Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 TƆM ÑƲƲ ŊGƲ ÐƖKPƐLƖKƖƔ YƆ 26

Sɩnɩ lalaa nɛ palʋbɩnɩ nɩɣzɛ

Sɩnɩ lalaa nɛ palʋbɩnɩ nɩɣzɛ

“Mɩ-tɩŋa ɩwɛɛnɩ maɣzɩm kʋɖʋmʋm, ɩnɩɩ ɖama siziŋ, ɩwɛɛnɩ koobiye sɔɔlɩm, pʋtɔdɩyɛ naʋ siŋŋ, nɛ tɩ luzuu.”​—1 PƖY. 3:8.

HENDU 107 Ɛsɔ ha-ɖʋ sɔɔlɩm kɩɖaʋ sɔsɔʋ

LƖMAƔZA SƆSƆNA *

1. Ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩmaɣzɩnɩ ɖa-Caa kʋsɔɔlʋ Yehowa?

YEHOWA sɔɔlɩ-ɖʋ pɩdɩɩfɛyɩ. (Yoh. 3:16) Ðɩsɔɔlaa se ɖɩmaɣzɩnɩ ɖa-Caa kʋsɔɔlʋ ɛnʋ. Pʋyɔɔ lɛ, ɖɩñakɩ pana se ɖɩkɛ mba panɩɣ “ɖama siziŋ” yɔ, ɖɩwɛɛnɩ “koobiye sɔɔlɩm” nɛ “pʋtɔdɩyɛ naʋ siŋŋ.” Ðɩwɩlɩɣ wɛtʋ ndʋ kɔzɩ kɔzɩ mba ɖa nɛ wɛ “ɖɩka tisuu yɔ.” (1 Pɩy. 3:8; Gal. 6:10) Alɩwaatʋ ndʋ ɖo-koobiya katɩɣ kala nɛ pɩhaɣ-wɛ nɩɣzɛ yɔ, ɖɩsɔɔlaa se ɖɩsɩnɩ-wɛ.

2. Tɔm ndʋ taa ɖɩkaɣ tazʋʋ ñʋʋ kʋnɛ kɩ-taa?

2 Mba payɩ pɔsɔɔlaa se pɛwɛɛ Yehowa hɔʋ taa yɔ, pakaɣ katʋʋ kala wena apɩzɩɣ ayele nɛ pɛwɛɛ nɩɣzɛ taa yɔ. (Mark. 10:29, 30) Nɛ pɩtʋʋ fɛyɩ se ɖɩkaɣ lʋbɩnʋʋ kala sakɩyɛ nɛ pɩkpaɖɩ, alɩwaatʋ ndʋ ɖɩwɛɣ nɛ ɖɩñɔtʋʋnɩ ɛjaɖɛ ɖɩnɛ ɖɩ-tɛm yɔ. Ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩɖʋ ɖama nesi? Bibl taa kɛdɛsɩ nasɩyɩ yɔɔdʋʋ Lɔɔtɩ, Yɔɔb nɛ Nawomii pɔ-tɔm. Yele nɛ ɖɩyɔɔdɩ lɔŋ weyi ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩkpɛlɩkɩ sɩ-taa yɔ. Ðɩkaɣ yɔɔdʋʋ ɖɔɖɔ kala wena ɖo-koobiya katɩɣ sɔnɔ yɔ, a-taa naayɛ tɔm nɛ ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩɖʋ-wɛ nesi nɛ palʋbɩnɩ kala ana yɔ.

WƐƐNƖ SUUÐU

3. (a) Ɛzɩ 2 Pɩyɛɛrɩ 2:7, 8 yɔɔdʋʋ yɔ, lɩmaɣzɩyɛ kɩdɛkɛdɩyɛ nɖɩ Lɔɔtɩ kpaɣaa? (b) Nɛ ɛbɛ lɩ pɩ-taa?

3 Lɔɔtɩ kaakpaɣ lɩmaɣzɩyɛ se ewoki nɛ ɛcaɣ Sodom tɛtʋ taa ɛyaa mba pe-wezuu caɣʋ kaawɛɛkɩ siŋŋ yɔ pɛ-hɛkʋ taa. Pɩɩkɛ lɩmaɣzɩyɛ kɩdɛkɛdɩyɛ. (Kalɩ 2 Pɩyɛɛrɩ 2:7, 8.) Paa ñɩm kaawɛ egeetiye nɖɩ ɖɩ-taa siŋŋ yɔ, peeɖe wobu yeba nɛ ɛkatɩ kala sakɩyɛ. (Kiɖe 13:8-13; 14:12) Pɩtɩla yɔ, ɛ-halʋ kɔm nɛ ɛsɔɔlɩ tɛtʋ ndʋ, yaa ɛyaa mba paawɛ tɛtʋ ndʋ tɩ-taa yɔ siŋŋ,  nɛ pʋyɔɔ ɛmanɩ Yehowa paɣtʋ yɔɔ. Elesi e-wezuu alɩwaatʋ ndʋ Ɛsɔ yeba nɛ miŋ nɛ tɩm palɩɩnɩ ɛsɔdaa nɛ panɩɩ ɛzɩ tɛʋ yɔ egeetiye nɖɩ ɖɩ-yɔɔ yɔ. Maɣzɩ ɖɔɖɔ pɛlaa naalɛ mba Lɔɔtɩ kaawɛna yɔ pɔ-yɔɔ nɛ ŋna. Abalaa mba pɩɩwɛɛ se pa nɛ wɛ pɔɖɔkɩ nesi yɔ, pasɩbɩ Sodom. Lɔɔtɩ lesi ɛ-ɖɩɣa, ɛ-ñɩm nɛ kɔzɩ kɔzɩ lɛ, ɛ-halʋ. (Kiɖe 19:12-14, 17, 26) Paa Lɔɔtɩ kaawɛ nɩɣzɛ taa siŋŋ mbʋ yɔ, Yehowa kizaa se ɛɛwɩlɩɣ-ɩ suuɖu? Aayɩ.

Yehowa na Lɔɔtɩ nɛ ɛ-hɔʋ pa-pʋtɔdɩyɛ nɛ etiyi tiyiyaa nabɛyɛ se powolo nɛ paya pa-ñʋʋ (Cɔnɩ tayʋʋ  4)

4. Ɛzɩma Yehowa wɩlɩ Lɔɔtɩ suuɖu? (Cɔnɩ takayaɣ huyuu yɔɔ kɩlɛmʋʋ.)

4 Paa Lɔɔtɩ kaalɩzaa se ɛcakɩ Sodom yɔ, Yehowa na ɛ-pʋtɔdɩyɛ nɛ etiyi tiyiyaa se paya ɛ nɛ ɛ-hɔʋ pa-ñʋʋ. Ɛlɛ, mbʋ ɛzɩ Lɔɔtɩ kaañam paɣtʋ ndʋ tiyiyaa ɖʋwa se palɩɩ Sodom tɛtʋ taa kpɛdɛyɛ yɔ lɛ, ɛwɛɛ nɛ ‘ɛcɔʋ ɛ-taa kiii.’ Piyeba nɛ pɩpɔzɩ se tiyiyaa ɩɖɔkɩ e-nesi tɛɛ nɛ pasɩnɩ ɛ nɛ ɛ-hɔʋ nɛ palɩɩ tɛtʋ taa. (Kiɖe 19:15, 16) Ðɩnɛ ɛlɛ, tiyiyaa heyi-i se ɛ nɛ ɛ-hɔʋ pese nɛ pakpa pʋʋ taa. Ɛlɛ, mbʋ ɛzɩ Lɔɔtɩ kaañam Yehowa lɛ, ɛpɔzɩ-ɩ se ɛha-ɩ nʋmɔʋ nɛ ewolo tɛtʋ ndʋ tɩwɛ pɩ-cɔlɔ kpam yɔ tɩ-taa. (Kiɖe 19:17-20) Yehowa welisini Lɔɔtɩ nɛ suuɖu nɛ ɛha-ɩ nʋmɔʋ se ewolo tɛtʋ ndʋ tɩ-taa. Pʋwayɩ sɔɔndʋ kpa Lɔɔtɩ se ɛcaɣ tɛtʋ ndʋ tɩ-taa lɛ, ɛkʋyɩ nɛ ɛkpa pʋʋ taa, ɖenɖe ɖeyi ɖeyi Yehowa kaaheyi-i se ewolo yɔ. (Kiɖe 19:30) Yehowa kaawɩlɩ Lɔɔtɩ suuɖu pɩdɩɩfɛyɩ! Ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩmaɣzɩnɩ-ɩ?

5-6. Ðɩɩmaɣzɩɣnɩ Ɛsɔ lɛ, ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩlabɩnɩ tʋmɩyɛ tɔm ndʋ tɩwɛ 1 Tesalooniiki mba 5:14 taa yɔ?

5 Ɛzɩ Lɔɔtɩ yɔ, ɖo-koobu Krɩstʋ tʋ nɔɔyʋ pɩzɩɣ nɛ ɛkpaɣ lɩmaɣza wena atɩtʋʋzɩ yɔ nɛ pɩkɔnɩ-ɩ kala sakɩyɛ. Ye pɩtalɩ ɖo-koobu nɔɔyʋ mbʋ, ɛzɩma pɩwɛɛ se ɖɩla? Ðɩtɩtɩlɩ labʋ yɔ, ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖiheyi-i se mbʋ ɛ-maɣmaɣ eɖuwa yɔ mbʋ eɖiɣni kʋm; nɛ ye ɖɩyɔɔdɩ mbʋ yɔ, ɖɩtɩcɛtɩ. (Gal. 6:7) Ɛlɛ, ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩla mbʋ pɩwɛ ɖeu nɛ pɩkpaɖɩ yɔ. Ðɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩsɩnɩ-ɩ ɛzɩ Yehowa kaasɩnʋʋ Lɔɔtɩ yɔ. Ɛzɩma tɩyɛ?

6 Tiyiyaa mba Yehowa tiyi Lɔɔtɩ cɔlɔ yɔ, pɩtasɩnɩ se pɩwɛɛ se peheyi Lɔɔtɩ asɛyʋʋ ŋgʋ kɩkaɣ kɔm Sodom ɛjaɖɛ taa ñɩma yɔɔ yɔ kɩ-tɔm lɛ, pɩɩwɛɛ ɖɔɖɔ se pasɩnɩ-ɩ nɛ ehiɣ ñʋʋ yabʋ. Mbʋ ɖɔɖɔ nabʋyʋ taa, ye ɖɩnawa se lɩmaɣza wena ɖo-koobu nɔɔyʋ kpakɩɣ yɔ, apɩzɩɣ nɛ akɔnɩ-ɩ kaɖɛ yɔ, pɩcɛyaa se ɖiheyi-i kala wena apɩzɩɣ nɛ atalɩ-ɩ yɔ. Ɛlɛ, nabʋyʋ taa pɩwɛɛ ɖɔɖɔ se ɖɩsɩnɩ-ɩ. Paa koobu ɛnʋ, pɩwɛ-ɩ kaɖɛ se ɛmʋ Bibl taa lɔŋ tasʋʋ mbʋ pahaɣ-ɩ yɔ kɛlɛʋ yɔ, pɩcɛyaa se ɖɩwɛɛnɩ suuɖu. Maɣzɩnɩ tiyiyaa naalɛ mba paatiyi Lɔɔtɩ cɔlɔ yɔ. Ðo-koobu tɔm ɛtaanɩɩ-ɖʋ nɛ ɖiyebi-i, ɛlɛ pɩcɛyaa se ɖɩñɩnɩ nʋmɔŋ weyi ɩ-yɔɔ ɖɩpɩzɩɣ ɖɩtɩŋna nɛ ɖɩɖʋ-ɩ nesi yɔ. (1 Yoh. 3:18) Nabʋyʋ taa, pɩwɛɛ se ɖɩsɩnɩ-ɩ nɛ ɛpɩzɩ ɛlabɩnɩ tʋmɩyɛ lɔŋ tasʋʋ kɩbam mbʋ pahaɣ-ɩ yɔ, ɛzɩ pɔɖɔkʋʋ ɛyʋ nesi tɛɛ se pawɩlɩ-ɩ nʋmɔʋ kɩbaŋʋ yɔ.​—Kalɩ 1 Tesalooniiki mba 5:14.

7. Lɩmaɣza wena Yehowa kaawɛnɩ Lɔɔtɩ yɔɔ yɔ, ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩmaɣzɩnɩ-yɛ?

7 Yehowa pɩzaɣ se ɛka ɛ-lɩmaɣza Lɔɔtɩ ɛjandʋ yɔɔ. Ɛlɛ ɛtɩla mbʋ; ɛtɩŋnɩ apostoloo Pɩyɛɛrɩ yɔɔ nɛ ɛyɔɔdɩ se Lɔɔtɩ kɛ ɛyʋ siɣsiɣ tʋ. Ða-taa wɛ leleŋ pɩdɩɩfɛyɩ se Yehowa ɛɛkaŋ ɛ-lɩmaɣza hɔɔlɩŋ weyi ɩ-taa picoɖuu-ɖʋ yɔ ɩ-yɔɔ. (Keɣa 129:3) Pɩɩwɛɣ ɖeu se ɖɩmaɣzɩnɩ Yehowa wɛtʋ ndʋ? Ye ɖɩkaŋ ɖa-lɩmaɣza ɖo-koobiya wɛtʋ kɩbandʋ yɔɔ yɔ, pɩkaɣ-ɖʋ sɩnʋʋ nɛ ɖɩwɛɛnɩ suuɖu alɩwaatʋ ndʋ ɖɩsɩɣnɩ-wɛ yɔ. Piyeki nɛ pɩwɛɛ paba ɖɔɖɔ kɛlɛʋ se petisi nɛ ɖɩsɩnɩ-wɛ.

NƖƖ LALAA SIZIŊ

8. Ye ɖɩnɩɣ lalaa siziŋ, ɛbɛ piseɣtiɣ-ɖʋ se ɖɩla?

8 Yɔɔb katɩ kala sakɩyɛ e-wezuu caɣʋ taa, ɛlɛ pɩtɩkɛ lɩmaɣza kɩdɛkɛda ɛɛkpaɣaa ɛzɩ Lɔɔtɩ kaalabʋ yɔ, nɛ ɛkatɩ kala ana. Paa  mbʋ yɔ, asɛyɩŋ sakɩyɛ talɩ-ɩ. Elesi ɛ-ñɩm, ñamtʋ ndʋ e-egeetiye taa ñɩma kaawɛnɩ ɛ-yɔɔ yɔ nɛ tomnaɣ taa alaafɩya. Kɔzɩ kɔzɩ lɛ, ɛ nɛ ɛ-halʋ pelesi pe-piya tɩŋa. Pɩtasɩ lɛ, Yɔɔb taabalaa naadozo yɔɔdɩ ɛ-yɔɔ tɔm kɩdɛkɛdɩtʋ. Lɩmaɣza wena a-yɔɔ Yɔɔb taabalaa mba pa-naadozo patɩpɩzɩ nɛ pawɩlɩ se panɩɣ e-siziŋ yɔ, a-taa naɖɩyɛ lɛ nɖɩ? Patɩñaɣ pana se patazɩ nɛ panɩɩ mbʋ ɖeyi ɖeyi pɩtalaɣ Yɔɔb yɔ, pʋ-tɔbʋʋ. Piyeba nɛ pɛwɛɛnɩ ɛ-yɔɔ lɩmaɣza wena atɩmʋna yɔ, nɛ pɔyɔɔdɩ ɛ-yɔɔ tɔm kɩdɛkɛdɩtʋ. Ɛbɛ pɩzɩɣ nɛ pɩsɩnɩ-ɖʋ nɛ ɖɩtaatɔlɩ kpaca ŋgʋ kɩ-taa? Tɔzɩ se Yehowa ɖeke sɩmnɩ wɛtʋ ndʋ tɩ-taa ɖeyi ɖeyi ɛyʋ nɔɔyʋ wɛɛ yɔ. Welisi camɩyɛ tɔm ndʋ weyi ɛwɛ wɩzasɩ taa yɔ, eheyiɣ-ŋ yɔ. Tɔm ndʋ eɖiɣni yɔɔdʋʋ yɔ, taawelisiɣ-tʋ yem, ɛlɛ ñaɣ pana nɛ ŋnɩɩ ɖɔɖɔ ɛ-wɩzasɩ. Mbʋ wɩlɩɣna se toovenim lɛ, ŋnɩɣ ño-koobu siziŋ siŋŋ.

9. (a) Ye ɖɩnɩɣ lalaa siziŋ yɔ, ɛbɛ ɖɩɩkaɣ labʋ? (b) Nɛ ɛbɛ yɔɔ?

9 Ye ɖɩnɩɣ lalaa siziŋ yɔ, ɖɩɩyɛlɩɣnɩ tɔm kɩdɛkɛdɩtʋ kala wena pakatɩɣ yɔ a-yɔɔ. Kɔlɔmɔtʋ tʋ ɛɛkpazɩɣ ɛgbɛyɛ ɖoŋ, ɛlɛ ɛkɔŋnɩ tayʋʋ ɖɩ-taa na. (Adu. 20:19; Roma 14:19) Ɛɛlakɩ kɩbandʋ nɛ ɛɛmaɣzɩɣ lalaa yɔɔ. Pɩtasɩ lɛ, tɔm ndʋ ɛyɔɔdʋʋ yɔ, tɩpɩzɩɣ nɛ tɩwɛɛkɩ weyi ɛtɛm wɛʋ kʋñɔŋ taa yɔ, ɛ-laŋɩyɛ. (Adu. 12:18; Efɛz. 4:31, 32) Ye ɖɩcɔŋnɩ lalaa wɛtʋ kɩbandʋ nɛ ɖɩmaɣzɩɣ ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩsɩnɩ-wɛ nɛ palʋbɩnɩ kala wena pakatɩɣ yɔ pɩ-yɔɔ yɔ, pɩwɛɣ ɖeu nɛ pɩkɩlɩ.

Wɛɛ suuɖu nɛ ŋwelisini ño-koobu Krɩstʋ tʋ weyi ɛyɔɔdʋʋ “kpaanzɩyʋ tɔm” yɔ, nɛ ŋtɩŋnɩ tɔm pee kɩbana yɔɔ nɛ ŋhɛzɩ ɛ-laŋɩyɛ alɩwaatʋ kɩbandʋ taa (Cɔnɩ tayʋʋ 10-11) *

10. Tɔm ndʋ tɩwɛ Yɔɔb 6:2, 3 taa yɔ, lɔŋ weyi tɩkpɛlɩkɩɣ-ɖʋ?

10 Kalɩ Yɔɔb 6:2, 3. Nabʋyʋ taa Yɔɔb yɔɔdɩ “kpaanzɩyʋ tɔm.” Paa mbʋ yɔ, pʋwayɩ ɛkɔm nɛ eɖiɣzina se tɔm ndʋ ɛyɔɔdaa yɔ, tɩ-taa natʋyʋ tɩmʋna. (Yɔɔb 42:6)  Ɛzɩ Yɔɔb yɔ, sɔnɔ nɔɔyʋ pɩzɩɣ nɛ ɛyɔɔdɩ kpaanzɩyʋ tɔm, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɛwɛ kʋñɔŋ nakʋyʋ taa, ɛlɛ pʋwayɩ lɛ, ekpiɖi ndʋ ɛɛyɔɔdaa yɔ tɩ-yɔɔ. Ɛzɩma pɩwɛɛ se ɖɩla? Ðɩtaahʋʋnɩ-ɩ tɔm, ɛlɛ ɖɩnɩɩ e-siziŋ. Tɔzɩ se Yehowa taaɖʋ se kʋñɔmɩŋ weyi ɩ-taa ɖɩwɛ sɔnɔ yɔ, ɩtalɩ-ɖʋ. Ye mbʋ, ye Yehowa sɛyʋ siɣsiɣ tʋ nɔɔyʋ ɛwɛ ɛsɩñɩŋɩyɛ taa siŋŋ nɛ ɛyɔɔdʋʋ tɔm ndʋ tɩtɩmʋna yɔ, pɩtaaɖɩɣzɩ-ɖʋ. Paa ɛyɔɔdɩ ɖɔ-yɔɔ yaa Yehowa yɔɔ tɔm ndʋ tɩtɩmʋna yɔ, pɩtɩpɔzɩ se ɖɩmʋ pana lɛɛ lɛɛ yaa ɖɩhʋʋnɩ-ɩ tɔm ɛ-tɔm ndʋ tɩ-yɔɔ.​—Adu. 19:11.

11. Ɛzʋtʋyaa kaatasɩɣ nɔɔyʋ lɔŋ lɛ, ɛzɩma papɩzɩɣ nɛ pamaɣzɩnɩ Eliihu?

11 Nabʋyʋ taa, ɛyʋ weyi ɛwɛ kʋñɔŋ nakʋyʋ taa nɛ pɩhaɣ-ɩ nɩɣzɛ yɔ, pɩpɔzʋʋ se patasɩ-ɩ lɔŋ. (Gal. 6:1) Ɛzɩma ɛzʋtʋyaa pɩzɩɣ nɛ pala wɛtʋ ndʋ tɩ-taa? Pɩwɛɣ ɖeu se pamaɣzɩnɩ Eliihu weyi ewelisini Yɔɔb camɩyɛ nɛ ɛnɩɩ ɖɔɖɔ e-siziŋ yɔ. (Yɔɔb 33:6, 7) Eliihu nɩ Yɔɔb lɩmaɣza taa camɩyɛ pʋcɔ nɛ ɛtasɩ-ɩ lɔŋ. Ɛzʋtʋyaa mba pamaɣzɩɣnɩ Eliihu yɔ, pewelisiɣni ɛyʋ weyi ɛwɛ nɩɣzɛ taa yɔ camɩyɛ nɛ pañakɩ pana se patɩlɩ wɛtʋ ndʋ tɩ-taa ɖeyi ɖeyi ɛwɛɛ yɔ. Ye palabɩ mbʋ yɔ, pɩtʋʋ fɛyɩ se lɔŋ weyi pakaɣ-ɩ tasʋʋ yɔ, itukuuni ɛ-laŋɩyɛ.

YƆƆDƖNƖ NƆƆ KƖBAŊA

12. Ɛzɩma pɩlabɩ Nawomii, alɩwaatʋ ndʋ ɛ-walʋ nɛ ɛ-pɩyalaa naalɛ pasɩba yɔ?

12 Nawomii kaakɛ halʋ siɣsiɣ tʋ weyi ɛɛsɔɔlɩ Yehowa pɩdɩɩfɛyɩ yɔ. Ɛlɛ pʋwayɩ, ɛ-walʋ nɛ ɛ-pɩyalaa naalɛ pasɩba lɛ, ɛyɔɔdɩ se pataatasɩ-ɩ yaʋ se Nawomii ɛlɛ payaa-ɩ se “Mara” pʋ-tɔbʋʋ se ‘siziŋ’ yaa ñaŋ. (Ruti 1:3, 5, 20, 21) Ruti kaañɔnɩ ɛ-waŋ Nawomii kpam kala wena ɛlɛ kataa yɔ a-taa. Pɩtasɩnɩ se Ruti ɖʋwaɣ nesi Nawomii lɛ, ɛyɔɔdaɣnɩ-ɩ nɛ nɔɔ kɩbaŋa. Ruti tɩŋaɣnɩ tɔm pee wena awɛ kɛlɛʋ nɛ alɩɣnɩ ɖooo ɛ-laŋɩyɛ taa yɔ a-yɔɔ nɛ ɛwɩlɩɣ Nawomii ɛ-sɔɔlɩm nɛ ɛkpazɩɣ-ɩ ɖoŋ.​—Ruti 1:16, 17.

13. Ɛbɛ yɔɔ pɩpɔzʋʋ se ɖɩɖʋ nesi weyi elesi ɛ-tɛŋga yɔ?

13 Alɩwaatʋ ndʋ ɖo-koobu nɔɔyʋ lesiɣ ɛ-tɛŋga yɔ, pɩcɛyaa se ɖɩɖʋ-ɩ nesi. Halʋ nɛ ɛ-walʋ pɛwɛ ɛzɩ tɩŋ naalɛ weyi ɩpaɣlɩ ɖama cɔlɔ yɔ. Pɩnzɩ wɛɣ nɛ sɩɖɛɣ lɛ, i-lila lɛɣtɩɣ ɖama taa. Alɩwaatʋ ndʋ kʋɖʋmʋʋ kpɛzɩɣ yaa kɩsɩkɩ yɔ, pɩkɔŋnɩ lɛɛkʋ kaɖɛ siŋŋ. Mbʋ ɖɔɖɔ, alɩwaatʋ ndʋ ɖo-koyindu sɩm kpakɩɣ ɛyʋ nɔɔyʋ tɛŋga yɔ, ɛyʋ ɛnʋ ɛwɛɣ wɩzasɩ taa siŋŋ alɩwaatʋ sakɩyɛ. Paula * weyi ɛ-walʋ sɩbɩ tuda yɔ, ɛyɔɔdaa se: “Me-wezuu lɛɣzɩ kpɛlɩ nɛ pɩlakɩ-m ɛzɩ mantɩtasɩ wɛnʋʋ ɖoŋ nɩɩyɩ yɔ. Melesi taabalʋ kɩbanʋ weyi mankɩlɩ sɔɔlʋʋ yɔ. Meheyaɣ ma-walʋ paa tɔm ndʋ. Ɛnɩɣaɣ leleŋ alɩwaatʋ ndʋ mɛwɛ taa leleŋ taa yɔ, nɛ ɛkpazɩɣ-m ɖoŋ kaɖɛ alɩwaatʋ taa. Ewelisaɣni-m camɩyɛ alɩwaatʋ ndʋ meheyaɣ-ɩ ma-nɩɣzɛ yɔ. Pɩlakaɣ-m ɛzɩ mɔ-hɔɔlʋʋ lɛɛkʋ fɛyɩ yɔ.”

Ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩɖʋ nesi weyi ɛ-tɛŋga sɩba yɔ? (Cɔnɩ tayʋʋ 14-15) *

14-15. Ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩhɛzɩ ɛyʋ weyi ɛ-tɛŋga sɩba yɔ, ɛ-laŋɩyɛ?

14 Ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩhɛzɩ ɛyʋ weyi ɛ-tɛŋga sɩba yɔ, ɛ-laŋɩyɛ? Mbʋ pɩcɛyaa se ɖɩla yɔ, pɩ-taa kajalaɣ ñɩmbʋ lɛ se ɖɩyɔɔdɩnɩ-ɩ, paa ɖɩɩnaɣ tɔm ndʋ ɖeyi ɖeyi ɖɩyɔɔdɩ yaa paa ɖɩɩnaɣ se tɔm ndʋ ɖɩcaɣ yɔɔdʋʋ yɔ, tɩkɛdɩɣnɩ-ɩ yaa tɩɩkɛdɩɣnɩ-ɩ yɔ. Paula weyi ɖɩyɔɔdɩ ɛ-tɔm nɛ pɩɖɛɛ yɔ, ɛtasɩ yɔɔdʋʋ se: “Manɩ pɩ-taa se ñɛ-ɛyʋ nɔɔyʋ sɩkɩ lɛ, pɩwɛ ɛyaa kaɖɛ se patɩlɩ ndʋ ɖeyi ɖeyi pɔyɔɔdɩ yɔ. Pɩlakɩ-wɛ ɛzɩ ndʋ pacaɣ yɔɔdʋʋ yɔ, pɩtɩla tɩfɛyɩ ɖeu yɔ. Paa tɔm ndʋ pɔyɔɔdʋʋ yɔ, tɩtɩmʋna ɖeyi ɖeyi yɔ, pɩwɛ ɖeu se pɔyɔɔdɩ-tʋ nɛ pɩkpaɖɩ se posu tamɩyɛ.” Weyi ɛwɛ kʋñɔwiye taa yɔ, pɩtʋʋ fɛyɩ se  ɛnɩɣ pɩ-taa se pɩtɩkɛ ndʋ ɖɩyɔɔdʋʋ yɔ, tɩ-tɩŋa tɩwɛɣnɩ ɖeu. Paula tasɩ yɔɔdʋʋ ɖɔɖɔ se: “Taabalaa yɔɔdʋʋ se ‘ñɛ-ɛyʋ sɩm pʋnɛ pɩcɛyɩ-m kpem’ lɛ, pɩkɛdɩɣnɩ-m.”

15 William weyi elesi ɛ-halʋ pɩlakɩ pɩnzɩ cabɩ yɔ, ɛyɔɔdaa se: “Alɩwaatʋ ndʋ lalaa yɔɔdʋʋ ma-halʋ wɛtʋ kɩbandʋ tɔm yɔ, pɩkɛdɩɣnɩ-m; pɩwɩlɩɣ se ɛyaa kaasɔɔlɩ-ɩ nɛ pañaŋɩ-ɩ ɖɔɖɔ. Ɛzɩma patɩŋaɣnaɣ pɔ-tɔm tʋnɛ tɩ-yɔɔ nɛ paɖʋʋ-m nesi yɔ, pɩsɩɣaɣnɩ-m pɩdɩɩfɛyɩ. Pɩɩhɛzɩ ma-laŋɩyɛ siŋŋ mbʋ pʋyɔɔ yɔ, maasɔɔlɩ ma-halʋ tɔm pɩdɩɩfɛyɩ nɛ ɛwɛ ɛzɩ mɔ-hɔɔlʋʋ lɛɛkʋ yɔ.” Lelu weyi payaɣ se Bianca yɔ, ɛyɔɔdaa se: “Alɩwaatʋ ndʋ ma nɛ lalaa ɖɩkpɛndɩɣ nɛ ɖɩtɩmɩɣ nɛ ɖɩkalɩɣ mayaɣ paa kʋɖʋmaɣ yaa naalɛ yɔ, pɩhɛzaɣ ma-laŋɩyɛ. Alɩwaatʋ ndʋ ɛyaa yɔɔdʋʋ ma-walʋ yɔɔ tɔm yaa alɩwaatʋ ndʋ mɔyɔɔdʋʋ ɛ-yɔɔ tɔm yɔ nɛ pewelisiɣni-m yɔ, pɩsɩɣnɩ-m.”

16. (a) Ɛzɩma pɩwɛɛ se ɖɩɖʋ nesi ɛyʋ weyi elesi ɛ-ɛyʋ kʋsɔɔlʋ nɔɔyʋ yɔ? (b) Ɛzɩ Yakubu 1:27 yɔɔdʋʋ yɔ, ɛbɛ Yehowa pɔzʋʋ-ɖʋ se ɖɩla?

16 Ɛzɩ Ruti kaañɔnʋʋ lelu Nawomii yɔ, pɩwɛɛ se ɖiwolo pɩ-yɔɔ nɛ ɖɩɖʋʋ nesi mba sɩm kpaɣ pɛ-ɛyʋ kʋsɔɔlʋ nɔɔyʋ yɔ. Paula weyi ɖɩɩtɛm ɛ-tɔm yɔɔdʋʋ yɔ, ɛkɛdaa se: “Ma-walʋ sɩba lɛ, ɛyaa paɣzɩ-m sɩnʋʋ kpaagbaa. Alɩwaatʋ wɛɛ nɛ tɩɖɛɣ lɛ, paa weyi ɛ-ɛsɩyɛ paɣzɩ sɛnʋʋ ɛ-tʋmɩyɛ. Ɛlɛ me-wezuu lɛɣzɩ kpem. Alɩwaatʋ ndʋ weyi elesi ɛ-ɛyʋ nɛ pɩla fenasɩ yaa pɩnzɩ sakɩyɛ yɔ, ɛnaɣ se lalaa wɛɛ nɛ powoki pɩ-yɔɔ nɛ paɖʋʋ-ɩ nesi tam yɔ, pɩsɩɣnɩ-ɩ siŋŋ.” Toovenim se ɛyaa wɛ ndɩ ndɩ. Nabɛyɛ lɛ, pɩtɩkɩlɩ-wɛ kaɖɛ se  pɛlɛɣzɩ nɛ pɛ-wɛtʋ mʋnɩ wɛtʋ kɩfatʋ ndʋ tɩ-taa pɛwɛɛ yɔ. Lalaa lɛ, pɔtɔzʋʋ tʋma wena pa nɛ pɛ-ɛyʋ weyi ɛfɛyɩ yɔ, palakaɣ yɔ a-yɔɔ lɛ pɩhaɣ-wɛ laŋwɛɛkɩyɛ siŋŋ. Ɛzɩma nɔɔyʋ cakɩ kʋñɔwiye yɔ, pɩwɛ ndɩ nɛ lɛlʋ. Ðɩtaasɔɔ se hɩɖɛ Yehowa ɖʋ-ɖʋ nɛ ɛpɔzʋʋ-ɖʋ se ɖɩɖʋʋ nesi weyi elesi ɛ-tɛŋga yɔ.​—Kalɩ Yakubu 1:27.

17. Ɛbɛ yɔɔ pɩpɔzʋʋ se ɖɩɖʋ nesi weyi ɛ-tɛŋga yebi-i yɔ?

17 Nɔɔyʋ lɛ, alɩwaatʋ ndʋ ɛ-tɛŋga ɖɛɣ nɛ keyebi-i yɔ, pɩhaɣ-ɩ ɛsɩñɩŋɩyɛ nɛ laŋwɛɛkɩyɛ pɩdɩɩfɛyɩ. Joyce walʋ yebi-i nɛ ewolo nɛ ɛkpaɣ halʋ lɛlʋ, ɛyɔɔdaa se: “Ðe-nesi ɖɔkʋʋ cɛbʋ kaaɖʋ-m wɩzasɩ sakɩyɛ. Pɩlakɩ-m ɛzɩ ye ma-walʋ kaasɩbɩ kɩsɩbʋ yɔ, mantaanɩɩ wɩzasɩ nɛ pɩtalɩ mbʋ. Ye kʋdɔŋ nakʋyʋ yaa kɛgbɛdɩsaɣ nakɛyɛ taa ɛsɩba yɔ, pɩwɩlɩɣ se mbʋ pɩtalɩ-ɩ yɔ, pɩtɩlɩɩnɩ ɛ-cɔlɔ. Ɛlɛ wɛtʋ tʋnɛ tɩ-taa lɛ, ma-walʋ maɣmaɣ kpaɣnɩ lɩmaɣza se eyeki-m. Pɩɖʋ-m fɛyɛ siŋŋ nɛ pɩlakɩ-m ɛzɩ mɛnfɛyɩ wazaɣ yɔ.”

18. Ɛbɛ ɖɩpɩzɩɣ ɖɩla nɛ ɖɩɖʋ nesi ɛyʋ weyi ɛ-tɛŋga tɩtasɩ wɛʋ yɔ?

18 Alɩwaatʋ ndʋ ɖɩlakɩ ɛyʋ weyi ɛ-tɛŋga tɩtasɩ wɛʋ yɔ kɩbandʋ lakasɩ nasɩyɩ, paa sɩtɩlɩɩ pʋyʋ yɔ, ɖɩwɩlɩɣ-ɩ se ɖɩsɔɔlɩ-ɩ siŋŋ. Mbʋ pɩtɛɖɩɣ-ɩ nɛ pɩkpaɖɩ yɔ lɛ, taabalaa kɩbama. (Adu. 17:17) Ɛzɩma ŋpɩzɩɣ nɛ ŋwɩlɩ se ŋkɛ ɛ-taabalʋ? Ŋpɩzɩɣ nɛ ŋyaa mba pɛwɛ wɛtʋ ndʋ tɩ-taa yɔ nɛ ña nɛ wɛ ɩtɔɔ tɔɔnaɣ. Ŋpɩzɩɣ ɖɔɖɔ nɛ ŋla ɖʋtʋ nɛ ña nɛ wɛ ɩlɩɩ ɩmʋ helim yaa isusi tɔm. Ña nɛ wɛ ɩpɩzɩɣ ɖɔɖɔ nɛ ɩkpɛndɩ nɛ ɩla hɔʋ taa Ɛsɔ sɛtʋ. Ye ŋlabɩ mbʋ yɔ, piyeki nɛ Yehowa taa la leleŋ mbʋ pʋyɔɔ yɔ, ɛkɛ weyi ‘ɛñɔtɩnɩ laŋa wena apɛlaa yɔ’ nɛ “lelaa laŋa hɛzɩyʋ.”​—Keɣa 33:19; 67:6.

19. Ɛzɩ 1 Pɩyɛɛrɩ 3:8 yɔɔdʋʋ yɔ, ɛbɛ ŋtɛm ña-taa se ŋlakɩ?

19 Pɩkazɩ pazɩ, Ɛsɔ Kewiyaɣ kaɣ ɖiyuu tɛtʋ kpeekpe, nɛ alɩwaatʋ ndʋ tɩ-taa lɛ, ɛyaa kaɣ “sɔʋ kʋñɔmɩŋ” tɩŋa yɔɔ. Ðɩɖaŋ kpam alɩwaatʋ ndʋ tɩ-taa ɛyaa ɩɩkaɣ “tasʋʋ tɔzʋʋ ndʋ tɩɖɛwa yɔ tɩ-yɔɔ nɛ tɩɩkaɣ tasʋʋ kpaʋ laŋɩyɛ taa” yɔ. (Iza. 65:16, 17) Ɛlɛ pʋcɔ nɛ pɩtalɩ mbʋ lɛ, ɖiwolo pɩ-yɔɔ nɛ ɖɩɖʋʋ ɖama nesi nɛ ɖɩtɩŋɩɣnɩ ɖɔ-yɔɔdaɣ nɛ ɖa-lakasɩ yɔɔ nɛ ɖɩwɩlɩɣ se ɖɩsɔɔlɩ ɖo-koobiya Krɩstʋ ñɩma kpeekpe.​—Kalɩ 1 Pɩyɛɛrɩ 3:8.

HENDU 111 Mbʋ pʋyɔɔ ɖɩwɛ taa leleŋ taa yɔ

^ tay. 5 Lɔɔtɩ, Yɔɔb nɛ Nawomii paaɖɔkɩ pe-siɣsiɣ wɛtʋ Yehowa ɛsɩndaa; paa mbʋ yɔ, pa-tɩŋa paakatɩ kala pe-wezuu caɣʋ taa. Tɔm ñʋʋ kʋnɛ, kɩkaɣ-ɖʋ sɩnʋʋ nɛ ɖɩna se mbʋ pɩtalɩ-wɛ pe-wezuu caɣʋ taa yɔ, lɔŋ weyi pɩpɩzɩɣ nɛ pɩkpɛlɩkɩ-ɖʋ. Kɩkaɣ-ɖʋ sɩnʋʋ ɖɔɖɔ nɛ ɖɩna mbʋ pʋyɔɔ pɩcɛyaa se ɖɩwɛɛnɩ suuɖu, ɖɩnɩɣ ɖo-koobiya mba pɛwɛ kala taa yɔ pe-siziŋ nɛ ɖɩyɔɔdʋʋnɩ-wɛ ɖɔɖɔ nɛ nɔɔ kɩbaŋa yɔ.

^ tay. 13 Pɛlɛɣzɩ hɩla wena awɛ tɔm ñʋʋ kʋnɛ kɩ-taa yɔ.

^ tay. 57 KƖLƐMƖŊ YƆƆ TƆM: Koobu abalɩñɩnʋ nɔɔyʋ mʋ pana siŋŋ nɛ ɛyɔɔdʋʋ “kpaanzɩyʋ tɔm” nɛ ɛzʋtʋyʋ nɔɔyʋ ɖʋ suuɖu nɛ ɛwɛɛ nɛ ewelisiɣni-i. Pʋwayɩ koobu weyi ɛɛmʋ pana yɔ, ɛ-laŋɩyɛ hɛwa lɛ, ɛzʋtʋyʋ wɛɛ nɛ ɛtasɩɣ-ɩ lɔŋ nɛ sɔɔlɩm.

^ tay. 59 KƖLƐMƖŊ YƆƆ TƆM: Koobu halʋ nɔɔyʋ nɛ ɛ-walʋ nɛ koobu abalʋ weyi ɛ-halʋ sɩba pitileɖita yɔ, pɛwɛɛ nɛ palakɩ faawɩyɛ. Pɛwɛɛ nɛ pɔtɔzʋʋ weyi ɛsɩba yɔ ɛ-yɔɔ tɔm kɩbandʋ natʋyʋ.