Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 TƆM ÑƲƲ ŊGƲ ÐƖKPƐLƖKƖƔ YƆ 25

Taa Yehowa liu nɩɣzɛ alɩwaatʋ taa

Taa Yehowa liu nɩɣzɛ alɩwaatʋ taa

“Mɛnkɛ . . . weyi ɛnaɣ kʋñɔŋ yɔ.”​—1 SAM. 1:15.

HENDU 30 Man-Caa, mɛ-Ɛsɔ nɛ man-Taabalʋ

LƖMAƔZA SƆSƆNA *

1. Ɛbɛ yɔɔ pɩwɛɛ se ɖɩɖɔ paɣtʋ ndʋ Yesu ɖʋwa pɩlɩɩnɩ nɩɣzɛ yɔɔ yɔ tɩ-yɔɔ?

YESU yɔɔdaɣ kɛdɛzaɣ kɩyakɩŋ yɔɔ natʋ tɔm lɛ, ɛyɔɔdaa se: “Ɩkpa mɩ-tɩ nɛ . . . wezuu caɣʋ taa nɩɣzɛ [ɩtaañɩɣ] mɩ-laŋa yɔɔ kaaʋ.” (Luka 21:34) Pɩwɛɛ se ɖɩɖɔ paɣtʋ ndʋ tɩ-yɔɔ. Ɛbɛ yɔɔ? Mbʋ pʋyɔɔ yɔ alɩwaatʋ tʋnɛ tɩ-taa, ɖɩwɛɛ nɛ ɖɩkatɩɣ kala wena ɛyaa lalaa ɖɔɖɔ katɩɣ yɔ, nɛ ahaɣ-ɖʋ nɩɣzɛ.

2. Kala wena ɖo-koobiya katɩɣ?

2 Nabʋyʋ taa, pɩpɔzʋʋ se ɖɩlʋbɩnɩ kala ndɩ ndɩ alɩwaatʋ kʋɖʋmtʋ taa. Iyele nɛ ɖɩna kɩɖaŋ nɩɩyɩ. Payaɣ Aseɣɖe Tʋ nɔɔyʋ se John. * Ɛwɛɛ nɛ ɛlʋkɩnɩ hola taa kʋdɔŋ, nɛ alɩwaatʋ kʋɖʋmtʋ ndʋ tɩ-taa ɖɔɖɔ lɛ, halʋ weyi ɛ nɛ ɩ pɔɖɔkɩ nesi pɩlakɩ pɩnzɩ 19 yɔ, ɛɖɛɛ nɛ eyebi-i; nɛ pitibi-i yɔɔɔ kpem. Pʋwayɩ lɛ, ɛ-pɛlaa naalɛ yele Yehowa sɛʋ. Pe-yeke ɛlʋlaa. Kala wena Bob nɛ ɛ-halʋ Linda paba ñakataa yɔ, awɛ ndɩ nɛ John ñɩna. Pa-naalɛ pelesi pa-tʋma nɛ pʋwayɩ lɛ, pelesi ɖɔɖɔ pa-ɖɩɣa. Pɩtasɩnɩ kala ana lɛ, ɖɔkɔtɔnaa wili Linda lɛ, pana se ɛwɛnɩ laŋɩyɛ kʋdɔŋ sɔsɔʋ nakʋyʋ nɛ e-tomnaɣ ɛɛtasɩɣ ɖɔɖɔ lʋbɩnʋʋ kʋdɔmɩŋ.

3. Ɛzɩ Filiipi mba 4:6, 7 yɔɔdʋʋ yɔ, tɔm ndʋ ɖa-taa pɩzɩɣ nɛ pɩtɛmna?

3 Ða-taa pɩzɩɣ nɛ pɩtɛ se ɖa-Lɩzɩyʋ nɛ ɖa-Caa kʋsɔɔlʋ Yehowa sɩm ɛzɩma pɩlakɩ-ɖʋ nɩɣzɛ alɩwaatʋ taa yɔ. Nɛ ɛsɔɔlaa se ɛsɩnɩ-ɖʋ nɛ ɖɩlʋbɩnɩ kala wena ɖɩkatɩɣ yɔ. (Kalɩ Filiipi mba 4:6, 7.) Kɛdɛsɩ sakɩyɛ wɛ Bibl taa nɛ sɩyɔɔdʋʋ kala wena Yehowa sɛyaa kaakataa nɛ pɩɖɛɛ yɔ a-tɔm. Sɩyɔɔdʋʋ  ɖɔɖɔ ɛzɩma ɛsɩnɩ-wɛ nɛ palʋbɩnɩ kala ana yɔ. Iyele nɛ ɖɩyɔɔdɩ kɩɖaŋ nɩɩyɩ tɔm.

“ELIYA KAAKƐ ƐYƲ ƐZƖ ÐA YƆ”

4. (a) Kala wena Eliya kataa? (b) Nɛ ɛbɛ Eliya yʋsaa se Yehowa wɛɛ nɛ ɛlakɩ-ɩ?

4 Eliya kaasɛ Yehowa kala alɩwaatʋ ndɩ ndɩ taa, nɛ ɛɛkatɩ ɖɔɖɔ kala sɔsɔna. Izrayɛɛlɩ awiya wena ataawɛɛ siɣsiɣ yɔ, a-taa wiyaʋ weyi payaɣ se Ahaabɩ yɔ, ɛkpaɣ halʋ kɩdɛkɛdʋ, payaɣ ɛlɛ se Yezaabɛɛlɩ; nɛ Yezaabɛɛlɩ sɛɣaɣ Baalɩ. Pa-naalɛ paayeba nɛ Baalɩ sɛtʋ su tɛtʋ kpeekpe taa, nɛ paakʋ ɖɔɖɔ Yehowa nayaa sakɩyɛ. Eliya ñapɩzaa nɛ ese. Ɛɛta Yehowa liu ɖɔɖɔ, mbʋ sɩnɩnɩ-ɩ nɛ ehiɣ ñʋʋ yabʋ alɩwaatʋ ndʋ ñɔɔsɩ sɔsɔsɩ nasɩyɩ lɩ ɛjaɖɛ taa yɔ. (1 Aw. 17:2-4, 14-16) Pɩtasɩ lɛ, Eliya ta Yehowa liu alɩwaatʋ ndʋ pɩɩwɛɛ se ɛkaɖɩnɩ Baalɩ nayaa nɛ Baalɩ sɛyaa yɔ. Eseɣti Izrayɛɛlɩ piya se sɩsɛɛ Yehowa. (1 Aw. 18:21-24, 36-38) Mbʋ pɩwɩlaɣ Eliya se Yehowa wɛɛ nɛ ɛɖʋʋ-ɩ nesi kala ana a-taa yɔ, pɩɩɖɔ sakɩyɛ.

Yehowa tiyi tiyiyu nɔɔyʋ se ɛsɩnɩ Eliya nɛ ɛɖaɣnɩ hiɣu ɖoŋ (Cɔnɩ tayʋʋ 5-6) *

5-6. (a) Ɛzɩ 1 Awiya 19:1-4 yɔɔdʋʋ yɔ, lɩmaɣza wena Eliya kaawɛna? (b) Nɛ ɛzɩma Yehowa wɩlɩ-ɩ se ɛsɔɔlɩ-ɩ?

5 Kalɩ 1 Awiya 19:1-4. Ɛlɛ sɔɔndʋ kɔm nɛ pɩkpa Eliya alɩwaatʋ ndʋ Yezaabɛɛlɩ ñɩnaɣ se ɛkʋ-ɩ yɔ. Pʋyɔɔ esewa nɛ ewolo lone nɖɩ payaɣ se Bɛrsaabee yɔ ɖɩ-taa. Piitibi-i yɔɔɔ siŋŋ, nɛ pʋyɔɔ lɛ “ɛpɔzɩ se sɩm ɛkpaɣ-ɩ.” Ɛbɛ yeba nɛ ɛwɛɛnɩ lɩmaɣza ana? Eliya taatalɩ pilim, nɛ ‘ɛɛkɛ ɛyʋ ɛzɩ ɖa yɔ.’ (Yak. 5:17) Pɩtɩla, nɩɣzɛ nɛ ɛzɩma pɩɩnɩ-ɩ siŋŋ yɔ, mbʋ yebina nɛ pitibi-i yɔɔɔ. Pɩtɩla ɖɔɖɔ yɔ, Eliya maɣzaɣ se pana wena payɩ ɛñaɣaa nɛ  ɛlʋ Ɛsɔ sɛtʋ kele kele ñɩndʋ yɔɔ yɔ, atɩwazɩ pʋyʋ, nɛ pɩtɩlɛɣzɩ nabʋyʋ Izrayɛɛlɩ ɛjaɖɛ taa. Ɛmaɣzaɣ ɖɔɖɔ se e-ɖeke ɛɖɔkɩnɩ Yehowa sɛtʋ kpam. (1 Aw. 18:3, 4, 13; 19:10, 14) Pɩtɩla, pɩɖɩɣzɩɣ-ɖʋ se pitibi nayʋ siɣsiɣ tʋ ɛnʋ yɔɔɔ. Ɛlɛ Yehowa nɩ ɛ-tɔm taa.

6 Yehowa tɩkalɩ Eliya se pʋyɔɔ ɛwɛnɩ lɩmaɣza ana. Ɛlɛ ɛsɩnɩ-ɩ nɛ ɛɖaɣnɩ hiɣu ɖoŋ. (1 Aw. 19:5-7) Pʋwayɩ lɛ, Yehowa wɩlɩ Eliya e-ɖoŋ sɔsɔŋ nɛ ɛsɩnɩ-ɩ nɛ sɔɔlɩm nɛ ɛlɛɣzɩ ɛ-lɩmaɣza. Yehowa heyi Eliya se ɛnʋ wɛnɩ Izrayɛɛlɩ samaɣ taa ɛyaa 7 000 mba pekizaa se paasɛɣ Baalɩ yɔ. (1 Aw. 19:11-18) Yehowa tɩŋnɩ nʋmɔŋ ɛnɩ ɩ-yɔɔ nɛ ɛwɩlɩ Eliya se ɛsɔɔlɩ-ɩ.

ƐZƖMA YEHOWA KAƔ-ÐƲ SƖNƲƲ?

7. Ɛzɩma Yehowa sɩnɩ Eliya yɔ, piyeki se ɖa-taa ɛtɛmnɩ tɔm ndʋ?

7 Ŋwɛ wɛtʋ natʋyʋ taa nɛ tɩhaɣ-ŋ nɩɣzɛ na? Ðɩnaʋ se Yehowa nɩ Eliya tɔm taa yɔ, pɩhɛzɩɣ ɖa-laŋa siŋŋ! Piyeki nɛ ɖa-taa tɛ se ɛsɩm ɖɔɖɔ kala wena ɖɩwɛɛ nɛ ɖɩlʋkɩna yɔ. Ɛsɩm ɖo-ɖoŋ kamaɣ, nɛ halɩ ɛsɩm ndʋ ɖɩmaɣzɩɣ nɛ ɛzɩma pɩlakɩ-ɖʋ yɔ. (Keɣa 102:14; 138:3, 4) Ye ɖɩmaɣzɩɣnɩ Eliya nɛ ɖɩtaɣ Yehowa liu yɔ, ɛkaɣ-ɖʋ sɩnʋʋ nɛ ɖɩlʋbɩnɩ kala wena ahaɣ-ɖʋ nɩɣzɛ yɔ.​—Keɣa 54:23.

8. Ɛzɩma Yehowa kaɣ-ŋ sɩnʋʋ nɛ ŋlʋbɩnɩ nɩɣzɛ?

8 Nɩɣzɛ pɩzɩɣ piyele nɛ pitibi-ŋ yɔɔɔ nɛ ŋlɔ lidaʋ. Ye pɩtalɩ-ŋ mbʋ yɔ, tɔzɩ se Yehowa pɩzɩɣ ɛsɩnɩ-ŋ nɛ ŋlʋbɩnɩ-yɛ. Ɛzɩma ɛkaɣ-ŋ sɩnʋʋ? Ɛñɩnɩɣ se ŋheyi-i kala wena ŋkatɩɣ yɔ nɛ ɛzɩma pɩlakɩ-ŋ yɔ. Nɛ ɛkaɣ cosuu ña-adɩma yɔɔ. (Keɣa 5:4; 1 Pɩy. 5:7) Ye mbʋ, tɩmɩɣnɩ Yehowa ɖoŋ ɖoŋ nɛ ŋheyiɣ-i kala wena ŋwɛɛ nɛ ŋkatɩɣ yɔ. Ɛɛkaɣ-ŋ yɔɔdɩnʋʋ ɛzɩ ɛyɔɔdɩnʋʋ Eliya yɔ, ɛlɛ ɛkaɣ tɩŋnʋʋ ɛ-tɔm ndʋ tɩwɛ Bibl taa yɔ nɛ ɛ-ɛgbɛyɛ yɔɔ nɛ ɛyɔɔdɩnɩ-ŋ. Kɛdɛsɩ nzɩ ŋkalɩɣ Bibl taa yɔ, sɩpɩzɩɣ nɛ sɩhɛzɩ ña-laŋɩyɛ nɛ sɩha-ŋ lidaʋ. Pɩtasɩ lɛ, ño-koobiya pɩzɩɣ nɛ pakpazɩ-ŋ ɖoŋ.​—Roma 15:4; Ebr. 10:24, 25.

9. Ɛzɩma taabalʋ weyi ɖɩtaɣ-ɩ liu yɔ, ɛpɩzɩɣ nɛ ɛsɩnɩ-ɖʋ?

9 Yehowa heyi Eliya se ɛpasɩ tʋma wena ɛlakaɣ yɔ a-taa naayɛ nɛ ɛcɛlɩ Eliizee. Yehowa tɩŋnɩ nʋmɔʋ ŋgʋ kɩ-yɔɔ nɛ ɛha Eliya taabalʋ kɩbanʋ, nɛ pɩtʋʋ fɛyɩ se ɛlɛ sɩnɩ-ɩ nɛ ɛlʋbɩnɩ kala wena ɛkataa yɔ. Mbʋ ɖɔɖɔ, ye ɖɩwɛnɩ taabalʋ nɔɔyʋ, weyi ɖɩtaɣ-ɩ liu yɔ nɛ ɖiheyiɣ-i nɩɣzɛ wena a-taa ɖɩwɛɛ yɔ, ɛpɩzɩɣ ɛsɩnɩ-ɖʋ nɛ ɖɩlʋbɩnɩ-yɛ. (2 Aw. 2:2; Adu. 17:17) Ye pɩlakɩ-ŋ ɛzɩ ŋfɛyɩnɩ taabalʋ weyi ŋpɩzɩɣ nɛ ŋheyi-i ña-taa tɔm yɔ, tɩmnɩ Yehowa se ɛsɩnɩ-ŋ nɛ ŋhiɣ Krɩstʋ tʋ weyi ɛpɩ fezuu taa nɛ ɛpɩzɩɣ se ɛkpazɩ-ŋ ɖoŋ yɔ.

10. (a) Mbʋ pɩtalɩ Eliya e-wezuu caɣʋ taa yɔ, ɛzɩma pɩhaɣ-ɖʋ lidaʋ? (b) Nɛ ɛzɩma lidaʋ tɔm ndʋ tɩwɛ Izaayii 40:28, 29 taa yɔ, tɩsɩɣnɩ-ɖʋ?

10 Yehowa sɩnɩ Eliya nɛ ɛlʋbɩnɩ nɩɣzɛ nɛ ɛpɩzɩ ɖɔɖɔ nɛ ɛɖɔkɩ e-siɣsiɣ wɛtʋ Ɛsɔ sɛtʋ taa pɩnzɩ sakɩyɛ. Mbʋ pɩtalɩ Eliya e-wezuu caɣʋ taa yɔ, pɩhaɣ-ɖʋ lidaʋ. Nabʋyʋ taa, ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩwɛɛ nɩɣzɛ taa siŋŋ, nɛ halɩ pitibi-ɖʋ yɔɔɔ. Ɛlɛ ye ɖɩtaɣ Yehowa liu yɔ, ɛkaɣ-ɖʋ haʋ ɖoŋ nɛ ɖɩwɛɛ-ɩ sɛʋ yɔɔ.​—Kalɩ Izaayii 40:28, 29.

HANA, DAVIID NƐ “AZAAFƲ” PAATA YEHOWA LIU

11-13. Ɛbɛ kaayeba nɛ caanaʋ taa Ɛsɔ sɛyaa naadozo nabɛyɛ wɛɛ nɩɣzɛ taa?

11 Ɛyaa lalaa mba pɔyɔɔdɩ pɔ-tɔm Bibl taa yɔ, pa-taa nabɛyɛ ɖɔɖɔ kaakatɩ wɛtʋ ndʋ tɩɩha-wɛ nɩɣzɛ siŋŋ yɔ. Kɩɖaŋ nɩɩyɩ yɔ: Hana kaawɛ nɩɣzɛ taa siŋŋ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɛɛkɛ kaalʋlaɣ, nɛ pɩtasɩ lɛ, ɛ-yɔnɖɔŋ wɩlaɣ-ɩ  ñaŋ siŋŋ. (1 Sam. 1:2, 6) Hana nɩɣzaɣ siŋŋ, piyeba nɛ ɛnɩɣ wɩzasɩ. Pʋyɔɔ lɛ, ewiɣaɣ nɛ halɩ ekizi tɔɔnaɣ tɔɔʋ.​—1 Sam. 1:7, 10.

12 Wiyaʋ Daviid ɖɔɖɔ kaawɛ nɩɣzɛ taa siŋŋ alɩwaatʋ natʋyʋ taa. Maɣzɩ kala wena ɛkataa yɔ a-yɔɔ nɛ ŋna. Piicoɖi-i tam sakɩyɛ, mbʋ yebina nɛ pitibi-i yɔɔɔ. (Keɣa 39:13) Ɛ-pɩyalʋ kʋsɔɔlʋ Absalɔm kaɖɩnɩ-ɩ, nɛ pʋwayɩ lɛ pakʋ ɛlɛ. (2 Sam. 15:13, 14; 19:1) Nɛ Daviid taabalaa mba ɛɛsɔɔlɩ pɔ-tɔm yɔ, pa-taa lɛlʋ ñaalɩ ɛ-wayɩ. (2 Sam. 16:23–17:2; Keɣa 54:13-15) Keɣsi nzɩ Daviid maba yɔ, ɛyɔɔdɩ sɩ-taa sakɩyɛ taa ɛzɩma pɩlakaɣ-ɩ alɩwaatʋ ndʋ pitibi-i yɔɔɔ yɔ. Ɛyɔɔdɩ ɖɔɖɔ ɛzɩma ɛtaɣaɣ Yehowa liu siŋŋ yɔ, pɩ-tɔm.—Keɣa 37:6-11; 93:17-19.

Ɛbɛ sɩnɩ keɣa maɖʋ nɛ ɛɖaɣnɩ hiɣu taa leleŋ Yehowa sɛtʋ taa? (Cɔnɩ tayʋʋ 13-15) *

13 Pʋwayɩ, keɣa maɖʋ nɔɔyʋ liu tɛɛ paɣzɩ kɔtɩnʋʋ ɛyaa kɩdɛkɛdaa wezuu caɣʋ. Pɩtɩla, ɛɛkɛ Leevi tʋ Azaafʋ sayɩ nɔɔyʋ, nɛ ɛɛlabɩ tʋmɩyɛ “Ɛsɔ ɖɩɣa taa.” Keɣa maɖʋ ɛnʋ ɛɛwɛ nɩɣzɛ taa siŋŋ nɛ piyele nɛ elesi taa leleŋ weyi ɛɛwɛna yɔ. Nɛ halɩ ɛpaɣzɩ maɣzʋʋ se wazasɩ nzɩ Ɛsɔ sɛtʋ kɔŋna yɔ, sɩtɩɖɔɔ-ɩ.​—Keɣa 72:2-5, 7, 12-14, 16, 17, 21.

14-15. Ɛbɛ Bibl taa kɩɖaŋ ɛnɛ ɩ-naadozo ɩkpɛlɩkɩɣ-ɖʋ pɩlɩɩnɩ ɛzɩma pɩwɛɛ se ɖɩpɔzɩ Yehowa se ɛsɩnɩ-ɖʋ yɔ pɩ-yɔɔ?

14 Ɛsɔ sɛyaa toovenim ñɩma mba, pa-naadozo paata Yehowa liu se ɛsɩɣnɩ-wɛ. Patɩŋnɩ adɩma yɔɔ nɛ peheyi-i pa-nɩɣzɛ. Pokuli pa-laŋa nɛ peheyi Yehowa mbʋ piyeba nɛ pɛwɛɛ nɩɣzɛ taa yɔ. Nɛ petiyele lone nɖɩ ɖɩ-taa pɛsɛɣaɣ Yehowa yɔ, ɖɩ-taa wobu kaaʋ.​—1 Sam. 1:9, 10; Keɣa 54:23; 72:17; 121:1.

15 Yehowa na pa-taa paa weyi ɛ-pʋtɔdɩyɛ nɛ ecosi ɛ-adɩma yɔɔ. Yehowa yeba nɛ Hana laŋɩyɛ hɛɛ. (1 Sam. 1:18) Daviid  mawa se: “Kʋñɔŋ tɩnɩɣ kʋñɔŋ lɛɛkʋ yɔɔ, siɣsiɣ tʋ yɔɔ, ɛlɛ tam lɛ [Yehowa] lɩzɩɣ-ɩ pɩ-taa.” (Keɣa 33:20) Keɣa maɖʋ ñɔkɔm nɛ eɖiɣzina se Yehowa ‘ɖɔkɩ e-nesi kɩbanzɩ tɛɛ’ nɛ ɛtɩŋɩɣnɩ ɛ-lɔŋ tasʋʋ yɔɔ nɛ eɖiyiɣ-i nɛ sɔɔlɩm. Ete hendu se: “Ma-ñɩm kɔyɔ se mɛnkɛ ña-pʋyʋ nɛ mamalɩnɩ-ŋ; manɖʋ [Yehowa] kʋyʋʋ.” (Keɣa 72:23, 24, 28) Ɛbɛ kɩɖaŋ ɛnɛ ɩkpɛlɩkɩɣ-ɖʋ? Nabʋyʋ taa, ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩwɛɛ kala sɔsɔna taa nɛ pɩkɔnɩ-ɖʋ nɩɣzɛ. Ye ɖɩmaɣzɩɣ ɛzɩma Yehowa kaasɩnɩ lalaa yɔ pɩ-yɔɔ, ɖɩtɩmɩɣnɩ-ɩ, nɛ ɖɩlakɩ ɖɔɖɔ mbʋ ɛpɔzʋʋ-ɖʋ yɔ nɛ ɖɩwɩlɩɣ se ɖɩñaŋɩ-ɩ yɔ, ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩlʋbɩnɩ kala ana.​—Keɣa 142:1, 4-8.

TAA YEHOWA LIU NƐ ŊPƖZƖ NƐ ŊWA NƖƔZƐ

Kajalaɣ taa lɛ, koobu halɩñɩnʋ nɔɔyʋ posi ɛ-tɩ nɛ lalaa, ɛlɛ wɛtʋ ndʋ tɩkɔm nɛ tɩlɛɣzɩ alɩwaatʋ ndʋ ɛñɩnɩ nʋmɔŋ weyi ɩ-yɔɔ ɛpɩzɩɣ ɛtɩŋna nɛ ɛsɩnɩ lalaa yɔ (Cɔnɩ tayʋʋ 16-17)

16-17. (a) Ɛbɛ yɔɔ pɩtɩpɔzɩ se ɖiposi ɖa-tɩ nɛ Yehowa nɛ ɛ-sɛyaa? (b) Ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩɖaɣnɩ hiɣu ɖoŋ?

16 Kɩɖaŋ ɛnɩ ɩ-naadozo ɩkpɛlɩkɩɣ-ɖʋ lɔŋ kɩbaŋ lɛɛŋ: Pɩtɩpɔzɩ kpa se ɖiposini Yehowa nɛ ɛ-samaɣ. (Adu. 18:1) Nancy kaawɛ nɩɣzɛ taa siŋŋ alɩwaatʋ ndʋ ɛ-walʋ ɖɛwa nɛ eyebi-i yɔ. Ɛyɔɔdaa se: “Kɩyakɩŋ nɩɩyɩ taa lɛ, mantaasɔɔlɩ se mana nɔɔyʋ yaa mɔyɔɔdɩnɩ nɔɔyʋ. Ɛlɛ mɛwɛɛ nɛ mankɩlɩɣ man-tɩ posuu nɛ ɛyaa lɛ, mɛwɛɛ nɛ manɩɣ siziŋ nɛ pɩkɩlɩɣ.” Wɛtʋ ndʋ, tɩkɔm nɛ tɩlɛɣzɩ alɩwaatʋ ndʋ Nancy ñɩnɩ nʋmɔŋ weyi ɩ-yɔɔ ɛpɩzɩɣ nɛ ɛtɩŋna nɛ ɛsɩnɩ mba  paawɛ kala taa yɔ. Ɛyɔɔdaa se: “Alɩwaatʋ ndʋ lalaa kɛdaɣ-m kala wena pakatɩɣ yɔ, mewelisaɣni-wɛ camɩyɛ. Mɔnkɔm nɛ mayʋsɩ se alɩwaatʋ ndʋ mamaɣzɩɣ pɔ-yɔɔ nɛ mamaɣzɩɣ ɖɔɖɔ kala wena pakatɩɣ yɔ a-yɔɔ yɔ, piyeki nɛ mɔnsɔʋ ma-maɣmaɣ ma-ñɩna yɔɔ.”

17 Ɛgbɛyɛ taa kediɣzisi wobu pɩzɩɣ nɛ pɩɖaɣnɩ-ɖʋ kpazʋʋ ɖoŋ. Alɩwaatʋ ndʋ ɖɩwɛɣ kediɣzisi taa yɔ, ɖɩhaɣ Yehowa nʋmɔʋ se ɛkɛ ‘ɖa-sɩnɩyʋ nɛ ɖa-laŋɩyɛ hɛzɩyʋ.’ (Keɣa 85:17) Ɛtɩŋɩɣnɩ e-fezuu kiɖeɖeu, ɛ-Tɔm nɛ ɛ-samaɣ pɔ-yɔɔ nɛ ɛkpazɩɣ-ɖʋ ɖoŋ sɩ-taa. Kediɣzisi haɣ-ɖʋ waɖɛ se ɖa nɛ lalaa “ɖɩpɩzɩ nɛ ɖɩkpazɩ ɖama . . . ɖoŋ.” (Roma 1:11, 12) Payaɣ koobu halɩñɩnʋ nɔɔyʋ se Sophia. Ɛyɔɔdaa se: “Yehowa nɛ ɖo-koobiya pasɩnɩ-m se mɔnɖɔkɩ man-tɩ. Mbʋ pɩsɩnɩ-m nɛ pɩkɩlɩ yɔ lɛ ɖɛ-ɛgbɛyɛ taa kediɣzisi. Mɔnkɔm nɛ mana se alɩwaatʋ ndʋ monsusuu tɔm nɛ malakɩ ɛgbɛyɛ taa tʋma lɛɛna nɛ kpekpeka yɔ, pɩsɩɣnɩ-m se malʋbɩnɩ nɩɣzɛ nɛ pɩkpaɖɩ.”

18. Ɛzɩma Yehowa sɩɣnɩ-ɖʋ se ɖɩlʋbɩnɩ lɩmaɣza wena ayeki se pitibi-ɖʋ yɔɔɔ yɔ?

18 Alɩwaatʋ ndʋ pitiki-ɖʋ yɔɔɔ yɔ, ɖɩtɔzɩ se pɩtasɩna se Yehowa kaɣ yebu nɛ nɩɣzɛ kpeekpe sɩɩ tɩnaɣ cee wayɩ lɛ, ɛhaɣ-ɖʋ ɖɔɖɔ lidaʋ se ɛsɩɣnɩ-ɖʋ nɛ ɖɩlʋbɩnɩ-yɛ sɔnɔ. Pɩsa nɛ Yehowa sɩnɩ-ɖʋ lɛ, eyeki se ‘ɖɩsɔɔlɩ nɛ ɖɩtɛ ɖɩwɛɛnɩ ɖoŋ’ nɛ ɖɩlʋbɩnɩ lɩmaɣza wena ayeki se pitibi-ɖʋ yɔɔɔ nɛ ɖɩlɔ lidaʋ yɔ.​—Fil. 2:13.

19. Suwe Roma mba 8:37-39 heyiɣ-ɖʋ?

19 Kalɩ Roma mba 8:37-39. Apostoloo Pɔɔlɩ heyi-ɖʋ kpayɩ se nabʋyʋ ɛɛpɩzɩɣ nɛ pɩyasɩ ɖa nɛ Ɛsɔ sɔɔlɩm ɖɛ-hɛkʋ taa. Ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩsɩnɩ ɖo-koobiya mba pɛwɛɛ nɛ pañakɩ pana se palʋbɩnɩ nɩɣzɛ yɔ? Tɔm ñʋʋ ŋgʋ kɩkɔŋ yɔ, kɩkaɣ-ɖʋ sɩnʋʋ nɛ ɖɩna ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩna ɖo-koobiya pʋtɔdɩyɛ nɛ ɖɩsɩnɩ-wɛ alɩwaatʋ ndʋ pɛwɛ nɩɣzɛ taa yɔ nɛ pɩwɩlɩ se ɖɩmaɣzɩɣnɩ Yehowa yɔ.

HENDU 44 Ɛjam adɩma

^ tay. 5 Ye ɖɩkɩlɩɣ nɩɣzʋʋ yaa ɖɩwɛ nɩɣzɛ taa nɛ pileɖi yɔ, pɩpɩzɩɣ nɛ pɩkɔnɩ kaɖɛ ɖo-tomnaɣ taa alaafɩya nɛ ɖa-maɣzɩm yɔɔ. Ɛzɩma Yehowa pɩzɩɣ nɛ ɛsɩnɩ-ɖʋ? Ðɩkaɣ naʋ ɛzɩma Yehowa sɩnɩ Eliya nɛ ɛlʋbɩnɩ nɩɣzɛ yɔ. Bibl taa kɩɖaŋ lɛɛŋ kaɣ-ɖʋ wɩlʋʋ mbʋ ɖɩpɩzɩɣ ɖɩla nɛ Yehowa sɩnɩ-ɖʋ nɩɣzɛ alɩwaatʋ taa yɔ.

^ tay. 2 Pɛlɛɣzɩ hɩla wena awɛ tɔm ñʋʋ kʋnɛ kɩ-taa yɔ.

^ tay. 53 KƖLƐMƖŊ YƆƆ TƆM: Yehowa tiyiyu nɔɔyʋ fezi Eliya ɖom yɔɔ nɛ sɔɔlɩm nɛ ɛha-ɩ kakandɛyʋʋ nɛ lɩm.

^ tay. 55 KƖLƐMƖŊ YƆƆ TƆM: Keɣa maɖʋ weyi pɩtɩla, ɛɛkɛ Leevi tʋ Azaafʋ sayɩ nɔɔyʋ yɔ, ɛ nɛ e-koobiya Leevi ñɩma pɛwɛɛ nɛ pamaɣ keɣsi nɛ peteɣ hendu.