋ taa lɛ lʋlɩyʋ kʋɖʋm cɔŋnɩnɩ hɔʋ tɩŋa yɔɔ mbʋ pʋyɔɔ yɔ lɛlʋ yebi-i; pʋyɔɔ ɖɔɖɔ lɩmaɣza taa wɩzasɩ, kʋzʋʋ kɩlɛmɩŋ cɔnʋʋ yomiye nɛ lakasɩ kɩdɛkɛdɩsɩ lɛɛsɩ wɛɛ nɛ sɩkpaɣ ɖoŋ. Kʋdɔmɩŋ weyi ɩɖɛɣ ɛyaa kʋzʋʋ nʋmɔʋ taa, ɛzɩ SIDA mbʋ yɔ kɛnɩ yʋsasɩ ndɩ ndɩ nzɩ sɩwɩlɩɣ se ɛjaɖɛ yɔɔ lɔŋsɩnɖɛ kɛ kɩmɛlɛndʋ yɔ sɩ-taa nakɛyɛ.​—2 Pɩy. 2:19.

6. Lɩmaɣza wena ɛjaɖɛ wɛnɩ kʋzʋʋ yɔɔ yɔ, ɛzɩma asɩɣnɩ Sataŋ se ɛtalɩ ɛ-kaɖʋwa?

6 Lɩmaɣza wena ɛyaa wɛnɩ kʋzʋʋ yɔɔ yɔ, asɩɣnɩ Sataŋ se ɛtalɩ ɛ-kaɖʋwa. Pɩtʋʋ fɛyɩ se Sataŋ taa lakɩ leleŋ, alɩwaatʋ ndʋ ɛyaa ɩɩɖʋʋ hɩɖɛ nesi ɖɔkʋʋ ɖʋtʋ kʋjɔʋ ŋgʋ Ɛsɔ labɩ-wɛ yɔ nɛ pacakɩ kʋzʋʋ kɩdɛkɛdʋʋ wezuu yɔ. (Efɛz. 2:2) Kʋzʋʋ kɩdɛkɛdʋʋ wezuu ŋgʋ ɛyaa cakɩ yɔ, pɩtasɩnɩ se kɩɩɖʋʋ hɩɖɛ piya lʋlʋʋ kʋjɔʋ ŋgʋ Ɛsɔ labɩ ɛyaa yɔ lɛ, mba pacakɩ wezuu ŋgʋ yɔ, paakaɣ hiɣu tamtam wezuu.​—1 Kɔr. 6:9, 10.

TƆM NDƲ BIBL WƖLƖƔ KƲZƲƲ YƆƆ YƆ

7-8. Ɛbɛ yɔɔ tɔm ndʋ Bibl wɩlɩɣ kʋzʋʋ yɔɔ yɔ tɩwɛ ɖeu nɛ pɩkpaɖɩ ɛjaɖɛ yɔɔ maɣzɩm?

7 Ɛyaa mba petisiɣ ɛjaɖɛ ɖɩnɛ ɖɩ-lɔŋsɩnɖɛ yɔɔ yɔ, peniŋ paɣtʋ ndʋ Bibl ɖʋ wezuu kɩbaŋʋ caɣʋ nʋmɔʋ taa yɔ, nɛ pamaɣzɩɣ se tɩfɛyɩ wazaɣ ɖa-alɩwaatʋ tʋnɛ tɩ-taa. Pɩtɩla, ɛyaa mba pɔpɔzʋʋ se: ‘Ɛzɩma Ɛsɔ pɩzɩɣ nɛ ɛɖʋ  ɖa-taa kʋzʋʋ kɔɖɛyɩ nɛ pʋwayɩ lɛ, eheyiɣ-ɖʋ se ɖɩɖɔkɩ ɖa-tɩ?’ Pɔpɔzʋʋ tɔm ndʋ mbʋ pʋyɔɔ yɔ pamaɣzɩɣ se ye ɛyʋ ɛwɛnɩ nabʋyʋ kɔɖɛyɩ yɔ, pɩwɛɛ se ɛlabɩ-pʋ, ŋgʋ lɩmaɣzɩyɛ nɖɩ ɖɩtɩtʋʋzɩ. Bibl wɩlɩtʋ wɛ ndɩ nɛ lɩmaɣza ana. Kɩɖʋʋ-ɖʋ hɩɖɛ, pʋyɔɔ kɩwɩlɩɣ-ɖʋ se ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩlɩzɩ se ɖɩɖɔkʋʋ ɖa-tɩ nɛ ɖɩlʋbɩnɩ kɔɖɛyɩ kɩdɛkɛdʋʋ. (Kol. 3:5) Pɩtasɩ lɛ, Yehowa ha-ɖʋ nesi ɖɔkʋʋ ɖʋtʋ kʋjɔʋ se ɖɩtɩŋnɩ kɩ-yɔɔ nɛ ɖɩkʋ ɖa-kʋzʋʋ kɔɖɛyɩ. (1 Kɔr. 7:8, 9) Pɩtɩŋnɩ ɖʋtʋ ndʋ tɩ-yɔɔ lɛ, halʋ nɛ ɛ-walʋ papɩzɩɣ nɛ pasʋʋnɩ ɖama nɛ pɩɩkɔŋnɩ-wɛ nɩɣzɛ nɛ agbiɖa wena kʋzʋʋ kɩdɛkɛdʋʋ wezuu caɣʋ kɔŋna yɔ.

8 Tɔm ndʋ Bibl wɩlɩɣ kʋzʋʋ yɔɔ yɔ, tɩwɛ ndɩ nɛ ɛjaɖɛ lɔŋsɩnɖɛ nɛ pɩɩkɔŋnɩ ɛyʋ kaɖɛ naɖɩyɛ. Kɩwɩlɩɣ se ɛyaa pɩzɩɣ nɛ patɩŋnɩ kʋzʋʋ yɔɔ nɛ panɩɩ leleŋ. (Adu. 5:18, 19) Ɛlɛ kɩyɔɔdʋʋ ɖɔɖɔ se: “Pɩwɛɛ se mɩ-taa paa weyi lɛ, ɛtɩlɩ ɛzɩma ɛɖɔkɩ ɛ-maɣmaɣ e-tomnaɣ kele kele wɛtʋ nɛ hɩɖɛ ɖʋʋ pa-taa yɔ, pɩtaakɛnɩ kʋzʋʋ kɔɖɛyɩ ŋgʋ kɩ-taa ɛyaa ɩɩpɩzɩɣ pa-tɩ ɖɔkʋʋ, ŋgʋ paañɩɣzɩɣ yɔ kɩ-taa ɛzɩ ajɛɛ wena aasɩŋ Ɛsɔ yɔ alakʋʋ yɔ.”​—1 Tes. 4:4, 5.

9. (a) Pɩnzɩ 1900 waa ɖɩbazɩyɛ taa, ɛzɩma peseɣti Yehowa samaɣ se kɔɖɔ lɔŋsɩnɖɛ sɔsɔɖɛ nɖɩ ɖɩwɛ Bibl taa yɔ ɖɩ-yɔɔ? (b) Lɔŋ kɩbaŋ weyi wɛ 1 Yohanɛɛsɩ 2:15, 16 taa? (c) Ɛzɩ Roma mba 1:24-27 yɔɔdʋʋ yɔ, lakasɩ kɩdɛkɛdɩsɩ nzɩ pɩtɩpɔzɩ se ɖɩwɛɛna?

9 Pɩnzɩ 1900 waa ɖɩbazɩyɛ taa, Yehowa samaɣ taayele ka-tɩ nɛ mba “fɛyɛ ɛɛtasɩɣ-wɛ kpaʋ yɔ” pa-lɩmaɣza peɣzi-kɛ. (Efɛz. 4:19) Kañaɣ pana nɛ kɔñɔɔnɩ Yehowa paɣtʋ kpam. 15 mai 1926 tɛ Feŋuu Tilimiye (aŋglɛɛ taa) yɔɔdaa se “pɩwɛɛ se abalʋ yaa halʋ ɛwɛɛ kele kele maɣzɩm nɛ lakasɩ taa, kɔzɩ kɔzɩ alɩwaatʋ ndʋ ɛwɛɣ weyi ɛ nɛ ɩ patɩkaa kʋzʋʋ piliŋa yɔ ɛ-ɛsɩndaa yɔ.” Yehowa samaɣ taacɔŋnɩ mbʋ pɩɩcɔ-kɛ nɛ pɩta yɔ, ɛlɛ kaañɔnɩ lɔŋsɩnɖɛ sɔsɔɖɛ nɖɩ ɖɩwɛ Bibl taa yɔ kpam. (Kalɩ 1 Yohanɛɛsɩ 2:15, 16.) Ðɩwɛnɩ ɛsɩmɩyɛ Bibl taa tɔm yɔɔ siŋŋ! Ðɩsɛɣ ɖɔɖɔ Yehowa mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɛhaɣ-ɖʋ fezuu taa tɔɔnaɣ alɩwaatʋ kɩbandʋ yɔɔ se pɩsɩnɩ-ɖʋ nɛ ɖɩlʋbɩnɩ lɩmaɣza kɩdɛkɛda wena ɛjaɖɛ wɛnɩ wezuu kɩbaŋʋ caɣʋ yɔɔ yɔ. *​—Kalɩ Roma mba 1:24-27.

ƐYAA PAƔZƖ LƐƔZƲƲ LƖMAƔZA PƖLƖƖNƖ TƖ-SƆƆLƲƲ YƆƆ

10-11. Bibl kaayɔɔdaa se ɛzɩma ɛyaa kaɣ wɛʋ kɛdɛzaɣ kɩyakɩŋ taa?

10 Bibl kaayɔɔdaa se kɛdɛzaɣ kɩyakɩŋ taa “ɛyaa kaɣ pa-tɩ sɔɔlʋʋ.” (2 Tim. 3:1, 2) Ye mbʋ, pɩɩɖɩɣzɩɣ-ɖʋ se ɛjaɖɛ seɣtiɣ ɛyaa se pɛwɛɛnɩ piɖeni men-ɖeke wɛtʋ sɔnɔ. Takayaɣ nakɛyɛ yɔɔdaa se pɩnzɩ 1970 waa taa, takayɩsɩ ndɩ ndɩ lɩwa nɛ sɩtasɩɣ lɔŋ ɛyaa se pɛwɛɛnɩ piɖeni men-ɖeke wɛtʋ. Sɩ-taa nasɩyɩ yɔɔdaɣ se pɩtɩpɔzɩ se ɛyʋ ɛlɛɣzɩ nabʋyʋ e-wezuu caɣʋ taa yaa ɛmaɣzɩ se kɩwɛɛkɩm nabʋyʋ wɛ ɛ-wɛtʋ taa. Iyele nɛ ɖɩna tɔm ndʋ takayɩsɩ nzɩ sɩ-taa nakɛyɛ yɔɔdaa yɔ. Kɔyɔɔdaa se: “Sɔɔlɩ ña-tɩ mbʋ pʋyɔɔ yɔ, ñɛkɛnɩ ɛyʋ weyi ɛkpaɖɩ ɖeu nɛ ɛfɛyɩnɩ ɖɔndɩ ɛjaɖɛ yɔɔ yɔ.” Takayaɣ ŋga kɔyɔɔdaa se “ɛyʋ maɣmaɣ pɩwɛɛ se ɛkpaɣ lɩmaɣza ɛzɩma ɛcakɩ wezuu yɔ pɩ-yɔɔ, nɛ ɛla mbʋ payɩ ɛmaɣzɩɣ se pɩwɛ ɖeu nɛ pɩmʋna yɔ.”

11 Wiɖiyi ŋtɛm nɩʋ tɔm ndʋ? Mbʋ ɖeyi ɖeyi Sataŋ seɣti Ɛva se ɛla. Eheyi-i se ‘ɛwɛɣ ɛzɩ Ɛsɔ yɔ nɛ ɛtɩlɩ kɩbam nɛ kɩdɛkɛdɩm.’ (Kiɖe 3:5) Sɔnɔ, ɛyaa sakɩyɛ wɛnɩ tɩ kpazʋʋ lɩmaɣza nɛ pa-naʋ taa lɛ, nɔɔyʋ fɛyɩnɩ waɖɛ se eheyi-wɛ mbʋ pɩwɛ ɖeu nɛ mbʋ pɩfɛyɩ ɖeu yɔ, halɩ pɩkpɛndɩnɩ Ɛsɔ maɣmaɣ. Hɔɔlɩŋ weyi ɩ-taa wɛtʋ ndʋ tɩnaɣ kaɣlaa yɔ, ɩ-taa nakʋyʋ lɛ lɩmaɣza wena ɛyaa wɛnɩ nesi ɖɔkʋʋ yɔɔ yɔ.

Krɩstʋ tʋ nɔɔyʋ wɩlɩɣ se ɛsɩɣ lalaa kɩcɛyɩm kajalaɣ ɖeɖe, kɔzɩ kɔzɩ ɛ-tɛŋga ñɩmbʋ (Cɔnɩ tayʋʋ 12) *

12. Lɩmaɣza wena ɛjaɖɛ wɛnɩ nesi ɖɔkʋʋ yɔɔ?

 12 Bibl heyiɣ halaa nɛ pa-walaa se paɖʋ ɖama hɩɖɛ nɛ pɔɖɔ ɖɔɖɔ nesi ɖɔkʋʋ ɖuutu ndʋ palaba yɔ tɩ-yɔɔ. Kiseɣtiɣ halʋ nɛ ɛ-walʋ se pɛtɛ pa-taa se pacakɩ ɖama cɔlɔ. Kɩyɔɔdaa se: “Abalʋ yeki ɛ-caa nɛ e-ɖoo nɛ ɛñɔɔnɩ ɛ-halʋ nɛ papɩsɩ tomnaɣ kʋyʋmaɣ.” (Kiɖe 2:24) Ɛlɛ ɛyaa mba ɛjaɖɛ lɔŋsɩnɖɛ wɛnɩ ɖoŋ pɔ-yɔɔ yɔ, pa-lɩmaɣza wɛ ndɩ. Pɔyɔɔdʋʋ se paa nesi ɖɔkɩyʋ weyi lɛ, pɩwɛɛ se ɛka ñʋʋ nɛ ɛ-maɣmaɣ ɛ-kɩcɛyɩm. Takayaɣ nakɛyɛ yɔɔdʋʋ nesi cɛbʋ tɔm; kɔyɔɔdaa se ajɛɛ naayɛ taa lɛ, ye nabɛyɛ ɩɖɔkɩ nesi yɔ poɖukini ɖama lalaa ɛsɩndaa se pɛwɛɣ ɖama cɔlɔ pe-wezuu caɣʋ kpeekpe. Ɛlɛ nesi ɖɔkɩyaa sakɩyɛ ñɛlɛɣzɩ tɔm ndʋ nɛ pɔyɔɔdʋʋ se mba wɛɣ ɖama cɔlɔ pɩkɔɔ pɩsɩɩnɩ alɩwaatʋ ndʋ pa-taa nɔɔyʋ ɛɛtasɩɣ sɔɔlʋʋ ɛ-tɛŋga yɔ. Nesi ɖɔkʋʋ yɔɔ lɩmaɣza kɩdɛkɛda ana, ayeba nɛ hɔŋ sakɩyɛ yɔkɩ nɛ pɩkɔnɩ wɩzasɩ siŋŋ. Pɩtʋʋ fɛyɩ se ɛzɩma ɛjaɖɛ ɛɛñaŋ nesi ɖɔkʋʋ ɖʋtʋ yɔ, pɩkɛnɩ kɩmɛlɛndʋ.

13. Lɩmaɣza wena a-yɔɔ Yehowa paɖɩɣ tɩ kpazɩyaa yɔ, a-taa naɖɩyɛ lɛ nɖɩ?

13 Bibl yɔɔdʋʋ se: “Paa tɩ kpazɩyʋ weyi lɛ ɛcaɣ kiniŋ [Yehowa.]” (Adu. 16:5) Ɛbɛ yɔɔ Yehowa paɖɩɣ tɩ kpazɩyaa? Lɩmaɣza wena a-yɔɔ Yehowa paɖɩɣ tɩ kpazɩyaa yɔ, a-taa naɖɩyɛ lɛ se mba pakpazɩɣ pa-tɩ nɛ peseɣtiɣ lalaa ɖɔɖɔ se pala mbʋ yɔ, pɛ-wɛtʋ wɛ ɛzɩ Sataŋ ñɩndʋ yɔ. Maɣzɩ tɔm tʋnɛ tɩ-yɔɔ: Sataŋ maɣzaɣ se pɩwɛɛ se Yesu weyi ɛ-yɔɔ Ɛsɔ tɩŋnaa nɛ ɛlɩzɩ pɩtɩŋa yɔ, eluŋ ɛ-tɛɛ nɛ ɛsɛɛ-ɩ. (Mat. 4:8, 9; Kol. 1:15, 16) Ɛyaa mba pɛwɛnɩ wɛtʋ ndʋ nɛ pamaɣzɩɣ se pɔ-tɔm kɩlɩnɩ cɛyʋʋ yɔ, pa-lakasɩ wɩlɩɣ se ɛjaɖɛ yɔɔ lɔŋsɩnɖɛ kɛ kɩmɛlɛndʋ Ɛsɔ ɛsɩndaa.

TƆM NDƲ BIBL WƖLƖƔ TƖ-SƆƆLƲƲ YƆƆ YƆ

14. Ɛzɩma Roma mba 12:3 taa tɔm sɩɣnɩ-ɖʋ se ɖɩmaɣzɩ ɖa-maɣmaɣ ɖa-tɩ yɔɔ nɛ pɩmaɣna?

14 Bibl sɩɣnɩ-ɖʋ se ɖɩwɛɛnɩ lɩmaɣza kɩbana ɖa-maɣmaɣ ɖa-tɩ yɔɔ. Kɩyɔɔdʋʋ se pɩtɩwɛɛkɩ se ɖɩsɔɔlɩ ɖa-tɩ nɛ pɩmaɣna. Yesu yɔɔdaa se: “Sɔɔlɩ ña-taabalʋ ɛzɩ ña-maɣmaɣ yɔ,” nɛ pɩwɩlɩɣ se pɩwɛɛ se ɖɩmaɣzɩ ɖa-kɩcɛyɩm yɔɔ nɛ  pɩmaɣna. (Mat. 19:19) Ɛlɛ Bibl wɩlɩɣ se pɩtɩpɔzɩ se ɖɩmaɣzɩ kpa se ɖɔ-tɔm cɛyaa nɛ pɩkɩlɩ lalaa. Kɩyɔɔdaa se: “Ɩtaala nabʋyʋ nɛ nɔɔhɔnɖɛ yaa tɩ kpazʋʋ lɩmaɣza, ɛlɛ iluzi mɩ-tɩ nɛ ɩkpaɣ lalaa se pakɩlɩ-mɩ.”​—Fil. 2:3; kalɩ Roma mba 12:3.

15. Ɛbɛ wɩlɩɣ-ŋ se tɔm ndʋ Bibl wɩlɩɣ tɩ kpazʋʋ yɔɔ yɔ, tɩwɛ wazaɣ?

15 Sɔnɔ, ɛyaa mba pamaɣzɩɣ se pasɩm lɔŋ yɔ, peniŋ tɔm ndʋ Bibl wɩlɩɣ tɩ kpazʋʋ yɔɔ yɔ. Pɩtɩla pɔyɔɔdʋʋ se ye ŋkpakɩɣ lalaa ɛzɩ pakɩlɩ-ŋ yɔ, pɩwɛɣ ɛzɩ ŋtɩlɩɩ pʋyʋ yɔ nɛ lalaa muluu-ŋ falaa. Toovenim taa lɛ, tɩ kpazʋʋ lɩmaɣza wena Sataŋ seɣtiɣ ɛyaa se pɛwɛɛna yɔ, ɛbɛ lɩɣ a-taa? Ɛbɛ ña-maɣmaɣ ŋnawa? Tɩ kpazɩyaa wɛ koboyaɣ taa? Pɔ-hɔŋ wɛ koboyaɣ taa? Taabalɩyɛ kɩbanɖɛ wɛ pa nɛ lalaa pɛ-hɛkʋ taa? Taabalɩyɛ kɩbanɖɛ wɛ pa nɛ Ɛsɔ pɛ-hɛkʋ taa? Ña-naʋ taa lɛ, ɛbɛ wɛ wazaɣ nɛ pɩkɩlɩ? Ɛjaɖɛ lɔŋsɩnɖɛ yaa lɔŋsɩnɖɛ nɖɩ ɖɩwɛ Bibl taa yɔ?

16-17. (a) Ɛbɛ Yehowa labɩ-ɖʋ nɛ pɩpɔzʋʋ se ɖɩwɩlɩ-ɩ ɖɛ-ɛsɩmɩyɛ? (b) Nɛ ɛbɛ yɔɔ pɩwɛɛ se ɖɩla mbʋ?

16 Ɛyaa mba pɔɖɔŋ ɛyaa lalaa mba ɛjaɖɛ maɣzɩɣ se pɛwɛ lɔŋ yɔ pɔ-lɔŋ tasʋʋ yɔɔ yɔ, pɛwɛ ɛzɩ nʋmɔɖɔnʋ weyi ɛpɔzʋʋ ɛ-taabalʋ se ɛlɛ ɛwɩlɩ-ɩ nʋmɔʋ yɔ, ŋgʋ pa-naalɛ peleba. Yesu yɔɔdɩ “lɔŋsɩnɖaa” mba paawɛ ɛ-alɩwaatʋ taa yɔ, pɔ-tɔm se: “Nʋmɔʋ wɩlɩyaa yʋlʋmaa pɛkɛnaa. Ye yʋlʋm ɛwɩlɩɣ yʋlʋm nʋmɔʋ yɔ, pa-naalɛ pakaɣ tɔlʋʋ pɔʋ taa.” (Mat. 15:14) Toovenim taa lɛ, ɛjaɖɛ ɖɩnɛ ɖɩ-lɔŋsɩnɖɛ kɛ kɩmɛlɛndʋ Ɛsɔ ɛsɩndaa.

Yehowa sɛyaa nabɛyɛ tɔzʋʋnɩ taa leleŋ wezuu kɩbaŋʋ ŋgʋ pacaɣ Yehowa sɛtʋ taa yɔ, kɩ-yɔɔ (Cɔnɩ tayʋʋ 17) *

17 Lɔŋ tasʋʋ mbʋ pɩwɛ Bibl taa yɔ, paa ɛzɩmtaa lɛ, pɩwazɩɣ “tɔm wɩlʋʋ, tɔm kizinuu, wondu ñɔɔzʋʋ, nɛ lɔŋ sɩɣzʋʋ siɣsiɣ wɛtʋ taa.” (2 Tim. 3:16, pɩ-tɛɛ tɔm.) Ðɩwɛnɩ ɛsɩmɩyɛ siŋŋ Yehowa yɔɔ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ, ɛtɩŋnɩ ɛ-ɛgbɛyɛ yɔɔ nɛ ɛkandɩyɩ ɖɔ-yɔɔ se ɛjaɖɛ lɔŋsɩnɖɛ etaapeɣzi-ɖʋ. (Efɛz. 4:14) Fezuu taa tɔɔnaɣ ŋga ɛha-ɖʋ yɔ, kahaɣ-ɖʋ ɖoŋ weyi pɩpɔzʋʋ yɔ se ɖɩpɩzɩ nɛ ɖɩñɔɔnɩ Bibl wɩlɩtʋ kpam. Pɩkɛnɩ-ɖʋ waɖɛ sɔsɔɖɛ siŋŋ se Yehowa tɩŋɩɣnɩ lɔŋsɩnɖɛ nɖɩ ɖɩwɛ Bibl taa yɔ ɖɩ-yɔɔ nɛ eɖiyiɣ-ɖʋ!

HENDU 54 “Nʋmɔʋ kɔyɔ”

^ tay. 5 Tɔm ñʋʋ kʋnɛ kɩkaɣ yebu nɛ ɖa-taa tɛzɩ tɛm se Yehowa lɔŋsɩnɖɛ ɖeke pɩmʋnaa se ɖɩtaa liu nɛ nɖɩ pɩwɛɛ se ɖiɖiyi-ɖʋ. Pɩtasɩ lɛ, kɩkaɣ-ɖʋ sɩnʋʋ nɛ ɖɩna se ye ɖɩtɩŋɩɣ ɛjaɖɛ lɔŋsɩnɖɛ yɔ piyeki nɛ ɖɩnɩɩ wɩzasɩ, ɛlɛ ye ɖɩlakɩnɩ tʋmɩyɛ lɔŋsɩnɖɛ nɖɩ ɖɩwɛ Ɛsɔtɔm taa yɔ, pɩkɔŋnɩ-ɖʋ wazasɩ.

^ tay. 9 Kɩɖaʋ nakʋyʋ yɔ: Kalɩ Les jeunes s’interrogent​Réponses pratiques, volume 1 tɛ ñʋŋ 24-26, nɛ volume 2 tɛ ñʋŋ 4-5.

^ tay. 50 KƖLƐMƲƲ YƆƆ TƆM: Ðɩnaɣ halʋ nɔɔyʋ nɛ ɛ-walʋ mba pɛkɛ Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa yɔ pe-wezuu caɣʋ alɩwaatʋ ndɩ ndɩ taa. Pɛwɛɛ nɛ posusuu tɔm pɩnzɩ 1960 waa ɖɩdɛnɖɛ.

^ tay. 52 KƖLƐMƲƲ YƆƆ TƆM: Pɩnzɩ 1980 waa taa, abalʋ wɛɛ nɛ ɛcɔŋnɩ ɛ-halʋ yɔɔ ɛlɛ kʋdɔŋ alɩwaatʋ taa, nɛ pɛ-pɛlɛ wɛɛ nɛ ɛcɔŋnɩ-wɛ.

^ tay. 54 KƖLƐMƲƲ YƆƆ TƆM: Sɔnɔ, pɔtɔzʋʋnɩ taa leleŋ wezuu kɩbaŋʋ ŋgʋ pacaɣ Yehowa sɛtʋ taa yɔ, kɩ-yɔɔ. Pɛ-pɛlɛ paɣlaa nɛ ɛ nɛ ɛ-walʋ nɛ pa-pɩyalʋ pɛkpɛndɩ pɔ-yɔɔ nɛ panɩɣ leleŋ.