FEŊUU TILIMIYE—NĐƖ PƐKPƐLƖKƖƔ YƆ Mai 2019

Ñʋŋ weyi ɖɩkpɛlɩkɩɣ 1er juillet nɛ piwolo 4 août 2019 yɔ ɩwɛ takayaɣ kanɛ ka-taa.

Yehowa sɔɔlɩm nɛ e-siɣsiɣ wɛtʋ Krɩstʋ ɛgbɛyɛ taa

Ɛbɛ Krɩstʋ paɣtʋ kɛnaa nɛ ɛzɩma tɩkɔŋnɩ siɣsiɣ wɛtʋ?

Yehowa sɔɔlɩm nɛ e-siɣsiɣ wɛtʋ alɩwaatʋ ndʋ ɛkandɩyɩɣ Krɩstʋ ɛgbɛyɛ yɔɔ kañatʋ nʋmɔʋ taa yɔ

Ɛzɩma lʋlɩyaa pɩzɩɣ nɛ pakandɩyɩ pe-piya yɔɔ nɛ nɔɔyʋ ɛtaalabɩ-sɩ kañatʋ lakasɩ nɛ ɛbɛ ɛzʋtʋyaa pɩzɩɣ pala nɛ pakandɩyɩ ɛgbɛyɛ yɔɔ?

Ɛzɩma Yehowa hɛzɩɣ mba palabɩ-wɛ kañatʋ natʋyʋ yɔ pa-laŋa yɔ

Ɛzɩma Ɛsɔtɔm, ɛzʋtʋyaa nɛ koobiya halɩñɩma mba papɩ fezuu taa yɔ papɩzɩɣ nɛ pɛhɛzɩ mba palabɩ-wɛ kañatʋ natʋyʋ yɔ pa-laŋa?

Taayele nɛ “ɛjaɖɛ ɖɩnɛ ɖɩ-lɔŋsɩnɖɛ” peɣzi-ŋ

Ɛbɛ yɔɔ Yehowa lɔŋsɩnɖɛ ɖeke pɩmʋnaa se ɖɩtaa liu se nɖɩ pɩwɛɛ se ɖiɖiyi-ɖʋ? Ɛzɩma Bibl sɩɣnɩ-ɖʋ se ɖɩwɛɛnɩ lɩmaɣza wena amʋnaa yɔ ɖa-maɣmaɣ ɖɔ-yɔɔ?

Wɛɛ niye kpɛlɩkʋʋ taa nɛ pɩkpaɖɩ

Ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩtɩlɩ mbʋ pɩ-tɔm kɩlɩ cɛyʋʋ yɔ nɛ ɖa-tɩ yɔɔ kpɛlɩkʋʋ wazɩ-ɖʋ camɩyɛ nɛ pɩkpaɖɩ?